Hotărârea nr. 221/2020

privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Compania de Apă Oradea SA în sensul schimbării denumirii unui punct de lucru

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al  societăţii Compania de Apă Oradea SA în sensul schimbării denumirii unui punct de lucru

 

Analizând referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 222972  din 18.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 222991/18.03.2020 întocmit de Direcţia Economică, Serviciul Evidenţă Active Delegări de Gestiune şi Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Actului Constitutiv al  societăţii Compania de Apă Oradea SA în sensul schimbării denumirii unui punct de lucru.

În conformitate cu: Actul Constitutiv al societăţii Compania de Apă Oradea SA,

         Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În baza art. 129, alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. d), alin. (7),  lit. n), art. 139  alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art.1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei de Apă, conform Anexei 1.

Art.2. Mandatarea reprezentantului Adunării Generale a Acţionarilor societăţii Compania de Apă Oradea S.A. să voteze „pentru” aprobarea modificării Actului Constitutiv, conform  Art.  1.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Societatea Compania de Apă Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·      Primarul Municipiului Oradea

·      Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

·      Direcţia Economică

·      Direcţia Juridică

·      Societatea Compania de Apă Oradea

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 221

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 


S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.Cont : R041BRDE050SV03433450500 E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

Capital social:       12.000.800 RON Wcbsite : http :www.apaoradea.ro

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul juridic Nr. 10469 din 18.03.2020

Către

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Referitor: la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oradea SA.

în data de 27 martie 2020 va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

Ordinea dc zi cuprinde completarea Actului constitutiv al Societății conform anexei.

Vă solicităm să aprobați în ședința Consiliului Local următor materialul ce face obiectul AGEA.

Anexăm: propunerea de modificare a Actului constitutiv precum și modelul de Act adițional.

CO/BA


DD-01
Pag. 1/1