Hotărârea nr. 209/2020

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investitie „Modernizare strada Movilitei”

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 1 recomandat de proiectant,   pentru obiectivul de investitie  

„Modernizare strada Movilitei

 

            Analizand Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, in calitate de initiator, inregistrat cu nr.                din  223489/19.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 223495/19.03.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitie Modernizare strada Movilitei ”;

           Luandu-se in considerare necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului, astfel cum este aceasta justificata de catre  SC Edildrum Construct  SRL , in calitate de proiectant;

          Ținînd seama de Nota de Fundamentare înregistrată sub nr. 223497/19.03.2020 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții Modernizare strada Movilitei

         In conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele    publice locale, actualizata;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit.a), lit. d),  alin. (7) lit. m) și art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ

                                                               

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

 

             Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate si  indicatorii tehnico-economici rezultati, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Movilitei ” , cu următoarele:

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Ordonatorul principal de credite: …………….... primarul Municipiului Oradea

Beneficiar: ……………..................................... municipiul Oradea

 

Indicatori maximali:

1euro=4,7698  lei, din data de 15.02.2020

Valoarea totala a investiției (INV):  1.407.254,82 lei  inclusiv TVA / 1.186.402,14 lei fara TVA 

din care: constructii montaj C+M:   1.193.874,31 lei inclusiv TVA / 1.003.255,74 lei fara TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL I : 1.407.254,82 / 1.193.874,31 lei inclusiv TVA

 

Indicatori minimali:

Capacitati fizice:

Drum – categoria IV de folosinta locala

-       Lungimea totala a strazii – 333,57 m

-       Suprafata spatiu verde – 1.394,85 mp

-       Suprafata trotuar – 349,38 mp

-       Suprafata accese – 498,27 mp

-       Suprafata carosabil – 1.654,06 mp

 

Canalizarea pluviala:

-       Camine de vizitare din beton DN 800 -  4 buc

-       Camine corugate DN 600  -  3 buc

-       Teava PVC SN8  DN 315   - 225 m

-       Teava PVC SN8  DN 200  -   94 m

-       Guri de scurgere cu sifon si depozit carosabile  - 14 buc

 

Durata estimata de executie: 4 luni

 

         Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza Directia Tehnica.

         Art.3.  Prezenta hotarare se comunica cu:

·         Institutia Prefectului judetului Bihor

·         Primarul municipiului Oradea

·         Directia Tehnică - Compartimentul Investitii si Avizare Lucrari        

·         Directia Economica.

 

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 209

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila