Hotărârea nr. 210/2020

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investitie „Modernizare strada Valea Frumoasa”

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 1 recomandat de proiectant,   pentru obiectivul de investitie  Modernizare strada Valea Frumoasa

 

            Analizand Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, in calitate de initiator, inregistrat cu nr.                din  223480/19.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 223486/19.03.2020, prin care se supune spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitie Modernizare strada Valea Frumoasa”;

           Luandu-se in considerare necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului, astfel cum este aceasta justificata de catre  SC Edildrum Construct  SRL , in calitate de proiectant;

           Ținînd seama de Nota de Fundamentare înregistrată sub nr. 223478/19.03.2020 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții „Modernizare strada Valea Frumoasa

         In conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele    publice locale, actualizata;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit.a), lit. d),  alin. (7) lit. m) și art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ

                                                               

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

 

          Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate si  indicatorii tehnico-economici rezultati, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Valea Frumoasa ” , cu următoarele:

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

 

Ordonatorul principal de credite: …………….... primarul Municipiului Oradea

Beneficiar: ……………..................................... municipiul Oradea

 

Indicatori maximali:

1euro=4,7698  lei, din data de 15.02.2020

Valoarea totala a investiției (INV):  7.110.710,93  lei  inclusiv TVA / 5.995.401,70  lei fara TVA 

din care: constructii montaj C+M:   6.020.041,71   lei inclusiv TVA / 5.058.858,59  lei fara TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL I : 7.110.710,93 / 6.020.041,71 lei inclusiv TVA

 

Indicatori minimali:

Capacitati fizice:

Drum – categoria III si IV de folosinta locala

-       lungimea totala a strazii (doua tronsoane) -  1.397,1 ml

-       suprafata carosabil – 6.213,70 mp

-       suprafata trotuar – 1.307,61 mp

-       suprafata accese – 1.409,39 mp

-       suprafata spatiu verde  – 935,39 mp

-       lungime zid de sprijin tip 3 cu h=1,75 m, He = 0,75 latime talpa = 1,10 m  - 166,00  m

-       lungime zid de sprijin tip 4 cu h=2,00 m, He = 1,00 latime talpa = 1,20 m  -   83,50  m

-       lungime zid de sprijin tip 5 cu h=2,00 m, He = 1,00 latime talpa = 1,50 m -  116,00 m

-       lungime fundatie gard tip FG 1 H = 1,50 He = 0,50  - 72,00 m

 

Canalizare pluviala

-       camine de vizitare din beton dn1000 – 35 buc

-       camine de vizitare din beton dn800 – 8 buc

-       camine de vizitare din beton dn600 – 7 buc

-       guri de scurgere cu sifon si depozit carosabile –56 buc

-       teava pvc sn8 dn600 – 420 ml

-       teava pvc sn8 dn500 – 217 ml

-       teava pvc sn8 dn400 – 633 ml

-       teava pvc sn8 dn315 – 674 ml

-       teava pvc SN8 DN250 – 562 ml

 

Durata estimata de executie: 8 luni

 

Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza Directia Tehnica.

Art. 3.  Prezenta hotarare se comunica cu:

·         Institutia Prefectului judetului Bihor

·         Primarul municipiului Oradea

·         Directia Tehnică - Compartimentul Investitii si Avizare Lucrari        

·         Directia Economica.

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 210

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila