Hotărârea nr. 214/2020

privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile Decembrie 2019 şi Ianuarie 2020

 


                                                                                                          

H O T Ă R Â R E

 

privind  integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea

 în lunile Decembrie 2019 şi Ianuarie 2020

 

                Analizând referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub  nr. 215511 din 11.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 215524 din 11.03.2020 întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică  prin care se  propune Consiliului Local al Municipiului Oradea integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile Decembrie 2019 şi Ianuarie 2020.

                Ţinând cont de prevederile:

·                     HCL nr. 782/2018 privind  stabilirea procedurii de preluare a rețelelor de alimentare cu apă/canalizare, atât extinderi cât și branșamente și/sau racorduri, executate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea;

·                     Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

·                     art. 562, alin. 2 Cod Civil;

               

         Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

          În baza art. 129, alin. (2), lit. c), d), alin. (6), lit. a), alin. (7), lit. n) şi art. 139, alin (3), lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,

     

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art.1. Se aprobă integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile Decembrie 2019 şi Ianuarie 2020 conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2.

                Art.2. Se aprobă concesionarea pe durata contractului de delegare, către Societatea Compania de Apă Oradea S.A., a bunurilor cuprinse în Anexele 1 şi 2, prin încheierea unui Act adiţional la Contractul de delegare.

                Art.3. Se aprobă mandatarea A.D.I. Aparegio să semneze în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A., conform articolului 2.

                Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Direcţia Economică și societatea Compania de Apă Oradea S.A.

                Art.5. Prezenta hotărâre se comunică :

·                     Primarul Municipiului Oradea;

·                     Prefectul judetului Bihor;

·                     Direcţia Economică;

·                     Direcţia Tehnică;

·                     Direcţia Juridică;

·                     Societatea Compania de Apă Oradea S.A.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                               Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 26  martie 2020

Nr. 214

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de  voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 


-APA O \DEAS.A.
E-mail:     apacanal@apaoradea.ro

Website: http://www.apaoradea.ro


Cont : R041BRDE050SV03433450500

Capital social:       12.000.800 RON

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3


Compartimentul Tehnic din.03.02.2020

c/wxcl


românia municipiul oradea PRIMAR


Către


NR. INTRARE---

ZIUA„__-IU**


-^4

ANUL___


'7


Primăria Municipiului Oradea

Serviciu Evidenta Active, Delegări de Gestiune Piața Unirii nr. 1 cod.410100 Oradea, Bihor Tel’/fax: 0259-440 746


Referitor la lucrările de branșare/racordare la rețelele publice de alimentare cu apă și canalizare respectiv extinderea rețelelor de apă și canalizare, executate de către persoane fizice sau juridice din surse proprii, pe domeniul public al Municipiul Oradea.

Alăturat vă anexam centralizatorul cu lucrările realizate in cursul luni IANUARIE, anul 2020însoțit de documentele doveditoare în acest sens (autorizațiile de construire, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, regularizările autorizațiilor de construire si declarațiile de renunțare,), conform HCL nr. 782/31.08.2018 privind procedura de preluare a rețelelor de alimentare cu apă/canalizare, branșamente și racorduri executate pe domeniul public al Municipiul Oradea din surse proprii de către persoane fizice sau juridice.

Vă rugăm să înregistrați aceste mijloace fixe în patrimoniul public al Municipiul Oradea, unnând ca in baza unei HCL sa le predați in administrarea Companiei de Apă prin proces verbal de predare primire si act adițional la contractul de delegare de gestiune.

Director GeneralSef Compartiment \ ing. Ciurs


iu


înntocmitiprian


DD-01; Ed. 3;

Pag. 1/1


Lucrări de branșare/racordare la rețelele publice de alimentare cu apă canalizare, executate de către persoane fizice sau juridice din surse proprii, pe domeniul public al Municipiul Oradea.

LUNA IANUARIE 2020

APA (BA)

NR

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (BA)

MAT ERIAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

HARDUT MARIUS

TELEK1 MIHALY 68

Branșament apa

PEHD

2.100.00

25

3

1287/21.06.2019

279701/31.07.2019

1225/01.08.2019

1/30.07.2019

2

FAULHABER ENE

ANTON SAMUILA 19

Branșament apa

PEHD

2.500.00

25

10

1068/28.05.2019

16136/30.09.2019

4208/08.11.2019

1/30.09.2019

3

GIREL1 LOGISTIC

BORȘULUI 24 D

Branșament apa

PEHD

1.330.32

110

3

1306/09.07.2018

129813/03.04.2019

1808/17.05.2019

1/02.04.2019

4

CRISTEA OCTAV1AN

SZTARILL FERENC 1

Branșament apa

PEHD

3.000.00

25

7

226/15.02.2019

433594/18.11.2019

5045/29.11.2019

1/15.11.2019 ,

5

TAP GAVRIL

TROTUSULU133

Branșament apa

PEHD

1.806.00

25

4

1531/03.08..2017

27539/30.01.2019

614/13.02.2019

1/29.01.2019

6

CODOBAN CRISTIAN

G.BACALOGLU 19

Branșament apa

PEHD

1.798.00

25

6

609/20.04.2017

486449/14.12.2018

232/21.02.2019

1/11.12.2018

7

ARDELEAN OVIDIU

J.J. ROUSSEAU 6

Branșament apa

PEHD

1.806.00

25

8

15/05.01.2017

428809/14.11.2019

2260/02.12.2019

1/12.11.2019

8

EAGADAR ALEXANDRA

FĂCLIEI 68 J

Branșament apa

PEHD

752.74

25

3

2774/28.12.2018

139048/08.05.2019

396/06.06.2019

1/07.05.2019

9

SC ALFIM IMPEX

CINTARETULUI 9

Branșament apa

PEHD

1,244.29

40

5

980/16.05.2019

367224/17.10.2019

4379/22.11.2019

01/01.12.2019

10

MATEI VIORICA

EP. VALERIU FRENTIU 5

Branșament apa

PEHD

2.350.53

25

15

750/16.04.2019

407348/04.11.2019

898/19.11.2019

1/01.11.2019

11

MAGHIAR TEODOR

GHE. DOJA 182 A

Branșament apa

PEHD

875.63

63

3

321/28.01.2019

149999/17.04.2019

1218/09.05.2019

01/14.04.2019

12

HEREDEA DOMNICA

EUGEN LOVINESCU 18

Branșament apa

PEHD

1.505.00

25

4

2094/26.09.2019

478613/24.12.2019

35/14.01.2020

1/23.12.2019

13

CIPLAU FLORIN

EUGEN LOVINESCU 20

Branșament apa

PEHD

1.505.00

25

4

2095/26.09.2019

478618/24.12.2019

33/14.01.2020

1/23.12.2019

14

GERE IOS1F

I.P.RETEGANU 53

Branșament apa

PEHD

1.487.00

25

4

1013/20.05.2019

4583169/09.12.2019

13/23.12.2019

01/06.12.2019

TOTAL

24,060.51

CANAL MENAJ (CM)

NR CRT

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RC)

MAT ERIAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

HARDUT MARIUS

TELEKI MIHALY 68

Rețea canal menajer

PVC

1,567.00

160

5

1287/21.06.2019

279701/31.07.2019

1225/01.08.2019

1/30.07.2019

2

MAGDOIU LILIANA

BAJOR ANDOR 5

Racord canal menajer

PVC

1.385.50

160

5

675/09.04.2019

433839/15.11.2019

3693/29.11.2019

1/13.11.2019

3

TESEDAN TRA1AN

BAJOR ANDOR 8

Racord canal menajer

PVC

1.385.50

160

5

670/09.04.2019

16136/18.11.2019

4537/29.11.2019

1/15.11.2019

4

DUMITER SORIN

DENIS DIDEROT 25

Racord canal menajer

PVC

1,339.00

9

160

1779/19.10.2015

299991/25.10.2016

2411/20.12.2019

26868/14.10.2016

5

GHIDIA CRISTIAN

DEN1S DIDEROT 39

Racord canal menajer

PVC

1,385.00

110

7

1961/26.09.2018

428820/13.11.2019

2229/25.11.2019

1/13.11.2019

6

COSTEA DORINA

EMILCIORAN 18

Racord canal menajer

PVC

1.090.90

110

7

647/13.04.2018

11263/18.01.2019

1825/16.05.2019

1/14.01.2019

7

TAT VASILE

BETHLEM GABOR 5

Racord canal menajer

PVC

1.090.90

110

8

2935/22.12.2017

1286/18.01.2019

1799/15.05.2019

1/14.01.2019

8

DIACONESCU CRISTIAN

GEORGE BACOVIA 1

Racord canal menajer

PVC

1.090.90

110

7

648/13.04.2018

11293/18.01.2019

1828/16.05.2019

1/14.01.2019

9

DIACONESCU CRISTIAN

EMIL CIORAN 2

Racord canal menajer

PVC

821.73

110

5

1523/03.08.2017

11304/18.01.2019

1827/16.05.2019

1/14.10.2019

10

COSTEA SORIN

EMILE ZOLA 25

Racord canal menajer

PVC

1225/50

110

8

1521/03.08.2019

11302/18.01.2019

1824/16.05.2019

1/14.01.2019

11

TAP GAVRIL

TROTUSULUI33

Racord canal menajer

PVC

1,415.00

160

6

1531/03.08..2017

27539/30.01.2019

614/13.02.2019

1/29.01.2019

12

CODOBAN CRISTIAN

G.BACALOGLU 19

Racord canal menajer

PVC

1,385.00

110

8

609/20.04.2017

486449/14.12.2018

232/21.02.2019

1/11.12.2018

13

ARDELEAN OVIDIU

J J. ROUSSEAU 6

Racord canal menajer

PVC

1.415.00

160

5

15/05.01.2017

428809/14.11.2019

2260/02.12.2019

1/12.11.2019

14

FAGADAR ALEXANDRA

FĂCLIEI 68 J

Racord canal menajer

PVC

1.467.80

160

5

2774/28.12.2018

139048/08.05.2019

396/06.06.2019

1/07.05.2019

15

SC ALFIM IMPEX

CINTARETULUI 9

Racord canal menajer

PVC

1.879.38

110

8

980/16.05.2019

367224/17.10.2019

4379/22.11.2019

01/01.12.2019

16

TAT VASILE

EMILE ZOLA 27

Racord canal menajer

PVC

3.246.32

110

12

2738/29.11.2017

2738/29.11.2017

1801/15.05.2019

1/14.01.2019

17

MAGHIAR TEODOR

GHE. DOJA 182 A

Racord canal menajer

PVC

1.187.97

160

5

321/28.01.2019

149999/17.04.2019

1218/09.05.2019

01/14.04.2019

18

HEREDEA DOMNICA

EUGEN LOVINESCU 18

Racord canal menajer

PVC

1.597.00

110

8

2094/26.09.2019

478613/24.12.2019

35/14.01.2020

1/23.12.2019

19

CIPI AI I FI OR IN

FI IGFN I OVINFSOII 90

Rpten rnnn! monnipr

PVC

1 597 on

1 10

R

7995/76 09 7019

47RA1R/74 17 7010

W14 ni 7070

1/77 17 701Q

Lucrări de branșare/racordare la rețelele publice de alimentare cu apă canalizare, executate de către persoane fizice sau juridice din surse proprii, pe domeniul public al Municipiul Oradea.

LUNA IANUARIE 2020

20

REGLE OVOD1U

MEȘTEȘUGARILOR 1 IA

Racord canal menajer

PVC

1.385.00

160

8

2585/04.12.2018

454682/06.12.2019

38/07.01.2020

1/14.12.2019

TOTAL

CANAL PLUVIAL (RP)

NR

CRT

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RP)

MAT ERIAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE

AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

GIREL1 LOGISTIC

BORȘULUI 24 D

Racord canal pluvial

PVC

2.716.57

6

315

1602/14.08.2018

129812/03.04.2019

1807/17.05.2019

02/02.04.2019

2

DUMITER SORIN

DEN1S DIDEROT 25

Racord canal pluvial

PVC

1.200.00

9

160

1779/19.10.2015

299991/25.10.2016

2411/20.12.2019

26868/14.10.2016

3

GHIDIA CRISTIAN

DENIS DIDEROT 39

Racord canal pluvial

PVC

1,392.00

110

5

1961/26.09.2018

428820/13.11.2019

2229/25.11.2019

1/13.11.2019

4

COSTEA DORINA

EMILCIORAN 18

Racord canal pluvial

PVC

1.494.60

110

10

647/13.04.2018

11263/18.01.2019

1825/16.05.2019

1/14.01.201^

5

TAT VASILE

BETHLEM GABOR 5

Racord canal pluvial

PVC

956.32

110

6

2935/22.12.2017

1286/18.01.2019

1799/15.05.2019

1/14.01.2019

6

DIACONESCU CRISTIAN

GEORGE BACOV1A 1

Racord canal pluvial

PVC

1.494.58

110

10

648/13.04.2018

11293/18.01.2019

1828/16.05.2019

1/14.01.2019

7

DIACONESCU CRISTIAN

EMIL CIORAN 2

Racord canal pluvial

PVC

1.090.91

110

7

1523/03.08.2017

11304/18.01.2019

1827/16.05.2019

1/14.10.2019

8

COSTEA SORIN

EMILE ZOLA 25

Racord canal pluvial

PVC

821.73

110

5

1521/03.08.2019

11302/18.01.2019

1824/16.05.2019

1/14.01.2019

9

CODOBAN CRISTIAN

G.BACALOGLU 19

Racord canal pluvial

PVC

1.385.00

110

8

609/20.04.2017

486449/14.12.2018

232/21.02.2019

1/11.12.2018

10

TAT VASILE

EMILE ZOLA 27

Racord canal pluvial

PVC

2.529.90

110

9

2738/29.11.2017

2738/29.11.2017

1801/15.05.2019

1/14.01.2019

11

HEREDEA DOMN1CA

EUGEN LOVINESCU 18

Racord canal pluvial

PVC

1.380.00

110

6

2094/26.09.2019

478613/24.12.2019

35/14.01.2020

1/23.12.2019

12

CIPLAU FLORIN

EUGEN LOVINESCU 20

Racord canal pluvial

PVC

1.380.00

110

6

2095/26.09.2019

478618/24.12.2019

33/14.01.2020

1/23.12.2019

TOTAL

TOTAL (BA+RC+RP)

4T.

întocmit

¥0.859,52

ing. Pop Ciprian


S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

E-mail:     apacanal@apaoradea.ro

Website: http://www.apaoradea.ro


Cont : R041BRDE050SV03433450500

Capital social:       12.000.800 RON

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3


Compartimentul Tehnic

NrcX?2>^din.03.02.2020

cAjTISXjOu qtX.4

ROMÂNIA MUNICIPIUL ORADEA PRIMAR

NR. INTRARE


Către


ZIUA         --JIANUL,

I.n .IIIIW                 1'!■ "1        ■■■■■■li....... ■                           A


Primăria Municipiului Oradea

Serviciu Evidenta Active, Delegări de Gestiune Piața Unirii nr. 1 cod.410100 Oradea, Bihor Tel./fax: 0259-440 746


Referitor la lucrările de branșare/racordare la rețelele publice de alimentare cu apă și canalizare respectiv extinderea rețelelor de apă și canalizare, executate de către persoane fizice sau juridice din surse proprii, pe domeniul public al Municipiul Oradea.

Alăturat vă anexam centralizatorul cu lucrările realizate in cursul lunii'DECEMBRIE, anul 2019 însoțit de documentele doveditoare în acest sens (autorizațiile de construire, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, regularizările autorizațiilor de construire si declarațiile de renunțare,), conform HCL nr. 782/31.08.2018 privind procedura de preluare a rețelelor de alimentare cu apă/canalizare, branșamente și racorduri executate pe domeniul public al Municipiul Oradea din surse proprii de către persoane fizice sau juridice.

Vă rugăm să înregistrați aceste mijloace fixe în patrimoniul public al Municipiul Oradea, urmând ca in baza unei HCL sa le predați in administrarea Companiei de Apă prin proces verbal de predare primire si act adițional la contractul de delegare de gestiune.


Directo^General ing. Ovidiu Gavra cqțMPANIA

V AțAl */


Sef Compartiment i ing. Ciursas Radu 1 Ifj w


înntocmitRC/PC


Lucrări de branșare/racordare la rețelele publice de alimentare cu apă canalizare, executate de către persoane fizice sau juridice din surse proprii, pe domeniul public al Municipiul Oradea.
LUNA DECEMBRIE 2019

APA (BA)

NR

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (BA)

MAT ERIAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

CACUCI MARIOARA

G. BACALOGLU 73

Branșament apa

PEHD

3.566.46

25

14

1293/21.06.2019

457916/09.12.2019

29/14.01.2020

01/05.12.2019

2

CACUCI MARIOARA

G. BACALOGLU 75

Branșament apa

PEFID

2.393.56

25

15

1291/21.06.2019

457914/09.12.2019

28/14.01.2020

01/05.12.2019

3

SC VESTIL IMPORT

CLUJULUI 311

Branșament apa

PEHD

606.10

32

3

1486/01.08.2018

444663/06.11.2018

626/07.08.2019

1/06.11.2019

4

FATU MIORIȚA

MEȘTEȘUGARILOR 8

Branșament apa

PEHD

1.798.00

25

4

1620/30.07.2019

437083/20.11.2019

4467/25.11.2019

1/19.11.2019

5

CACIORA SAMIRA

G. BACALOGLU 95

Branșament apa

PEHD

1.076.62

25

7

1741/12.08.2019

438370/21.11.2019

2234/26.11.2019

1/20.11.2019

6

SC CERESIM

LOUIS PASTEUR 44

Branșament apa

PEHD

1.804.00

63

7

1113/30.05.2019

420062/07.11.2019

4991/26.11.2019

1/05.11.2019

7

NOJE DAN

MERILOR 9

Branșament apa

PEHD

2.012.38

25

9

1715/09.08.2019

374482/23.10.2019

1845/25.09.2019

01/22.10.2019

8

PAP ZOLTAN

PODGORIA 214 K

Branșament apa

PEHD

1.798.00

25

6

1376/03.07.2019

437084/20.11.2019

1455/28.11.2019

1/19.11.2019

9

LENCAR LIL1ANA

MURELOR 5A

Branșament apa

PEHD

752.70

25

3

2098/05.10.2017

555974/05.08.2019

4302/13.11.2019

1/30.03.2018

10

BODEA RADU

I.P. RETEGANUL 57

Branșament apa

PEHD

1.650.00

32

6

2582/03.12.2018

383774/28.10.2019

2287/04.12.2019

1/24.10.2019

11

MTERNATIONAL LOGISTI

RENAȘTERII 36

Branșament apa

PEHD

2.151.00

32

8

297/25.02.2019

444145/27.11.2019

4500/02.12.2019

1/13.11.2019

12

MTERNATIONAL LOGISTI

RENAȘTERII 20D

Branșament apa

PEHD

1.740.00

32

8

2581/03.12.2018

430009/14.11.2019

4501/02.12.2019

1/13.11.2019

13

SASCA SERGIU

FI LATOV 26

Branșament apa

PEHD

2.008.65

25

6

2339/08.11.2018

437086/21.11.2019

1567/02.12.2019

1/19.11.2019

14

SAUTE ADRIAN

COLINELOR 27F

Branșament apa

PEHD

1.214.89

32

5

1292/21.06.2019

420061/06.11.2019

6154/26.11.2019

1/05.11.2019

15

BERDAN MIRCEA

IZVORULUI 93K

Branșament apa

PEHD

2.189.08

25

6

646/05.04.2019

383773/28.10.2019

2317/12.2019

1/24.10.2019

16

MARTI REMUS

ION CORNELI 30

Branșament apa

PEHD

1.801.80

25

3

71/17.01.2019

269931/22.07.2019

2306/06.12.2019

01/19.07.2019

17

ILE MARIUS

DENIS DIDEROT 11

Branșament apa

PEHD

552.55

160

6

1123/31.05.2019

367216/17.10.2019

2340/11.12.2019

01/15.10.2019

18

FARKAS ZSOLT

STRUGURILOR 30G

Rețea apa

PEHD

2,915.00

110

16

1307/25.06.2019

447814/29.11.2019

825/12.12.2019

1/27.11.2019

19

FARKAS ZSOLT

STRUGURILOR 30G

Branșament apa

PEHD

2.058.00

32

8

1307/25.06.2019

447814/29.11.2019

825/12.12.2019

1/27.11.2019

20

VOLGYESI FRANC1SC

STRUGURILOR 30E

Branșament apa

PEHD

2.058.00

32

8

1307/25.06.2019

447814/29.11.2019

825/12.12.2019

1/27.11.2019

TOTAL

36,146.79

CANAL MENAJ (CM)

NR

CRI

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RQ

MAT ERIAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

CACUCI MARIOARA

G. BACALOGLU 73

Rețea canal menajer

PVC

3,003.60

110

9

1293/21.06.2019

457916/09.12.2019

29/14.01.2020

01/05.12.2019

2

CACUCI MARIOARA

G. BACALOGLU 75

Racord canal menajer

PVC

2,183.95

125

10

1291/21.06.2019

457914/09.12.2019

28/14.01.2020

01/05.12.2019

3

FATU MIORIȚA

MEȘTEȘUGARILOR 8

Racord canal menajer

PVC

1.385.00

160

8

1620/30.07.2019

437083/20.11.2019

4467/25.11.2019

1/19.11.2019

4

CACIORA SAMIRA

G. BACALOGLU 95

Racord canal menajer

PVC

687.14

160

4

1741/12.08.2019

438370/21.11.2019

2234/26.11.2019

1/20.11.2019

5

SC CERESIM

LOUIS PASTEUR 44

Racord canal menajer

PVC

2,131.44

160

10

1113/30.05.2019

420062/07.11.2019

4991/26.11.2019

1/05.11.2019

6

NOJE DAN

MERILOR 9

Racord canal menajer

PVC

2,000.00

160

7

1715/09.08.2019

374482/23.10.2019

1845/25.09.2019

01/22.10.2019

7

LENCAR LILIANA

MURELOR 5A

Racord canal menajer

PVC

802.60

160

3

2098/05.10.2017

555974/05.08.2019

4302/13.11.2019

1/30.03.2018

8

DUDAS FLOARE

IZVORULUI 53A

Racord canal menajer

PVC

1,415.00

160

6

14/05.01.2019

428829/14.11.2019

2190/05.08.2019

1/13.11.2019

9

DOMOKOS MIHAI

CIHE1ULUI 172 A

Racord canal menajer

PVC

1.385.50

160

12

1025/21.05.2019

437073/20.11.2019

2270/03.12.2019

1/19.11.2019

10

LUCACI PATRICIA

ION ISA1U 3D

Racord canal menajer

PVC

1.500.00

160

5

1351/01.07.2019

371729/21.10.2019

2258/29.11.2019

1/18.10.2019

11

ECSEDI ILEANA

ION ANDREESCU 17

Racord canal menajer

PVC

2.750.00

125

4

1034/23.05.2019

457909/09.12.2019

2371/16.12.2019

1/15.12.2019

12

KOVACS EDMUND

BAJOR ANDOR 32

Racord canal menajer

PVC

1.385.50

160

5

677/09.04.2019

433838/15.11.2019

4989/16.12.2019

1/13.11.2019

n

MTFRNATIONAI IOONTI

RFNJASTPRII 7A

Racord canal menaier

PVC

i un oo

1AO

A

797/75 07 7010

444145/77 11 7010

4500/07 17 7019

1/17 11 7010

Lucrări de branșare/racordare la rețelele publice de alimentare cu apă canalizare, executate de către persoane fizice sau juridice din surse proprii, pe domeniul public al Municipiul Oradea.
LUNA DECEMBRIE 2019

14

MTERNATIONAL LOGIST1

RENAȘTERII 20D

Racord canal menajer

PVC

1.410.00

160

6

2581/03.12.2018

430009/14.11.2019

4501/02.12.2019

1/13.11.2019

15

SASCA SERG1U

FILATOV 26

Racord canal menajer

PVC

2.446.23

160

5

2339/08.11.2018

437086/21.11.2019

1567/02.12.2019

1/19.11.2019

16

SAUTE ADRIAN

COLINELOR 27F

Racord canal menajer

PVC

685.46

110

3

1292/21.06.2019

420061/06.11.2019

6154/26.11.2019

1/05.11.2019

17

MARTI REMUS

ION CORNELI 30

Racord canal menajer

PVC

1.398.75

110

8

71/17.01.2019

269931/22.07.2019

2306/06.12.2019

01/19.07.2019

18

ILE MAR1US

DENIS DIDEROT 11

Racord canal menajer

PVC

552.55

160

3

1123/31.05.2019

367216/17.10.2019

2340/11.12.2019

01/15.10.2019

19

FARKAS ZSOLT

STRUGURILOR 30G

Rețea canal menajer

PVC

6.169.00

250

30

1307/25.06.2019

447814/29.11.2019

825/12.12.2019

1/27.11.2019

20

FARKAS ZSOLT

STRUGURILOR 30G

Racord canal menajer

PVC

1.036.00

110

4

1307/25.06.2019

447814/29.11.2019

825/12.12.2019

1/27.11.2019

21

VOLGYES1 FRANC1SC

STRUGURILOR 30E

Racord canal menajer

PVC

1.036.00

110

4

1307/25.06.2019

447814/29.11.2019

825/12.12.2019

1/27.11.2019

TOTAL

36,773.72

CAKAL PLUVIAL (RP)

NR CRT

BENEFICIAR

ADRESA LUCRARE

TIP LUCRARE (RP)

MAT ERIAL

VALOARE lei cu TVA

DN

L(ml)

AC

REGULARIZARE AC

DECLARAȚIA DE RENUNȚARE

PV RECEPȚIE

1

CACUCI MARIOARA

G. BACALOGLU 73

Racord canal pluvial

PVC

2561 .59

110

10

1293/21.06.2019

457916/09.12.2019

29/14.01.2020

01/05.12.2019

2

CACUCI MARIOARA

G. BACALOGLU 75

Racord canal pluvial

PVC

1.380.00

110

6

1291/21.06.2019

457914/09.12.2019

28/14.01.2020

01/05.12.2019

3

CAC1ORA SAMIRA

G. BACALOGLU 95

Racord canal pluvial

PVC

821.73

160

5

1741/12.08.2019

438370/21.11.2019

2234/26.11.2019

1/20.11.2019

4

SC CERESIM

LOUIS PASTEUR 44

Racord canal pluvial

PVC

1.415.58

200

5

1113/30.05.2019

420062/07.11.2019

4991/26.11.2019

1/05.11.2019

5

LUCACI PATRICIA

ION 1SAIU 3D

Racord canal pluvial

PVC

1,500.00

160

4

1351/01.07.2019

371729/21.10.2019

2258/29.11.2019

1/18.10.2019

TOTAL

f.ȘJȘjîO

| TOTAL (BA+ RC+RP~

întocmit ing. Pop Ciprian