Hotărârea nr. 226/2020

privind aprobarea majorării capitalului social al societății Distrigaz Vest SA prin creșterea valorii nominale a acțiunilor și modificarea corespunzătoare Actului Constitutiv al societății

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

cc64346f1a9ded4684ce34d2ea51c65e0666312ce56feb242c231756f5d135f9


 


 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea majorării capitalului social al societății Distrigaz Vest SA prin

creșterea valorii nominale a acțiunilor și modificarea corespunzătoare Actului Constitutiv al societății

 

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub  nr. 225875/20.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 225878/20.03.2020, întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică prin care s-a propus Consiliului Local al Municipiului Oradea :

·         aprobarea majorării capitalului social al societății Distrigaz Vest SA de la suma de 47.012.126 lei la suma de 51.459.219 lei prin creșterea valorii nominale a acțiunii de la 74 lei la 81 lei

·         valoarea obligației de plată către acționari după majorarea capitalului social al societății Distrigaz Vest SA conform pct 1 este de 1.482.311 lei.

·         noua structură a capitalului social al societății Distrigaz Vest SA

·         modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății Distrigaz Vest S.A. Oradea.

·         mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Distrigaz Vest S.A. de a vota ,, pentru ” în cazul punctelor propuse

 

            Ţinând cont de cele prezentate anterior şi următoarele prevederi:

 

·         Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale nr. 91/15.12.2004, încheiat între Societatea Distrigaz Vest S.A. și Municipiul Oradea;

·         Prevederile art. 18, alin 2, lit d și alin 3, din Actul constitutiv actualizat al Societății Distrigaz Vest S.A.;

·         Legea 31/1990 privind Societăţile;

          Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În baza art. 129 alin. (2), lit a), alin (3) lit. d) și art. 139 alin. (1), din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

                Art.1.  Se aprobă majorarea capitalului social al societății Distrigaz Vest SA de la suma de 47.012.126 lei la suma de 51.459.219 lei prin creșterea valorii nominale a acțiunii de la 74 lei la 81 lei

                Art.2. Valoarea obligației de plată către acționari după majorarea capitalului social al societății Distrigaz Vest SA conform art. 1 este de 1.482.311 lei.

                Art.3. Noua structură a capitalului social, respectiv a acționariatului este următoarea:

 

(1)     Capitalul social subscris si vărsat al societății este de 51.459.219 lei care este împărțit în 635.299 acțiuni nominative, indivizibile, în valoare de 81 de lei fiecare.

 

(2)     Aportul acționarilor la constituirea capitalului social, în raport cu numărul acțiunilor și valoarea nominală de 81 lei/acțiune, este următorul:

 

-                      LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. detine 476.538 actiuni, in valoare totala de 38.599.578 lei reprezentand  75,0101% din capitalul  social total, aport integral in numerar si conversie a datoriilor, varsat in intregime.

-                      RADULESCU NICOLAE CLAUDIU, detine 154.779 actiuni, in valoare totala de 12.537.099 lei, reprezentand 24,3631% din capitalul  social total, aport integral prin conversie a datoriilor, varsat in intregime;

-                      DELGAZ GRID S.A., detine 1.000  actiuni, in  valoare  totala de  81.000 lei, reprezentand 0,1574% din capitalul social total, aport integral in numerar, varsat in intregime;

-                      Municipiul Oradea detine 1947 actiuni, in valoare totala de 157.707 lei, reprezentand 0,3065% din capitalul social total, aport integral in numerar, varsat in intregime;

-                      AMARAD  S.A. detine 885 de actiuni, in valoare totala de 71.685 lei, reprezentand 0,1393% din capitalul social total, aport integral in numerar, varsat in intregime;

-                      Comuna Sânmartin detine 118 actiuni, in valoare totala de
9.558 lei, reprezentand  0,0186 %  din capitalul social total, aport integral in numerar, varsat in intregime;

-                      Comuna  Oşorhei   detine  10  actiuni, in  valoare  totala de 810 lei, reprezentand 0,0016% din capitalul social total, aport integral in numerar, varsat in intregime;

-                      Comuna Cetariu   detine 10 actiuni, in  valoare  totala de 810 lei, reprezentand 0,0016% din capitalul social total, aport integral in numerar, varsat in intregime;

-                      Comuna Nojorid  detine 12 actiuni, in valoare totala de 972 lei, reprezentand 0,0018% din capitalul social total, aport integral in numerar, varsat in intregime.

 

                   Art.4. Se aprobă modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății Distrigaz Vest S.A..

                   Art.5. Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Distrigaz Vest S.A. de a vota ,, pentru ” în cazul articolelor 1, 2, 3 și 4.

                   Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Societatea Distrigaz Vest S.A.

                   Art.7.  Prezenta hotărâre se comunică cu :

 

·      Primarul Municipiului Oradea;

·      Instituţia Prefectului Judeţului Bihor;

·      Direcţia Economică;

·      Direcţia Juridică;

·      Societatea Distrigaz Vest S.A.

·      Se publică în M.O. și pe site-ul www.oradea.ro

 

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 226

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila