Hotărârea nr. 213/2020

privind aprobarea preluării în domeniul privat și înscrierii în evidențele contabile ale Municipiului Oradea a investiției ,, Amenajare pistă de alergare în Parcul I.C. Brătianu, Oradea”

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea preluării în domeniul privat și înscrierii în evidențele contabile ale Municipiului Oradea a investiției ,, Amenajare pistă de alergare în  Parcul I.C. Brătianu, Oradea”

 

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 218614/13.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 218622 din data de 13.03.2020, întocmit de Direcția  Economică – Serviciul Evidentă Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea  preluarea și înregistrarea în evidențele contabile și de gestiune a investiției ,,Amenajare pistă de alergare în Parcul I.C.Brătianu, Oradea ”, având o lungime totală de 1.053 m și o lățime de 1,2 m, cu o valoare totală de 494.993,14 lei cu TVA inclus,  conform indicatorilor realizați.

Având în vedere prevederile art. 35 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Ținând cont de prevederile art. 562, alin. 2 Cod Civil;

         Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

         În baza art. 129, alin.(2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Se aprobă preluarea în domeniul privat și înregistrarea în evidențele contabile și de gestiune ale municipiului Oradea a investiției ,,Amenajare pistă de alergare în Parcul I.C. Brătianu, Oradea”, având o lungime totală de 1.053 m și o lățime de 1,2 m, cu o valoare totală de 494.993,14 lei cu TVA inclus,  conform Anexei nr.1 .

   Art.2. Odată cu preluarea investiției prevăzute la punctul 1, municipiul  Oradea dobândește toate drepturile și obligațiile care derivă din calitatea de proprietar.

  Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Economică,

Direcţia Tehnică si Direcţia Patrimoniu Imobiliar.

 Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Primarul Municipiului Oradea;

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor;

·         Direcţia Economică;

·         Direcția Tehnică;

·         Direcția Patrimoniului Imobiliar.

 

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 213

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

ANC.PI


AGtNriA NAȚIONALA n V C. A D A < f • l' *1 publicități imoiiliaia


Nr. cerere

52403

Ziua

14

Luna

08

Anul

2012


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)


CARTE FUNCIARA NR. 175422

Comuna/Oras/Municipiu: Oradea

TEREN intravilan

Adresa: Oradea

Nr. Crt.

Nr.cadastral / Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe __

Al

175422

Din acte: 3539;

Masurata:

3539

-

CONSTRUCȚII

Nr. , Crt. |

Nr.cadastral /          Adresa

Nr.topografic

Observații / Referințe

| Al.l

175422-C1 |          Oradea

WC PUBLIC

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

C. Partea III. (Foaie de sarcini)


CARTE FUNCIARA NR. 175422

Comuna/Oras/Municipiu: Oradea

înscrieri privitoare la proprietate_______________________________________________

Observații / Referințe

Act administrativ nr. HCL 222, din 31.03.2011, emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA, act administrativ nr. 60273/22-08-2010 emis de OCPI BIHOR; Certificat de atestare a edificării construcției nr. 56007/23.03.2011 emis de Primăria Mun. Oradea

2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, in baza L 215/2001, dobândit prin Lege, cota actuala 1 /1

Al         |

1 MUNICIPIUL ORADEA, CIF: 21982927, domeniu public

4

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1

Al.l

1 MUNICIPIUL ORADEA, CIF: 21982927, domeniu public

-

CARTE FUNCIARA NR. 175422

Comuna/Oras/Municipiu: Oradea

înscrieri privitoare la sarcini


Observații / Referințe


| NU SUNT


Anexa Nr. 1 la Partea I

CARTE FUNCIARA NR. 175422

Comuna/Oras/Municipiu: Oradea


TEREN intravilan

Adresa: Oradea

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observații / Referințe

| 175422

3539

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Nr.

Crt.

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr.       Nr.

parcela Topografic

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

rT

-

-

-

-

2

pădure

DA

3475

-

-

-

-

Date referitoare la construcții

Nr.

Crt.

Număr

Destinația construcției

Suprafața (mp)

Situație juridica

Observații / Referințe

Al.l

175422-C1

construcții administrative si social culturale

Din acte:33; Masurata:33

Cu acte

WC PUBLIC

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment (“ (m)

E]

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct Piinct ; început j? sfarsit

Lungime segment (m)

3

4

6,0

4

5

33,0

5

6

23,0

6

7

26,0

7

8

13,0

8

9

64,0

9

10

28,0

10

11

20,0

11

12

2,0

12

13

1,0

13

14

2,0

14

15

4,0

15

16

4,0

16

17

18,0

17

18

1,0

18

19

1,0

19

20

5,0

20

1

13,0

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la metru.

*** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 metru.

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211,

Data soluționării 18/09/2012Asisten t-regjstra tor,  .„.CRISTIAN/GAfeOR•Suprafața este determinată pe baza măsurătorilor topografice prin proiecție în planul de referința stereo 70, în conformitate cu art. 32 lit. a) din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

PLAN DE AMPLASAMENT $1 DELIMITARE A IMOBILULUI


(intravilan) Scara l : 1000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

□znzzz

3539mp

Mun. Oradea, Parcul I.C. Brătianu


Carte funciară nr.

UAT

ORADEA621800


1, ■     ......—■                                         ■ ■ ......  ■

A. Date referitoare la teren                       - —

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

64

17888

Corpul de proprietate este împrejmuit cu alee asfaltata

2

Pd

3475

971822

Total

3539

989710

B. Date referitoare la construcții

Cod. Constr.

Suprafața construită la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

CI

33

49500

Construcție din cărămidă și beton cu SdcsOșurau = P =33mp     destinația Wc public, fără lift și fără

certificat energetic.

Total

33

49500

întocmit:

ing. Balint losif Gavril


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție: Stereografic 1970

Nr. pct.

N(m)| E(m)

Nr. pct.

N(m)

E(m)

108

621808.53   268187.47

17

621770.75

268189.87

29

621802.04   268199.29

18

621769.71

268189.02

58

621799.29   268203.91

19

621769.23

268187.42

57

621798.23   268204.59

20

621775.55

268168.54

56

621797.15   268204.57

100

621784.41

268142.24

130

621781.04   268195.54

101

621805.17

268081.82

109

621777.23   268193.44

102

621809.30

268069.65

110

621776.87   268193.34

103

621813.14

268095.65

36

621776.57   268193.20

104

621816.61

268118.89

111

621776.26   268192.99

105

621821.39

268151.41

112

621776.01   268192.77

106

621822.35

268157.50

131

621772.41   268190.78

107

621822.30

268163.23

Suprafața totală măsurată =

3539mp

Suprafața din

act = 3539mp


pattr08J)8.2012
Jț.#

ANC1PI

tu 1 >■ I IA \ 1 flIMtAt


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 206625 Oradea


Nr. cerere    144456

Ziua

Luna

Anul

Cod verificare

llllllllllllll

100077707615


TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. topografic:7442/la


Adresa: Loc. Oradea, Str Parcul I. C. Brătianu, Jud. Bihor

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

206625

24.235

Teren neimprejmuit;


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

144456 / 17/12/2019

Act Administrativ nr. HCL 778, din 26/09/2019 emis de Consiliul Local al Mun. Oradea; Act Administrativ nr. CF 195284, din 23/07/2019 emis de OCPI BIHOR;

R? Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL ORADEA, domeniu public


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

22

23

44.017

25

26

4.696

28

29

40.835

31

32

10.001

34

35

8.541

37

38

11.751

40

41

1.893


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

23

24

19.468

26

27

40.67

29

30

9.999

32

33

11.999

35

36

4.429

38

39

1.893

41

42

1.893


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

24

25

2.77

27

28

313.621

30

31

12.0

33

34

2.132

36

37

4.429

39

40

1.893

42

1

1.893


' ** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. ♦** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin


care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt


susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211.


Data soluționării, 11-02-2020

Data eliberării,

-11— 12 FEB. 2U2U
iiiHiiniii

încheiere Nr. 144456 /17-12-2019


_______-WQflZZZQZfilS________

ANC2I

X 1 I \ \ x rjis \  6; t ». i> 5 C t * C fnri< whm<»»î. vi


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

Dosarul nr. 144456 / 17-12-2019

ÎNCHEIERE Nr. 144456

Registrator: LUCIA DEM                                   Asistent: LILIANA DELIATOROK

Asupra cererii introduse de MUNICIPIUL ORADEA domiciliat in - privind Prima înregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (u.i.) in cartea funciara, in baza:

-Act Administrativ nr.HCL 778/26-09-2019 emis de Consiliul Local al Mun. Oradea;

-Act Administrativ nr.CF 195284/23-07-2019 emis de OCPI BIHOR;

fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 0 lei, cu documentul de plata:

pentru serviciul avand codul 211

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

 • - imobilul cu nr. topografic 7442/1-a, inscris in cartea funciara 195284 UAT Oradea avand proprietarii: MUNICIPIUL ORADEA in cota de 1/1 de sub B.l;

 • - imobilul cu nr. cadastral 206625nr. topografic 7442/la

 • - Imobilul cu nr.cadstral 206625 se constituie din nr.topo.7442/1-a in suprafața de 24235 mp, inscris in CF195284 Oradea, asupra A.l sub B.l din cartea funciara 206625 UAT Oradea;

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE mod dobândire lege in cota de 1/1 asupra A.l in favoarea MUNICIPIUL ORADEA, domeniu public, sub B.2 din cartea funciara 206625 UAT Oradea;

 • - Suprafața de 24235 mp din nr. topo. 7442/1-a se constituie în nr.cad. 206625 și se înscrie în CFE 206625 Oradea în favoarea Municipiului Oradea - proprietate publică, asupra A.l sub B.5 din cartea funciara 195284 UAT Oradea;

Prezenta se va comunica părților:

MUNICIPIUL ORADEA

DULUȘ MARIUS-MIRCEA

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Oradea, se inscrie in cartea funciara si se soluționează de către

registratorul-sef

Data soluționării,

Registrator,

Asistent Registrator,

11-02-2020

LUCIA DEM

LILIANA DEțjĂTOROK

(parafa șilsemnătura)

(parafai semnătura)

Cu excepția situațiilor prevăzute la Art. 62 plin.JX) din Regulamentul de avizare, recepție și inscriere in evidențele de cadastru și carte funciară, aprbbgt'prin ODG Nr. 700/2014.

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Cat. de folosința

Suprafata(mp)

Mențiuni

1

CC

24235

neimprejmuit

Total

24235

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

-

-

-

Total

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 24235 mp

Suprafața din act = 24235 mp

Executant :ing. DULUS MARIUS MIRCEA

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren. Semnătura și ștampila

Confirm introducerea imobilului îr

/     / atribuirea număruh

K /BIHOR / 1A

baza de date integrată și ji cadastral

î, Stampila BCPI

DATA: 23.07.2019

i

_____________-________"

PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A IMOBILULUI

v                                                    Scara 1 : 2000

NR. CADASTRAL:

SUPRAFAȚA MASURATA: (mp)

ADRESA:

24235

Mun. Oradea, Parcul I.C. Bratianu, jud.Bihor -intravilan-

CARTE FUNCIARA NR.

UAT                ORADEAANEXA NR. 1.34


FIȘA IMOBILULUI

a imobilului situat in UAT. ORADEA

Adresa imobilului Mun.Oradea, Parcul I.C. Bratianu, Jud.Bihor

Nr.cadastral


A. TEREN

SITUAȚIA ACTUALA

SITUAȚIA PROPUSA

Proprietari

Cota parte

Act de proprietate

Identificator nr.Topo

Suprafața din acte (mp)

Intravilan/ Extravilan (I/K)

Cat. de folosința

Intravilan/Extravilan (I/E) Tip imprejmuire/alte mențiuni

Cat. de folosința

Suprafața masurata ____(mP)

MUNICIPIUL ORADEA

1/1

CF 195284 ORADEA

7442/1-a

24235/94817

I

CC

neimprejmuit

CC

24235

Total suprafața din act imobil

24235

-

-

Total suprafața măsurată imobil

24235

B. CONSTRUCȚII

SITUAȚIA ACTUALA

SITUAȚIA PROPUSA

Proprietar

Cota parte

Act de proprietate

Suprafața din acte

Descrierea construcției

Destinație cod construcție

Descrierea constructiei/alte mențiuni

Suprafața construita mas la sol _M_

-

-

-

-

-

-

Persoana autorizată: Ing. DULUȘ MARIUS MIRCEA Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren. Semnătura și ștampila

Inspector Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral Semnătura și parafa Ștampila BCPI

Data:23.07.2019

Data...............................


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea


ANCEI


n » * > o < 4 r « v >i r\ •» icni si »mw.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

144412

Ziua

17

Luna

12

Anul

2019

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 206616 Oradea


llllllllllllll

100077705199


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Oradea, Al Aleea Ștrandului, Jud. Bihor

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

206616

25.422

Teren neimprejmuit;

neimpreimuit

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

144412 / 17/12/2019


;Act Normativ nr. hotărârea nr. 778, din 26/09/2019 emis de Consiliul Local al Mun. Oradea; Act Administrativ nr. documentație cadastrală vizată sub nr. 144412, din 17/12/2019 emis de OCPI Bihor; Act Administrativ nr.i jCF 195284 Oradea, din 23/07/2019 emis de BCPI Oradea;________________________|

■ Qz Jntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actualâȚ             ai

: jjj MUNICIPIULORĂDEÂ" proprietate pulihcă                                                 j

"                            C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT___

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

206616

25.422

neimprejmuit

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

25.422

-

-

Date referitoare la construcții

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

1.368

4

5

23.498

7

8

5.73

10

11

5.373

13

14

18.465


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

121.137

5

6

32.869

8

9

27.878

11

12

1.266

14

15

4.35


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

26.282

6

7

6’165'

9

10

13.485

12

13'

1.086

15

16

0.374


Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

206616-C1

construcții anexa

24

Fara acte

S. construite la sol:24 mp; S. construita desfasurata.24 mp; Clădire - bazin apa

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Pagina 2 din 3

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

16

17

0.327

19

20

6.006

22

23

65.262

25

~2Î

12.738

28

29

3.696

31

32

1.907

34

35

65.172

37

38'

32.142

40

41

70.206

43

44

30.39

46

47

18.722

49

50

4.997

52

53

5.815

55

56

3.098

58

59

45.355

61

62

2.286

64

65

2.305

67

68

2.256

70

71

2.306


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

17

18

0.378

20

21

1.347

23

24

53.118

26

27

3.635

29

30

6.76

32

33

30.712

35

36

39.786

38

39

1.977

41

42

1.648

44

45

8.84

47

48

24.82

50

51

8.01

53

54

5.312

56

57

39.707

59

60

126.086'

62

63

2.896

65

66

2.887

68

69

2.867

71

1

2.887


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

18

19

0.333

21'

22

1.66

24

25

17.427

27

28

4.171

30

31

31.634

33

34

25.468

36

37

2.076

39

40

22.027

42

43

25.568

45

46

22.112

48

49

7.012

51

52

18.281

54

55

2.931

57

58

25.562

60

61

2.888

63

64

2.896

66

67

2.888

69

70

2.867


*♦ Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211.


Data soluționării, 21-01-2020 Data eliberării,Asistent Registratqr, ALINA MARTA PRICHICIPagina 3 din 3
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

Dosarul nr. 144412 / 17-12-2019

ÎNCHEIERE Nr. 144412

Registrator: LUCIA DEM                                   Asistent: ALINA MARTA PRICHICI

Asupra cererii introduse de MUNICIPIUL ORADEA domiciliat in - privind Prima înregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (u.i.) in cartea funciara, in baza:

-Act Administrativ nr.documentație cadastrală vizată sub nr. 144412/17-12-2019 emis de OCP1 Bihor;

-Act Normativ nr.hotărârea nr. 778/26-09-2019 emis de Consiliul Local al Mun. Oradea;

-Act Administrativ nr.CF 195284 Oradea/23-07-2019 emis de BCPI Oradea;

fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 0 lei, cu documentul de plata:

pentru serviciul avand codul 211

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

 • - imobilul cu nr. cadastral 206616nr. topografic 7442/la

 • - imobilul cu nr. topografic 7442/1-a, înscris in cartea funciara 195284 UAT Oradea avand proprietarii: MUNICIPIUL ORADEA in cota de 1/1 de sub B.l;

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE mod dobândire lege in cota de 1/1 asupra A.l in favoarea MUNICIPIUL ORADEA, proprietate publică, sub B.2 din cartea funciara 206616 UAT Oradea;

 • - Suprafața de 25422 din nr. topo. 7442/1-a se constituie în nr.cad. 206616 și se înscrie în CFE 206616 Oradea în favoarea Municipiului Oradea - proprietate publică, asupra A.l sub B.4 din cartea funciara 195284 UAT Oradea;

 • - Imobilul cu nr.cad. 206616 se constituie din suprafața de 25422 mp din nr. topo. 7442/1-a, adusă din CF 195284 Oradea, asupra A.l sub B.l din cartea funciara 206616 UAT Oradea;

Prezenta se va comunica părților:

MUNICIPIUL ORADEA

DULUȘ MARIUS-MIRCEA

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune ia Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Oradea, se inscrie in cartea funciara si se soluționează de către registratorul-sef

Data soluționării,

Registrator,                       Asistent Registrator,

21-01-2020

LUCIA DEM                 AUNÂ MARTA PRICHICh

JV   (

(parafași senbnătUra)                         \ (parafa si semnătura)

[Z                   \ f '

*) Cu excepția situațiilor prevăzute la Art. 62 alin. (1) din Regulamentul de avizare, recepție și inscriere in evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.


ANCEI

M.LS t 15 V V i ><»\ Ai P f < im t ( l i ti *i «ririt Mi <mi»»h • *c*


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

Nr. cere re

16708

Ziua

03

Luna

03

Anul

2015


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan

Adresa: Oradea, Aleea Aleea I. C. Bratianu

Nr | crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

|_A1

190471

7.776

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

16708 / 03.03.2015

Act administrativ nr. Hotarare nr. 55, din 29.01.2015, emis de Primăria Oradea, PAD vizat de OCPI Bihor sub nr. 16708/2015

82 intabuiare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 i-------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

____Al__________

11) MUNICIPIUL oradea, proprietate publica

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Oradea, Aleea Aleea I. C. Bratianu


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

190471

7.776

-

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr.

parcela

Nr.

Fopografk

Observații / Referințe

L_

Curți construcții

DA

7.776

-

__1

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct inceput

Punct sfarsit

Lungime segment (m)

Punct inceput

Punct sfarsit

Lungime segment (m)

Punct inceput

Punct sfarsit

Lungime segment (m)

1

2

1,1

2

3

7,1

3

4

1,5,

4

5

15,7

5

6

31,7

6

7

18,7

7

8

22,1

8

9

8,8

10

30,4

10

11

25,6

H

12

1,6

12

13

70,2

13

14

22,0

14

15

2,0

15

16

32,1

16

17

-2'1,

17

18

39,8

.. 18

19

65,2;

19

L_____ . 25,5

20

_ 21

32,5

21

22

6,01

22

23

12,5

____23

____24

0,5

24

25

20,6|

25

26

16,5

26

27

4,1

27

28

5,3

28

29

8,7

29

30

3,4

30

31

9,8Ș

31

32

40,8

32

33

313,6

p.    33

34

40,7

34

35

35

36

2,8

36

37

23,0

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.


Punct inceput

Punct sfarsit

Lungime segment (m)

37

38

38,4

__«0

6,2


Punct inceput

Punct sfarsit

Lungime segment (m)

38

39

32,3!

I

4?

11,2’


Punct inceput

Punct sfarsit

Lungime segment (m)

39

________________Al

42

___1

5,3


** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite ia 10 centimetri.

*** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 10 centimetri.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul, de publicitate imobiliară cu codul nr. 211,

Data soluționării, 20/03/2015

J

Asisten t-registra tor, RODICA FLORICĂ OLAR


Data eliberării,

&1j<£jZ£"5(parafa fi semnătura)
ANEXA NR. 1.35 la regulament i

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Unitatea Administrativ Teritorială (CAT)

ORADEA__Scara i . 2(XiQ__________________

! Nr. cadastral

! Suprafața măsurată a imobilului imri

; Adresa imobilului

1 /Mft. J

7776

Aice în parcul 1. C. Brâtianu, intravilan

|~Nr. Cartea Funciară


A, Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

I

Cc

7776

Imobilul este delimitat de alee asfaltată

7776

-____________ .           1

B. Date referitoare la construcții

-Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

-

Total_____

-

--------1------------------1

Suprafața totală măsurată a imobilului = 7776mp ______________Suprafața din act - 7776rnp___________i

Executant Balint losif Gavril                                  Inspector


Confirm executarea masuFăTg;ilnr laAeren,                                ...   ..           /?)      . . !

corectitudinea intuiri: documentatei Confir,n            •™b.iulu. m baza de d£e mregrata ți I

' cadastrale ji corwpondeft'ța^xstei^ea.realimțea                  atribuirea numărului cadastral

dai teren ■ ■      •    '»? .                                    I \'r*Z-<' '

AU’C-fc?’yS .                   Scmnătbr^p^Sfa . U

, Semnătura                        .. ■.           . . i                                                      5  .?

APROB ADMITEREA/ RESPINGEREA^

INVESTITOR

SC ECO BIHOR SRL

ANEXA Nr. 2 la regulament

J/WXOl wu 4


PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr._l_ din _27.07.2018__

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției

______Amenajare Pista De Alergare In Parcul Bratieanu, Oradea, Bihor__ lucrări executate în cadrul contractului nr. 407. din 24.07.2017 încheiat între (beneficiar]SC ECO BIHOR SRL, și fantreprenor)SC DRUMURI BIHOR SA.

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

 • -  adresa administrativă Parc Ion C. Btatianu, Mun. Oradea

 • -  număr cadastral/număr topografic 7443, 7442, 7441, 744. număr carte funciară _7048_

 • 2. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. .1411 , eliberată de Primaria Municipiului Oradea, la data de 21.07.2017, cu valabilitate până la data:

21.07.2018. .

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: _27.07.2018_ până la data: _27.07.2018_, fiind formată din:

Președinte: Jng, Soos Csaba,

Membri:

Ing. Szentes Lstvan                         SC ECO BIHOR SRL

Ing. Adrian Pintea                           Primăria Municipiului Oradea

Liv

|          țj               Primăria Municipiului Oradea

O     ir• ~ r

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

Nume și prenume

Calitatea

Semnătura

Proiectant: SC Pro-Arh SRL

Executant: SC Drumuri

Bihor SA

 • 5. Secretariatul a fost asigurat de Unatovszky Gheorghe - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile_3.1_, autorizație nr. 25845. .

 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  • 6.1. Capacități fizice realizate  1053m x 1.2m; 1263.6m2. .

  • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din Anexa nr. 1 la prezentul proces - verbal; Nu este cazul

  • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor cuprinse în lista din Anexa nr. 2 la prezentul proces - verbal. Nu este cazul

  • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. Nu este cazul

  • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 400.917,76+TVA; 477.092,13 cu TVA lei.

  • 6.6. Perioada de garanție 121uni

  • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al

ROMÂNIA                                                   Nr. pvr. 1 din 27.07.2018

Județul Bihor                                                        Expiră la data de: 20.07.2018

Primăria Municipiului Oradea                                     Majorări din data:

Instituția Arhitectului Șef

Nr. 329865 din 03.09.2018

Cod operator: 16136

REGULARIZAREA TAXEI LA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE

Nr. 1411 din 21.07.2017 [ D.E.: 6 luni / I.I.L.: / PREL.; ]

pentru construire pista de alergări in parcul I.C.Bratianu -L =1053 m, 1 =1,20 m, cu respectarea condițiilor impuse prin avizele si acordurile de coexistenta obținute

 • A) Valoarea declarată în cererea pentru eliberarea autorizației de construire 360000 Lei

 • B) Valoarea reală a lucrării declarată în cererea de regularizare a taxei 400917,76 Lei

 • C) Valoarea calculată la data expirării autorizației de construire Lei

 • D) Diferența de plată urmare a regularizării taxei la autorizația de construire scutit taxa Lei ( 0,5% sau 1% din diferența de valoare cf. Legii 227/2015)

 • E) Conform OUG nr.39/2010 - majorările de întârziere nr. de luni/fracțiuni de luni X 2% X taxa de

regularizare __X 2% X Lei

 • F) Conform Legii nr.207/2015, art. 183, alin (2) - majorările de întârziere nr. de luni/fracțiuni de luni

X 1% X taxa de regularizare __X 1% X Lei

Achitat taxă regularizare în valoare de 0 Lei cu chitanța nr.

Achitat majorări pentru întârziere conform OUG 39/2010 în valoare de __Lei cu chitanța nr. __din

Achitat majorări pentru întârziere conform Legii 207/2015 în valoare de __Lei cu chitanța nr.

din

Verificat și yalculat valoare Marirena Sîrbu \ --


ECȚ ȘEF idoVeanu


PRIMAR, Ilie Bolojan

VIZA C.F.P.,_______

ORADEA

Vizat pentru Control Financiar Pravanttv

Ziua $


Anul Semnătura

Vă aducem la cunoștință faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria Municipiilui Oradea, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ale administrației publice locale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei Ipgal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție in condițiile prevăzute de Regulamentul UE. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.            /

S.C. PRO ARH S.R.L.

410058 ORADEA

str. B. St. Delavrancea nr.17 tel. 0259.411.012

PR. NR. 598/2017

BENEFICIAR : MUNICIPIUL ORADEA

LUCRAREA : PISTA DE ALERGAT IN PARCUL BRATIANLL ORADI \

privind cheltuielile necesare realizării investiției PISTA DE ALERGA I IN PARCUL BRATIANU, ORADEA*’
■ ...

Nr. cri.

Denumirea capitolelor s> subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)    TVA

\ aloare

cu TVA)

mii lei mii curo mii lei

mii Ici

mii euro

1

2

3          4          5

6

7

CAP. 1

- CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA

ȘI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Cheltuieli pentru obținerea terenului

-

1.2.

Activei necorporale

.

-

.......

CAP. 2

- ( HI 1 TUIELI PEN l’RU ASIGURARE

5 r t O s 73 -Q —f < C2

ji •:

. 2.1