Hotărârea nr. 219/2020

privind rectificarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor pentru anul 2020

H O T Ă R Â R E

         privind rectificarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor

 pentru anul 2020

 

 

              Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 223315 din 18.03.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 223317/18.03.2020, prin care Direcţia Economică solicită aprobarea rectificării bugetului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor pentru anul 2020.

              Văzând dispoziţiile:

 - Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile;

- art.7 alin 3) şi 4),  art.37, art.38  şi art. 39 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;       Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

              În baza art. 129, alin (2), lit. b), alin. (4) lit. a),  alin (7) pct. j) şi ale art. 139, alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ş t e :

 

                Art.1. Se aprobă  rectificarea bugetului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor pentru anul 2020, conform anexei nr.1 atașată prezentei hotărâri .

               Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi Fundaţia de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor

               Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Direcţia Economică

·         Fundaţia de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor


                                                           

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 219

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Municipiul Oradea                                                                           Anexa nr.1

 

Bugetul Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor

şi activităţile derulate de către aceasta în anul 2020

                                                                                                                                                  lei

 

Nr.

Linia de buget

Buget Aprobat                 2020

Propunere diminuare          Buget 2020

Influente

1

Întocmire documentaţii tehnice în vederea obţinerii Autorizaţiei de construire - Servicii proiectare arhitecturala (proiecte, devize, documentatii, reactualizare proiecte, clasare)

     130.000    

     130.000    

                  -      

2

Actualizare devize (documentatia financiara din proiectele tehnice) - Servicii de pregatire proiecte si proiectare, estimare costuri

       80.000    

       30.000    

-50.000

3

Servicii – dirigentia de şantier

       70.000    

       70.000    

0

4

Intocmire Note tehnice, experize - Servicii de expertiza

       80.000    

       30.000    

-50.000

5

Administrative Programul Multianual

       40.000    

       40.000    

0

6

Servicii management activităţi curente si                             activitati - consultanta experti tehnici Program Multianual

       75.000    

       75.000    

0

7

Promovarea obiectivelor turistice

     130.000    

     130.000    

0

8

Intretinere panouri publicitare outdoor

         7.000    

         7.000    

0

9

Tiparire pliante, brosuri.                                                                             Servicii corelate cu evenimentele APTOR din luna iunie.

     130.000    

       80.000    

-50.000

10

Contributie partener in Reteaua oraselor Art`Nouveau

       10.000    

       10.000    

0

11

Design, grafica, consultanta promovarea obiectivelor turistice

     100.000    

     100.000    

0

12

Salarii personal                                                                        (Programul Multianual, obiective turistice, Administrare statui)

     406.000    

     406.000    

0

13

Servicii contabilitate, protectia muncii si                                  servicii de achizitie

       25.000    

       25.000    

0

14

Lucrari de restaurare si conservare Monumente Istorice, intretinere fatade reabilitate - 3 obiective

     272.750    

     130.000    

-142.750

15

Administrare, reabilitare si punere in valoare monumente de for public din Municipiul Oradea - Servicii de consultanta si proiectare                                                                            (documentatii expert componente artistice, restaurare piatra-metal, intocmire documentatii tehnice, curatare, intretinere, restaurare)

     230.000    

     130.000    

-100.000

16

Proiecte bugetare participativa (2 proiecte)

     100.000    

                -      

-100.000

17

Servicii de productie spectacol divertisment (organizare mapping).                                                                                          Servicii corelate cu evenimentele APTOR din luna iunie.

       85.000    

       85.000    

0

18

Servicii de organizare evenimente cu ocazia Ziua Internationala Art Nouveau.                                                           Servicii corelate cu evenimentele APTOR din luna iunie.

     130.000    

     130.000    

0

19

Administrare Sinagoga Zion

     130.000    

       30.000    

-100.000

20

Administrare punct de vanzare suveniruri Cetate

       70.000    

       20.000    

-50.000

21

Administrare Turnul Primariei Oradea

       70.000    

       70.000    

0

22

Administrare punct de vanzare suveniruri                     SINAGOGA ORTODOXA AACHVAS REIN

       20.000    

       10.000    

-10.000

23

Administrare punct de vanzare suveniruri                             CASA DARVAS-LAROCHE

     100.000    

     100.000    

0

24

Administrare punct de vanzare suveniruri                             Muzeul Francmasoneriei

       50.000    

       20.000    

-30.000

TOTAL

 2.540.750    

 1.858.000    

-682.750