Hotărârea nr. 202/2020

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire bazin didactic de înot, str.Alexandru Cazaban nr. 47A, nr.cad. 189436, 165833 Oradea


H O T Ă R Â R E

 

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire bazin didactic de înot, str.Alexandru Cazaban nr. 47A, nr.cad. 189436, 165833 Oradea

 

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.226418 din 23.03.2020 și  Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.226440 din 23.03.2020, întocmit de către Instituţia Arhitectului Şef,  Compartimentul Urbanism și Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu  - Construire bazin didactic de înot, str.Alexandru Cazaban nr. 47A, nr.cad. 189436, 165833 Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 263/22.01.2020, la solicitarea beneficiarului: Primăria Municipiului Oradea, proiect nr.30/2020 întocmit de către arh. Popa Silviu Adrian - specialist cu drept de semnătură RUR.

                Documentația are ca scop stabilirea condițiilor de amplasare a unei clădiri cu destinația bazin didactic de înot, pe o parcelă situată pe str. Alexandru Cazaban, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară.

                Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de vest a municipiului (cartier Ioșia);

 Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat în UTR Vs – zona de spaţii verzi – parcuri, baze sportive, publice sau private, cu acces public limitat.

- Pentru clădiri noi înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 12 m şi respectiv (D)+P+1. Se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la cornişă reglementată;

- POT maxim = 10% (numai pentru clădiri ce includ spaţii interioare, de orice tip)

- CUT maxim = 0,2 (numai pentru clădiri ce includ spaţii interioare, de orice tip)

- retragerea minimă faţă de aliniament: se va stabili, după caz, prin PUD.

- retrageri minime faţă de limitele laterale și posterioare:  se va stabili, după caz, prin PUD;

                Legatura zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizeaza din str. Alexandru Cazaban.

Situația juridică

Terenul studiat este format din nr.cad. 189436 (S=923,0mp) înscris în CF nr. 189436 Oradea și nr.cad.165833 înscris în CF nr.165833  (S=6947,0mp), Oradea,  proprietar Municipiul Oradea.

Reţele tehnico-edilitare: În zonă există reţele de apă, canalizare, energie electrică pe str. Alexandru Cazaban.

                Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) și art.139, alin.3, lit.e) privind Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/03.07.2019,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

               

                Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire bazin didactic de înot, str.Alexandru Cazaban nr. 47A, nr.cad. 189436, 165833 Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementarile specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

               Prin documentația de urbanism se studiază posibilitatea de mobilare a unei parcele situată în UTR_Vs, care, conform  RLU aferent PUG, se poate mobila, doar în urma elaborării unui PUD;

                Se propune construirea unei clădiri cu destinația bazin didactic de înot care va fi amplasată conform propunerii prezentate în plansa U05:

-  regimul de înălţime propus: P+1;

-  POT propus = 10,0%;  CUT propus = 0,17;

-  retragere faţă de aliniament: minim 7,0m;

-  retrageri minime faţă de limitele laterale: minim 8,0m;

-  se vor amenaja alei carosabile, locuri de parcare și spatii verzi conform propunerii prezentate în plansa U05

- circulaţii şi accese: accesul în incinta se va realiza din indirect din str. Alexandru Cazaban pe aleile carosabile prezentate în planșa U05;

-  se vor amenaja locuri de parcare  aferente funcţiunii, conform propunerii prezentate în planșa U05;

-  zone verzi amenajate: minim 20% din suprafața parcelei;

-  echiparea tehnico-edilitară: prin racordare la retelele existente în zona;

                Asigurarea utilitățlor: alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se va realiza prin racord la rețele edilitare existente în zonă;

               

Art.2. Reglementarile cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUD trebuie puse în aplicare.

                Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Urbanism și Avize;

         Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-       Compartimentul Urbanism si Avize,

-       Beneficiarului Planului Urbanistic de Detaliu, Directia Patrimoniului Imobiliar, prin grija Compartimentului Urbanism si Avize;

-       Direcția Juridică;

-       Direcția Tehnică;

-       Primarul Municipiului Oradea;

-       Instituţia Prefectului judeţului Bihor;

-       Se publică în M.O. şi pe site-ul www.oradea.ro

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                               Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26  martie 2020

Nr. 202

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila