Hotărârea nr. 229/2020

pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii, din municipiul Oradea

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

f6f2f050d088916f3f6ac87ded7eff0f38dcf5b7b16f54386b41af8bd6eb5a90


 


H O T Ă R Â R E

                        

pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii, din municipiul Oradea

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 201286/02.03.2020 și  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 201276/02.03.2020 prin care Direcţia Juridică – Biroul Asociaţii de Proprietari propune Consiliului Local aprobarea regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii, din municipiul Oradea,

Luând în considerare prevederile art.10 alin.(5) si art.64 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

       Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local

În baza  prevederilor art. 129 alin. (2) lit.d), alin. (7) lit.p), art.139 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind atestarea administratorilor de condominii, din municipiul Oradea, cuprins în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modelul de atestat cuprins in Anexa nr.2, precum si modelul de cerere de atestare cuprins in Anexa nr.3, care fac parte din prezenta hotarare.

Art.3. Se imputerniceste primarul municipiului Oradea sa elibereze persoanelor fizice, atestatul de administrator de condominii, la propunerea Biroului Asociatii de Proprietari si sa suspende sau să retraga atestatul de administrator.

                      De asemenea, se imputerniceste primarul municipiului Oradea sa numeasca membrii Comisiei de atestare si a Comisiei de contestatii.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează : Direcţia Juridică -  Biroul Asociaţii de Proprietari

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor

·         Primarul municipiului Oradea

·         Direcţia Juridică – Biroul Asociaţii de Proprietari

·         se publică în M.O. al județului Bihor și se afișează pe site-ul www.oradea.ro

 

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 229

 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 7 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

ANEXA 1

 

 

REGULAMENT

privind atestarea administratorilor de condominii

din municipiul Oradea

 

CAPITOLUL  I

Dispoziţii generale

 

 

1.  Obiectul prezentului regulament îl constituie stabilirea cadrului general şi procedura privind atestarea persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcției de administrator de condominii.

2.  Regulamentul stabileşte scopul, cadrul de referinţă şi metodologia atestării persoanelor fizice pentru activitatea de administrare a imobilelor .

3.  Scopul atestării constă în obținerea calităţii de administrator de imobile, în vederea desfășurării acestei activități în cadrul asociațiilor de proprietari.

4.  Prezentului regulament îi sunt aplicabile prevederile legale în domeniu, după cum urmează :

·         Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari  şi administrarea condominiilor;

·         Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată;

·         O.M.E.F. nr.3103/2017 privind aprobarea <LLNK 12017     0462AZ21   0 25>Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

5.    În înțelesul prezentului regulament, termenii de mai jos au urmatorul înțeles :

asociație de proprietari – formă de asociere autonomă și fără scop lucrativ a  proprietarilor dintr-un condominiu, având ca scop administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea proprietății comune, menținerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către toți proprietarii;

 

atestat valabil – actul care dovedește calitatea de administrator de condominii, care îndeplinește condițiile legale și actuale de desfășurare a activității de administrator de condominiu, care se află în termenul de valabilitate de 4 ani de la data emiterii și care este reînnoit în mod corespunzător;

 

certificat de calificare profesională - actul care dovedește calificarea profesională a persoanelor fizice pentru a îndeplinii ocupația de administrator de condominii, în conformitate cu legislația privind învățământul superior sau privind formarea profesională a adulților;

 

cazier judiciar - mijloc de cunoaștere și identificare operativă a persoanelor care au comis infracțiuni contra persoanei și a libertății acesteia, a patrimoniului și în general a ordinii de drept;

 

cazier fiscal - mijloc de evidență și urmărire a respectării disciplinei fiscale de către contribuabili, în care se ține evidența persoanelor fizice, juridice, și a entităților fără  personalitate juridică, care au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale și de cele care privesc disciplina financiară;

 

 

CAPITOLUL  II

Atestarea persoanelor fizice în vederea îndeplinirii

funcţiei de administrator de imobile

 

Art.1. Administratorul de imobile este persoana fizică atestată în condiţiile  Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari și administrarea condominiilor și a prezentului regulament, ce desfăşoară activitatea de administrare a condominiului care presupune administrarea tehnică, contabilitate şi casierie.

 

Art.2. Atestarea persoanelor fizice, care intenţionează să ocupe funcţia de administrator de imobile se face de către Primar, la propunerea Biroului Asociaţii de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, în baza unei hotărâri a consiliului local, conform prevederilor art.10 alin.(5) din legea nr.196/2018, potrivit prezentului regulament.

Art.3. Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale persoanelor, care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari.

Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii şi poate fi reînnoit în aceleaşi condiţii în care a fost emis. Cu 60 de zile inaintea expirării termenului de 4 ani de la atestare, administratorul va solicita reatestarea, dupa aceeași procedură. Formatul atestatului este Anexa la hotărâre și face parte integrantă din aceasta.

În cazul distrugerii, degradării sau pierderii atestatului de administrator de condominiu, titularul poate solicita în 5 zile lucrătoare, de la producerea evenimentului, eliberarea unei adeverinte din care să reiasă faptul că, persoana este atestată, adeverința care va ține locul atestatului degradat sau pierdut, urmând a i se elibera un duplicat al acestuia.

Expirarea atestatului determină imposibilitatea exercitării activității de administrare a condominiilor.

     Art.4. Pentru a obţine atestarea în activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari, persoanele fizice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii :

a.    să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

b.    să aibă cetăţenie română;

c.    să dețină certificat de pregătire profesională pentru funcția de administrator de condominii, in baza Legii nr.196/2018;

d.    să aibă starea de sănătate corespunzătoare unei astfel de activităţi, confirmată, în scris, de medicul de familie;

e.    să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură economico-financiară (în situaţia în care dosarul depus în vederea atestării este înregistrat, persoana va fi atestată după clarificarea situaţiei).

Art.5. (1) Pentru obținerea atestatului de administrator de condominii, solicitanţii vor prezenta următoarele documente :

a.    curriculum vitae;

b.    copii de pe actele de stare civilă (B.I./C.I.; certificat de naștere și de căsătorie);

c.    copii după ultimele acte de studii;

d.    copia certificatului de pregătire profesională pentru funcția de administrator de condominii;

e.    certificatul de cazier judiciar;

f.     certificat de cazier fiscal;

g.    dovada achitării sumei de 300 lei, care se va numi taxă atestare administrator;

h.    adeverinţă de la medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare îndeplinirii  unei astfel de activităţi .

(2) La depunerea dosarului, candidații vor prezenta şi originalele actelor care sunt anexate la dosar, în copie, în scopul confruntării şi certificării lor, pentru conformitate cu originalul.

        Art.6. Dosarul se va depune, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru sesiune de atestare, la Primăria Municipiului Oradea, Serviciul Relaţii cu Publicul (Sala Ghișeelor). Data pentru sesiunea de atestare se va stabili de către Comisia de atestare și va fi adusă la cunoștința publică, prin afișare pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea – www.oradea.ro.

     Funcţionarul din cadrul Serviciului Relații cu Publicul, care primeşte dosarul cu documentele prevăzute mai sus, va  verifica actele depuse la dosar, apoi îl va înainta  Comisiei de atestare. În situaţia în care dosarul se transmite de către solicitant prin intermediul serviciilor poştale, documentele trebuie să fie legalizate de un notar public. Lipsa unuia dintre actele solicitate va duce la respingerea dosarului.

Dacă persoana care solicită atestarea are fapte înscrise în cazierul fiscal, cererea va fi respinsă și nu se va propune primarului eliberarea atestatului de administrator de condominii.

Dacă în cazierul judiciar al persoanei care solicită atestarea, există mențiunea că a suferit o condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natură economico-financiară, cererea va fi respinsă și nu se va propune primarului eliberarea atestatului de administrator de condominii.

     Numai dacă sunt întrunite toate condițiile legale, atât cele de formă cât și cele de fond, biroul specializat propune primarului emiterea atestatului de administrator de condominiu. O nouă cerere poate fi depusă după îndeplinirea tuturor condițiilor care au dus la respingerea cererii inițiale.

     Dacă persoana fizică care solicită atestatul nu îndeplinește vreuna din condițiile legale va fi înștiințată în scris despre situația constatată.

 

Capitolul   III

Metodologia de atestare a persoanelor fizice

pentru îndeplinirea funcției de administrator de condominii

 

      Art.7. La nivelul autorităţii locale se constituie, prin dispoziţia primarului, comisia de atestare a persoanelor fizice, care doresc să practice activități de administrator de imobile la asociaţiile de proprietari.

Art.8. Comisia de atestare are, în principal, următoarele atribuții :

a) primeşte cererile candidaților înscrişi pentru atestare;

b) verifică îndeplinirea condițiilor stabilite, de către solicitanţi;

c) stabileşte lista candidaților admiși;

d) elaborează documentele finale referitoare la rezultatele examenului;

e) asigură comunicarea rezultatelor, prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Oradea şi primirea contestaţiilor, precum şi transmiterea acestora către comisia de soluționare a contestaţiilor;

f) propune primarului atestarea administratorilor de condominii și suspendarea sau retragerea atestatului administratorilor persoane fizice.

        Art.9. Comisia de atestare hotărăşte cu privire la admiterea sau respingerea cererilor candidaților înscrişi pentru atestare. Comisia de contestații, soluționează, în termen de două zile, contestațiile depuse și transmite Comisiei de atestare hotărârea referitoare la rezultatele contestațiilor.

        Contestaţiile se depun la Serviciul Relaţii cu Publicul (Sala Ghișeelor), în cadrul programului de lucru afişat, menţionându-se pe acestea numărul, data şi ora înregistrării.

Soluţia dată de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor este definitivă şi se afişează la sediul Primăriei Municipiului Oradea.

 

 

CAPITOLUL IV

Eliberarea, suspendarea şi retragerea atestatului de

administrator de imobile – persoană fizică

 

         Art.10. Atestatul de administrator de imobile se eliberează, prin grija Comisiei de  atestare. Tipizatul de atestat va fi completat prin grija Comisiei de  atestare, pe baza listei cu persoanele declarate admise.

         Art.11. Atestatele completate, împreună cu lista care cuprinde persoanele declarate admise, vor face obiectul propunerii de eliberare a acestora, care va fi înaintată Primarului Municipiului Oradea. Primarul Municipiului Oradea atestă persoanele propuse în acest sens, de către Biroul Asociaţii de Proprietari. Modelul şi conţinutul atestatului sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

         Art.12. Atestatul de administrator de imobile se suspendă în următoarele cazuri:

a)    când persoana atestată este in faza de cercetare sau a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu activitatea pentru care a fost atestat. În acest caz, suspendarea atestatului se dispune până la data pronunțării unei hotărâri judecatoreşti definitive sau pana la stabilirea unei solutii de netrimitere in judecata;

b)   când se dispune ca măsură complementară, ca urmare a aplicării de către compartimentul de specialitate a unei sancţiuni contravenţionale pe o perioadă de cel puţin 6 luni, pentru neîndeplinirea de către administrator a următoarelor atribuții :

-       prestarea serviciilor conform atribuţiilor, obligaţiilor şi responsabilităţilor  atribuite de comitetul executiv, în condiţiile legislaţiei în vigoare;

-       efectuarea formalităţilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii/prestatorii de servicii pentru exploatarea și întreţinerea clădirii, derularea și urmărirea realizării acestor contracte;

-       asigurarea cunoaşterii şi respectării regulilor cu privire la proprietatea comună;

-       gestionarea modului de îndeplinire a obligaţiilor cetăţeneşti ce revin proprietarilor în raport cu autorităţile publice. Obligaţiile cetăţeneşti sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea generală;

-       oricare alte obligaţii expres prevăzute de lege și de prezentul regulament, precum şi a celor stabilite prin contractul încheiat cu asociaţia de proprietari.

-       întocmirea şi completarea registrului jurnal, a registrului inventar, registrul pentru evidenţa fondului de reparaţii, registrul pentru evidenţa fondului de rulment, registrul pentru evidenţa sumelor speciale, registrul pentru evidenţa fondului de penalizări, precum şi alte formulare specifice activităţii de contabilitate, prevăzute prin ordin al ministrului Economiei si Finanţelor, atunci când acesta îndeplineşte prin cumul şi funcţia de contabil.

c) când persoana atestată solicită suspendarea atestatului din motive personale, pe o perioada de maxim un an.

Îndeplinirea măsurilor dispuse se constată prin încheierea unui nou act de constatare de către reprezentanții Biroului Asociații de Proprietari şi determină încetarea de drept a sancţiunii suspendării.

Art.13. Atestatul de administrator de imobile se retrage în următoarele cazuri:

a) când administratorul atestat a fost suspendat de doua ori, cu excepția situației de   suspendare la cerere și a art.12 lit.a din prezentul regulament;

b) când administratorul atestat îşi continuă activitatea de administrare în perioada de suspendare;

c) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.4 din Regulament;

d) când persoana atestată a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru săvârşirea  unei infracţiuni în legătură cu activitatea pentru care a fost atestat.

              Art.14. Atestatul de administrator de imobile se poate retrage de către autoritatea administraţiei publice locale care l-a eliberat, respectiv Primarul Municipiului Oradea.

                 În această perioadă, persoanelor fizice, cărora li s-au retras atestatul, li se interzice să desfașoare activităţi de administrare imobile, în sensul Legii nr.196/2018 și a prezentului regulament.

                 Măsura suspendării sau retragerii atestatului se dispune, în scris, de către Primarul Municipiului Oradea, prin emiterea unei dispoziţii . Acest act poate fi atacat in justitie de către cel interesat în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

                 Măsura privind retragerea atestatului va fi adusă la cunoștința persoanei vizate și a reprezentanților legali ai asociației, prin scrisoare cu confirmare de primire și va fi afișată la avizierul asociației. Atributul afișării intră în competența Comitetului executiv al asociației în cauză, iar dovada afișării va fi înaintată Biroului Asociatii de Proprietari, în termen de 48 de ore de la data comunicării retragerii atestatului.

       Art.15. Persoana pentru care s-a dispus retragerea atestatului, prin dispoziţie de Primar, este obligată să depună documentul la sediul autorităţii emitente, în original, la Serviciul Relaţii cu Publicul (Sala Ghișeelor), care îl va transmite Biroului Asociații de Proprietari. Dispoziţia Primarului privind retragerea atestatului va fi adusă la cunoştinţa persoanei vizate, prin scrisoare, cu confirmare de primire, şi poate fi atacată în justiţie, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la data luării la cunoștință.

În situatia în care administratorul căruia i s-a retras atestatul nu predă acest document, va fi sancționat cu amenda  de 1.000 lei.

Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină automat imposibilitatea exercitării activității de administrare a condominiilor.

                 

 

CAPITOLUL V

 Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

            Art.16. Activitatea persoanelor fizice atestate ca administratori de imobile se desfăsoară în baza unui contract individual de muncă sau altă formă de angajare legală, încheiat cu asociaţia de proprietari, potrivit dispoziţiilor legale.

            Art.17. (1) Administratorii în funcţie, neatestaţi, au obligaţia de a solicita atestarea în termen de maxim 6 luni, de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament.

(2) După expirarea acestui termen, persoanelor fizice neatestate și li se interzice să desfășoare activitaţi de administrare imobile, în sensul Legii nr.196/2018, în caz contrar aplicandu-se sancțiuni contravenţionale prevăzute de acelasi act normativ și a prezentului Regulament.

Art.18. Menţinerea în funcţie a unui administrator neatestat/ sau angajarea de către comitetul executiv (președinte) al asociaţiei de proprietari a unui administrator neatestat/neautorizat atrage după sine aplicarea sancţiunii contravenţionale prevăzute de Legea nr. 196/2018 si a prezentului Regulament.

Art.19. Începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament, prin publicare, pe site-ul Primariei Municipiului Oradea, se abrogă orice dispoziţii contrare acestuia.