Hotărârea nr. 237/2020

pentru aprobarea retragerii dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 şi încetarea contractului de comodat prin reziliere, în cazul d-nei. Sabău Delia - Claudia, care nu şi-a îndeplinit obligația contractuală privind realizarea unei locuințe pe terenul identificat cu nr. cadastral 4925/146 (devenit ulterior 15753, actual 169486)

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 și încetarea contractului de comodat prin reziliere, în cazul d-nei.

care nu și-a îndeplinit obligația contractuală privind realizarea unei locuințe pe terenul identificat cu

nr. cadastral 4925/146 (devenit ulterior 15753, actual 169486)


Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 13458/1 din 17.01.2020 și Raportul de specialitate nr. 216154/2/17.03.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre în vederea retragerii dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 și încetarea contractului de comodat prin reziliere, în cazul d-nei.                -

care nu și-a îndeplinit obligația contractuală privind realizarea unei locuințe pe terenul identificat cu nr. cadastral 4925/146 (devenit ulterior 15753, actual 169486).

Având în vedere art. 6 alin. (1) din Legea nr. 15/2003, republicată, potrivit căruia: “Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuințe proprietate personală, este obligat să înceapă construcția locuinței în termen de un an de la data atribuirii terenului... “.

Văzând art. 6, alin. (2) "în cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (1), prin hotărâre a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosință asupra terenului atribuit."

întrucât d-na.                          care a preluat terenul, în anul 2004, în vederea construirii în

condițiile Legii nr. 15/ 2003, nu și-a îndeplinit obligația contractuală privind realizarea construcției pe terenul atribuit, demersurile întreprinse de d-na.                pentru edificarea locuinței fiind sistate din data de

02.10.2009, se impune retragerea dreptului de folosință atribuit prin Hotărâre a Consiliului Local și încetarea contractului de comodat, prin reziliere.

Luând în considerare că, Municipiul Oradea a mai preluat anterior un nr. de 50 de parcele de la alți beneficiari ai unor contracte de comodat pentru terenuri destinate construirii în condițiile Legii nr. 15/ 2003, care nu și-au îndeplinit obligația contractuală.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 15/ 2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003, aprobate prin H.G. nr. 896 din 2003.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local

în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) și art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit în baza Legii nr.

care nu și-a


15/2003 și încetarea contractului de comodat prin reziliere, în cazul d-nei.


îndeplinit obligația contractuală privind realizarea unei locuințe pe terenul identificat cu nr. cadastral 4925/146 (devenit ulterior 15753, actual 169486).

Art. 2. Se aprobă radierea dreptului de folosință înscris în Cartea Funciară asupra terenului identificat cu nr. cadastral 169486 (vechi 15753).

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI);

  • •   PMO - DPI - Serviciul Terenuri;

  • •   O.C.P.I. Bihor, Serviciul Carte Funciară;

  • •                                    prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurentiu Alin

»

Oradea, 26 martie 2020 Nr. 237


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"