Hotărârea nr. 212/2020

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix în vederea scoaterii din funcţiune

H O T Ă R Â R E

                privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix în vederea scoaterii din funcţiune

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 193091/ 24.02.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 193098/24.02.2020 întocmit de Direcţia Economică, Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a activului fix cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre în vederea scoaterii din funcţiune, respectiv demolării acestuia.

În conformitate cu prevederile art. 2 din OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6) lit. (b),  art.139, alin (3), lit.g) și art. 361 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind codul administrativ,

 

 

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

          Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activului fix „Gard Piata Obor”, identificat prin număr de inventar 2443410, cu o valoare de 85.232,28 lei, prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

        Art.2. Trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea se face în vederea scoaterii din funcțiune/ a casării activului fix cuprins în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

         Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu Imobiliar.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor;

·         Primarul Municipiului Oradea;

·         Direcţia Economică;

·         Direcţia Patrimoniu Imobiliar;

           


 

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 212

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Fisa mijlocului fix

Număr de inventar 2443410

Grupa: 1

Cod clasificare: 1.6.3.2.

Document proveniența: raport de intrare nr. 7661 din 30/11/2011

Valoare de inventar: 85.232,28

Amortizare lunara: 0,00

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Gard P-ta OBOR

Data darii în folosința:

Anul: 2011

Luna: 11

Data amortizării complete:

Anul: 2041

Luna: 1 1

Durata normala de funcționare:

360 LUNI

Domeniul:

Public

Loc de folosința

TOTAL GENERAL/GOSPODARIE COMUNALA/Diverse/Piata Obor str.

Traian Blajovici nr.24

Luna: 2 Anul: 2020

Cota de amortizare: 0%

Nr. Inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operații care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Buc.

Debit

Credit

Sold

Soldul contului

105 "Rezerve din reevaluare"

2443410

raport de intrare:

7661 - 30/11/2011

Valoare inițiala

1

75.277,32

Valoare reevaluata

75.277,32

31/12/2012

Reevaluare Decembrie 2012

3.906,89

79.184,21

31/12/2015

Reevaluare: 31122015

1.140,25

80.324,46

28/12/2018

Reevaluare: 28/12/2018

4.907,82

85 232,28

Sold final

85.232,28

Valoarea amortizata cumulata

0,00

Valoare ramasa de amortizat

0,00

Amortizare lunara

0,00

cAwCl (M. -4

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Licențiat pentru PRIMĂRIA ORADEA