Hotărârea nr. 224/2020

privind acordarea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale MOBIVERSAL SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018

H O T Ă R Â R E

privind acordarea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale  MOBIVERSAL SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018 

 

 

Analizând Referatul de specialitate al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 223777/18.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 213558 din 18.03.2020 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii  impozitului pe clădire pe anul 2020 pentru cladirile utilizate in domeniul IT aflate in proprietatea S.C. MOBIVERSAL SRL.

S.C. MOBIVERSAL SRL are sediul social în municipiul Oradea, str. Balogh Istvan, nr. 17, jud. Bihor, este reprezentată legal de către d-l Merches Alin în calitate de administrator, având cod unic de inregistrare 15149443 şi număr de ordine în Registrul Comerţului J05/46/2003.

Luând în considerare prevederile art. 456 alin. 2, lit. l, din Legea nr. 227 /2015 privind Codul Fiscal,

În baza HCL nr. 1282/2018, prin care se aprobă schema locala de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Oradea care beneficiaza de reducerea impozitului pe cladirilie utilizate de entitati din domeniul IT,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ a comisiei de specialitate a Consiliului Local`

 În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și lit. c), art.139 alin.(3) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

                                                                       

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a  impozitului pe clădire pe anul 2020, cu suma de 2.403 lei, pentru cladirea utilizata in domeniul IT proprietate a  S.C. MOBIVERSAL SRL în Oradea, str. Thurzo Sandor nr. 40.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-          Primarul Municipiului Oradea

-          Instituţia Prefectului judeţului Bihor

-      Direcţia Economică,

-      S.C. MOBIVERSAL SRL, prin grija Directiei Economice

-      Inspectoratul de  Concurenţă Bihor, prin grija Direcţiei Economice


 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 224

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila