Hotărârea nr. 223/2020

privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 26 martie 2020 (prima convocare) şi în data de 27 martie 2020 (a doua convocare)

 


                                                                                                          

H O T Ă R Â R E

 

privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 26 martie 2020 (prima convocare) şi în data de 27 martie 2020 (a doua convocare)

 

 

                Analizând referatul de aprobare nr. 224.283/19.03.2020 și raportul de specialitate nr.  224.316/19.03.2020 întocmite de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care s-a propus mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a  Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 26 martie 2020 (prima convocare), ora 15.30, şi în data de 27 martie 2020 (a doua convocare), ora 12.30, conform adresei societății Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 283 din 18.03.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 223.358 din 18.03.2020 (anexa nr. 2),

         Ţinând cont de cele prezentate anterior şi de prevederile Legea 31/1990 privind societăţile,

         Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local

         În baza art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit d),  art. 139 alin. (1), din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

                         Art. 1 Se mandatează reprezentanţii Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 26 martie 2020 (prima convocare), ora 15.30, și în data de 27 martie 2020 (a doua convocare), ora 12.30, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

                      Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală S.A.

                      Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului judeţului Bihor

·         Direcţia Economică

·         Direcţia Juridică

·         societatea Administraţia Domeniului Public S.A.

·         societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A..

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                               Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 26  martie 2020

Nr. 223

 

Hotărârea a fost adoptată cu 18  voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă„ 2 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA


Către:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Direcția Economică


în atenția:


AG=WȚIĂ de dezvoltare I ! LOCALĂ DRădca o A


I locală oradea s.a. intrare Wr 7«O j Ieșire Nr* —- J


Domnului EDUARD FLOREA - Director executiv


ASUU

We open opportunities


0^*

70 °


Subiectul: Acordarea mandatarii mandatului special al reprezentanților acționarilor în Adunarea Generala a Acționarilor AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativa a întreprinderilor publice,

Luând în considerare prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,

în temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 a societăților și al prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.,

Luând în considerare Decizia nr.38/18.03.2020 a Consiliului de Administrație al ADLO S.A.

Prin prezenta, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, în cadrul ședinței din data de 26 MARTIE 2020, următorul PUNCT:

Aprobarea mandatării reprezentanților Acționarului Majoritar MUNICIPIUL ORADEA și a reprezentantului Acționarului Minoritar Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. ca în ședința Adunării Generale EXTRAORDINARE a Acționarilor convocată pentru data de 26.03.2020 ora 15,30 (prima convocare), respectiv pentru data de 27.03.2020 ora 12,30 (a doua convocare), să voteze "PENTRU":

 • 1) 1.1. Aprobarea încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar, a Actului de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 5.298 m.p. de sub numărul cadastral 206900 - Oradea, în favoarea Societății SIGMAPACK S.R.L., în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea, în principal, a următoarelor condiții:

 • a)  durata de constituire a dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea SIGMAPACK S.R.L. este de 25 (douăzecișicinci) ani, iar prețul superficiei ("Redevența") este de 12 (doisprezece) Euro mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,48 Euro/mp/an, fără T.V.A.;

 • b)  suportarea de către Rezidentul Societatea SIGMAPACK S.R.L. a tuturor cheltuielilor (inclusiv taxe și onorarii) necesare întăbulării dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea SIGMAPACK S.R.L.

1.2 Mandatarea doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General, pentru ca, în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 5.298 m.p. de sub numărul cadastral 206900 - Oradea, să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în aceste sens.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


BANCA TRANSILVAN IA sucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

71DLQ

We open opportunities


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA

 • 2) 1.1. Aprobarea încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar, a Actului de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 13.567 m.p. de sub numărul cadastral 206901 - Oradea, în favoarea Societății NATUREN CONCEPT S.R.L., în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea, în principal, a următoarelor condiții:

 • a)  durata de constituire a dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea NATUREN CONCEPT S.R.L. este de 25 (douăzecișicinci) ani, iar prețul superficiei ("Redevența") este de 13,15 (treisprezecevirgulăcincisprezece) Euro mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,526 Euro/mp/an, fără T.V.A.;

 • b) suportarea de către Rezidentul Societatea NATUREN CONCEPT S.R.L. a tuturor cheltuielilor (inclusiv taxe și onorarii) necesare întăbulării dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea NATUREN CONCEPT S.R.L.

 • 1.2. Mandatarea doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General, pentru ca, în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 13.567 m.p. de sub numărul cadastral 206901 - Oradea, să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în aceste sens.

 • 3)    1.1. Aprobarea încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar, a Actului de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 3.840 m.p. de sub numărul cadastral 198150 - Oradea, în favoarea Societății RUGNIS GROUP

S.R.L., în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea, în principal, a următoarelor condiții:

 • a)  durata de constituire a dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea RUGNIS GROUP S.R.L. este de 25 (douăzecișicinci) ani, iar prețul superficiei ("Redevența") este de 16 (șaisprezece) Euro mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,64 Euro/mp/an, fără T.V.A.;

 • b)  suportarea de către Rezidentul Societatea RUGNIS GROUP S.R.L. a tuturor cheltuielilor (inclusiv taxe și onorarii) necesare întăbulării dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea RUGNIS GROUP S.R.L.

 • 1.2. Mandatarea doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General, pentru ca, în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 3.840 m.p. de sub numărul cadastral 198150 - Oradea, să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în aceste sens.

 • 4) 1.1. Aprobarea încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar, a Actului de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 7.140 m.p. de sub numărul cadastral 206331 - Oradea, în favoarea Societății IGNA CONSTRUCT S.R.L., în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea, în principal, a următoarelor condiții:

CUI RO 247340551J05/2814/12112008

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178xx

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

/DLQ

We open opportunities


 • a)  durata de constituire a dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea IGNA CONSTRUCT S.R.L. este de 25 (douăzecișicinci) ani, iar prețul superficiei ("Redevența") este de 12,6 (doisprezecevirgulășase) Euro mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,504 Euro/mp/an, fără T.V.A.;

 • b)  suportarea de către Rezidentul Societatea IGNA CONSTRUCT S.R.L. a tuturor cheltuielilor (inclusiv taxe și onorarii) necesare întăbulării dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea IGNA CONSTRUCT S.R.L.

 • 1.2. Mandatarea doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General, pentru ca, în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 7.140 m.p. de sub numărul cadastral 206331 - Oradea, să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în aceste sens.

 • 5)     1.1. Aprobarea încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.,

în calitate de Proprietar, a Actului de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 3.647 m.p. de sub numărul cadastral 206332 - Oradea, în favoarea Societății A.V.V. PARTS LOGISTICS S.R.L., în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea, în principal, a următoarelor condiții:

 • a)  durata de constituire a dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea A.V.V. PARTS LOGISTICS S.R.L. este de 25 (douăzecișicinci) ani, iar prețul superficiei ("Redevența") este de 15 (cincisprezece) Euro mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,6 Euro/mp/an, fără T.V.A.;

 • b)  suportarea de către Rezidentul Societatea A.V.V. PARTS LOGISTICS S.R.L. a tuturor cheltuielilor (inclusiv taxe și onorarii) necesare întăbulării dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea A.V.V. PARTS LOGISTICS S.R.L.

 • 1.2. Mandatarea doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General, pentru ca, în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 3.647 m.p. de sub numărul cadastral 206332 - Oradea, să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în aceste sens.

 • 6)      Diverse.

 • 7)      împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General sau a directorului general al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuăii tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Cu mulțumiri,


E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocata pentru data de 26.03.2020, ORA 15,30

. AGENȚIA OE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA


We open opportunUIcs


INTRARE IEȘIRE


Nr.


Ziua. //

Luna 03  AnuiDlo


CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris și vărsat de 18.519.139 Lei

în atenția: CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA

Spre știință’. Doamnei CAMELIA MARIANA DULCĂ

Domnului LAURENȚIU ALIN CHIANĂ - supleant

Domnului L1VIU ANDRICA

Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant

Societății ACCOUNT CAPITAL S.R.L. - Auditor financiar

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea),

în conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, cu art.113 și art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G nr. 109/2011),

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 și Hotărârea nr.1237/20.122016 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3Z23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A.,

Ținând cont de Decizia nr.38/18.03.2020 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARA a Acționarilor Societății (4GE4) pentru data de 26.03.2020 cu începere de Ia ora 1530< la sediul social al Societății situatin Oradea,

CUI RO 247340551J05/2814/12112008

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea

R0848TRL00501202P80178XX

410100 Oradea. Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter


1                                                E contact@adlo.ro

T +4(0)0359,889.389 F +4(0)0259.408.863 W www.adlo.ro

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform artll3 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.02.2020 (data de referință) pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA.

Ordinea de zi a ședinței EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

L 1) 1.1. Aprobarea încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar, a Actului de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 5.298 m.p. de sub numărul cadastral 206900 - Oradea, în favoarea Societății SIGMAPACK S.R.L., în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea, în principal, a următoarelor condiții:

 • a) durata de constituire a dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea SIGMAPACK S.R.L. este de 25 (douăzecișicinci) ani, iar prețul superfîciei (“Redevența”) este de 12 (doisprezece) Euro mp/25 de ani, fără

T.V.A., respectiv de 0,48 Euro/mp/an, fără T.V.A.;

 • b) suportarea de către Rezidentul Societatea SIGMAPACK S.R.L. a tuturor cheltuielilor (inclusiv taxe și onorarii) necesare întăbulării dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea SIGMAPACK S.R.L.

1.2 Mandatarea doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General, pentru ca, în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 5.298 m.p. de sub numărul cadastral 206900 - Oradea, să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în aceste sens.

 • 2) 1.1. Aprobarea încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEĂ S.A., în calitate de Proprietar, a Actului de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 13.567 m.p. de sub numărul cadastral 206901 - Oradea, în favoarea Societății NATUREN CONCEPT S.R.L., în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS HI, cu respectarea, în principat a următoarelor condiții:

 • a) durata de constituire a dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea NATUREN CONCEPT S.R.L. este de 25 (douăzecișicinci) ani, iar prețul superficiei (“Redevența”) este de 13,15 (treisprezecevirgulăcincisprezece) Euro mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,526 Euro/mp/an, fără T.V.A.;

 • b) suportarea de către Rezidentul Societatea NATUREN CONCEPT S.R.L. a tuturor cheltuielilor (inclusiv taxe și onorarii) necesare întăbulării dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea NATUREN CONCEPT S.R.L.

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

 • 1.2. Mandatarea doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General, pentru ca, în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 13.567 m.p. de sub numărul cadastral 206901 - Oradea, să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în aceste sens.

 • 3)   1.1. Aprobarea încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar, a Actului de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 3.840 m.p. de sub numărul cadastral 198150

- Oradea, în favoarea Societății RUGNIS GROUP S.R.L., în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea, în principal, a următoarelor condiții:

 • a) durata de constituire a dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea RUGNIS GROUP S.R.L. este de 25 (douăzecișicinci) ani, iar prețul superficiei (“Redevența”) este de 16 (șaisprezece) Euro mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,64 Euro/mp/an, fără T.V.A.;

 • b) suportarea de către Rezidentul Societatea RUGNIS GROUP S.R.L. a tuturor cheltuielilor (inclusiv taxe și onorarii) necesare întăbulării dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea RUGNIS GROUP S.R.L.

 • 1.2. Mandatarea doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General, pentru ca, în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 3.840 m.p. de sub numărul cadastral 198150 - Oradea, să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în aceste sens.

 • 4) 1.1. Aprobarea încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar, a Actului de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 7.140 m.p. de sub numărul cadastral 206331 - Oradea, în favoarea Societății IGNA CONSTRUCT S.R.L., în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS DI, cu respectarea, în principal, a următoarelor condiții:

 • a) durata de constituire a dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea IGNA CONSTRUCT S.R.L. este de 25 (douăzecișicinci) ani, iar prețul superficiei (“Redevența”) este de 12,6 (doisprezecevirgulășase) Euro mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,504 Euro/mp/an, fără T.V.A.;

 • b) suportarea de către Rezidentul Societatea IGNA CONSTRUCT S.R.L. a tuturor cheltuielilor (inclusiv taxe și onorarii) necesare întăbulării dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea IGNA CONSTRUCT S.R.L.

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

We open cpportunltfos


 • 1.2. Mandatarea doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General, pentru ca, în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 7.140 m.p. de sub numărul cadastral 206331 - Oradea, să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în aceste sens.

 • 5)    1.1. Aprobarea încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar, a Actului de constituire a dreptului de superfîcie asupra terenului în suprafață totală de 3.647 m.p. de sub numărul cadastral 206332 -Oradea, în favoarea Societății A.V.V. PARTS LOGISTICS S.R.L., în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea, în principal, a următoarelor condiții:

 • a) durata de constituire a dreptului de superfîcie în favoarea Rezidentului Societatea A.V.V. PARTS LOGISTICS S.R.L. este de 25 (douăzecișicinci) ani, iar prețul superficiei (“Redevența”) este de 15 (cincisprezece) Euro mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,6 Euro/mp/an, fără T.V.A.;

 • b) suportarea de către Rezidentul Societatea A.V.V. PARTS LOGISTICS S.R.L. a tuturor cheltuielilor (inclusiv taxe și onorarii) necesare întăbulării dreptului de superfîcie în favoarea Rezidentului Societatea A.V.V. PARTS LOGISTICS S.R.L.

 • 1.2. Mandatarea doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General, pentru ca, în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 3.647 m.p. de sub numărul cadastral 206332 - Oradea, să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în aceste sens.

 • 6)     Diverse.

 • 7) împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General sau a directorului general al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuăii tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

U. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noUor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

HL Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

IV. în cazul în care ședința AGEA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art.l 1 (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății și de art.115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 27.03,2020 cu începere de la ora 12,30* la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.


Prin Președinte dl FLORIN MAL

CUI RO 247340551JOS/2814/12112008                         5

E contact@adlo.ro

T +4(0)0359889.389

F +4(0)0259.408363

W www.adlo.ro


BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea

R084BTRL00501202P80178XX

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3. parter