Hotărârea nr. 211/2020

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitie „Amenajare alee pietonala in fata Gradinii Zoologice din municipiul Oradea”

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati  pentru obiectivul de investitie  Amenajare alee pietonala in fata Gradinii Zoologice din  municipiul Oradea

 

 

            Analizand Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de initiator, inregistrat cu nr. 211114 din 09.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 211127/09.03.2020 prin care se supune spre aprobare  proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitie Amenajare alee pietonala in fata Gradinii Zoologice din  municipiul Oradea”;

           Luandu-se in considerare necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului, astfel cum este aceasta justificata de catre  SC Pannon Proiect SRL , în calitate de proiectant;

           Ținînd seama de Nota de Fundamentare înregistrată sub nr. 211105/09.03.2020 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții Amenajare alee pietonala in fata Gradinii Zoologice din  municipiul Oradea”;

           In conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele    publice locale, actualizata;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit.a), lit. d),  alin. (7) lit. m) și art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ

                                                               

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

 

              Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate si  indicatorii tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investiție Amenajare alee pietonala in fata Gradinii Zoologice din  municipiul Oradea”, cu următoarele:

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Ordonatorul principal de credite: …………….... primarul Municipiului Oradea

Beneficiar: ……………....................................municipiul Oradea

 

Indicatori maximali:

1euro=4,7781  lei, din data de 16.12.2019

Valoarea totala a investiției (INV):  416.049,31  lei  inclusiv TVA / 350.406,12 lei fara TVA 

din care: constructii montaj C+M:    315.415,45   lei inclusiv TVA / 265.055,00 lei fara TVA

 

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL I : 416.049,31  /  315.415,45  lei inclusiv TVA

 

Indicatori minimali:

Capacitati fizice:

-       Alee pietonala dalata -  712 mp;

-       Zone verzi in aliniament de-a lungul aleii pietonale , amenajata cu mix de plante perene, irigata prin picurare  -  330 mp;

 


 

Durata estimata de executie: 3 luni

 

Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza Directia Tehnica.

Art. 3.  Prezenta hotarare se comunica cu:

·         Institutia Prefectului judetului Bihor

·         Primarul municipiului Oradea

·         Directia Tehnică - Compartimentul Investitii si Avizare Lucrari        

·         Directia Economica.

 

                                     

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 211

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila