Hotărârea nr. 236/2020

pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 171655, înscris în CF 171655, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 171655, înscris în CF 171655, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 217535/1 din 12.03.2020 si Raportul de specialitate nr.217535/2 din12.03.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 171655, înscris în CF 171655 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren.

Văzând că, potrivit CF nr. 171655 - Oradea, terenul - în suprafață de 250 mp - identificat cu nr. cadastral 171655 - este proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Ținând seama că, prin Contractul nr. 1913 din 21.03.2019, terenul în cauză a fost concesionat în favoarea d-nei.^^^^^B 'n vederea construirii unei locuințe.

Luând în considerare cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 212874 din 09.03.2020, prin care d-na.                     mandatar, dl.             a solicitat cumpărarea terenului utilizat în

baza Contractului de concesiune, respectiv pe care aceasta a edificat o casă de locuit, conform notării din CF 171655 -C1.

întrucât prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 46 din 28.01.2020, s-a însușit Raportul de evaluare, întocmit de societatea Evalmob S.R.L., pentru estimarea valorii de piață a parcelelor de teren din Cartierul Tineretului, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Clujului, respectiv s-a aprobat prețul de 31,5 Euro / mp + TVA, pentru vânzarea celor pe care sunt edificate case și care au fost atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, din Cartierul Tineretului.

Ținând seama de prevederile art. 1650 - 1762 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Vazand proiectul de hotarare si avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul prevederilor art.129 al.(2)lit.c)si al.(6)lit.b art .139 al.(2) si art.364 al.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

I

Art. 1. Se aprobă vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 171655, înscris în CF 171655 - Oradea (cu nr. de inventar 016560), în favoarea d-nei.               având calitatea de proprietară a casei

edificate pe acest teren.

Art. 2. Prețul de vânzare pentru terenul menționat la art. 1 din prezenta Hotărâre, este de 31,5 Euro / mp + TVA, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 46 din 28.01.2020.

Art. 3. Prețul de vânzare a terenului menționat la art. 1 din prezenta Hotărâre, se va achita în lei, la cursul BNR din ziua efectuării plății, la data semnării contractului de vânzare - cumpărare, dar nu mai târziu de 31.05.2020, sub sancțiunea revocării prezentei începând cu data de 01.06.2020.

Art. 4. La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, Contractul de concesiune nr. 1913 din 21.03.2019 încetează.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar si Direcția Economica.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

PMO - Direcția Economică;

d-na.                -prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurentiu Alin

Oradea, 26 martie 2020 Nr. 236


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"