Hotărârea nr. 204/2020

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitie „Modernizare strada Drumul Hotarului“

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati  pentru obiectivul de investitie  Modernizare strada Drumul Hotarului

 

 

            Analizand Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de initiator, inregistrat cu nr.223461/19.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 223468/19.03.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la faza de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitie Modernizare strada Drumul Hotarului”;

           Luandu-se in considerare necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului, astfel cum este aceasta justificata de catre  SC Edildrum Construct  SRL , în calitate de proiectant;

           Ținînd seama de Nota de Fundamentare înregistrată sub nr. 223454/19.03.2020 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții „Modernizare str. Drumul Hotarului”

         In conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele    publice locale, actualizata;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit.a), lit. d),  alin. (7) lit. m) și art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ

                                                               

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

 

                    Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate si  indicatorii tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Drumul Hotarului ” , cu următoarele:

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Ordonatorul principal de credite: …………….... primarul Municipiului Oradea

Beneficiar: ……………………….…...................municipiul Oradea

 

1euro=4,7694 lei, din data de 15. 02. 2020

 

Valoarea totala a investiției (INV)              4.065.832,42 lei  inclusiv TVA 

din care: constructii montaj C+M                   3.442.644,31 lei inclusiv TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL I                                       4.065.832,42 / 3.442.644,31 lei inclusiv TVA

Indicatori minimali:

Capacitati fizice:

CAPACITATI:    

                   Drumuri – categoria IV

¾     Suprafata spatiu verde:  1071.42 mp

¾     Suprafata trotuar: 1656.39 mp

¾     Suprafata accese: 376.70 mp

¾     Suprafata carosabil nou: 3105.46 mp

¾     Suprafata carosabil ranforsat: 1176.77 mp

¾     Suprafata scari: 7.02 mp

¾     Suprafata Rigola bordura: 408.205 mp

¾     Suprafata Bordura mare: 258.59 mp

¾     Suprafata Bordura mica: 88.51 mp

¾     Suprafata Bordura ingropata: 60.34 mp

¾     Latime carosabil: 3.30 – 7.00 m  variabil (incluzand si rigola - 0.25 cm)

¾     Trotuar latime: 0.80 - 2.00 m (variabil)

¾     Lungime Bordura mare: 1292.93 m

¾     Lungime Bordura mica: 885.11 m

¾     Lungime Bordura ingropata: 301.71 m

¾     Lungime Rigola bordura: 1632.82 m

¾     Lungime rigola Scafa 66.94 m

¾     Lungimea totala a strazii este 805 m

 

-       Canalizarea pluvială- lucrările propuse sunt:

-     Camine de vizitare din beton DN800 din beton 4 buc

-     Camine de vizitare din corugat DN600 din 3 buc

-     Teava PVC SN8  DN 315 243 m

-     Teava PVC SN8  DN 250 430 m

-     guri de scurgere cu sifon si depozit carosabile 36 buc

 

Ziduri de sprijin

-     Zid de sprijin cu H=3.50 m, He=2.00 m, l=2.10 m: L=180.50 m

-     Bordura monolita cu H=1.00 m, He=0.25 m: L=50.00 m

Durata de execuție:  4 luni

Finanţarea investiției: Finanțarea investiției se va face din bugetul local sau din alte surse

de finanțare legal constituite.

Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza Directia Tehnica.

Art. 3.  Prezenta hotarare se comunica cu:

·         Institutia Prefectului judetului Bihor

·         Primarul municipiului Oradea

·         Directia Tehnică - Compartimentul Investitii si Avizare Lucrari        

·         Directia Economica.

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 204

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila