Hotărârea nr. 243/2020

pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 127 mp, identificat cu nr. cadastral 205161, înscris în CF 205161 – Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE pentru aprobarea acceptării ofertei de donație imobiliară și înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinația “drum public”, a terenului, în suprafață de 127 mp, identificat cu nr. cadastral 205161, înscris în CF 205161 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 217255/1 din 12.03.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr.217255/2 din 12.03.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune acceptarea donației imobiliare înaintată de dl.                   (jr), dl.

BIS dl.              (sr) și soția sa, d-na.^H^H pentru terenul - în suprafață de 127 mp -

identificat cu nr. cadastral 205161, înscris în CF 205161 - Oradea, situat în zona străzii Cartier Podgoria nr. 179/A, cu destinația “drum public”.

Având în vedere oferta de donație imobiliară cu încheiere de autentificare nr. 3294 din 09.09.2019, redactată la Biroul Notarului Public - Gârba Cornel din Oradea, prin care familiarespectiv dl.

Cir)> dl.^MI^H, dl.                  (sr) și soția, d-na.              în calitate de proprietari

donează Municipiului Oradea terenul, în suprafață de 127 mp, identificat cu nr. cadastral 205161, înscris în CF 205161 - Oradea.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (2), art. 291 alin. (3) lit. „a” și art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște

Art. 1. Se acceptă oferta de donație înaintată de                       (jr), dl.

(sr) și soția sa, dl. ^B^H pentru terenul - în suprafață de 127 mp - identificat cu nr. cadastral 205161, înscris în CF 205161 - Oradea, situat în zona străzii Cartier Podgoria nr. 179/A, cu destinația “drum public”.

Art. 2. Se aprobă încheierea actului notarial de acceptare a ofertei de donație condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului, de către donatori, precum și radierea din Cartea Funciară a dreptului de uzufruct viager.

Art. 3. Se aprobă trecerea terenului, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația ”drum public”.

Art. 4. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 5. Introducerea utilităților necesare, pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile Municipiului Oradea. ______

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează fam.^B> Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Juridică, Direcția Economică și Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea.

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

PMO - Direcția Economică;

PMO - Direcția Juridică;

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

  • -   Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea; familia prin grija DPI - Serviciul Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurentiu Alin

Oradea, 26 martie 2020

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 243

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru", 7 „împotrivă"