Hotărârea nr. 250/2020

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 205 mp, reprezentând pasarelă pietonală peste Crişul Repede „Podul Intelectualilor”

 

 

H O T Ă R Â R E

 

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 205 mp,

reprezentând pasarelă pietonală peste Crişul Repede  „Podul Intelectualilor”

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 223727 /1 din 19.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 223727/19.03.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 205 mp, reprezentând pasarelă peste Crişul Repede – între Aleea Emanuil Gojdu și Strada Libertății .

Văzând că, în conformitate cu Schiţa cadastrală, acest imobil situat în mun. Oradea, se constituie din nr. topo  1969/4, înscris în CF 170450 – Oradea, reprezentând teren ce aparține domeniului public al mun. Oradea.

Luând în considerare că acest imobil reprezintă construcția având nr. de inventar 102474 – pasarelă hobanată pietonală peste Crişul Repede denumit și Podul „Intelectualilor” cuprinsă în Inventarul domeniului public al Municipiului Oradea atestat prin H.G. nr. 970 din  2002, la Capitolul Poduri și podețe - poziţia 802.

                În baza art. 27 din Legea  nr. 7/ 1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată și actualizată; și a Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară aprobat prin Ordinul 700 din 2014, actualizat

       Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin.(3) lit g) și 286 alin. (4) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ş t e

 

Art. 1.    Se aprobă Planul de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 205 mp, astfel:

Suprafața  măsurată a numărului cadastral nou constituit

-mp -

Nr. topo.

din care se constituie

nr. cadastral

Nr. CF

în care este înscris nr. top

Suprafaţa

de teren

înscrisã în CF

- mp -

 

Suprafaţa ce se dezlipeşte din nr. topo pt. constituirea

nr. cadastral

-mp-

 

 

Menţiuni

 

reprezintă

205

1969/4

170450 - Oradea

129.695

205

Pasarelă pietonală peste râul

Crişul Repede,

legătură între Aleea Emanuil Gojdu

şi strada Libertății,

 cu suprafața desfășurată de 330 mp

 

TOTAL

205

 

 

Art. 2.     Se aprobă înscrierea în evidenţele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară a imobilului, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, astfel: Pasarelă hobanată pietonală peste Crişul Repede, legătură între Aleea Emanuil Gojdu şi str. Libertății - reprezentând proprietatea publică a Municipiului Oradea.

 

Art. 3.     Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea corespunzător prevederilor prezentei Hotărâri.

 

Art. 4.     Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar;

 

Art. 5.     Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

·         Primarul Municipiului Oradea;

·         Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Instituţia Arhitectului Şef;

·         PMO - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

·         PMO - Direcția Tehnică;

·         Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

·         DPI - Serviciul Cadastru;

·         O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 250

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 238

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila