Hotărârea nr. 238/2020

privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 625 din 31.07.2019, pentru însuşirea Rapoartelor de evaluare aferente terenurilor, proprietate a Municipiului Oradea, situate în Parcul industrial Eurobusiness I şi în Parcul industrial Eurobusiness II

H O T Ă R Â R E

privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 625 din 31.07.2019, pentru însuşirea Rapoartelor de evaluare aferente terenurilor, proprietate a Municipiului Oradea, situate în Parcul industrial Eurobusiness I şi în

Parcul industrial Eurobusiness II

 

                         Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 210146/1 din 06.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 210146/2/11.03.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 625 din 31.07.2019, privind însuşirea Rapoartelor de evaluare aferente terenurilor, proprietate a Municipiului Oradea, situate în Parcul industrial Eurobusiness I şi în Parcul industrial Eurobusiness II.

                         Având în vedere că prin H.C.L., nr. 625 din 31.07.2019, s-au însuşit Rapoartele de evaluare aferente terenurilor, proprietate a Municipiului Oradea, situate în Parcul industrial Eurobusiness I şi în Parcul industrial Eurobusiness II.

                         Luând în considerare predictibilitatea prețului de vânzare a terenurilor din parcurile industriale stabilită prin ipoteza specială a utilizării proprietăţilor supuse tranzacționării conform Regulamentului Agenției de Dezvoltare Locală Oradea S.A. cu respectarea condiţiilor exigente impuse prin acest Regulament, și anume realizarea investiției, crearea locurilor de muncă în parcul industrial și vânzarea terenului, ocupat de construcțiile realizate de constructori de bună credință și intabulate în cartea funciară, la prețul de pornire pentru 1 mp teren de 8 euro/ mp.

                         În scopul vânzării în cursul anului 2020 a terenurilor concesionate pentru care societatea administrator - Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. confirmă îndeplinirea de către agentul economic a obligațiilor asumate în ceea ce privește realizarea investiției, respectiv a numărului de angajați.            

         Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                         În temeiul art. 129 alin (1), alin. (2) lit. c) și art.139 alin (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

                         Art. I.  Se aprobă  modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 625 / 31.07.2019, care va avea următorul conținut:

 “Art. 3 -  Rapoartele de evaluare însușite la art. 1 și 2 să fie aplicabile tranzacţiilor aprobate până la 31.12.2020.

                         Art. II.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A., Direcția Economică și Direcția Patrimoniu Imobiliar. 

                         Art. III.     Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·                                        Instituţia Prefectului Judeţului Bihor,

·                                        Primarul Municipiului Oradea,

·                                        PMO - Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi Delegări Gestiune,

·                                        Direcția de Patrimoniu Imobiliar  - Serviciul Terenuri,

·                                       societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A., prin grija Serv. Terenuri


                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 238

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila