Hotărârea nr. 248/2020

pentru vânzarea terenului, în suprafață de 6.747 mp, identificat cu nr. cadastral 177437 - Oradea, înscris în CF 177437, situat în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea, în favoarea societății Crictrans S.R.L.

 

 


H O T Ă R Â R E

 

pentru vânzarea terenului, în suprafață de 6.747 mp, identificat cu nr. cadastral 177437 - Oradea, înscris în CF 177437,  situat în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea, în favoarea  societății Crictrans S.R.L.

 

 

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 215174/1 din 11.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 215174/2 din 17.03.2020 prin care se propune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind vânzarea unei parcele de teren, în suprafață de 6.747 mp, situată în incinta Parcului Industrial Eurobusiness II Oradea, în str. Anghel Saligny, identificată cu nr. cadastral 177437, înscris în CF 177437 - Oradea, în favoarea societății Crictrans S.R.L.

                Având în vedere că potrivit CF, nr. 177437 - Oradea, terenul - identificat cu nr. cadastral 177437, având suprafaţa de 6.747 mp, este proprietatea privată a Municipiului Oradea. 

                Văzând că, prin adresa nr. 80 din 04.02.2020, (înregistrată la Municipiul Oradea - D.P.I. sub nr. 167586 din 05.02.2020), societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. (în calitate de administrator al parcului industrial) a confirmat îndeplinirea de către agentul economic a obligațiilor asumate în ceea ce privește realizarea investiției, valoarea investiției realizate fiind de 2.544.600 lei, faţă de 500.200 Euro asumaţi, precum și că societatea are în prezent 57 angajaţi (număr personal asumat = 40 angajați).

                Luând în considerare Raportul de evaluare pentru stabilirea preţului de piaţă al terenurilor din Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea în ipoteza specială a utilizării proprietăţilor, conform Regulamentului Agenției de Dezvoltare Locală Oradea S.A., respectând condiţiile exigente impuse prin acest Regulament), însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 625 din 31.07.2019.

                În conformitate cu prevederile Art. 5.1. și 6.1.3. din Contractul de concesiune nr. 77 din 11.07.2013, din prețul Contractului = 57.349, 50 Euro, fără TVA, se deduce redevența datorată și achitată la data exprimării opțiunii de cumpărare  – 15.991, 61 Euro, fără TVA, rezultând astfel prețul de vânzare al terenului de 41.357, 89 Euro fără TVA.

                În baza Regulamentului de Funcționare al Parcului Industrial Oradea I, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 25 din 2009, modificat prin Hotărârea nr. 30 din 30.01.2019.

             Ținând seama de prevederile art. 1650 - 1762 din Legea nr. 287 din 2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată,

                Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c),  alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2), a art. 363 alin. (7) și art. 364 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art. 1.     Se aprobă vânzarea terenului, în suprafață de 6.747 mp, identificat cu nr. cadastral 177437, înscris în CF nr. 177437 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea, în favoarea societății Crictrans S.R.L.

                Art. 2.     Se aprobă preţul de vânzare al terenului descris la art. 1, de 41.357, 89 Euro, fără TVA, ce rezultă ca    diferență dintre valoarea terenului, de 8,5 euro/ mp și redevența totală achitată (57.349, 50 Euro, - 15.991, 61 Euro, fără TVA ).

                Art. 3.  Concomitent cu semnarea Contractului de vânzare - cumpărare, societatea Crictrans S.R.L. va semna un Contract de administrare şi prestări servicii conexe cu societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

                Art. 4.     La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, Contractul de concesiune nr. 77 din data de 11.07.2013, încetează.

                Art. 5.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu Imobiliar, societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

                Art. 6.   Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor

·         Primarul Municipiului Oradea

·         PMO - Direcţia Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri

·         PMO - Direcţia Economică

·         societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea (A.D.L.O.) S.A.

·         societatea Crictrans S.R.L., prin grija A.D.L.O.

 

                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 248

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila