Hotărârea nr. 244/2020

pentru înscrierea unor suprafeţe de teren, situate în str. Prunilor, str. Năvodarilor, str. Adevărului și str. Calea Clujului în proprietatea privată a Municipiului Oradea

H O T Ă R Â R E

 

pentru înscrierea unor suprafeţe de teren, situate în str. Prunilor, str. Năvodarilor, str. Adevărului și str. Calea Clujului   în proprietatea privată a Municipiului Oradea

 

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 222429 /1 din 18.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 222429/2/19.03.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune aprobarea înscrierii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a unor suprafețe de teren, ce se regăsesc înscrise în CF 199838 - Oradea, CF 3270 - Oradea, CF 3590 - Oradea, CF 14376 - Oradea și CF 192407 - Oradea.

Terenurile luate în studiu sunt situate în mun. Oradea, str. Prunilor, str. Năvodarilor, str. Adevărului, respectiv str. Calea Clujului și se identifică astfel:

ü    suprafața de    216 mp - aferentă nr. topo 5496/5,

ü    suprafața de    820 mp - aferentă nr. topo 5497/7 și

ü    suprafața de    608 mp - aferentă nr. topo 5497/8,

toate înscrise în CF 199838 - Oradea;

ü    suprafața de 2.960 mp - aferentă nr. topo 7500/1, înscrisă în CF     3590 - Oradea,

ü    suprafața de 2.582 mp - aferentă nr. topo 7501/1, înscrisă în CF     3270 - Oradea,

ü    suprafața de    341 mp - aferentă nr. topo 6687/2, înscrisă în CF   14376 - Oradea,

ü    suprafața de    257 mp - aferentă nr. topo 3703/3, înscrisă în CF 192407 - Oradea.

În vederea administrării eficiente a terenurilor de mai sus,

Luând în considerare prevederile art. 31 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată, conform căruia Terenurile neatribuite, rămase la dispozia comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, orașului sau al municipiului. 

                Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c)  și ale art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art.1.  Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului situat în mun. Oradea, str. Prunilor, identificat cu:

1.1.     nr. topo 5496/5 cu suprafața de 216 mp;

1.2.     nr. topo 5497/7 cu suprafața de 820 mp și

1.3.     nr. topo 5497/8 cu suprafața de 608 mp,

             toate înscrise în CF 199838 - Oradea.

 

                Art.2.  Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, situat în mun. Oradea, str. Năvodarilor, identificat cu:

2.1.       nr. topo 7500/1, având suprafața de 2.960 mp, înscris în CF 3590 - Oradea și

2.2.       nr. topo 7501/1, având suprafața de 2.582 mp, înscris în CF 3270 - Oradea.

 

                Art.3. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, situat în mun. Oradea, str. Adevărului, identificat cu:

3.1.              nr. topo 6687/2, având suprafața de 341 mp, înscris în CF 14376 - Oradea.

                Art.4. Aprobarea înscrierii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului situat în Oradea, str. Calea Clujului, identificat cu:

 

4.1.              nr. topo 3703/3, având suprafața de 257 mp, înscris în CF 192407 - Oradea.

 

                Art.5.  Se aprobă completarea evidențelor contabile și de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanţă cu prevederile din prezenta Hotărâre.

                Art.6.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

                Art.7.    Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

·         Primarul Municipiului Oradea;

·         PMO - Direcţia Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

·         PMO - Direcţia Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

·         PMO - Direcţia Economică;

·         O.C.P.I. Bihor.

 

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 244

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila