Hotărârea nr. 249/2020

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE ȘI INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA, STR. IULIU MANIU NR. 44

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE  FATADE  ȘI    INVELITOARE LA  IMOBILUL SITUAT IN ORADEA, STR. IULIU MANIU NR. 44

 

  Analizând Referatul de aprobare, înregistrat sub nr. 216 202 din 11.03.2020 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 220636/16.03.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DTAC pentru realizarea obiectivului de investitii: REABILITARE  FATADE  ȘI    INVELITOARE LA  IMOBILUL SITUAT IN ORADEA, STR. IULIU MANIU NR. 44

Ținând cont de prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

 În temeiul prevederilor art. 129  alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. j)  și art.139, alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ,           

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

 

Art. 1.  Se aprobă următorii indicatori tehnico - economici la faza PT+CS+DTAC pentru obiectivul de investiții: ,,REABILITARE  FATADE  ȘI    INVELITOARE LA  IMOBILUL SITUAT IN ORADEA, STR. IULIU MANIU NR. 44,

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Ordonator principal de credite:                            Primarul Municipiului Oradea

Beneficiar:                                                        Municipiul Oradea

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Valoarea totală a investiției:                                        1.343.942,60 lei fără TVA

Din care C+M:                                                                   1.082.410,66 lei fără TVA

Diverse și neprevăzute 20 %:                                   222.658,77 lei fără TVA

Durata de realizare a investiției:                                             12 luni

                Art. 2.   Finanțarea obiectivului de lucrări se va realiza din sumele alocate cu această destinație în bugetul local al Municipiului Oradea, conform H.C.L. nr. 718/2016.

                Art. 3.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

                Art. 4.   Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituția Prefectului Județului Bihor

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Direcția Patrimoniu Imobiliar

·         Direcția Economică

·         Instituția Arhitectului Șef

·         Fundația pentru Protejarea Monumentelor Istorice Bihor

·         Se afişează pe pagina web a municipiului Oradea.

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 249

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila