Hotărârea nr. 220/2020

privind aprobarea tarifelor de operare a Punctelor de colectare separată a deșeurilor municipale situate pe str. Thurzo Sandor si str. Uzinelor

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea tarifelor de operare a Punctelor de colectare separată a deșeurilor municipale situate pe str. Thurzo Sandor si str. Uzinelor

 

 

      Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 223374 din data de 18.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 223376/18.03.2020 întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea tarifelor de operare a Punctelor de colectare separată a deșeurilor municipale situate pe str. Thurzo Sandor si str. Uzinelor

      Având în vedere cele prezentate mai sus şi ţinând cont de prevederile Contractul de concesiune nr. 106588/22.01.2008;

     Ținând cont de prevederile  art. 6, alin. 1, lit. k din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2) lit. d) , alin. (7)  lit. n) şi art. 139 alin. (1), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 

 

                                            Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

      Art.1. Se aprobă practicarea de către societatea RER VEST SA începând cu luna martie 2020 a tarifelor de operare a punctelor de colectare separată a deșeurilor municipale situate pe str. Thurzo Sandor, respectiv str. Uzinelor, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre.

               Art.2. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de delegare a serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea nr. 106.588/22.01.2008 încheiat între Municipiul Oradea și societatea RER Vest SA conform art. 1.

               Art.3. Operarea punctului de colectare selectivă de pe str Uzinelor se va face cu respectarea Regulamentului de funcționare prezentat în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

               Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·                    Primarul Municipiului Oradea;

·                    Instituția Prefectului Judeţului Bihor;

·                    Societatea RER Vest SA, prin grija Direcției Economice

·                    Direcţia Tehnică;

·                    Direcţia Economică


 

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 220

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

VIZAT

   PRIMARIA  MUNICIPIULUI ORADEA

DIRECTIA TEHNICA

 

 

Regulament de functionare a punctului de colectare separata a deseurilor din Municipiul Oradea

Cap.1.Introducere

Art.1.Prezentul regulament stabileşte obligaţiile ce revin pe de o parte administratorului punctului de colectare separata a deseurilor şi pe de alta parte beneficiarilor (cetatenilor) din Municipiul Oradea, in vederea desfasurarii in conditii optime a activitatii de stocare temporara a deseurilor, in punctul de colectare.

 Art.2.Punctul de colectare separata a deseurilor din Municipiul Oradea situat pe strada Uzinelor este destinat stocarii temporare a urmatoarelor tipuri de deseuri:

 

a.deseuri cu continut periculos

b.materiale textile

c.bunuri reutilizabile

d.ambalaje metalice

e.obiecte de uz caznic

f.sticla

g.deseuri electrice/electocasnice/electronice

h.materiale plastice

i.hartie si carton

j.lemn, mobilier

k.deseuri vegetale

l.deseuri din constructii rezultate din amenajari/reamenajari interioare a spatiilor de locuit rezultate din gospodariile populatie si pentru care nu se emite Autorizatie de Construire de catre Primaria Muicipiului Oradea.

 

Cap.2. Regimul de functionare

Ar.3.Preluarea deseurilor in punctul de colectare separata a deseurilor se efectueaza exclusiv de la persoanele fizice care au domiciliul in Municipiul Oradea. Identificarea cetatenilor care transporta deseuri in punctul de colectare separata a deseurilor, in conditiile prezentului regulament, se face pe baza cartii de identitate.

          Art.4.In perioada lunilor (martie-octombrie) orarul de functionare a punctului de colectare separata a deseurilor, va fi intre orele 8-20 iar in perioada lunilor (noiembrie-februarie), intre orele 9-17.

Art.5.Accesul in cadrul punctului de colectare separata a deseurilor este permis doar vehiculelor cu sarcina utila maxima de 1,5 tone.

Art.6.Obligatiile administratorului punctului de colectare separata a deseurilor:

a)asigura primirea si organizarea colectarii selective, pe categorii de deseuri in containerele amplasate in punctul de colectare selective a deseurilor;

b)indruma transportatorii de deseuri spre punctele de colectare specifice, in functie de tipul deseurilor care urmeaza a fi stocate temporar, supraveghind transferul in containerele inscriptionate corespunzator categoriilor de deseuri mentionate la art.2;

c)asigura trasportul/eliminarea deseurilor potrivit fiecarui tip de deseu;

d)asigura tinerea evidentei deseurilor intrate/iesite pe platforma de colectare separata a deseurilor, intr-un Registru cu regim special, prin completarea  umatoarelor rubrici:

-date identificare transportator: nume si prenume(persoana fizica conducator auto), adresa de domiciliu (conducator auto), numar de inmatriculare mijloc de transport;

-provenienta deseurilor(punctul in care au fost generate, str, nr., bloc, apartament unde este cazul);

-tipul deseurilor;

-data-ziua /luna/anul si ora intrarii/iesirii pe/ de pe platforma de colectare selective;

-cantitatea estimativa in mc/tone  a deseurilor care urmeaza sa fie stocata temporar;

-cantitatea deseurilor iesite de pe plataforma de colectare separata a deseurilor pentru fiecare transport in parte specificandu-se tipul deseurilor si destinatie(nume primitor, adresa);

-observatii.

e)asigura intretinerea curateniei in punctul de colectare separata a deseurilor.

f)Urmatoarele tipuri de deseuri: materiale textile, bunuri neutilizabile, ambalaje metalice, obiecte de uz caznic, sticla, materiale plastic, hartie si carton, lemn, mobilier, deseuri vegetale, deseuri constructii, vor fi transportate din punctul de colectare separata a deseurilor, in vederea depozitarii la Depozitul Ecologic administrat de S.C. ECO Bihor SRL Oradea, (str. Matei Corvin nr. 327), in baza contractului detinut de administratorul punctului de colectare separata a deseurilor, in acest sens.

g)Deseurile electrice/electocasnice/electronice vor fi colectate si transportate din punctul de colectare separata a deseurilor la operatorul DEE careia i s-a concesionat activitatea de colectare si detinere contract in vigoare cu Municipiul Oradea pentru aceasta activitate. Pentru fiecare transport se va incheia un proces de predare primire intre administratorul punctului de colectare separata a deseurilor din Municipiul Oradea si operatorul DEE, in care se va mentiona cantitatea(in kg) care face obiectul predarii-preluarii.

h)Deseurile cu continut periculos vor fi transportate din punctul de colectare separata a deseurilor de catre o societate comerciala, cu care administratorul punctului va detine contract in acest sens, in vederea neutralizarii acestora. Pentru fiecare transport se va incheia un proces de predare primire intre administratorul punctului de colectare separata a deseurilor din Municipiul Oradea si societatea comerciala contractata in acest sens, in care se va mentiona cantitatea(in kg) care face obiectul predarii-preluarii.

 

Art.7.Tipuri si cantitati de deseuri care pot fi preluate de la un cetatean, de la adresa sa de domiciliu, in punctul de colectare separata a deseurilor:

Denumire

cantitate/zi

cantitate/an

Plastic

nelimitat

nelimitat

Hartie, carton

nelimitat

nelimitat

Sticla

nelimitat

nelimitat

Metal

nelimitat

nelimitat

Deseuri de gradina

nelimitat

nelimitat

Deseuri electrice, electronice

nelimitat

nelimitat

Baterii auto

nelimitat

nelimitat

Deseuri constructii

1 mc

3 mc

Mobila

mobilierul unei camere

mobilierul a patru camere

Ulei vegetal uzat

10 litri

40 litri

Bidoane insecticide

10 buc.

30 buc.

Cutii vopsele

10 buc

30 buc

Anvelope diametru max. 21”

5 buc

15 buc

Neoane

10 buc

30 buc

Baterii de dimensiuni mici

50 buc

200 buc

Medicamente expirate

15 cutii

60 cutii

 

a)Din categoria deseurilor electrice, electronice  care pot fi predate in punctul de colectare separata a deseurilor, fac parte: televizore, frigidere, masini de spalat, computere, telefoane mobile, radio-casetofoane, camere video, cuptoare cu microunde, telefoane, etc.

b)Preluarea deseurilor (uleiuri si uleiuri vegetale uzate)  de la cetateni, in punctul de colectare separata a deseurilor se efectueaza  in recipienti inchisi etans.

 

Art.8.Obligaţiile cetăţenilor referitoare la stocarea temporara a deseurilor in punctul de colectare separata a deseurilor:

 a)sa respecte Regulamentul de functionare a punctului de colectare separata a deseurilor din Municipiul Oradea;

 b)sa nu transporte in vederea stocarii temporare, in punctul de colectare, deseuri provenite din alte activitati(comerciale sau industriale), altele decat cele generate din propriile gospodarii.

c)cetatenii din Municipiul Oradea care domiciliaza la case vor detine contract de salubrizare incheiat cu operatorul de salubrizare licentiat pentru aceasta activitate si vor face dovada platii cuantumului valoric al serviciului prestat in acest sens.

 

Art.9.In cadrul punctului de colectare separata a deseurilor nu pot fi stocate temporar: deseuri municipale amestecate, deseuri menajere (resturi de mancare), deseuri cu continut de azbest, material explozibil si seringi.

 

Cap. 3 Dispozitii finale

Art.10.In caz de constatare a distrugerilor sau sustragerilor de materiale sau dupa caz a dotarilor existente a punctului de colectare separata a deseurilor, administratorul acestuia va anunta imediat Politia Locala  sau dupa caz Politia  Municipiului Oradea.

Art.11.Regulamentul de functionare va fi afisat pe un panou vizibil la intrarea in punctul de colectare separata a deseurilor.

 

           DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT                                         SEF SERVICIU

             Emil Bentan                                                                     Mircea Stejeran