Hotărârea nr. 228/2020

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Caietului de obiective şi a comisie de soluţionare a contestaţiilor, pentru postul de manager-director la

H O T Ă R Â R E

 

privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Caietului de obiective şi a comisie de soluţionare a contestaţiilor, pentru postul de manager-director la

Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural

                Analizând Referatul de specialitate al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 18913/22.02.2020 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 225198/20.03.2020, prin care Direcţia Juridică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea declanșării procedurii de organizare a concursului de proiecte pentru postul de manager-director la Muzeului Orașului Oradea-Complex Cultural.

Ţinând cont de:

·         Legea muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311 din 2003, cu modificările şi completările ulterioare;

·         Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

·         Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management.

        Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ş t e:

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru postul de manager-director la Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural, conform anexei 1.

Art. 2. Se aprobă Caietul de obiective pentru organizarea concursului de proiecte pentru postul de manager-director la Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural, conform anexei 2.

Art. 3. Se aprobă numirea prin Dispoziţia Primarului cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a Comisiei pentru organizarea concursului de proiecte pentru postul de manager-director la Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural, comisia de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatul acestora.

Art. 4. Contractul de management care se va negocia după finalizarea concursului pentru postul de manager-director la Muzeului Orașului Oradea-Complex Cultural se va încheia pe o perioadă de 4 ani şi va respecta structura aprobată prin legistaţia de specialitate.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcţia Juridică şi Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiul Oradea.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Instituția Prefectului Județului Bihor;

·         Primarul Municipiului Oradea;

·         Direcția Juridică;

·         Biroul Resurse Umane;

·         Muzeul Oraşului Oradea - Complex Cultural

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 228

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

                                                                             Anexa nr. 2 la HCL

                                                                             Nr. 228 /26.03.2020

 

 

 

CAIET DE OBIECTIVE

pentru

CONCURSUL DE PROIECTE DE MANAGEMENT

la Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural

 

 

          Perioada de management va fi de 4 ani, începând cu data încheierii contractului de management.

 

I.            Tipul instituției publice de cultură: denumită în continuare: Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural

         

Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural este o  instituție publică de cultură cu personalitate juridică, finanțată din bugetul local și din venituri proprii.

          Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural a fost înființat la 1 aprilie 2018 prin Avizul prealabil emis de Ministrul Culturii și Identității Naționale nr. 6518/D.P.C./30-01-2018 și își desfășoară activitatea conform prevederilor Legii muzeelor și colecțiilor nr. 311/2003 și a avizului privind acreditarea muzeului nr. 3126 din 13 noiembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României în 27 noiembrie 2019, emis de Ministrul Culturii, a OUG nr. 189/2008 - modificată și completată la zi,  coroborată cu prevederile și a OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ        Conform regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin HCL nr. 757/2019, obiectivele principale ale instituției Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural, sunt următoarele:

 

·         Realizarea de expoziții (temporare și permanente) cu privire la trecutul Cetății și orașului sau a altor expoziții dedicate trecutului lor;

·         Elaborarea unor programe de cercetare și proiecte culturale proprii, în concordanță cu strategia culturală promovată de Ministerul Culturii, Consiliul Local al Primăriei Municipiului Oradea și Primăria Municipiului Oradea;

·         Stabilirea de măsuri tehnice, economice, organizatorice pentru aducerea la îndeplinire a programelor de cercetare și culturale aprobate;

·         Cercetare în vederea dezvoltării colecțiilor muzeale;

·         Realizarea lucrărilor de restaurare, conservare și protecție a patrimoniului cultural aflat în administrarea sa.

 

Pentru atingerea misiunii, scopurilor și obiectivelor Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural este prevăzut cu spaţii expoziţionale, spaţii de depozitare, spaţii de cercetare, laboratoare, spaţii administrative, spaţiu comercial, grupuri sanitare. De asemenea, este în curs amenajarea Bibliotecii Cetăţii, „Literarum Asylum” cu spaţii de depozitare, sală de lectură, bibliotecă virtuală, spaţii administrative, grupuri sanitare. Este prevăzută de asemenea și funcționarea unui Centru de studii socio-umane (istorie, istoria artei, religie etc.).

 

II.          Misiunea instituției:

 

          În ce privește misiunea Muzeului Orașului Oradea - Complex Cultural declarată de la înființarea acestuia, de către Municipiul Oradea, aceasta a pornit de la opinia emisă de marele savant Nicolae Iorga încă de la începutul secolului al XX-lea potrivit căreia „un muzeu nu este un lux, ci o necesitate”.

          Misiunea trasată de Consiliul Local al Municipiului Oradea pentru Muzeul Orașului Oradea – Complex Culural a fost și este aceea ca el să devină o instituţie care achiziţionează, conservă şi expune obiecte istorice, de artă, documente istorice, relicve etc., în vederea studierii lor sau a educării publicului larg (cu accent deosebit pe generațiile de preșcolari și elevi). Ținând cont de aceste aspecte o componentă a misiunii muzeului este aceea de a permite tuturor vizitatorilor, în funcție de specificul acestora, să înțeleagă mai bine trecutul orașului Oradea, să se apropie de acesta, să-l facă palpabil, totul cu rol educativ și recreativ. 

 

III.       Date privind evoluțiile economice și socio-culturale specifice comunității în care instituția își desfășoară activitatea:

 

Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural are ca arie de reprezentare teritoriul orașului Oradea și arealul din zona adiacentă a acestuia. Structura actuală îl încadrează în rândul muzeelor locale.

Patrimoniul imobil al Muzeului cuprinde dreptul de administrare asupra următoarelor:

a.    Clădirile aferente Cetății Oradea, cod LMI 204/BH-II-a-A-01052, din Municipiul Oradea, Piața Emanuil Gojdu nr. 39-41, conform CF 195413 – C1 pană la C20.

Muzeul cuprinde:

·         Secție a Istoria Cetății;

·         Secția istoria orașului Oradea;

·         Centrul de restaurare.

b.  Spațiul Sinagogii ortodoxe din strada Primăriei nr. 25, în vederea amenajării unui spațiu muzeal destinat istoriei evreilor, conform HCL 522/2016, azi Muzeul Istoriei Evreilor din Oradea.

c.  Imobilul din strada Iosif Vulcan nr. 11, Casa Darvas – La Roche, clădire monument istoric clasată pe lista cod LMI – BH-II-m-B-01090;

d.  Clădirea ”Fostului sediu al Lojii Masonice din Oradea” Cod LMI – BH-II-m-B-21129, situat în Municipiul Oradea, str. Armatei Române, nr. 4 în vederea înființării Muzeului francmasoneriei, conform HCL 508/2016;

 

Aspectul economic specific zonei de activitate al instituției este același care poate fi întâlnit la nivel național, orașul Oradea aflându-se într-o continuă transformare, inclusiv prin accesarea a numeroase fonduri europene nerambursabile.

La nivel orașului s-a dovedit că turismul este una din cele importante ramuri economice, alături de industrie, comunicaţii şi tehnologia informaţiilor din punct de vedere al dinamicii dezvoltării şi, implicit, al creşterii economice.

În ultimul timp au fost depuse serioase eforturi în vederea transformării Oradiei într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său cultural, care să corespundă standardelor Uniunii Europene privind furnizarea produselor şi serviciilor; în paralel, s-a urmărit şi dezvoltarea durabilă a sectorului turistic într-un ritm superior altor destinaţii turistice din regiune.

Dinamizarea economiei Oradiei și a județului Bihor nu poate fi abordată în viitorul apropiat fără luarea în considerare a rolului pe care îl are dezvoltarea turismului. Pentru ca turismul să joace un rol important în dezvoltarea economică locală, este important ca acesta să îşi bazeze strategiile de dezvoltare pe oportunităţile sale poziţionale, pe cele legate de patrimoniul istorico-cultural şi să realizeze o armonizare a politicilor locale cu cele zonale, regionale, naţionale şi transfrontaliere.

        Municipiul Oradea a depus în ultimii ani eforturi majore pentru punerea în valoare a Oradiei prin diferite proiecte strategice care au vizat toate sectoarele: turism, cultură şi patrimoniu, dar și infrastructura de transport, eficienţă energetică, educaţie şi cercetare, sănătate, social, servicii publice şi mediul de afaceri.

        Din punct de vedere istoric, cel mai vechi centru umanist din Transilvania, Oradea, este o localitate cu o istorie bogată, atestată în urmă cu peste nouă secole, aflat la confluenţa Occidentului cu Orientul, un adevărat “oraş punte” între cele două lumi, al cărui fond de patrimoniu arhitectural, de excepţie, afirmă specialiştii, a apărut la cumpăna dintre două secole, în “La Belle Epoque”.

Sub aspect socio-cultural comunitatea se află, de asemenea, într-o continuă evoluție determinată de evoluția în sine a societății. Odată cu aceste transformări, cresc atât nevoile, cât și cerințele comunității sub toate aspectele vieții sociale.

Astfel, cultura reprezintă un factor important în dezvoltarea comunității și pentru aceasta, Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural trebuie să fie pregătit sub toate aspectele să facă față unor potențiale cerințe impuse la un momentdat de comunitatea în care își desfășoară  activitatea. În acest context, instituția muzeală a manifestat o atenție deosebită  în ceea ce privește receptarea doleanțelor comunității și a acționat pregnant prin răspunsul la nevoile  percepute din partea comunității.

 

IV. Dezvoltarea specifică a  instituției, este relevată de următoarele documente de referință:

A)  Organigrama instituției - Anexa nr. 1

 

Structura organizatorică a Muzeului Orașului Oradrea – Complex Cultural s-a aprobat  de către autoritatea locală, prin Hotărâre a Consiliului Local, organigrama actuala ce a stat la baza dosarului de acreditare  fiind conform HCL 727/29.08.2019, și cuprinde în prezent un număr de 41 posturi ocupate, din care 1 post de director, 1 post de director adjunct și 1 post de șef birou. Acestora se adaugă 8 muzeografi, 2 restauratori, 3 consilieri în cadrul Compartimentului financiar-contabil și al relatiilor cu publicul, 1 bibliotecar, 1 inginer IT, 1 casier, 3 gestionari-custozi, 3 tehnicieni, 9 supraveghetori, 3 muncitori și 4 îngrijitori.

 

B)  Statul de funcții - cuprinde detalierea organigramei pentru instituția Muzeul Oașului Oradea – Complex Cultural - Anexa nr. 2 la prezentul cait de obiective.

 

C)  Regulamentul de organizare și funcționare - aprobat prin HCL nr. 727 din august 2019 – Anexa nr. 3 la prezentul cait de obiective.

 

D) Bugetul aprobat al instituției - în anii 2018-2019 – redat sintetic.

MUZEUL OAȘULUI ORADEA – COMPLEX CULTURAL

Nr. crt.

Denumire indicator

2018

Estimat

mii lei

HCL

2018

Realizat

mii lei

HCL

2019

Estimat

mii lei

HCL

2019

Realizat

mii lei

HCL

1.     

Total venituri

 2343.8

 2395.58

 4985.5

 

 5020.2

1.

Venituri proprii

299.68

389.47

 549

 634.93

2.

Subvenții

2044.12

2006.11

 4436.5

 4385.27

3.

Excedent

 

 89.79

 

 139.96

 

Nr. crt.

Denumire indicator

2018

Estimat

mii lei

2018

Realizat

mii lei

2019

Estimat

mii lei

2019

Realizat

mii lei

 

Total cheltuieli

 2343.8

 2305.79

 5075.29

 4880.23

1.

Cheltuieli de personal

 1132.93

 1119.94

 2193.5

 2142.41

2.

Bunuri și servicii

 1071.87

 1047.9

 

 2808.1

 2664.27

3.

Cheltuieli de capital

 139

 

 137.95

 73.69

 73.55

 

IV.    1 - Scurt istoric al institutiei de la înființare până în prezent:

Activitatea Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural s-a axat încă de la înființare pe câteva direcții principale care au vizat:

·         Cercetarea și colecționarea de bunuri cu caracter istoric, arheologic, cultural etc. în vederea valorificării muzeistice a acestora;

·         Organizarea evidenței, gestionarea și valorificarea științifică a patrimoniului cultural deținut în administrare;

·         Depozitarea, restaurarea și conservarea patrimoniului deținut în condiții conforme cu standardele europene și normele naționale;

·         Punerea în valoare a patrimoniului cultural aflat în administrația muzeului prin organizarea unor expoziții permanente, temporare și itinerante, prin organizarea unor servicii de documentare deschise pentru public, prin editarea unor publicații științifice și de mediatizare etc.;

·         Efectuarea de cercetări privind istoria locală în context național și european, precum și publicarea rezultatelor obținute în reviste științifice, anuare, volume colective, lucrări de autor, broșuri, cataloage de expoziție etc.

De la înființare și până în prezent instituția noastră a organizat o serie întreagă de evenimente, care au atras un număr din ce în ce mai mare de turiști:

·         76 de expoziții temporare (s-a luat în calcul doar intervalul 01 ianuarie 2018-31. 08 2019); între cele temporare cea mai importantă a fost expoziția „Însemnele Regalității Românești” prin care au fost expuse Coroana de oțel și sceptrul regelui Ferdinand I Întregitorul. Acestora li se adauga expozițiile permanente, precum cea dedicată primului război mondial și personalității generalului Traian Moșoiu, sau cea consacrată evoluției orașului Oradea în timpul regimului comunist;

·         A găzduit conferințe pe teme dedicate istoriei sau restaurării și valorificării patrimoniului (Ex: 22 martie 2018 – Conferințele Unirii, eveniment organizat în parteneriat cu Episcopia Greco-Catolică de Oradea și Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” din Oradea; 29 martie 2018 Conferința: Patrimoniul Arheologic Orădean. Cercetările arheologice din zona Velența în 2016-2017. Protejarea și Administrarea Patrimoniului; 20 septembrie 2018 -  Conferință susținută de Conf. Univ. dr. Marius Diaconescu 1918 - Cel mai frumos an din istoria Românilor.

·         A organizat în parteneriat cu alte instituții și organisme culturale diverse alte evenimente științifice (Ex: Simpozionul national Românii ardeleni în Primul Război Mondial – 1-3 noiembrie 2018 (în parteneriat cu Ministerul Culturii și Identității Naționalem Asociația Urmașii Marii Uniri, Asociația culturală Arhivele Transilvane)

·         A găzduit numeroase lansări de carte (31 ianuarie 2018: lansarea cărții ,Marea Foamete din Transilvania dintre anii 1813-1817, autor: dr. Ioan Ciorba; 30 mai 2018: lansarea cărții Statul austriac și Biserica ortodoxă din Transilvania și Ungaria în efortul de modernizare a lumii românești, autor: Cristian Apati; 8 iunie 2018: lansarea cărții Să păzim Oradea… Istoria Oradiei și comitatului Bihor în epoca modernă timpurie. Studii despre istoria Țării Bihorului, vol. 4; 5 septembrie 2018 lansarea volumului Demers pentru adevar II. Comoara din Deal. Din culisele serviciilor secrete românesti – autor Gheorghe Bănescu Musceleanu; 3 noiembrie 2018 lansarea a trei volume, respectiv Viorel Faur, Centenarul Unirii. Contribuţia bihorenilor la actul istoric de la 1 Decembrie 1918; Viorel Faur, Antonio Faur, Centenarul declarației de autodeterminare națională a românilor din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș; Augustin Ţărău Românii din Crişana în Primul Război Mondial; 14 noiembrie 2018: lansarea cărții Politica - instrument de formare a unei noi națiuni: „națiunea civică moldovenească, scrisă de către Prof. Univ. Dr. Ion Eremia de la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova.

 

V.       2  - Criterii de performanță ale instituției în ultimii trei ani:

Nr. crt.

Indicatori de performanţă*

 

2017

 

2018

 

2019

1.

Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri – cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari

Cuprinse în bugetul PMO ca structură

46,07

 

45,38

2.

Fonduri nerambursabile atrase (lei)

0

0

0

3.

Număr de activităţi educaţionale

15

30

23

4.

Număr de apariţii media (fără comunicate de presă)

20

96

104

5.

Număr de beneficiari neplătitori

6 580

8 450

9 950

6.

Număr de beneficiari plătitori**

34.019

42 715

49 823

7.

Număr de expoziţii temporare/permanente

Frecvenţa medie pe luna

10

48

din care 2 permanente

52

din care 3 permanente

8.

Număr de acţiuni culturale

1

5

9

9.

Venituri proprii din activitatea de bază

Cuprinse în bugetul PMO ca structură

118,57

231,27

10

Venituri proprii din alte activităţi

Cuprinse în bugetul PMO ca structură

270,90

403,66

** - număr de beneficiari rezultat din evidența taxei de vizitare.

 

IV. 3  - Scurta descriere a patrimoniului instituției (sediu, spații, dotări,etc)

 

Sediul Muzeului Orașului Oradea-Complex Cultural este situat în Cetatea Oradea, Str. Emanuil Gojdu, nr. 39-41, telefon/fax +40 0359 191 096. Spațiile expoziționale sunt situate în corpurile A și B, în subsolul spațiului K (unde se află Memorialul Rezistență și represiune în Bihor) și în corpul H (aici a fost amenajat Muzeul pâinii).

          În subordinea Muzeului Orașului Oradea-Complex Cultural  se află și Muzeul Istoriei Evreilor din Oradea (str. Primariei nr. 25) deschis publicului la data de 5 decembrie 2018.

În componența Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural vor intra în viitorul apropiat și Muzeul Francmasoneriei și Muzeul Secessionului. Clădirile care vor găzdui aceste muzee sunt situate pe strada Iosif Vulcan nr. 11 și str. Armatei Române, nr. 4  și se află în prezent în faza de restaurare.

Astfel patrimoniul imobil al Muzeului cuprinde dreptul de administrare asupra următoarelor:

 

a.    Clădirile aferente Cetății Oradea, cod LMI 204/BH-II-a-A-01052, din Municipiul Oradea, Piața Emanuil Gojdu nr. 39-41, conform CF 195413 – C1 pană la C20.

b.    Imobilul din strada Iosif Vulcan nr. 11, Casa Darvas – La Roche, clădire monument istoric clasată pe lista cod LMI – BH-II-m-B-01090;

c.    Clădirea ”Fostului sediu al Lojii Masonice din Oradea” Cod LMI – BH-II-m-B-21129, situat în Municipiul Oradea, str. Armatei Române, nr. 4 în vederea înființării Muzeului Francmasoneriei, conform HCL 508/2016;

d.    Spațiul Sinagogii ortodoxe din strada Primăriei nr. 25, în vederea amenajării unui spațiu muzeal destinat istoriei evreilor, conform HCL 522/2016.

 

Până în prezent suprafața expozițională aflată la dispoziția instituției muzeale (fără a se lua în calcul și viitoarele suprafețele de ma Muzeul Fracnmasoneriei și al Secessionului) este de 4017 mp. pentru expozițiile de bază și 1380 mp. pentru expozițiile temporare. Spațiul destinat restaurării ocupă o suprafață de 188 mp., iar cel de depozitare a bunurilor culturale 5912 mp.

 

Instituția este dotată cu sisteme video, senzori de mișcare și detectare a incendiilor.

Pentru expunerea obiectelor există ca dotări diverse tipuri de vitrine orizontale și verticale.

 

Pentru menținerea unei temperaturi și umidități care să nu influențeze starea de conservare a patrimoniului expus există instrumente de măsurare a temperaturii și a umidității, precum și dezudimificatoare.

 

IV. 4 - Lista programelor și proiectelor desfășurate în ultimii 3 ani

 

1.    Organizarea unor expoziții temporare și permanente

2.    Organizarea unor activități educative

3.    Organizarea unor activități de colecționare de la cetățeni a unor obiecte pentru îmbogățirea patrimoniului muzeal

4.    Elaborarea unor cataloage, broșuri etc.

5.    Organizarea unor lansări de carte

6.    Tipărirea anuarului Acta Musei Varadiensis – 2018

7.    Participarea la evenimente consacrate în Cetatea Oradea și la nivelul Municipiului Oradea, menite a promova din punct de vedere turistic patrimoniul arhitectural si cultural.

8.    Participarea la conferințe de specialitate, sesiuni de comunicări științifice organizate de alte instituții muzeale din țară.

 

Patrimoniul muzeului a fost întregit și de obiecte și piese pe care instituția noastră le are în custodie pe diferite perioade de timp:

 

·         Contractul de custodie nr. 02 din 04.04.2018 încheiat cu Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului (pe o perioadă de 5 ani);

·         Contractul de Custodie nr. 8 din 15.04.2018 încheiat cu Episcopia Romano catolică de Oradea (pe o perioadă de 5 ani)

·         Contractul de custodie nr. 35/26.04.2018 încheiat cu Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Oradea (pe o perioadă de 5 ani de zile);

·         Contractul nr. 779/13. 04. 2018 semnat între Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural și Muzeul Țării Crișurilor din Oradea la dispoziția instituției noastre au fost puse pe o perioadă de 20 de ani peste 575 de lăzi ce conțin piese de ceramică, metal, os, sticlă din șantierele arheologice ale cetății Oradea desfășurate cu începere din anul 2006.

·         Contractul de custodie nr. 700/18. 10. 2018 încheiar între Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural și domnul Nicolae Meseșan pentru realizarea expoziției dedicate evoluției orașului Oradea în perioada comunistă; au fost puse atunci la dispoziția noastră mai multe obiecte (pe o perioadă de trei ani);

 

De asemenea, patrimoniul muzeului s-a îmbogățit și prin intermediul unor donații (ca de pildă prin Contractul de donație încheiat în octombrie 2018 cu Stern Petru Paul Cezar, pe baza căruia ne-au fost puse la dispoziție 197 de cărți și publicații și 88 de diverse obiecte necesare organizării expoziției dedicate istoriei evreilor ordeni). În același timp s-au făcut și achiziții prin intermediul unor contracte de vânzare cumpărare, precum cel încheiat cu Irsai Zoltan (prin intermediul acestuia s-au cumpărat 18 valize și 6 coșuri necesare dotării Muzeului Istoriei Evreilor din Oradea).

 

 

 

IV. 5 - Programul minimal realizat în ultimii 3 ani.

Anul 2017

 

Programul/

Proiectul

Scopul

Beneficiari

Perioada de realizare

Finanţarea (subvenţie

/aloc. şi surse atrase/v.p.)

Nr. de vizitatori

Organizare Expoziții temporare

Cunoașterea de către publicul vizitator a unor valori culturale, materiale, spirituale etc. legate de istoria orașului Oradea, de spațiul românesc sau cel european etc.

Publicul larg

Anul 2017

subvenție

 

Organizare Zilele Cetății, ediția 2017

Aducerea în fața publicului a unor aspecte legate de tradițiile medievale, de arta asediilor și de armanent medieval, facilitarea cunoasterii muzicii medievale și renascentiste,  familiarizarea copiilor cu jocuri vechi etc.

Publicul larg

2-4 iulie 2017

 

Intre

10.000 și 30.000

pe zi

 

Anul 2018

 

Programul/

Proiectul

Scopul

Beneficiari

Perioada de realizare

Finanţarea (subvenţie

/aloc. şi surse atrase/v.p.)

Nr. de vizitatori

Organizare expoziții temporare

Cunoașterea de către publicul vizitator a unor valori culturale, materiale, spirituale etc. legate de istoria orașului Oradea, de spațiul românesc sau cel european etc.

Vizitatorii muzeului.

Pe durata întregului an

subvenție

42 715 de persoane plătitoare de taxă de vizitare, la care se adaugă   8 450 de persoane care au avut gratuitate

Elaborarea anuarului Acta Musei Varadiensis

Valorificarea de către muzeografii instituției a unor fonduri documentare legate de istoria spațiului orădean, bihorean și românesc la modul general

Primul număr distribuit în peste 50 de biblioteci, muzee din țară și instituții de învățământ superior

Pe durata întregului an

subvenție

Au fost difuzate 300 de exemplare

Organizare

Zilele Cetății,

Festivalul Medieval

ediția 2018

Aducerea în fața publicului a unor aspecte legate de tradițiile medievale, de arta asediilor și de armanent medieval, facilitarea cunoasterii muzicii medievale și renascentiste,  familiarizarea copiilor cu jocuri vechi etc.

Publicul larg

6-8 iulie 2018

 

Intre

20.000 și 40.000

pe zi

Coordonare eveniment Conferințele Unirii

Prezentarea în diverse școli din Oradea și județul Bihor a principalelor etape care au dus la formarea României Mari, precum și a personalităților care au făcut posibil acest lucru

Elevi, studenți

Pe durata întregului an

 

În medie 50 de persoane/conferință

Anatolian Food Festival, ediția 1

Aducerea în fața publicului a unor aspecte legate de tradițiile medievale, cultura și civilizația anatoliană

Publicul larg

2-5 august 2018

 

Circa

10000

pe zi

Festivalul 

Toamna Orădeană 

Organizarea unei serii întregi de activități culturale și de divertisment

Publicul larg

 

4-7 octombrie 2018

 

Circa

20000

pe zi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul 2019

 

Programul/

Proiectul

Scopul

Beneficiari

Perioada de realizare

Finanţarea (subvenţie

/aloc. şi surse atrase/v.p.)

Nr. de vizitatori

Organizare expoziții temporare și permanente

Cunoașterea de către publicul vizitator a unor valori culturale, materiale, spirituale etc. legate de istoria orașului Oradea, de spațiul românesc sau cel european etc.

Vizitatorii muzeului

 

subvenție

 

Elaborarea anuarului Acta Musei Varadiensis

Valorificarea de către muzeografii instituției a unor fonduri documentare legate de istoria spațiului orădean, bihorean și românesc la modul general

Numărul doi al anuarului se află în prezent sub tipar

Pe durata întregului an

subvenție

 

Organizare Zilele Cetății, ediția 2017

Aducerea în fața publicului a unor aspecte legate de tradițiile medievale, de arta asediilor și de armanent medieval, facilitarea cunoasterii muzicii medievale și renascentiste,  familiarizarea copiilor cu jocuri vechi etc.

Publicul larg

5-7 iulie 2019

subvenție

Peste

150 000

Organizare lansări de carte

Prezentarea unor cărți reprezentative pentru domenii precum istoria, literatura, dramaturgia etc

Publicul larg

Pe durata întregului an

subvenție

În medie 50 de persoane/eveniment

Anatolian Food Festival

Aducerea în fața publicului a unor aspecte legate de tradițiile medievale, cultura și civilizația anatoliană

Publicul larg

1-4 august 2019

subvenție

Circa

10 000 pe zi

Cursuri de formare profesională

 

În vederea eficientizării activității muzeografilor și a oferirii unor servicii muzeistice de calitate, în conformitate cu standardele actuale

Un număr de 8 angajati ai instituției

 

13-26 noiembrie 2019

subvenție

 

Editarea și tipărirea unor broșuri, cataloage, cărți poștale

Completarea informației dic cadrul unor expoziții, evocarea unor personalități marcante din viața orașului Oradea (Emanuil Gojdu, Traian Moșoiu), a unor evenimente (Revoluția din 1989 din Oradea)

Publicul vizitator al muzeului, studenți, elevi

 

Pe durata întregului an

 

subvenție

În funcție de tiraj, între 500 și 1000 de persoane

Participarea la sesiuni de comunicări organizate de instituții muzeala sau de învățământ superior din din Oradea, Sibiu, Baia Mare

 

Schimb de experiență cu colegi din domeniu, verificarea și validarea rezultatelor științifice obținute în cadrul muncii de cercetare din cadrul Muzeului

 

8 angajați ai instituție

Pe durata întregului an

 

subvenție

 

 

Expoziții temporare interne și internaționale, cu indicatorii de performanță aferenți 2018

 

Pe parcursul anului 2018 Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural a organizat un număr total de 50 expoziții temporare, având ca indicatori de performanță numărul de vizitatori, după cum urmează:

 

I.            Organizate de muzeu la sediul propriu (16)

 

1. „Drumul bihorenilor la Cetatea Unirii”;

Perioada: 1 august 2018 – 1 mai 2019

Număr de vizitatori: 25.878

2. „Fotoreporterii Bihoreni de la Oradea” (în colaborare cu Asociația ”Euro Foto Art” Oradea);

Perioada: 6 ianuarie - 19 ianuarie 2018.

Număr de vizitatori: 360

3. Expoziție de artă fotografică din Spania „Pedro Luis Saiz Ajuriaguerra” (în colaborare cu Asociația ”Euro Foto Art” Oradea);

Perioada:18 ianuarie – 15 februarie 2018

Număr de vizitatori: 666

4. Press foto „Brassai 2016” (în colaborare cu Asociația ”Euro Foto Art” Oradea);

Perioada: 20 ianuarie – 19 februarie 2018.

Număr de vizitatori: 740

          5. Expoziția artistului fotograf Tommi Massimo AFIAP (în colaborare cu Asociația ”Euro Foto Art” Oradea);

Perioada: 10 martie - 9 aprilie 2018.

Număr de vizitatori: 2.258

6. „Artefacte arheologice salvate din zona Velența, 2016-2017” (în colaborare cu Departamentul de Istorie al Universității din Oradea, Direcția Județeană pentru Cultură Bihor, Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal);

Perioada: 29 martie – 31 august 2018

Numar de vizitatori : 26.379

          7. „Expoziția retrospectivă a artistului fotograf Dan N. Buruleanu AFIAP” (în colaborare cu Asociația ”Euro Foto Art” Oradea);

Perioada: 4 aprilie- 14 aprilie 2018 

Numar de vizitatori : 693

          8. „Aproape de oameni”, expoziție a fotografului  Bálint Zsigmond (în colaborare cu Asociația Internațională ”Euro Foto Art”);

Perioada: 9 mai- 31 mai

Numar de vizitatori :9.855

9. „Misterele Luminii”, expoziție a artistului fotograf Paul Bock (în colaborare cu Asociația ”Euro Foto Art” Oradea);

Perioada: 1 iunie-15 iunie

Numar de vizitatori : 2.137

10. Expoziție de fotografie Alexandrino Lei Ariosa din Macau (China) (în colaborare cu Asociația ”Euro Foto Art” Oradea);

Perioada: 16 iunie- 30 iunie

Numar de vizitatori:1705

          11. Expoziția Artiștilor Fotografi din Transcarpatia (în colaborare cu Asociația ”Euro Foto Art” Oradea);

Perioada: 8 august- 31 august

Numar vizitatori : 3.908

          12. „100 ani împreună” (expoziție foto, în colaborare cu Asociația ”Euro Foto Art” Oradea);

Perioada: 4 septembrie-30 septembrie

Numar de vizitatori : 2.719

          13. „Expoziția artistului fotograf Alexandrino Lei Airosa (Dino), Macau (China)” (în colaborare cu Asociația ”Euro Foto Art” Oradea);

Perioada: 16 octombrie - 10 noiembrie

Numar de vizitatori : 3.949

14. „Impresii din Japonia”  (expoziție foto, în colaborare cu Asociația ”Euro Foto Art” Oradea);

Perioada: 11 noiembrie- 31 noiembrie 2018

Numar de vizitatori : 1.885

15. „Tezaurul de monede și podoabe de argint de la Almașu Mic, comuna Sârbi (jud. Bihor)” (în colaborare cu Universitatea din Oradea și Direcția Județeană pentru Cultură Bihor);

Perioada: 22 noiembrie 2018 – 30 aprilie 2019

Numar de vizitatori : 10.703

16. „Țara Bihorului pitoresc” (expoziție foto, în colaborare cu Asociația ”Euro Foto Art” Oradea);

Perioada: 8 decembrie – 10 ianuarie 2019

Numar de vizitatori : 1.794

 

II.          Găzduite la sediul instituției (35)

 

1.  „Constelaţii româneşti tradiţionale” – (în colaborare cu Complexul Astronomic (planetariul) Baia Mare și „Semnele cerului” – Ilie Tudorel, Baia Mare); 

Perioada: 20 februarie – 30 martie

Număr de vizitatori: 2.205

2. „Oglinda memoriei”, (artistului fotograf dr. Teodor Radu Pantea Efiap/s);

Perioada: 27 februarie - 4 aprilie 2018.

Număr de vizitatori: 2.262

          3.  „Dacii de la munte. Dacii de la câmpie”, (în colaborare cu Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, Universitatea de Vest Timișoara și Muzeul de Arheologie, Istorie şi Etnografie din Hunedoara);

Perioada: 20 martie – 15 mai 2018.

Număr de vizitatori: 5.343

          4. „100 de ani de poliție în județul Bihor” (în colaborare cu Inspectoratului de Poliţie Bihor);

Perioada: 23 martie – 31 martie

Număr de vizitatori: 1.352

          5. „Un singur neam, o singură credință românească” (în colaborare cu Asociației Naționale Cultul Eroilor "Regina Maria", Asociația Națională a Cavalerilor de Clio și Asociația Pro Basarabia si Bucovina);

Perioada: 27 martie – 30 aprilie 2018.

Număr de vizitatori: 3.548

          6. „Ferestre spre cer” (expoziție de icoane, în colaborare cu Facultatea de Arte - Departamentul de Arte Vizuale);

Perioada: 3 aprilie – 30 iunie 2018.

Număr de vizitatori: 16.878

7. „Arborii din San Martino del Carso” (în colaborare cu Asociația Gruppo Speleologico Carsico din San Martino del Carso - Italia, Muzeul „Móra Ferenc" și Asociația Meritum din  Szeged,  Asociația Tanoda din Oradea și Muzeul Național al Banatului din Timișoara);

Perioada: 14 aprilie – 14 mai 2018

Număr de vizitatori: 3.362

          8. „Comunitatea Tinca prin ochi de copil” (în colaborare cu Școala Creștină Privată din Cartierul Romilor Tinca);

Perioada: 20 aprilie – 4 mai 2018

Număr de vizitatori: 1.734

9.            Expoziție de cărți poștale sec. XIX –XX. Defileului Crișului Repede (expoziție a colecționarului Mihai Gabrian).

Perioada: 25 aprilie-31 august

Numar de vizitatori: 24.253

          10. „Opera scriitoarei Berde Mária şi a pictoriţei Berde Amál” (expoziție de pictură, în colaborare cu Asociaţia Sfântul Ladislau / Szent László Egyesület, Centrul Cultural din Sfântu Gheorghe al Institutului „Balassi Intézet" Ungaria);

 Perioada: 28 aprilie – 21 mai 2018

Număr de vizitatori: 9.777

          11. „Memorialul Sfântului Ladislau în Europa Centrală” (în colaborare cu Asociaţia Hierotheosz, Consiliul Judeţean al judeţului Szabolcs - Szatmár-Bereg, Fundaţia Iskola, Fundaţia Varadinum);

Perioada: 11 mai- 30 iunie

Numar vizitatori: 13.250

          12. „File de manuscris” (în colaborare cu Liceul Teoretic „Aurel Lazăr");

Perioada: 18 mai- 30 iunie

Numar vizitatori : 12.815

13.  „Marea conflagrație care a schimbat Europa” (în colaborare cu Asociația Tanoda);

Perioada: 18 mai – 15 decembrie

Numar vizitatori : 34.833

14. „Colecționari orădeni. Obiecte din colecția privată a artistului Gheorghe Costea” (Colecționarul Gheorghe Costea);

Perioada: 19 mai- 31 decembrie

Numar de vizitatori : 35.169

          15. „Depersonalizare” (în colaborare cu Nasui Collection & Gallery și Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER);

Perioada: 19 mai- 31 decembrie 2019

Numar de vizitatori : 35.169

          16. „Intospecție” (expoziție de pictură a artistului Raluca Țifrea, în colaborare cu Kiwanis Art și Departamentul de Arte Vizuale al Facultății de Arte);

Perioada: 22 mai- 30 iunie

Numar de vizitatori : 4.378

17. „Orizont explorabil”– expoziție de design vestimentar Roxana Popa (în colaborare cu Kiwanis Art și Departamentul de Arte Vizuale al Facultății de Arte);

Perioada: 26 mai- 30 iunie

Numar de vizitatori: 3.723

          18. Vernisaj expoziție cu Lucrările de atestat ale elevilor din clasa a XII-a, secția Arte Plastice (în colaborare cu Liceului de Arte Oradea);

Perioada: 5 iunie- 31 decembrie

Numar de vizitatori : 24.992

          19. „Expoziția de xilogravură a Colonei Internaționale de Artiști din Nyíregyháza” (în colaborare cu Asociația Breasla Culturală Maghiară Partium);

Perioada: 22 iunie – 15 iulie

Numar de vizitatori: 2.682

20. „Peisaj” (expoziție de artă, în colaborare cu Universitatea din Oradea, Facultatea de Artă, Departamentul Arte Vizuale, Arte plastice – Pictură);

Perioada: 03 iulie – 02 august

Numar de vizitator: 4.103

          21. „Comorile României” (expoziţie de artă fotografică a artistului Ilie Tudorel din Baia Mare);

Perioada: 1 august- 31 august

Numar de vizitatori : 5.133

          22. „Bronzuri romane din nord-vestul provinciei Dacia Porolissensis” (în colaborare cu Muzeul de Istorie și Artă Zalău);

Perioada: 30 august- 31 decembrie

Numar de vizitatori : 13813

          23. „Dicționarul care prinde viață” (în colaborare cu Muzeul Literal Petőfi, Budapesta, Ungaria);

Perioada: 13 septembrie – 30 noiembrie

Numar de vizitatori : 9.614

          24. „Făuritorii Marii Uniri” (în colaborare cu Asociația culturală pictor Octavian Smigelschi, Episcopia Greco-Catolică Oradea, Episcopia Greco-Catolică Cluj, Gherla, Biblioteca Județeană ASTRA, Arhivele Statului – Sibiu, Parohia Greco-Catolică Bădăcini, Muzeul Național Bruckenthal și Asociațiunea ASTRA);

Perioada: 14 septembrie – 31 octombrie

-          Lansare de catalog

Numar de vizitatori : 6.742

          25. „Puncte de vedere. Stereofotografii din timpul Primului Război Mondial” (în colaborare cu Muzeul Național al Ungariei din Budapesta, Asociația Tanoda);

Perioada: 14 septembrie-30 noiembrie 2018

Numar de vizitatori : 9.524

          26.  Expoziție de Pictură Naivă a artistului Mihai Dascălu;

Perioada: 21 septembrie- 31 octombrie 2018   

Numar de vizitatori : 6.237

          27. „România în imagini - cum se văd 100 de ani de la Marea Unire” (în colaborare cu Centrul de Consultanță Istorică și Asociația pentru Dezvoltare Urbană);

Perioada: 3 octombrie- 14 decembrie

Numar de vizitatori: 9.310

          28. „Tezaur Episcopia Tulcea” (în colaborare cu Episcopia Tulcii, Asociația culturală „Pictor Octavian Smigelschi” și Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu);

Perioada: 9 octombrie- 31 decembrie 2018

                         - lansare catalog

Numar de vizitatori : 9.020

      29. „Salvador Dalí, Marc Chagall și Giorgio de Chirico: Teme biblice. Grafică și Obiect." (în colaborare cu Art Expo Sia, colecția privată familia Kessauri, Polonia);

Perioada: 23 octombrie 2018- 30 ianuarie 2019

Numar de vizitatori : 1.476

          30. „România – 100 de talente” (în colaborare cu Liceul de Arte din Oradea);

Perioada: 14 noimbrie-31 decembrie 2018

Numar de vizitatori : 4.028

          31. „Fericitul Vladimir GHIKA – In spiritu caritatis – Desene” (în colaborare cu Arhiepiscopia Romano-Catolică București, Episcopia Greco-Catolică Oradea și Episcopia Romano-Catolică Oradea);

Perioada: 15 noiembrie 2018- 15 mai 2019

Numar de vizitatori : 12.930

      32. „Familia Regală pe frontul Marelui Război (1916-1918)” (în colaborare cu Muzeul Naţional Cotroceni);

Perioada: 30 noiembrie 2018 – 28 ianuarie 2019

Numar de vizitatori: 3.404

          33. „Peceți identitare Bihorene. Biserici ortodoxe construite în Oradea și Bihor între 1918-2018'' (în colaborare cu Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei);

Perioada: 11 decembrie2018- 30 aprilie2019

Numar de vizitatori: 9.108

          34. „PART Nature Art" (în colaborare cu Lovadi Kinga);

Perioada: 11 decembrie-31 decembrie 2018

Numar de vizitatori : 1.794

          35. „Comori bănățene” (împreună cu colecţionarul Marius Matei);

Perioada : 20 decembrie 2018- 28 februarie 2019 - lansare catalog

Numar de vizitatori : 2.718

 

 

Expoziții temporare interne și internaționale,

cu indicatorii de performanță aferenți 2019

 

Pe parcursul anului 2019 Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural a organizat un număr total de 23 expoziții temporare, având ca indicatori de performanță numărul de vizitatori, după cum urmează:

 

I.            Organizate de muzeu la sediul propriu (8)

 

1.    „Femeia/ The Women” (expoziție de fotografie în colaborare cu Asociația ”Euro Foto Art” Oradea)

Perioada: 8 martie - 9 aprilie 2019

Numar de vizitatori: 2.093

2.    „România - Repere Culturale” (expoziție de fotografie, în colaborare cu Asociația ”Euro Foto Art” Oradea)

Perioada: 10 aprilie – 6 mai

Numar de vizitatori: 3.843

3.    „General Traian Moșoiu. 100 de ani de la intrarea Armatei Române în Oradea” (expoziție stradală)

Perioada: 16 aprilie – 15 iunie

4.    „Lumea a treia" de Stipsits Ibolya (expoziție fotografică, în colaborare cu Asociația ”Euro Foto Art” Oradea)

Perioada: 7 mai – 29 mai

Numar de vizitatori: 11.752

5.    „100 de ani de la vizita Familiei Regale la Oradea”

Perioada: 23 mai-31 decembrie 2019

Numar de vizitatori pana la 31.08.2019 13.505

6.    „Privind spre granițe” (expoziție de fotografie, în colaborare cu Asociația ”Euro Foto Art” Oradea)

Perioada: 2 iulie – 7 august

Numar de vizitatori: 6.074

7.    „Impresii din Mongolia Interioară” (expoziție de fotografii, în colaborare cu Asociația ”Euro Foto Art” Oradea)

Perioada: 8 august – 2 septembrie

Numar de vizitatori: 4.468

8.    Vernisajul expoziției de fotografii a artistei Keiki Sato (în colaborare cu Asociația ”Euro Foto Art” Oradea)

Perioada: 3 septembrie – până în prezent

Numar de vizitatori: 329

 

II.          Găzduite la sediul instituției (23)

 

          1. „Palatul Cotroceni - Aquarela” expoziție a artistei Anastasia Stoiciu (Muzeul Naţional Cotroceni)

Perioada: 19 februarie-19 aprilie

Numar de vizitatori:4.178

          2. „Now”, expoziție de artă a artistei Jane McAdam Freud (Galeria Jecza din Timişoara)

Perioada: 22 februarie – 25 mai

Numar de vizitatori:17.534

          3. „Zestrea minerală a Maramureșului” (Muzeul Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza" din Baia Mare)

Perioada: 28 februarie – prezent

Numar de vizitatori: 30.868

          4. „Tușe de suflet” (Fundaţiei Colonel "Ioan Baciu" şi al Corpului Naţional al Poliţiştilor)

Perioada: 25 martie – 30 aprilie

Numar de vizitatori: 3.565

          5. „Intersectarea paralelelor. Memoria ceramicii populare maghiare.” (Muzeului Déri, Debrețin, Ungaria)

Perioada: 12 aprilie – 7 septembrie

Numar de vizitatori pana la 20.08.2019  27.917

        6. „Postcontemporan 2” (Muzeul Național Brukenthal, Asociația culturală pictor Octavian Smigelschi și Asociația Brukenthal von Sudio)

Perioada: 16 aprilie – 30 iunie

Numar de vizitatori 18.453

        7. „Valerian” (expoziție de benzi desenate, Institutul francez din România, Asociația Edumedia)

Perioada: 24 aprilie-31 mai

Numar de vizitatori : 13.788

8. „65”, expoziţie personală de grafică şi sculptură a artistei Doina Tătar

Perioada: 24 aprilie-20 mai

Numar de vizitatori : 12.560

9. Vernisaj expoziție Lucrări de atestat a elevilor clasa XII-lea ai Liceului de Artă din Oradea (în colaborare cu Asociația Ariston a Liceul de Artă  Oradea)

Perioada: 28 aprilie- până în prezent

Numar de vizitatori : 38.443

10. „Secvențe colorate” (expoziție de goblenuri a artistei Belicciu Hortenzia)

Perioada: 30 aprilie – 20 iunie

Numar de vizitatori : 15.420

          11. „Prokop 100” ( expoziție de picturp, în colaborare cu Episcopia Romano-Catolică Oradea)

Perioada: 06 mai – 20 iunie

Numar de vizitatori :3.914

12. „Fuziunea formelor” (în colaborare cu Fundația Culturală Varadinum)

Perioada: 08 mai – 30 mai

Numar de vizitatori : 11.794

13. „Reforma în Europa de Răsărit” (în colaborare cu Deutsches Kulturforum östliches Europa)

Perioada: 06 mai – până în prezent

Numar vizitatori: 26.321

          14. „Capriciile Modei”  (în colaborare cu Muzeul Municipiului Bucureşti)

Perioada: 16 mai – 23 august

Numar de vizitatori :24.253

          15. „Arta cositorului transilvănean” (în colaborare cu Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei)

Perioada: 18 mai – 31 august

Numar de vizitatori pana la 31.08.2019   23.642

          16. „Pânză de păianjen” (în colaborare cu Muzeul Municipiului Mediaș)

Perioada: 18 mai – 31 august

Numar de vizitatori: 23.642

          17. „Regina Maria, un veac de inspirație” (colecționarul Iulia Gorneanu)

Perioada: 23 mai – 31 august

Numar de vizitatori: 13.505

18. Vernisajul expoziție de pictură artă naivă Tocuțiu Liliana (artistă Tocuțiu Liliana)

Perioada: 16  iunie -24 iunie

Numar de vizitatori: 901

19. Vernisajul expoziției de pictură ”Orth István” (în colaborare cu Asociația Sfântul Ladislau)

Perioada: 22  iunie -1 septembrie

Numar de vizitatori: 11.890

20. Vernisaj expoziție de pictură ”Ferenczy Béla” (în colaborare cu Asociația Sfântul Ladislau)

Perioada: 25  iunie -30 iunie

Numar de vizitatori: 1.022

          21. „Îngeri și demoni” (în colaborare cu Asociația culturală „Pictor Octavian Smigelschi” din Sibiu, Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică Oradea)

Perioada: 4 iulie - 31 august

Numar de vizitatori pana la 31. 08.2019  4.214

          22. „I don’t trust words. I trust pictures”. (în colaborare cu Ovi D. Pop E.FIAP, Oradea)

Perioada: 26 iulie-31 august

Numar de vizitatori pana la 31. 08.2019  5.481

23. Vernisajul expoziție de pictură „Faust: Vanity and Despair” (în colaborare cu Muzeul Național Brukenthal, Teatrul "Radu Stanca" Sibiu, Teatrul Regina Maria Oradea, Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică Oradea)

 

V. Sarcini pentru management:

A. Pentru durata proiectului de management, autoritatea locală stabilește următoarele sarcini generale:

1.   promovarea pe plan local, național și internațional a valorilor artistice, a valorilor cultural artistice autohtone și universale;

2.   realizarea programului minimal anual prin indicatori - nr. activități derulate în cadrul tuturor secțiilor Muzeului - 20.

3.   creșterea accesului publicului la acțiunile și activitățile organizate, după cum urmează: 2020: minim 20 activități, 2021: minim 25 activități, 2022 minim 30 activități, 2023: minim 30 şi 2024: minim 30 activități;

4.   asigurarea diversificării ofertei acțiunilor propuse;

5.   asigurarea promovarii inovației, precum  și anoilor metode de comunicare a actului  artistic;

6.   asigurarea desfășurării activităților culturale devenite tradiție și îmbrăcarea și a altor activități și/sau evenimente propuse în acest context;

7.   crearea de noi parteneriate, menținerea și dezvoltarea celor existente, prin instituționalizarea acordurilor de parteneriat, sau a acordurilor de colaborare  multianuale, pentru fidelizarea publicului;

8.   coordonarea directă  a programelor/proiectelor, activităților propuse, precum și  a activităților specifice de management din cadrul instituției;

9.   exercitarea permanentă  a controlului managerial intern și a controlului ierarhic;

10.  perfecționarea activității de evaluare a personalului din instituție și creșterea capacității manageriale dea coopera, de a mobiliza resursele și amotiva personalul instituției să se implice în realizarea programelor/proiectelor/activităților și acțiunilor propuse;

11.  asigurarea perfectionării personalului din subordine;

12.  reevaluarea și completarea regulamentului de organizarea și funcționare a  instituției în condițiile legii și punerea în aplicare a prevederilor stabilite;

13.  eficientizarea utilizării resurselor bugetare alocate;

14.  îndeplinirea tuturor obligațiilor care derivă din aprobarea proiectuluide management  și în  conformitate cu dispozițiile/hotărârile autorității-respectiv cele prevăzute de legislatia în vigoare;

15.  transmiterea către autoritate, conform prevederilor OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările la zi- a rapoartelor de activitate și  a tuturor comunicărilor necesare sau solicitate.

 

1.     B. Proiectul de management pentru Muzeul Oașului Oradea – Complex Cultural, trebuie să aibă în vedere și următoarele sarcini specifice:

 

a.   administrarea,conservarea și restaurarea patrimoniului-cu respectarea prevederilor legale specifice;

b.   evidența, documentarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului;

c.    punerea în valoare a patrimoniului în scopul cunoașterii, educării și recreării;

d.   elaborarea și punerea în aplicare a proiectelor de restaurare, cercetare, punere în valoare și dezvoltare a patrimoniului;

e.   îmbunătățirea dotării  materiale, identificarea și  asigurarea resurselor materiale în vederea desfășurării activității în condiții din ce în ce mai bune;

f.     atragerea de colaboratori a unor artiști,  și persoane cunoscute pentru rezultatele obținute- pentru susținerea desfășurării unor activități, dar și pentru promovarea acestora;

g.   menținerea Muzeului Oașului Oradea – Complex Cultural - în circuitul instituțiilor valoroase  și recunoscute prin activitățile desfășurate.

 

 

 

VI. Structura și conținutul proiectului de management: 

       

Proiectul întocmit de candidat este limitat la un  număr cuprins între 30-50 de pagini + anexe, redactat Times New Roman, corp de litera 12, spatiere 1 ½ și trebuie să  conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării instituției pe durata proiectului de management. În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor de specialitate, conform definițiilor prevăzute în OUG nr.189/2008, privind managementul instituțiilor de cultură, cu modificările și completările la zi.

 

        În evaluarea proiectului de management se va urmări  modul în care oferta candidatului răspunde sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin.1 din OUG  nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, cu modificările și completările la zi, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă  totodată  și criteriile generale de analiză și notare a proiectelor de management:

 

a)           Analiza socio-culturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent:

1.    instituții organizate, grupuri informale (analiza factorilor interesati) care se adresează  aceleiași comunități;

2.    analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări);

3.    analiza imaginii existentea instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia;

4.    propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse de informare);

5.    grupurile tintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu;

6.    profilul beneficiarului actual;

 

b) Analiza activității institutiei și în funcție de specific, propuneri privind îmbunătățirea acesteia:

1. analiza programelor și a proiectelor instituției;

2. concluzii : 2.1 - reformularea mesajului-dacă consideră  că e cazul;

                  2.2 - descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii;

 

c)Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare/reorganizare, după caz:

1.    analiza reglementărilor interne ale institutiei și  actelor normativ incidente;

2.    propuneri privind modificarea reglementărilor interne;

3.    analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii/și/sau externalizate;

4.    analiza capacității instituționale dpdv al spațiilor, patrimoniilor instituției, propuneri de îmbunătățire;

 

d) Analiza situației economico-finaciare a instituției, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective:

1. analiza datelor din buget din caietul de obiective;

1.1. bugetul de venituri (subventii, venituri proprii, venituri atrase, etc);

1.2. bugetul de cheltuieli (personal, bunuri și servicii, cheltuieli de întreținere, de capital, etc.);

2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și după caz realizate) în perioada indicată în caietul de obiective;

3. soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției;

                   3.1 analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției pe categorii de produse/servicii, precum și pe categorii de bilete, tarife practicate: tarif înterg, preț redus, bilet profesional, bilet onorific, abonamente, cu menționarea și a altor facilități practicate, dacă e cazul;

                   3.2  analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției;

                   3.3 analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități publice, sau entități private;

4. soluții și propuneri privind gradul de creșterea a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor;

          4.1 analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;

          4.2 analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;

          4.3 analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din   subvenția CL;

4.4 ponderea cheltuielilor  efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele individuale de muncă-dacă e cazul;

4.5 Cheltuilei pe beneficiar, din care :

     4.5.1 din subvenția CL;

     4.5.2 din venituri proprii;

 

e) strategia, programele, și planul de acțiune pentru  îndeplinirea misiunii specifice instituției publice de cultură: propuneri pentru întreaga perioadă de management:

1.    viziune

2.    misiune

3.    obiective (generale și specifice)

4.    strategia culturală pentru întreaga perioada de management

5.    strategia și planul de marketing

6.    programe  propuse pentru întreaga perioadă de management

7.    proiectele dincadrul programelor

8.    alte evenimente, activități specifice instituției planificate pentru perioada de management.

 

f) previzionarea evoluției economico-finaciare a instituției publice de cultură, cu estimarea resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse – se indică datele care trebuie cuprinse în previzionarea prezentată - (tabelar)

 

VI.        Alte precizări:

 

·                     Prezentul caiet de obiective a fost întocmit cu respectarea legislatiei specifice, respectiv prevederile OUG nr. 189/2008, modificată și completată la zi - privind managementul instituțiilor de cultură, coroborat cu prevederile Ordinului nr. 2799/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului - cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului - cadru al contractului de management;

         

Relații suplimentare se pot obține și de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Oradea – Piața Unirii nr. 1.

 

Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte  integrantă din  prezentul caiet de obiective.

 

Notă: pentru întocmirea prezentului document, datele specifice au fost comunicate de către directorul interimar în funcție, conform bugetelor aprobate prin hotărârile consiliului local.

 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ

  

     Director executiv

Eugenia Borbei

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.