Hotărârea nr. 206/2020

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați pentru obiectivul de investiție “ Modernizare strada Cântărețului“

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Cântărețului

 

 

            Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 221090 din 17.03.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.221090 din 17.03.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Cântărețulu”;

           Luandu-se în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este aceasta justificat de către  SC Edildrum Construct  SRL , în calitate de proiectant;

Ținând seama de Nota de Fundamentare nr. 20/13.01.2020 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție, întocmită de către Zona Metropolitană Oradea,

         În conformitate cu prevederile Art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit.a), lit. d),  alin. (7) lit. m) și art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t a r a s t e

 

             Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici rezultați pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Cântărețului ”, cu următoarele:

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

 

Ordonatorul principal de credite: …………….... primarul Municipiului Oradea

Beneficiar: ……………………….…..................................... municipiul Oradea

 

Indicatori maximali:

1euro=4,7694 lei, din data de 15. 02. 2020

 

Valoarea totală a investiției (INV)                                    5.019.523,46 lei inclusiv TVA 

                   din care: constructii montaj C+M                   4.274.899,07 lei inclusiv TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL I   5.019.523,46 / 4.274.899,07  lei inclusiv TVA

 

Indicatori minimali:

Capacități fizice:

CAPACITĂȚI:    

                   Drumuri – categoria IV

-       suprafață spațiu verde 781,40 mp

-       suprafață trotuar 1622,83 mp

-       suprafață accese 281,31 mp

-       suprafață carosabil 4128,05 mp

-       suprafață rigolă bordură 373,53 mp

-       suprafață bordură mare 253,31 mp

-       suprafață bordură mică 78,59 mp

-       suprafață bordură îngropată 43,44 mp

-       suprafață rigolă scafă 19,87 mp

-       lățime carosabil 5,00-6,00 (include și rigola – 0,25 m)

-       lățime trotuar 1,00-1,50m (variabil)

-       lungime bordură mare 1266,53 ml

-       lungime bordură mică 785,93 ml

-       lungime bordură îngropată 217,23 ml

-       lungime rigolă bordură 1494,13 ml

-       lungime rigolă scafă 66,22 ml

-       lungime totala a drumului 764,28 m

Canalizarea pluvială - lucrările propuse sunt:

-       cămine de vizitare din beton DN800 – 11 buc.

-       cămine de vizitare din corugat DN 600 - 11 buc.

-       țeavă PVC SN8 DN 400- 10 m

-       țeavă PVC SN8 DN 315-620 m

-       țeavă PVC SN8 DN 250-273 m

-       guri de scurgere cu sifon și depozit carosabile – 30 buc.

Ziduri de sprijin

-       zid de sprijin tip 1 H=2,85 m He=1,5 m l=1,5 m L=32,00 m

-       zid de sprijin tip 2 H=5,10 m He=2,70 m l=3,35 m L=100,50 m

-       fundație de gard tip FG1 H=1,50 m He=0,50 m

Durata de execuție:  4 luni

Finanţarea investiției:

Finanțarea investiției se va face din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite.

 

Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza Direcția Tehnică.

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunica cu:

-Instituția Prefectului judetului Bihor;

-Primarul municipiului Oradea;

-Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrari;       

-Direcția Economică.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                               Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 26  martie 2020

Nr. 206

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila