Hotărârea nr. 222/2020

privind stabilirea procedurii de preluare a rețelelor de alimentare cu energie termică, atât extinderi, cât și branșamente și/sau racorduri, executate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea

 

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea procedurii de preluare a rețelelor de alimentare cu energie termică, atât extinderi, cât și branșamente și/sau racorduri, executate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub  nr. 219.467 din 13.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 219.486 din 13.03.2020 întocmit de Direcţia Economică, Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local stabilirea procedurii de preluare a rețelelor de alimentare cu energie termică, atât extinderi, cât și branșamente și/sau racorduri, executate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea        

        Ținând seama de prevederile:

-          Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energietermică,

-          art. 562, alin. 2 Cod Civil,

-          contractului de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 1/196/06.08.2013, încheiat între Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Termoregio în numele şi pe seama municipiului Oradea şi societatea Termoficare Oradea SA,

 

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit. c),  lit. d), alin. (6) lit. a),  alin. (7) lit. n), art. 139 alin (3), lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

                  Art. 1. Se aprobă următoarea procedura de preluare a rețelelor de alimentare cu energie  termică, atât extinderi cât și branșamente și/sau racorduri, executate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea:

-         transferul de proprietate de la terț către Municipiul Oradea se va realiza în baza unei declarații notariale de renunțare conform art. 562, alin. 2 Cod Civil;

-         declarația de renunțare a proprietății în favoarea Municipiului Oradea se va depune la societatea Termoficare Oradea SA, însoțită de cartea construcției (proiect rețele, planșe, devize lucrări, autorizație de construire, altele asemenea - care să ateste starea rețelelor din punct de vedere tehnic, amplasamentul acestora precum și faptul că au fost respectați toți parametri conform normativelor de proiectare și execuție a rețelelor termice). Numai retelele termice care respectă cumulativ toate condițiile precizate anterior pot face obiectul transferului de proprietate;

-         Societatea Termoficare Oradea SA va comunica Serviciului Evidență Active, Delegări de Gestiune, Datorie Publică o situație centralizatoare referitoare la rețelele care fac obiectul prezentei adrese,până în data de 15 a lunii. Situația centralizatoare va conține toate informațiile tehnice și financiare necesare operării în evidențele contabile a bunurilor  astfel rezultate (locație, lungimi, lățimi, diametru, valoare cu TVA etc) și va fi însoțită de Declarațiile de renunțare în original și copii ale Autorizațiilor de construire, Proceselor Verbale la terminarea lucrărilor, respectiv a regularizării acestora;

-         în baza centralizatorului descris la punctul anterior Serviciul Evidență Active va înainta spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Oradea acceptarea integrării în domeniul public al Municipiului Oradea a rețelelor de utilități care fac obiectul declarațiilor de renunțare cuprinse în centralizator;

-         după aprobarea prin HCL a integrării rețelelor în domeniul public al Municipiului Oradea acestea vor fi concesionate operatorului societatea Termoficare Oradea SA în baza unui Proces Verbal de predare preluare care va fi anexă la Actul Adițional Centralizat la Contractul de delegare a serviciului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 1/196/06.08.2013.

                 Art.2. Se mandatează Societatea Termoficare Oradea S.A. de a analiza și de a decide/refuza/condiționa preluarea unor rețele de alimentare cu energie termică, atât extinderi cât și branșamente și/sau racorduri, executate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în baza unor criterii economice, tehnice și juridice.

                 Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredintează operatorul societatea Termoficare Oradea SA și Direcţia Economică.

                       Art.4.   Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Primarul Municipiului Oradea

  • Instituţia Prefectului judetului Bihor
  • Direcţia Economică

·         Direcţia Juridică

·         societatea Termoficare Oradea SA

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 222

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARGENERAL

Ionel Vila