Hotărârea nr. 241/2020

pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 220 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 206094 - Oradea, situat în zona străzii Calea Sântandrei

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 220 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 206094 ■ Oradea, situat în zona străzii Calea Sântandrei

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu, nr. 217234//1 din 12.03.2020 2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.217234/2 din 12.03.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 220 mp, identificat cu nr. cadastral 206094, înscris în CF 206094 - Oradea, situat în zona străzii Calea Sântandrei.

Având în vedere declarația pentru renunțare la dreptul de proprietate cu încheiere de autentificare nr. 902 din 14,11.2019, redactată la Biroul Notarului Public - Baba Marinela din Oradea, prin care dl.^^^^Hși soția sa, d-na. renunță la dreptul de proprietate asupra terenului, în suprafață de 220 mp, identificat cu nr. cadastral 206094, înscris în CF 206094 - Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 562 alin. (2) și art. 889 din Codul Civil,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c", art. 139 alin. (2), art. 291 alin. (3) lit. „a” și art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hotărăște

Art. 1. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 220 mp, identificat cu nr. cadastral 206094 și înscris în CF 206094 - Oradea, situat în zona străzii Calea Sântandrei.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului - teren, identificat în art. 1, din proprietatea privată a Municipiului Oradea, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, în vederea asigurării profilului stradal.

Art. 3. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică și Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Cadastru;

PMO - Direcția Economică;

PMO - Instituția Arhitectului Șef;

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea;

Dl. ^HMși d-na.                      prin grija DPI - Serviciul Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurentiu Alin f

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 241

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru", 5 „împotrivă" și 2 „abțineri"

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila