Hotărârea nr. 205/2020

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Ciucașului“

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Ciucașului

 

 

            Analizand Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 221333 din 17.03.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.221426 din 17.03.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Ciucașului”;

           Luandu-se în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este aceasta justificat de către SC Edildrum Construct SRL, în calitate de proiectant;

Ținând seama de Nota de Fundamentare nr. 20/13.01.2020 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție, întocmită de către Zona Metropolitană Oradea,

         În conformitate cu prevederile Art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit.a), lit. d),  alin. (7) lit. m) și art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ș t e

 

                Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Ciucașului”, cu următoarele:

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 

Ordonatorul principal de credite: …………….... primarul Municipiului Oradea

Beneficiar: ……………………….…..................................... municipiul Oradea

Indicatori maximali

1euro=4,7694 lei, din data de 15. 02. 2020

 

Valoarea totală a investiției (INV)     1.749.098,97 lei  inclusiv TVA 

din care: constructii montaj C+M       1.484.519,00 lei inclusiv TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL I   1.749.098,97/ 1.484.519,00 lei inclusiv TVA

Indicatori minimali:

Capacități fizice:

CAPACITĂȚI:    

                                Drumuri – categoria IV

¾     Suprafață spațiu verde:  221,26 mp

¾     Suprafață trotuar: 302,60 mp

¾     Suprafață accese: 418,02 mp

¾     Suprafață carosabil: 1337,72 mp

¾     Suprafață Rigola bordură: 167,89 mp

¾     Suprafață Bordură mare: 27,89 mp

¾     Suprafață Bordură mică: 17,87 mp

¾     Suprafață Bordură îngropată: 73,51 mp

¾     Suprafață Rigola Scafa: 14,85 mp

¾     Lațime carosabil: 3.40 – 6.00 m (incluzand si rigola - 0.25 cm)

¾     Trotuar lațime: 1.00 - 2.00 m (variabil)

¾     Lungime Bordură mare: 139,49 ml

¾     Lungime Bordură mică: 178,69 ml

¾     Lungime Bordură îngropată: 367,54 ml

¾     Lungime Rigola bordură: 671,56 ml

¾     Lungime Rigola scafa: 49,50 ml

¾     Zid de sprijin cu H=2.00 m, He=1.00, l=1.50 m: L=64.00 m

¾     Zid de sprijin cu H=2.35 m, He=1.00 m, l=1.50 m: L= 131.00 m

¾     Fundație de gard cu H=1.00 m, He=0.25 m: L=50.00 m

¾     Lungime totală a drumului 332,40 m

 

Canalizarea pluvială- lucrările propuse sunt:

¾     Cămine de vizitare din beton DN800 din beton 1 buc

¾     Cămine de vizitare din corugat DN600 din 1 buc

¾     Țeavă PVC SN8  DN 400 10 m

¾     Țeavă PVC SN8  DN 315 10 m

¾     Țeavă PVC SN8  DN 250 72 m

¾     Guri de scurgere cu sifon și depozit carosabile 12 buc

 

Ziduri de sprijin

-     Zid de sprijin cu H=2.00 m, He=1.00, l=1.50 m: L=64.00 m

-     Zid de sprijin cu H=2.35 m, He=1.00 m, l=1.50 m: L= 131.00 m

-     Fundație de gard cu H=1.00 m, He=0.25 m: L=50.00 m

 

Durata de execuție:  4 luni

Finanţarea investiției: Finanțarea investiției se va face din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite.

 

Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se încredințează Direcția Tehnică.

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Instituția Prefectului judetului Bihor;

-Primarul municipiului Oradea;

-Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrari;       

-Direcția Economică.

 

                             

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                               Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 26  martie 2020

Nr. 205

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila