Hotărârea nr. 25/2020

privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între municipiul Oradea, comuna Biharia și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

 
 
H O T Ă R Â R E
 

privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între municipiul Oradea, comuna Biharia  și

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

 

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 24755/27.01.2020 și Raportul de specialitate nr. 24759/27.01.2020 întocmit de Direcția  Economică,  prin care se propune Consiliului Local al Municipiului  Oradea  aprobarea încheierii Acordului de asociere  între municipiul Oradea, comuna Biharia  și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea pentru realizarea obiectivului de investiții   „Centura ocolitoare a localității Biharia”

În baza prevederilor art. 5, art. 15 și art. 35  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza dispozițiilor art. 129 (2) lit. e), alin. (9) lit. c), art.139 alin. (3) lit. f) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
H o t ă r ă ş t e :

 

Art.1.  Se aprobă încheierea Acordului de asociere între municipiul Oradea, comuna Biharia și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea  pentru realizarea obiectivului de investiții “Centura ocolitoare a localității Biharia”, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

  Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: Primarul Municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea.

  Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor;

·         Direcţia Tehnică

·         Direcția Economică

·         Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

·         Comuna Biharia, prin grija Direcției Economice

·         Se afişează pe site-ul www.oradea.ro şi se publică în M.O. al judeţului Bihor

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 25

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

 

 

 

ACORD DE ASOCIERE

pentru realizarea obiectivului de investiții:

 “CENTURA OCOLITOARE A LOCALITĂȚII BIHARIA”

           

 

Preambul

 

            În condițiile în care acest obiectiv de investitie este un proiect de interes metropolitan, aprobat in cadrul Consiliului Director al ADI Zona Metropolitana Oradea, votat ca fiind de importanta strategica pentru membrii sai, in principal pentru UAT Biharia, pe teritoriul careia va avea loc realizarea propriu zisa a  investitiei, dar si a municipiului Oradea, catre care se va directiona  traficul spre/dinspre nodul rutier Biharia al Autostrazii Transilvania, cu efect direct asupra mobilitatii urbane si a unei conectivitati rutiere eficiente la nivel Zonei Metropolitane Oradea;

            Membrii asocierii vor depune diligențele necesare pentru realizarea obiectivului de investiții “Centura ocolitoare a localității Biharia” în următoarele scenarii:

a) asumarea și finanțarea acestei investiții de către CNAIR/Ministerul Transporturilor (buget finanțare proprie, națională sau europeană);

b) depunerea unei aplicații de finanțare de către Primăria Biharia, alături de Primăria Oradea, în cadrul viitorului Program Operațional Regional 2020-2027;

c) realizarea investiției din bugetul propriu al membrilor asociați (Primăria Biharia, Primăria Oradea, Zona Metropolitană Oradea).

 

În condițiile în care primele două scenarii asigură în principal o finanțare exterioară bugetelor părților asociate, obligațiile acestora în realizarea obiectivului de investiții  vor privi:

-          Realizarea de documentații tehnice;

-          Redactarea și depunerea aplicațiilor de finanțare.

 

Scenariul al treilea le exclude pe primele două și presupune realizarea obiectivului de investiții din fondurile proprii ale părților asociate și va fi reglementat de prevederile de mai jos.

 

 

I.                   PĂRȚI SEMNATARE

 

Art.1.

 

1.      MUNICIPIUL ORADEA cu sediul în Piața Unirii, nr. 1, reprezentată de dl.  Ilie G. Bolojan în calitate de primar;

 

2.      COMUNA BIHARIA cu sediul în Biharia, str. Cetății nr. 12,  reprezentat de doamna Nagy Gizella în calitate de primar;

 

3.      ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ ORADEA (A.D.I. ZMO), cu sediul în Piața Unirii, nr. 1, camera 134, reprezentată de dl. Adrian G. Foghiș, în calitate de director general.

 

 

II.                OBIECT ȘI DURATĂ

 

Art.2. Acordul are ca obiect realizarea obiectivului de investiție: “Centura ocolitoare a localității Biharia”, sens în care se vor iniția și derula proceduri de achiziție publică cu privire la:

-       Servicii de elaborare a documentației tehnice de tip PROIECT TEHNIC pentru autorizarea executării lucrărilor și proiect tehnic de execuţie, asistență tehnică din partea proiectantului;

-       LUCRĂRI DE EXECUȚIE pentru realizarea obiectivului de investiții “Centura ocolitoare a localității Biharia”.

 

Art.3. Acordul intră în vigoare la data semnării de către toate părțile și încetează odată cu finalizarea lucărilor de construire.

 

 

III.             OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 

Art. 4. MUNICIPIUL ORADEA

 

a) Asigură suport tehnic  pentru elaborarea caietului de sarcini/tema de proiectare pentru procedurile de achiziție publică privind:

   - contractarea serviciilor de elaborare a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor și a proiectului tehnic de execuţie, și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului;

     - lucrările de execuție ale obiectivului de investiții “Centura ocolitoare a localității Biharia”.

b)   Participă prin reprezentanții săi la recepția proiectului tehnic și al lucrărilor de executie;

c)    Prin exceptie, în baza dispozițiilor art. 5 art. 15, art.35 și art.36 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, în cazul în care comuna Biharia se va confrunta cu dificultăți financiare/ lipsa de disponibilități se vor aloca  sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local al Municipiului Oradea pentru:

- contravaloarea serviciilor de elaborare a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor și a proiectului tehnic de execuţie și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului;

- contravaloarea lucrărilor de execuție a construcției precum și ulterior rambursarea altor cheltuieli specifice, associate acestui obiectiv de investitie, dupa caz, suplimentar față de cele estimate inițial și înfuncție de soluția tehnică finală (ex. taxe avize, studii etc.)

 

 

Art.5. COMUNA BIHARIA

a)      Întocmește și predă către A.D.I. Zona Metropolitană Oradea  caietul de sarcini/tema de proiectare pentru procedurile de achiziție publică privind:

- contractarea serviciilor de elaborare a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor și a proiectului tehnic de execuţie, și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului;

- lucrările de execuție ale obiectivului de investiții “Centura ocolitoare a localității Biharia”.

b)      Pune gratuit la dispoziția A.D.I. Zona Metropolitană Oradea folosința imobilelor (terenuri) în vederea realizării obiectivului de investiții: “Centura ocolitoare a localității Biharia”.

c)      Suportă si transferă din bugetul propriu:

- contravaloarea serviciilor de elaborare a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor și a proiectului tehnic de execuţie și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului;

- contravaloarea lucrărilor de execuție a construcției precum și a  altor cheltuieli specifice, asociate  obiectivului de investitie, dupa caz, suplimentar față de cele estimate inițial și în funcție de soluția tehnică finală (ex. taxe avize, studii etc.)

d)      Își numește reprezentanții care vor participa la monitorizarea lucrărilor de execuție respectiv la procedura de recepție de la terminarea lucrărilor.

e)      Cesionează către A.D.I. Zona Metropolitană Oradea dreptul de a obține autorizație de construire pentru obiectivul de investiții “Centura ocolitoare a localității Biharia”.

f)       În cazul în care nu dispune de resursele necesare pentru finalizarea lucrărilor de execuție, va solicita municipiului Oradea aplicarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și va transmite documentele aferente  pentru justificarea alocării de sume  din fondul de rezerva bugetară precum:copii ale facturilor -care vor fi vizate cu mentiunea ,,Bun de plată ‘’ și copii ale  situatiilor de lucrari.  Pe fiecare document se va aplica menținea ,, Conform cu orginalul’’

 

Art. 6. A.D.I. ZONA METROPOLITANĂ ORADEA

 

a)      Pune la dispozitie membrilor asocierii documentatia tehnica de tip S.F. (Studiu de Fezabilitate) finalizata, care sta la baza temei de proiectare pentru achizitia serviciilor de proiectare si a lucrarilor de executie a obiectivului de investitie: “Centura ocolitoare a localității Biharia”.

b)      Pe baza cesiunii dreptului de a obține autorizație de construire din partea UAT Biharia  derulează procedurile de achiziție publică privind contractarea serviciilor de elaborare a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor și a proiectului tehnic de execuţie, și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și lucrări de execuție pentru construcția obiectivului de investiții, atât în nume propriu cât și în numele și pe seama comunei Biharia;

c)      Semnează contractele de achiziții publice, in numele si pe seama membrilor mandatatari;

d)      Recepționează documentațiile tehnice numai cu acordul membrilor implicati in asociere, respectiv UAT Biharia si UAT Oradea, care vor avea un reprezentant al acestora in comisia de recepție a Proiectului Tehnic + Execuției de Lucrări;

e)      Predă celorlalte părți câte un exemplar original din documentațiile tehnice;

f)       Răspunde de respectarea procedurilor de achiziții publice conform prevederilor legale în vigoare.

g)      La finalizarea procedurii proiectării si execuției lucrărilor de construcție va preda  comunei Biharia obiectivul de investiții: “Centura ocolitoare a localității Biharia”, care va prelua proprietatea si obligațiile de administrare.

 

 

 

 

 

 

 

IV.             RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

 

Art.7. Părțile își asumă întreaga răspundere privind realizarea acordului de asociere, corespunzător cu obligațiile care revin fiecărei părți.

Art.8. Părțile își asumă responsabilitatea în fața terților, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate în limita derulării prezentului acord.

Art. 9. Partea care în mod culpabil renunță în tot sau în parte la realizarea obiectivului de investiție este obligată la acoperirea prejudiciilor produse celorlalte părți.

Art.10. Este interzisă cesiunea acordului de asociere sau a unor părți din acesta.

 

V.                FORȚA MAJORĂ

 

Art.11. Forța majoră, așa cum este definită prin lege, apără de răspundere partea care o invocă în termen.

Art.12. Partea nu este îndreptățită la plată dacă este impiedicată, din cauze de forță majoră, să-și îndeplinească obligațiile asumate. Forța majoră trebuie anunțată în scris în termen de 5 zile de la data apariției ei, iar la dispariția forței majore, tot în termen de 5 zile trebuie făcută o notificare scrisă. Realizarea parțială a obiectivului prezentului acord are drept rezultat plata parțială a sumelor datorate de către partea  căreia îi revin aceste plăți.

 

VI.             SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 

Art.13. Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Acordului.

Art.14. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

 

VII.          ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

 

Art.15. Acordul de asociere încetează:

a)      Prin finalizarea obiectivului de investiții. Obiectivul de investiții se consideră finalizat numai după recepția finală a lucrărilor de construire.

b)      Prin rezilierea de plin drept, fără punerea în întârziere a debitorului,  invocată de una din părți în caz de neîndeplinire sau de îndeplinire defectuoasă a obligațiilor asumate de celelalte părți. Rezilierea operează de plin drept numai în cazul neîndeplinirii/îndeplinirii defectuoase de către membrii implicati a obligațiilor prevăzute la:

-       art. 4 litera c) în cazul municipiului Oradea;

-       art. 5 litera a)- e) în cazul comunei Biharia;

-       art. 6 literele a) și b) în cazul A.D.I. Zona Metropolitană Oradea.

c)      Prin denunțarea unilaterală de către una din părți în cazul apariției unor circumastanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acordului. Partea care denunță acordul trebuie să notifice în scris celelalte părți.

d)      Prin acordul scris al tuturor părților.

 

 

 

 

VIII.       DISPOZIȚII FINALE

 

Art.16. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie transmisă în scris.

Art.17. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

Art.18. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

Art.19. Lucrările de intervenție și de reparații ulterioare vor fi suportate de către antreprenor-în perioada de garanție a lucrării conform contractului de lucrări ce se va încheia după finalizarea procedurii de achiziție, respectiv de administratorul obiectivului de investiție după  expirarea perioadei de garanție a lucrării .

Art. 20.La finalizarea obiectivului de investiție acesta intră în proprietatea publică a comunei Biharia.

Prezentul acord a fost încheiat azi ………/01/2020, în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

 

1. MUNICIPIUL ORADEA

Reprezentant legal:     BOLOJAN G. ILIE - primar

Semnatură:

 

Ștampilă:

 

 

 

 

2. COMUNA BIHARIA

Reprezentant legal:     NAGY GIZELLA – primar al comunei Biharia

Semnatură:

 

Ștampilă:

 

 

 

 

3. A.D.I. ZONA METROPOLITANĂ ORADEA

Reprezentant legal:     FOGHIȘ G. ADRIAN – director ADI ZMO

 

Semnatură:

 

Ștampilă: