Hotărârea nr. 245/2020

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 60.138 mp, reprezentând domeniu public propus ca perimetru de ameliorare al terenurilor degradate de pe malul stâng al râului Crișul Repede, în aval de podul CFR aferent liniei ferate Arad - Oradea

H O T Ă R Â R E

 

 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 60.138 mp, reprezentând domeniu public propus ca perimetru de ameliorare al terenurilor degradate

de pe malul stâng al râului Crișul Repede, în aval de podul CFR aferent liniei ferate Arad - Oradea

 

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 172219/1 din 25.02.2020 și Raportul de specialitate nr. 212873/2 din 12.03.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 60.138 mp, reprezentând domeniu public propus ca perimetru de ameliorare al terenurilor degradate de pe malul stâng al râului Crișul Repede, în aval de podul CFR aferent liniei ferate Arad - Oradea.

                Având în vedere că, prin documentația cadastrală anexată se delimitează suprafața de 60.138 mp, reprezentând un sector necadastrat din terenul public ce aparține Municipiului Oradea, care se constituie din numerele topo indicate în tabelul propus spre aprobare prin prezenta Hotărâre.

                Întrucât pentru declararea perimetrului de amelioarare și realizarea lucrărilor de proiectare și execuție a lucrărilor de împăduriri este necesar a se prezenta copii de carte funciară în care este înscris terenul pe Municipiului Oradea și liber de sarcini.

                Văzând Protocolul, nr. 85842 din 06.02.2001, privind stabilirea limitei administrative între UAT-urile învecinate Municipiului Oradea și articolul 31 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată;

                Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 7/ 1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

                Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 al. (3) lit g) și art. 286 alin. (4)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art. 1.   Se aprobă înscrerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a cotei de:

Ø       5.053 / 142.597 mp teren, identificat cu nr. topo 1714/3, din CF 3400 - Sântandrei;

Ø     16.490 mp teren, identificat cu nr. topo 1715/5, din CF 3400 - Sântandrei;

Ø       4.216 mp teren, identificat cu nr. topo 4268/7, din CF 3407 - Episcopia Bihor;

Ø       7.212 mp teren, identificat cu nr. topo 1706, din CF 118 - Sântandrei; și a

Ø       4.492 mp teren, identificat cu nr. topo 1715/12, din CF 10545 - Sântandrei.

 

                Art. 2.   Se aprobă Planul de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafețele de 60.138 mp, astfel:

Suprafaţa

nr. cadastral

nou constituit

-mp-

Nr. CF sau

Adeverința

în care este înscris nr. topo

Nr. topo.

Suprafaţa ce se dezlipeşte din

nr. topo

-mp-

Suprafaţa

de teren

înscrisã în CF

-mp-

Reprezintă

60.138

  3400 - Sântandrei

1714/3

27.728

142.597

 

Teren

-  proprietate publică a Municipiului Oradea

 

  

 

1715/5

16.490

16.940

  3407 - Episcopia Bihor

4268/7

4.216

4.216

    118 - Sântandrei

1706

7.212

7.212

10545 - Sântandrei

1715/12

4.492

4.492

 

Total

60.138

 

 

           

            Art. 3.   Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilului, identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren cu categoria de folosință - neproductiv și deschiderea unei noi coli de Carte funciară, pentru suprafața de 60.138 mp.

                Art. 4.   Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitor la imobilul - teren neproductiv din perimetrul propus pentru ameliorarea terenurilor degradate de pe malul stâng al râului Crișul Repede, în aval de podul CFR aferent liniei ferate Arad - Oradea, conform datelor din prezenta Hotărâre.

                Art. 5.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

                Art. 6.   Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;
  • Primarul Municipiului Oradea;
  • PMO - Instituția Arhitectului Șef;
  • PMO - Direcţia Patrimoniului Imobiliar  (DPI) - Serviciul Terenuri;
  • PMO - DPI - Serviciul Cadastru;
  • PMO - Direcţia Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.;
  • O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

           

                                                           

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 245

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila