Hotărârea nr. 227/2020

privind acordarea de asistență și reprezentare juridică calificată, în fața instanțelor de judecată, a Primăriei Mun.Oradea, prin intermediul unui avocat

H O T Ă R Â R E

privind acordarea de asistență și reprezentare juridică calificată, în fața instanțelor  de judecată, a Primăriei Mun.Oradea, prin intermediul unui avocat

 

                Analizând  Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 215445/11.03.2020 și Raportul  de specialitate nr. 218356/12.03.2020 prin care se propune Consiliului Local acordarea de asistență și reprezentare juridică calificată, în fața instanțelor de judecată, a Primăriei Mun.Oradea, prin intermediul unei Case de avocatură, cu suportarea onorariului avocațial din bugetul local;

Având în vedere:

 - Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

 - Ordonanța de Urgență nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, care prevede că:

  ART. I

    (2) În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea:

    b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale.

-Hotărârea nr.147/2018 privind aprobarea angajării unui avocet, în condițiile legii, care să asiste și să reprezinte angajații Primăriei Mun.Oradea în fața organelor de cercetare penală și în fața instanțelor de judecată penală, în cauzele care au ca obiect fapte săvârșite în legatură cu serviciul;

Ținând cont de:

·         Referatul Compartimentului Management Spitale privind solicitarea asigurării unei reprezentări calificate in Dosarul aflat pe rolul Curții de Apel Oradea, în fază de Recurs și înregistrat cu nr.3703/111/2019, precum și în dosarul aflat pe rolul Tribunalului Bihor, în primă instanță și înregistrat cu nr.600/111/2020;

·         acceptarea de către Inalta Curte de Casație și Justiție din România a Strămutării Dosarului aflat pe rolul Curții de Apel Oradea, cu nr.3703/111/2019, de la Oradea la Curtea de Apel Cluj;

·         necesitatea unei asistențe juridice calificate a Primăriei Municipiului Oradea, în dosarul strămutat la Cluj, dosar tehnicizat, de Reclamant, pe domeniul economico-financiar, dar și pe cel al legislației din domeniul spitalicesc;

·         existența unui nou Dosar aflat pe rolul Tribunalului Bihor înregistrat cu nr.600/111/2020, inițiat de același reclamant, dosar în care se solicită anularea Dispoziției Primarului Mun.Oradea nr.3105/2019; Obiectul acestul dosar este motivat în același mod de către reclamant, are legătură directă cu Dosarul 3703/111/2019, fiind la fel de tehnicizat din punct de vedere al legislației economio- financiare;

                Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

        În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d),  alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

                Art.1. Se aprobă angajarea unui avocat, în condițiile legii, care să asiste juridic și să reprezinte în fața instanțelor de judecată, Primăria Municipiului Oradea,  în:

 

·         Dosarul Curții de Apel Oradea nr.3703/111/2019-suspendarea Dispoziției Primarului Mun.Oradea nr.3105/2019;

·         Dosarul Tribunalului Bihor nr.6000/111/2020-anularea Dispoziției Primarului Mun.Oradea nr.3105/2019 ;

 

·         orice alte dosare pe care Primăria Mun.Oradea le va avea cu Reclamantul, pe lângă cele două dosare mai sus menționate;

 

                Art.2. Se aprobă suportarea onorariului avocațial din bugetul local.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Compartimentul Management Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

                Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor;

·         Primarul Mun. Oradea;

·         Spitalul Clinic Municipal dr.Gavril Curteanu;

·         Comp.Management Spitale din Primăria Mun.Oradea;

·         Direcția Economică

·         Serviciul achiziții publice;

 

 

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 227

 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru”, 2 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila