Hotărârea nr. 225/2020

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator,  înregistrat sub nr. 222522 din 18.03.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 222524/18.03.2020 prin care Direcţia Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020

Luând în considerare:

-       Hotărărea Consiliului Local nr.125/18.02.2020 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2020,

-       prevederile art.4, art.5 alin.2, art.19, art.49, art.50  și ale art.82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

               

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor  art. 129  alin. (2),  lit.b), alin. (4) lit. a),   alin. (7) lit. a), lit. c), lit. k), art.139 alin. (3) lit. a) și ale art.291 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ş t e :

 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, conform anexei nr.1  atașată prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al institutiilor publice si activităţilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020, conform anexei nr.2 ataşată prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă noile obiective de investiții.

Art.4. Se aprobă modificarea pe trimestre a creditelor bugetare conform anexei nr. 3 atașată prezentei hotărâri.

Art.5. Se aprobă suplimentarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului consolidat al Municipiului Oradea pentru perioada 2020-2023, conform anexei nr.4 ataşate prezentei hotărâri

 Art.6. Se aprobă rectificarea:     

·         Programului - activități de întreţinere spaţii verzi pe anul 2020, conform anexei nr.5

·         Programului –activităţi de salubritate pe anul 2020, conform anexei nr.6

Art.7. Se aprobă donațiile/subvențiile încasate de unităţile de învăţământ după cum urmează:

-       Colegiul Economic Partenie Cosma: de la Asociaţia Repere suma de 160 lei pentru cursurile Cambridge Centre

-       Liceul Teoretic  „Ady Endre”: de la Certipro Education SRL suma de 1.190 lei,  pentru derularea programelor de certificare Certiport în şcoală.

Art.8. Se aprobă alocarea sumei de 25 mii lei, Liceului Teoretic ,,Aurel Lazăr’’ pentru  evenimentul ,,Punţi peste timp Oradea-Chişinău 2020’’.

  Art.9.  Se aprobă donațiile/subvențiile încasate de Clubul Sportiv Municipal în sumă de 332.915,21  după cum urmează:

-       Rozoti Prodcom SRL:4.000 lei pentru susţinerea activităţii clubului

-       Superbet Betting Gaming SA:101.915,01 lei pentru susţinerea activităţii echipei de baschet

-       Luxten Lighting Company SA:19.067,20 lei pentru susţinerea activităţii echipei de baschet

-       Medetil SRL :5.000 lei pentru susţinerea activităţii echipei de baschet

-       Persoană fizică :9.600 lei pentru susţinerea activităţii echipei de baschet

-       Remarkt Magazine SRL:9.613,60  lei pentru susţinerea activităţii echipei de baschet

-       Distrigaz Vest SA:19.169,40 lei pentru susţinerea activităţii echipei de baschet

-       Smartware:14.400 lei pentru susţinerea activităţii echipei de baschet

-       West Fruta SRL:40.000 lei pentru susţinerea activităţii echipei de baschet

-       persoane fizice:110.150 lei pentru susținerea activității echipei de polo.

Art.10. Se aprobă validarea:rectificării bugetului consolidat al Municipiului Oradea şi cuprinderii în buget a  obiectivului de investiții Echipament de diagnostic molecular rapid ,,Real Time" PCR achiziţionat de urgenţă de către Spitalul Clinic Municipal Dr.Gavril Curteanu în vederea gestionării infecțiilor cu Coronavirus COVID 19,conform Dispoziţiei  Primarului nr.435/11.03.2020.

Art.11. Se aprobă validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al institutiilor publice si activităţilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 şi a donaţior încasate de la Lotus Center SA în sumă de 100.000 lei şi de la o persoană fizică în sumă de 1.057 lei pentru susţinerea activităţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, conform Dispoziţiei  Primarului nr.488/19.03.2020.

Art.12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.

Art.13. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului judeţului Bihor
 • Primarul municipiului Oradea
 • Direcţia Economică
 • Direcţia Tehnică
 • Direcția Patrimoniu Imobiliar
 • Direcţia  Management Proiecte cu Finanţare Internaţională
 • Direcţia de Asistenţă Socială Oradea
 • Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea
 • Muzeul oraşului Oradea - Complex Cultural
 • Clubul Sportiv Municipal
 • Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, prin grija Direcției Economice

 

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 225

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.1
Rectificare buget local pe anul 2020
mii lei
Nr.crtDenumirea indicatorilorCodSectiuneaPlanPropuneriDiferente
VENITURI"15,400.00""16,018.00"618.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.02.50Functionare"15,400.00""8,645.75""-6,754.25"fd
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.02.03Functionare"-163,492.01""-158,561.93""4,930.08"V"-1,824.17""2,442.17"618.00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04Dezvoltare "163,492.01""158,561.93""-4,930.08"C"-1,824.17""2,442.17"618.00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat39.02.07Dezvoltare 0.00"6,754.25""6,754.25"0.000.000.00
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate42.02.16.01Dezvoltare 0.00618.00618.00
CHELTUIELI"143,859.87""144,477.87"618.00
CAP.51.02.01.03 Autoritati executive"13,126.48""12,779.53"-346.95
Alte drepturi salariale in bani10.01.30Functionare"4,973.00""4,696.05"-276.95
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare20.01.30Functionare"6,000.00""6,186.60"186.60
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30Functionare"1,733.48""1,663.48"-70.00
"Upgrade si mentenanta licente server (GeoMedia WebMap Advantage – ONE, Map2Net)"71.01.30Dezvoltare 210.00135.20-74.80
Upgrade si mentenanta licente desktop – Geomedia Professional71.01.30Dezvoltare 210.0098.20-111.800
Cap.65.02 Invatamant"8,050.93""10,758.90""2,707.97"
Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar976.34"1,096.34"120.00
Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar PMO738.14858.14120.00
"Construirea Creșei și Grădiniței din parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea"58.01.02Dezvoltare 738.14858.14120.00
Cap. 65.02.03.01 Grădinița cu program Prelungit Nr.45162.20162.200.00
"Incalzit, iluminat si forta motrica"20.01.03Functionare127.20128.501.30
"Apa, canal si salubritate"20.01.04Functionare15.0015.120.12
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare20.01.30Functionare20.0018.58-1.42
Cap. 65.02.03.01 Grădinița cu program Prelungit Nr.5676.0076.000.00
"Incalzit, iluminat si forta motrica"20.01.03Functionare40.0044.004.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare20.01.30Functionare36.0032.00-4.00
Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior"1,356.70""3,946.34""2,589.64"
Cap. 65.02.04.01 Invatamant secundar inferior PMO952.60"3,542.24""2,589.64"
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local85.01.01Functionare0.00-0.36-0.36
Crestere eficientei energetice a Scolii Gimnaziale Dacia din Municipiul Oradea BL58.01.01Dezvoltare 45.0065.0020.00
Crestere eficientei energetice a Scolii Gimnaziale Dacia din Municipiul Oradea BS58.01.01Dezvoltare 130.60400.60270.00
Crestere eficientei energetice a Scolii Gimnaziale Dacia din Municipiul Oradea58.01.02Dezvoltare 777.00"3,077.00""2,300.00"
Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”404.10404.100.00
Furnituri de birou20.01.01Functionare8.008.500.50
"Incalzit, iluminat si forta motrica"20.01.03Functionare271.50295.5024.00
"Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet"20.01.08Functionare6.606.20-0.40
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional20.01.09Functionare16.0011.20-4.80
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare20.01.30Functionare50.0040.00-10.00
Reparații curente20.02Functionare20.0017.00-3.00
Alte obiecte de inventar20.05.30Functionare32.0025.70-6.30
Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior"2,226.83""2,250.16"23.33
Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior-PMO"1,701.80""1,235.09"-466.71
Reparații curente20.02Functionare"1,702.00""1,236.96"-465.04
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local85.01.01Functionare-0.20-1.87-1.67
Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic ” Aurel Lazăr”9.0334.0325.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare20.01.30Functionare9.0334.0325.00
Cap. 65.02.04.02 Liceul Tehnologic ” Constantin Brâncuși”247.00247.000.00
"Incalzit, iluminat si forta motrica"20.01.03Functionare219.00214.00-5.00
"Apa, canal si salubritate"20.01.04Functionare21.0026.005.00
Pregătire profesională20.13Functionare0.002.002.00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii20.30.30Functionare7.005.00-2.00
Cap. 65.02.04.02 Liceul Teologic Romano Catolic ”Szent Laszlo”27.0027.000.00
Furnituri de birou20.01.01Functionare5.504.94-0.56
"Apa, canal si salubritate"20.01.04Functionare21.5022.060.56
Cap. 65.02.04.02 Liceul Teretic Lucian Blaga70.00535.04465.04
Reparații curente20.02Functionare70.00535.04465.04
Cap. 65.02.04.02 Liceul cu Program Sportiv ” Bihorul”172.00172.000.00
"Incalzit, iluminat si forta motrica"20.01.03Functionare120.00124.004.00
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional20.01.09Functionare1.001.200.20
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare20.01.30Functionare51.0046.80-4.20
Cap. 65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului"3,491.06""3,466.06"-25.00
Burse59.01Functionare492.71453.34-39.37
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii20.30.30Functionare"2,464.35""2,439.35"-25.00
Alte transferuri curente interne55.01.18Functionare534.00573.3739.37
Cap. 66.02 - Sanatate331.52"1,334.52""1,003.00"
Cap. 66.02. 06.01 - Spitale generale331.52"1,334.52""1,003.00"
Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale51.02.12Dezvoltare 0.00618.00618.00
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii51.02.28Dezvoltare 321.52391.5270.00
Cresterea performantei energetice la Spit clinic Mun. G Curteanu58.01.03Dezvoltare 5.00165.00160.00
Cresterea performantei energetice la Spit clinic Jud de urgenta58.01.03Dezvoltare 5.00160.00155.00
"Cap.67.02 Cultura, recreere si religie ""31,171.99""30,499.19"-672.80
Cap. 67.02.05.01 - Sport"10,550.00""10,278.91"-271.09
Transferuri catre instituţii publice51.01.01Functionare"10,550.00""10,280.00"-270.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local85.01.01Functionare0.00-1.09-1.09
Achizitie tractoras Viking tuns gazon71.01.02Dezvoltare 24.000.00-24.00
Achizitie tractoras si remorca Viking tuns gazon71.01.02Dezvoltare 0.0024.0024.00
"Subcap. 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,baze sportive si agrement""6,400.00""6,637.14"237.14
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare20.01.30Functionare"6,050.00""6,303.12"253.12
Echipamente de joaca 71.01.30Dezvoltare 350.00334.02-15.98
"Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei""14,221.99""13,583.14"-638.85
Transferuri catre instituţii publice51.01.01Functionare"5,860.17""5,400.17"-460.00
Asociatii si fundatii59.11Functionare"8,351.82""8,121.82"-230.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local85.01.01Functionare0.00-8.85-8.85
"Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) - etapa 2 BL"58.01.01Dezvoltare 10.0070.0060.00
Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala 531.81522.71-9.10
68.02.05.02- Asistenta sociala in caz de invaliditate PMO0.00-0.55-0.55
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local85.01.01Functionare0.00-0.55-0.55
68.02.06 - Asistenta sociala pentru familie si copii PMO 0.00-0.57-0.57
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local85.01.01Functionare0.00-0.57-0.57
68.02.06 - Asistenta sociala pentru familie si copii DASO 540.00540.000.00
Materiale de curatenie20.01.02Functionare6.0016.0010.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare20.01.30Functionare534.00524.00-10.00
68.02.11 - Crese PMO-8.19-16.17-7.98
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local85.01.01Functionare-8.19-16.17-7.98
" Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica ""6,698.85""7,126.80"427.95
"Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale ""6,698.85""7,126.80"427.95
Asociatii si fundatii- Fundatia de protejare a Monum. Ist.59.11Functionare"2,540.75""1,858.00"-682.75
Amenajare zona publica situata intre Pod Ladislau si Sinagoga Sion71.01.30Dezvoltare 0.0010.0010.00
Reabilitare fatade 7 imobile str. Aurel Lazar - PT71.01.30Dezvoltare 64.1454.14-10.00
Eficientizarea consumurilor energetice la Centrul Geotermal Oradea71.01.30Dezvoltare 0.00162.00162.00
Realizare documentatii tehnico economice aferente exercitiului de finantare 2021-202771.01.30Dezvoltare 630.51308.51-322.00
"Reabilitare,modernizare si refacere scuaruri P-ta Unirii"56.01.03Dezvoltare 0.00154.70154.70
"Restaurarea Casei Darvas - La Roche în vederea valorificării patrimoniului cultural Secession"" BL"58.01.01Dezvoltare 64.3366.332.00
"Restaurarea Casei Darvas - La Roche în vederea valorificării patrimoniului cultural Secession"" BS"58.01.01Dezvoltare 418.12426.128.00
"Restaurarea Casei Darvas - La Roche în vederea valorificării patrimoniului cultural Secession"" UE"58.01.02Dezvoltare "2,735.00""2,786.00"51.00
"Restaurarea, conservarea si integrarea in circuitul cultural al obiectivului Muzeului Francmasoneriei din Oradea"58.01.03Dezvoltare 185.00"1,185.00""1,000.00"
Citywalk - Towards energy responsible places: establishing walkable cities in the Danube Region58.01.03Dezvoltare 21.0036.0015.00
"Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură şi gaze naturale, pentru producerea agentului termic de încălzire şi preparare a apei calde de consum la consumatorii cartierului Nufărul I "58.01.03Dezvoltare 40.0080.0040.00
Cap. 74.02 - Protectia mediului"26,361.00""26,123.86"-237.14
Cap. 74.02.05.01 - Salubritate"26,361.00""26,123.86"-237.14
"Apa, canal si salubritate"20.01.04Functionare"26,261.00""26,007.88"-253.12
Platforme modulare pentru deseuri selective71.01.30Dezvoltare 100.00115.9815.98
Cap. 81.02 - Combustibili si energie"38,612.10""39,398.10"786.00
Cap. 81.02.06 - Energie termica"38,612.10""39,398.10"786.00
"Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea, pentru perioada 2009-2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice Etapa III BS"58.01.01Dezvoltare - 215.00 215.00
"Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea, pentru perioada 2009-2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice Etapa III UE"58.01.02Dezvoltare - 571.00 571.00
Unitate de productie cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent (SF)71.01.30Dezvoltare " 30,375.40 "" 27,633.40 ""-2,742.00"
Dezafectarea PT 850 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice71.01.30Dezvoltare 225.00 288.42 63.42
Dezafectarea PT 722 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice71.01.30Dezvoltare 250.00 328.30 78.30
Dezafectarea PT 413 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice71.01.30Dezvoltare 718.00 886.74 168.74
Modernizarea sistemului de termoficare pe strada Libertatii intre str. Iosif Vulcan si Parcul Traian71.01.30Dezvoltare 784.00 " 1,032.63 "248.63
Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 10471.01.30Dezvoltare " 1,012.44 "" 1,336.66 "324.22
Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 61071.01.30Dezvoltare " 1,986.52 "" 2,615.30 "628.78
Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 87171.01.30Dezvoltare 886.48 " 1,171.09 "284.61
Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 87271.01.30Dezvoltare 967.12 " 1,276.28 "309.16
Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermendiul mini punctelor termice71.01.30Dezvoltare 209.84 275.58 65.74
" Modernizarea Magistralei M2, pe str. Cicero renuntarea la PT 806 si PT 810 si alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor minipuncte termice"71.01.30Dezvoltare " 1,197.30 "" 1,767.70 "570.40
Cap.84.02 Transporturi"18,975.19""15,934.26""-3,040.93"
Cap. 84.02.03.02 - Transport in comun97.00737.00640.00
"Dezvoltarea si prioritizarea transportului de calatori din Municipiul Oradea (Realizare legatura pe cele trei directii a liniilor tramvai in intersectia intre strazile Primariei – Decebal – Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului – str.Fagarasului – str.Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D.Cantemir; Solutie inovativa pentru creare unda verde pentru tramvai Pod Dacia-B-dul Magheru, Oradea) BL"58.01.01Dezvoltare 47.00227.00180.00
"Dezvoltarea si prioritizarea transportului de calatori din Municipiul Oradea (Realizare legatura pe cele trei directii a liniilor tramvai in intersectia intre strazile Primariei – Decebal – Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului – str.Fagarasului – str.Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D.Cantemir; Solutie inovativa pentru creare unda verde pentru tramvai Pod Dacia-B-dul Magheru, Oradea) CH NEELIG"58.01.03Dezvoltare 3.0013.0010.00
Modernizarea parcului de tramvaie in Municipiul Oradea-etapa I BL58.01.01Dezvoltare 47.00497.00450.00
Cap.84.02.03.03 Strazi"18,878.19""15,197.26""-3,680.93"
"Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea (reabilitare, modernizare si refacere scuaruri in P-ta Ferdinand; creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede; pietonalizare zona Libertatii; pietonalizare strada Aurel Lazar; construire Pod peste raul Crisul Repede intre str. Plevnei si str. Szigligeti Ede mun. Oradea; demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Crisul Repede (pietonal si pentru ciclisti)(proiectare+executie) BL"58.01.01Dezvoltare 47.0087.0040.00
"Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Vasile Alecsandri, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea - etapa 1, Amenajare str. Vasile Alecsandri) Alinierea Parcului de vehicule OTL la cerintele dezvoltarii durabile -4 autobuze BS"58.01.01Dezvoltare "1,292.87"992.87-300.00
"Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Vasile Alecsandri, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea - etapa 1, Amenajare str. Vasile Alecsandri) Alinierea Parcului de vehicule OTL la cerintele dezvoltarii durabile -4 autobuze UE"58.01.02Dezvoltare "8,453.39""6,453.39""-2,000.00"
"Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Piata Cetatei, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea - etapa 2, Construirea parcarii de tip Park and Ride din Piata Emanuil Gojdu;Modernizare punct de redresare in zona Cicero); Alinierea la parcul de vehicole al OTL-6 autobuze BL"58.01.01Dezvoltare 200.0050.00-150.00
"Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Piata Cetatei, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea - etapa 2, Construirea parcarii de tip Park and Ride din Piata Emanuil Gojdu;Modernizare punct de redresare in zona Cicero); Alinierea la parcul de vehicole al OTL-6 autobuze BS"58.01.01Dezvoltare "1,222.57""1,029.57"-193.00
"Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Piata Cetatei, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea - etapa 2, Construirea parcarii de tip Park and Ride din Piata Emanuil Gojdu;Modernizare punct de redresare in zona Cicero); Alinierea la parcul de vehicole al OTL-6 autobuze UE"58.01.02Dezvoltare "7,993.75""6,951.75""-1,042.00"
"Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Piata Cetatei, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea - etapa 2, Construirea parcarii de tip Park and Ride din Piata Emanuil Gojdu;Modernizare punct de redresare in zona Cicero); Alinierea la parcul de vehicole al OTL-6 autobuze CH NELIG"58.01.03Dezvoltare 300.0083.00-217.00
Amenajare zona pietonala mal stang si mal drept Crisul Repede71.01.30Dezvoltare 0.00160.00160.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de dezvoltare a bugetului local85.01.02Dezvoltare (631.39) (610.32)21.07
Venituri0.00
Cheltuieli0.00
redistribuirea sumelor alocate între obiectivele gestionate D tehnica0.00
redistribuirea sumelor alocate între obiectivele gestionate DMPFI"1,919.70"
dimin sal cap 51-276.95
dimin APTOR-230.00
dimin CSM-270.00
dimin FUNDATIA PROTEJ MONUM-682.75
dimin Muzeu-460.00
burse IT39.37
LIC LAZAR25.00
Lic Blaga465.04
PMO invatam-529.41
0.00
--------------------------------------------------------------------------------
Municipiul OradeaAnexa nr.2
Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor
publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020
Capitolul 6510 Învăţământmii lei
Nr.crtDenumirea indicatorilorCodPlan PropuneriInfluente
Total cap.65.10 Invatamant25.80
Cap. 65.10.04.01 Invatamant inferior - Scoala Gimnaziala Ioan Slavici
Total venituri2.004.402.40
Alte venituri din concesiuni si inchirieri30.01.05.302.004.402.40
Total cheltuieli2.004.402.40
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.301.002.201.20
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.301.002.201.20
Total cap.65.10.04.01 Învatamânt inferior -Scoala Gimnaziala Nicolae Balcescu
Venituri424.35446.4022.05
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.10.50424.35446.4022.05
Cheltuieli424.61446.6622.05
Salarii de baza10.01.0110.0017.207.20
Fond aferent platii cu ora10.01.11406.61420.4613.85
Contributie asiguratorie pentru munca10.03.078.009.001.00
Total cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior-Liceul Tehnologic Constantin Brancusi51.2251.220.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.3051.2253.772.55
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01.010.00-2.55-2.55
Total cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior-Colegiul Economic Partenie Cosma
Venituri1.001.160.16
Donatii si sponsorizari37.10.011.001.160.16
Cheltuieli80.0080.160.16
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.3080.0080.160.16
Total cap.65.10.11.03 Internate si cantine -Liceul Teoretic Ady Endre
Venituri2.003.191.19
Donatii si sponsorizari37.10.012.003.191.19
Cheltuieli55.0056.191.19
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.3055.0056.191.19
Total cap.65.10.11.03 Internate si cantine -Liceul Teologic Penticostal Betel150.00150.000.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.30100.00130.0030.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.3050.0020.00-30.00
Total cap.65.10.11.03 Internate si cantine -Liceul Teoretic Aurel Lazar
Venituri0.000.000.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.10.03-3.80-28.80-25.00
Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.043.8028.8025.00
Cheltuieli61.5061.500.00
Alte obiecte de inventar20.05.3061.5036.50-25.00
Alte active fixe- Sistem de securitate71.01.300.0025.0025.00
Capitolul 6610 Sanatate
Paragraful 06GC Spital Clinic Municipa Dr. Gavril Curteanumii lei
Nr.crtDenumirea indicatorilorCod indicatorPlan PropuneriInfluente
ITOTAL VENITURI "156,411.43""159,536.76""3,125.33"
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate33.10.21"108,938.67""111,792.71""2,854.04"
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat33.10.30"46,183.00""46,453.29"270.29
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice30.10.05.30140.00170.0030.00
Venituri din prestari de sevicii33.10.08"1,009.76"879.76-130.00
Venituri din cercetare33.10.20140.00240.00100.00
Alte venituri36.10.500.001.001.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.10.03"-1,073.70""-1,369.70"-296.00
Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04"1,073.70""1,369.70"296.00
IICHELTUIELI"185,770.67""188,896.00""3,125.33"
Salarii de baza10.01.01"120,240.00""119,159.00""-1,081.00"
Alte sporuri10.01.06"10,760.00""10,990.00"230.00
Alte drepturi salariale in bani10.01.30"3,320.00""4,121.00"801.00
Contributii platite de angajator in numele angajatului10.03.08364.00414.0050.00
Furnituri de birou20.01.01280.00291.1011.10
Materiale de curatenie20.01.02288.00598.00310.00
"Iluminat, incalzit si forta motrica"20.01.03"3,030.00""3,030.20"0.20
Piese de schimb20.01.06478.00428.00-50.00
Transport20.01.0770.00120.0050.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.09"1,720.00""1,344.00"-376.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.30"4,821.20""5,533.70"712.50
Hrana pentru oameni20.03.01"6,060.00""4,260.00""-1,800.00"
Medicamente20.04.01"26,024.93""28,643.30""2,618.37"
Materiale sanitare20.04.02"3,320.00""3,322.00"2.00
Reactivi20.04.03"3,385.54""3,427.74"42.20
Dezinfectanti20.04.04647.00"1,049.50"402.50
Alte obiecte de inventar20.05.30410.00474.5064.50
Materiale de laborator20.0980.0081.761.76
Consultanta si expertiza20.12120.00130.0010.00
Protectia muncii20.14352.00"1,182.20"830.20
Troliu medicatie71.01.020.0036.0036.00
Aspirator electric portabil71.01.020.007.507.50
Defibrilator portabil71.01.020.0011.0011.00
Cada de baie speciala pentru persoane cu dizabilitati 140x70x100 cm71.01.020.007.507.50
Pompa pentru seringi ( injectomat)71.01.020.0027.0027.00
Aparat EKG71.01.020.004.004.00
Aparat electrocardiograf portabil (ECG)71.01.020.003.003.00
Aparat EKG portabil71.01.020.003.503.50
Infuzomat pentru administrarea citostaticelor71.01.020.0010.0010.00
"RK amenajare, reabilitare, compartimentare etaj II str. Corneliu Coposu nr. 12"71.030.00186.50186.50
Capitolul 6610 Sanatate
Paragraful 06SJ Spital Clinic Judetean de Urgentamii lei
Denumirea indicatorilorCodPlan PropuneriInfluente
VENITURI0.00688.00688.00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii43.10.140.0070.0070.00
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 43.10.16.010.00618.00618.00
CHELTUIELI TOTAL"59,947.40""60,635.40"688.00
Materiale pentru curatenie20.01.02"2,850.90""1,850.90""-1,000.00"
Materiale sanitare20.04.02"34,292.03""41,192.03""6,900.00"
Reactivi20.04.03"7,021.45""9,021.45""2,000.00"
Dezinfectanti20.04.04"14,046.32""7,046.32""-7,000.00"
Protectia muncii20.14"1,736.70"836.70-900.00
"Masini, echipamente si mijloace de transport"71.01.020.00688.00688.00
Echipament de diagnostic molecular rapid PCR BS71.01.020.00618.00618.00
Echipament de diagnostic molecular rapid PCR BL71.01.020.0070.0070.00
mii lei
Muzeul orasului Oradea -Complex Cultural
Nr.crtDenumirea indicatorilorCod PlanPropuneri Influenţe
Cap.67.10.03.03 Muzee-Muzeul orasului Oradea -Complex Cultural
Total Venituri"6,520.17""5,900.17"-620.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30180.00120.00-60.00
Alte venituri36.10.50480.00380.00-100.00
Subventii pentru institutii publice43.10.09"5,860.17""5,400.17"-460.00
Total Cheltuieli"3,470.00""2,850.00"-620.00
Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare20.01.30"3,320.00""2,700.00"-620.00
Mij fixe - Loja Masoneriei71.01.30150.0075.00-75.00
Mij fixe - Cetate71.01.300.0075.0075.00
mii lei
Clubul Sportiv Municipal
Nr.crtDenumirea indicatorilorCod indicatorPlanPropuneri Influenţe
Cap.67.10.05.01 Sport
ITotal Venituri"10,903.27""10,966.19"62.92
1Donatii si sponsorizari37.10.01353.27686.19332.92
Subvenţii pentru instituţii publice43.10.09"10,550.00""10,280.00"-270.00
IITotal Cheltuieli"11,718.37""11,781.29"62.92
1Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.09"11,718.37""11,781.29"62.92
--------------------------------------------------------------------------------
Municipiul OradeaAnexa nr.3
Modificare repartizare credite bugetare pe trimestre
Buget Local pe anul 2020
mii lei
Nr.crt.Denumirea indicatorilorCODTrim ITrim IITrim IIITrim IV
ITotal venituri"6,415.00""-5,200.00"-515.00-700.00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice07.02.02.01"-5,000.00""4,000.00""1,000.00"
Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01"10,015.00""-9,000.00""-1,015.00"
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)42.02.69200.000.00-200.000.00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent48.02.01.01"1,200.00"-200.00-300.00-700.00
IITotal cheltuieli"6,415.00""-5,200.00"-515.00-700.00initial"2,100.00""5,300.00""1,500.00"700.00"9,600.00"
Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar PMO400.000.00-200.00-200.007020201"5,352.00""2,568.00""1,000.00"680.00"9,600.00"
"Construirea Creșei și Grădiniței din parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea"58.01.02400.000.00-200.00-200.00
Cap. 65.02.04.01 Invatamant secundar inferior PMO200.00-200.000.000.00initial"62,811.52""64,400.00""64,400.00""58,860.48""250,472.00"
Crestere eficientei energetice a Scolii Gimnaziale Dacia din Municipiul Oradea58.01.02200.00-200.000.0040201"67,811.52""60,400.00""63,400.00""58,860.48""250,472.00"
Cap. 65.02.04.02 Invatamant secundar superior PMO100.000.00-100.000.00
Cresterea eficientei energetice a Gradinitei cu Program Prelungit nr.20-Municipiul Oradea (structura a Lic. Blaga)58.01.02100.00-100.00
68.02.11 - Crese PMO15.000.00-15.000.00
"Incalzit, iluminat si forta motrica"20.01.0315.00-15.00
Cap. 81.02.06 - Energie termica"5,000.00""-5,000.00"0.000.00
Alte subvenţii40.30"5,000.00""-5,000.00"
Cap.84.02.03.03 Strazi700.000.00-200.00-500.00
"Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Piata Cetatei, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea - etapa 2, Construirea parcarii de tip Park and Ride din Piata Emanuil Gojdu;Modernizare punct de redresare in zona Cicero); Alinierea la parcul de vehicole al OTL-6 autobuze BS"58.01.01200.00-200.000.00
"Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Piata Cetatei, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea - etapa 2, Construirea parcarii de tip Park and Ride din Piata Emanuil Gojdu;Modernizare punct de redresare in zona Cicero); Alinierea la parcul de vehicole al OTL-6 autobuze UE"58.01.02500.00-500.00
0.000.000.000.00
--------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.4
Credite de angajament pentru actiuni multianuale pentru perioada 2020-2023
mii lei
Nr. Crt. Cap. 66. - Sanatate Total credite de angajament ANUL 2020 ANUL 2021 ANUL 2022 ANUL 2023
Spitale generale
DMFPI 1 Cresterea performantei energetice la Spit clinic Mun. G Curteanu"39,532.96""14,532.49""25,000.47"
Total " 39,532.96 "" 14,532.49 "" 25,000.47 " - -
--------------------------------------------------------------------------------
Municipiul Oradea Anexa nr.5
Program- Activitate de Intretinere spatii verzi pe anul 2020
mii lei
Nr.crtSpecificatie-Tip cheltuialaPlan 2020 Propuneri 2020Influente
1Intretinere parc 1 Decembrie400.00400.000.00
2Intretinere parc IC Bratianu320.00320.000.00
3Intretinere parc Onisifor Ghibu30.0030.000.00
4Intretinere parc Traian30.0030.000.00
5Intretinere parc Ghioceilor70.0070.000.00
6Intretinere scuar Piata Devei10.0010.000.00
7Intretinere parc Taranilor17.0017.000.00
8Intretinere parc Petofi si scuaruri125.00125.000.00
9Intretinere parc Libertatii110.00110.000.00
10Intretinere parc Sala Sporturilor38.0038.000.00
11Intretinere parc 22 Decembrie85.0085.000.00
12Intretinere parc Teiului30.0030.000.00
13Intretinere parc Salca I140.00140.000.00
14Intretinere parc Salca II180.00180.000.00
15"Amenajare, intretinere, modernizare,extindere zone verzi - Lot nr. 1"550.00550.000.00
16"Amenajare, intretrinere, modernizare,extindere zone verzi- Lot nr. 2"543.00543.000.00
17"Amenajare, intretinere, modernizare,extindere zone verzi- Lot nr. 3"310.00310.000.00
18"Amenajare, intretinere, modernizare, extindere zone verzi- Lot nr. 4"520.00520.000.00
19Intretinere arbori si arbusti44.0044.000.00
20"Deratizare, dezinsectie, tratamente, fitosanitare "500.00500.000.00
21Achizitii mobilier urban150.00150.000.00
22Lucrari de taiat arbori si toaletari500.00500.000.00
23Achizitie si plantat arbori I si II908.00908.000.00
24Intretinere parc Padisului 30.0030.000.00
25Intretinere parc Olosig130.00130.000.00
26Intretinere Gradina Publica pe Dealul Ciuperca28.0028.000.00
27Intretinere Coridor verde str Barcaului126.14126.14
28Intretinere Coridor verde str Coriolan Pop29.4029.40
29Intretinere Coridor verde str Aurel Covaci97.5897.58
30Registrul Local al spatiilor verzi300.00300.000.00
31Unelte50.0050.000.00
32Evaluare masa lemnoasa52.0052.000.00
TOTAL "6,200.00""6,453.12"253.12
--------------------------------------------------------------------------------
Municipiul Oradea Anexa nr.6
Program- Activitati de Salubritate pe anul 2020
mii lei
Nr.crtSpecificatie-Tip cheltuialaPlan 2020 Propuneri 2020Influente
1Salubrizare + Deszapezire"24,000.00""23,746.88"-253.12
2Mobilier urban12.0012.000.00
3"Serviciul de intretinere a amplasamentului si operarea/exploatarea, întretinerea și reparația utilajelor si aparatelor de masura si control ce deservesc, după închidere, Depozitul de deseuri neconform Oradea"200.00200.000.00
4"Serviciul de Monitorizare Post-Inchidere a calitatii solului, apelor, aerului si a stabilității Depozitului de deseuri neconform Oradea, dupa inchidere-pentru 12 luni "35.0035.000.00
5Halda deseuri paza 20.0020.000.00
6Servicii penitenciar115.00115.000.00
7"Lucrari privind intretinere, reparatie, execxutie lucrar noi LOT 1"880.00880.000.00
8"Lucrari privind intretinere, reparatie, executie lucrari noi LOT 2"874.00874.000.00
9Intretinere si reparatie sisteme electronice de acces la incinte125.00125.000.00
10"Transport penitenciar, toaleta ecologica"15.0015.000.00
11Contributia 50 lei/tona-neindeplinire obiectiv reducere cantitate deseuri"1,235.00""1,235.00"0.00
TOTAL "27,511.00""27,257.88"-253.12