Hotărârea nr. 247/2020

pentru declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând teren, în suprafață de 2.202 mp, cu 9 construcții, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului -str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului” - tronsonul 2, precum și pentru reglementarea situației juridice ale unor terenuri necesare realizării obiectivului

H O T Ă R Â R E

                pentru declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând teren, în suprafață de 2.202 mp, cu 9 construcții, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului -str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului” - tronsonul 2, precum și pentru reglementarea situației juridice ale unor terenuri necesare realizării obiectivului

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 216009/1 din 11.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 216009/2/12.03.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând teren, în suprafață de 2.202 mp, cu 9 construcții, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului” - tronsonul 2, precum și pentru reglementarea situației juridice ale unor terenuri necesare realizării obiectivului.

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 753 din 26.09.2019, s-a aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, respectiv coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului”.

Văzând că, amplasamentul lucrării se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 97441 din 05.09.2019 aferent coridorului lucrării de utilitate publică „Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului”, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepţie nr. 448 din 06.09.2019 și este format din 4 perimetre distincte, denumite în continuare tronsoane, fiecare tronson fiind situat în mijlocul a câte unui cvartal de blocuri de locuințe.

Din cele 4 tronsoane, prin prezentul demers se abordează 1 tronson, respectiv tronsonul 2, situat în zona străzii episcop Nicolae Popovici.

În baza prevederilor:

-          Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, actualizată, precum şi Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

-          art. 31 și art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată,

-          art. 44 alin. (1) a Legii nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, actualizată, conform căruia - documentaţiile tehnico - economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi a celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și c), alin. (4) lit. a),  lit. d), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (2) și art. 296 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ş T E:

                Art. 1.    Se aprobă Lista cu imobilele ce constituie tronsonul 2 aferent coridorului lucrării Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului, cu suprafața de 3.785 mp, inclusiv Lista cu imobilele, proprietate privată, ce urmează a fi preluate în proprietatea publică a Municipiului Oradea prin procedura de expropriere, astfel cum figurează în Planul de situaţie avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 97441 din 05.09.2019 - Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.

                Art. 2.    Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în raport cu imobilele, proprietate privată, reprezentând teren, în suprafață de 2.202 mp, cu 9 construcții, înscrise în Cărțile funciare și identificate cu nr. cadastrale / topografice cuprinse în coridorul de expropriere stabilit prin Planul de situaţie avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 97441 din 05.09.2019.

                Art. 3.    Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta), întocmit de către societatea evaluatoare Evalmob S.R.L., pentru imobilele supuse exproprierii, reprezentând teren, în suprafață de 2.202 mp, cu 9 construcții, proprietate privată, afectate de procedura de expropriere aprobată la art. 2 din prezenta Hotărâre.

                Art. 4.   Se aprobă sumele individuale aferente despăgubirii pentru imobilele expropriate - conform Anexelor, de la nr. 2 la nr. 8 la prezenta Hotărâre.

                Art. 5.  Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 2.108.929 Lei, reprezentând contravaloarea despăgubirilor ce se vor acorda proprietarilor privați din Anexa nr. 1, la prezenta Hotărâre.

                Art. 6.  Se mandatează primarul Municipiului Oradea - dl. Ilie Bolojan sau persoana legal desemnată de acesta, pentru emiterea Deciziei de expropriere.

                Art. 7.  Se aprobă trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea a construcțiilor - case de locuit, garaje și spațiu comercial - ce fac obiectul exproprierii din Anexa nr. 1, în vederea casării, precum și demolarea efectivă a acestora.

                Art. 8.  Se aprobă deschiderea unei coli de Carte Funciară pentru terenul identificat astfel:

Ø  cota de 1.100 / 2.323 mp din nr. topo 629/52 - Seleuș - proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 84364 din 18.07.2019;

 

                   Art. 9.  Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a următoarelor terenuri:

ü  cota de 230 / 664 mp din terenul, cu nr. topo 629/38, înscris în Cartea Funciară nr. 190577- Oradea,

ü  cota de 253 / 782 mp din terenul, cu nr. topo 629/167, înscris în Cartea Funciară nr.     559 - Seleuș.

 

                Art. 10. Se aprobă constituirea nr. cadastral, cu suprafața de 3.785 mp, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre, și înscrierea acestei suprafețe într-o nouă coală de Carte funciară, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după perfectarea operaţiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de tronsonul 2 din Coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 97441 din 05.09.2019, necesar pentru amplasamentul lucrării Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului”.

                Art. 11. Se aprobă completarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, corespunzător datelor din prezenta Hotărâre.

                Art. 12.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu Imobiliar şi Direcţia Economică.

                Art. 13.  Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor,

·         Primarul Municipiului Oradea,

·         PMO - Direcţia Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri,

·         PMO - Direcţia Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru,

·         PMO - Direcţia Economică,

·         PMO - Direcţia Tehnică,

·         O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară,

·         persoanele afectate de măsura exproprierii, prin grija Serviciului Terenuri      

                                                           

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 247

 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila