Hotărârea nr. 215/2020

privind modificarea art. 2 și 4 din H.C.L. nr. 563/15.07.2019 privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 20.000 mp cu societatea Atnom S.R.L.

H O T Ă R Â R E  

privind modificarea art. 2 și 4 din H.C.L. nr. 563/15.07.2019 privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 20.000 mp cu societatea Atnom S.R.L.

 

             Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator,  nr. 216.088/11.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 216.112/11.03.2020 întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea art. 2 și 4 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 563/15.07.2019 privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 20.000 mp cu societatea Atnom S.R.L.,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), c) alin. (3) lit. d), alin. (6) lit.a), art. 139 alin. (3) lit.g) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ş t e :

 

                Art. I.  Se aprobă  modificarea  Art. 2 și Art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 563/15.07.2019 privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 20.000 mp cu societatea Atnom S.R.L.,astfel:

                ,,Art. 2 Se mandatează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA, în calitate de Administrator al Parcului Industrial Eurobusiness II, sa incheie in numele si pe seama Municipiului Oradea, în calitatea de Proprietar, Actul de constituire a dreptului de superficie, inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 20.000 mp, de sub nr. cadastral 204688 și nr.cadastral 204669, categoria de folosință CC, înscris în Cărțile Funciare nr. 204688 și nr.204669 a localităţii Oradea în favoarea Societății Atnom SRL, în calitate de Rezident al Parcului Industrial Eurobusiness II, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.”

,,Art. 4 Se mandatează Directorul General al Societății Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA, doamna Silaghi Teodora Alina, pentru ca în numele si pe seama Municipiului Oradea, în calitatea de Proprietar al terenului în suprafaţă totală de 20.000 mp, de sub nr. cadastral 204688 și nr.cadastral 204669, categoria de folosință CC, înscris în Cărțile Funciare nr. 204688 și nr.204669 a localităţii Oradea, să îndeplinească toate formalitatile legate de publicitatea imobiliară și să semneze la biroul notarial toate actele care se impun în acest sens.”

                Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

                Art.III.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Primarul municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului judeţului Bihor

·         Direcţia Economică

·         Direcţia Juridică

·         Societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 215

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

AGENJIADE dezvoltare locală oradea s.a.

/dlq

We op«?n opportunltles


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA


Nr. 2Î0

Ziua, -ZC Luna 0?

I ROMÂNIA

j MUNICIPIUL ORADEA

Către:      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA                      IWtAR         /    ----

Direcția Economică                 fJR |NȚRARE        0^    / /z>

În atenția: Domnului EDUARD FLOREA - Director executiv         ......                7 /

A'-—

Subiectul: Actul de constituire a dreptului de superficie - EBP II Oradea - Societatea ATNOM S.R.L.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Luând în considerare prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,

în temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 a societăților și al prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.,

Având în vedere Raportul Procedurii de Licitație din EBP II ORADEA înregistrat sub nr.715/01.07.2019, Comisia de Evaluare a Ofertelor a declarat câștigătoare Oferta nr.669/18.06.2019 depusă de Societatea ATNOM S.R.L.

Prin prezenta, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, în cadrul ședinței din data de 15 IULIE 2019, următorul PUNCT:

1.1. Mandatarea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Administrator al Parcului Industrial Eurobusiness II, sa incheie in numele si pe seama Municipiului Oradea, în calitatea de Proprietar, Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 20.000 mp, de sub nr. cadastral 204688 și nr.cadastral 204669, categoria de folosință CC, înscris în Cărțile Funciare nr. 204688 și nr.204669 a localității Oradea în favoarea Societății ATNOM S.R.L., în calitate de Rezident al Parcului Industrial Eurobusiness II, conform Anexei nr.l care va face parte integrantă din hotărâre

 • 2. Mandatarea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea 5.A., în calitate de Administrator al Parcului Industrial Eurobusiness II ca pe durata constituirii dreptului de superficie să încaseze de la Rezident, în numele și pe seama Municipiului Oradea, atât prețul superficiei (redevența), cât și orice alte sume izvorâte Actul de constituire a dreptului de superficie (inclusiv accesoriile), fără obligația Administratorului de a restitui Proprietarului sumele achitate de către Societatea ATNOM S.R.L. în temeiul Actului de constituire a dreptului de superficie.

 • 3. Aprobarea valorii prețului de folosință a terenului ("Redevența") in cuantum de 10,00 (zece) Euro/mp/25 ani, fără T.V.A., respectiv de 0,4 Euro/mp/an fără T.V.A.

 • 4. Mandatarea Directorului General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., doamna Silaghi Teodora Alina, pentru ca în numele si pe seama Municipiului Oradea, în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 20.000 mp, de sub nr. cadastral 204688 și nr. Cadastral

  E contact@adlo.ro

  T +4(0) 0359.889.389

  F +4(0)0259.408.863

  W www.adlo.ro


CUI RO 24734055|JO5/2814/12 112008

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea RO84BT R L0050 î 2O2P8O178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei nr. 3, parter

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA


/DLU

We open cpportunitfes

204669, categoria de folosință CC, înscris în Cărțile Funciare nr. 204688 și nr. 204669 a localității Oradea, să îndeplinească toate formalitățile legate de publicitatea imobiliară și să semneze la biroul notarial toate actele care se impun în acest sens.

 • 5. Aprobarea proiectului Contractului de administrare si de prestări servicii conexe nr....../.......care se

va incheia intre Municipiul Oradea, Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. si Societatea ATNOM S.R.L., conform Anexei nr.Z care va face parte integrantă din hotărâre.

 • 6. Aprobarea proiectului Actului de constituire a dreptului de superficie care se va incheia intre Municipiul Oradea (reprezentat prin Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. si Societatea ATNOM S.R.L., conform Anexei nr.l care va face parte integrantă din hotărâre.

 • 7. Semnarea de către părțile implicate - cel târziu până la data de 30.08.2019 inclusiv - a Contractului

de administrare si de prestări servicii conexe nr......../..........și a Actului de constituire a dreptului de

superficie, conform Anexelor nr.l - nr.Z care vor face parte integrantă din hotărâre.

Cu mulțumiri,CUI RO 247340551J05/2814/12 11 2008

BANCA TRANSILVAN IA sucursala Oradea

RO84BTRL00S01202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F *4(0) 0259.408.863