Hotărârea nr. 208/2020

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Amenajare parc și spații publice în Cartierul Tineretului”

H O T Ă R Â RE

 

     privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 2                   recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investitie  Amenajare parc si spatii publice in

 Cartierul Tineretului

 

            Analizand Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de initiator, inregistrat cu nr.                  din 223459/19.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 223465/19.03.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitie Amenajare parc si spatii publice in Cartierul Tineretului ”,

           Luandu-se in considerare necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului, astfel cum este aceasta justificata de catre  SC Proexco  SRL , in calitate de proiectant;

          Ținînd seama de Nota de Fundamentare înregistrată sub nr. 223467/19.03.2020 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții Amenajare parc si spatii publice in Cartierul Tineretului”,

         In conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele    publice locale, actualizata;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit.a), lit. d),  alin. (7) lit. i) și art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ

                                                               

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

 

           Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici rezultati, scenariul 2 recomandat de proiectant , pentru obiectivul de investiție Amenajare parc si spatii publice in Cartierul Tineretului ” , cu următoarele:

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Ordonatorul principal de credite: …………….... primarul Municipiului Oradea

Beneficiar: ……………..................................... municipiul Oradea

 

Indicatori maximali:

1euro=4,8026  lei, din data de 21.02.2020

Valoarea totala a investiției (INV):  2.342.049,36 lei  inclusiv TVA / 1.971.012,53 lei fara TVA 

din care: constructii montaj C+M:   1.636.893,09 lei  inclusiv TVA / 1.378.061,42 lei fara TVA

 

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL I :  2.342.049,36 lei  / 1.636.893,09  lei inclusiv TVA

 

Indicatori minimali:

Capacitati fizice:

Suprafata zona verde amenajata                    = 8.910, 80 mp     

Suprafata alei asfaltate                                      = 1.411,35 mp      

Suprafata loc de joaca                                      = 603,75 mp         

Suprafata terenuri multifunctionale = 614,10 mp            

 

Durata estimata de executie: 4 luni

 


         Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza Directia Tehnica.

         Art.3.  Prezenta hotarare se comunica cu:

·         Institutia Prefectului judetului Bihor

·         Primarul municipiului Oradea

·         Directia Tehnică - Compartimentul Investitii si Avizare Lucrari     

·         Directia Economica.

 

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 208

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila