Hotărârea nr. 201/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire complex sportiv str. Calea Clujului, nr.202C, nr.cad.3780, 158882, 21160, 187530, nr.topo.7619/7, 150533 – Oradea


H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire complex sportiv str. Calea Clujului, nr.202C,  nr.cad.3780, 158882, 21160, 187530,  nr.topo.7619/7, 150533 – Oradea

               

 

            Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 226324 din 23.03.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.226398 din 23.03.2020, întocmit de către Instituţia Arhitectului Şef,  Compartimentul Urbanism și Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire complex sportiv str. Calea Clujului,  nr.202  nr.cad.3780, 158882, 21160, 187530,  nr.topo.7619/7, 150533 – Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.265/22.01.2020, la inițiativa Primariei Municipiului Oradea, proiect elaborat de către SC Archistuff SRL, arh.Popa Silviu, specialist cu drept de semnătură RUR. Documentația are ca scop stabilirea condițiilor de construire a unui complex sportiv pe un teren  situat pe Calea Clujului, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară;

Amplasamentul studiat este situat în partea estică a municipiului, în vecinatatea Crisului Repede.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG -ului  municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat în UTR Vs - Zona verde – cu rol de complex sportiv, UTR Va - Zona verde – scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat și Et - Zonă de activităţi economice cu caracter terţiar.

Regimul de înălţime maxim admis este D+P+E;

POT maxim admis = 10,0%;   CUT maxim admis = 0,2;

               Legatura zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizeaza pe str.Calea Clujului.

Terenul pe care se va realiza investiția va avea o suprafață de 30300 mp și va proveni din alipirea suprafețelor de teren identificat cu nr.cad.3780 înscris în CF nr.179826, nr.cad.158882 însris în CF nr.158882, nr.cad.21160 înscris în CF nr.179368, nr.cad.187530 înscris în CF nr.187530 cota parte din nr.topo.7619/7 înscris în CF nr.1517559 proprietar Municipiul Oradea), cotă parte din nr.cad.150533 înscris în CF nr.150533 (proprietari SC BETON BALASTIERA MATERIALE DE CONSTRUCTII SRL). Prin HCL nr.47/28.01.2020 s-a aprobat participarea municipiului Oradea în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul „Complexuri sportive”  în vederea realizării unui Complex sportiv în cartierul Velența, în zona străzii Calea Clujului nr. 202.

Reţele tehnico-edilitare: În zonă există rețele de apă, canalizare, energie electrică.

                Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) și art.139, alin.3, lit.e) privind Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/03.07.2019,

                                                                                                                                                            

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de DetaliuConstruire complex sportiv str. Calea Clujului, nr.202  nr.cad.3780, 158882, 21160, 187530, nr.topo.7619/7, 150533 – Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementarile specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se propune construirea unui complex sportiv, conform proiectului nr.31/2020 întocmit de către arh.Popa Silviu;

Complexul sportiv va avea o suprafață de 30300 mp (din care 7957 mp se afla în proprietate privata și va trece în domeniul public cu respectarea prevederilor legale în vigoare);

Amenajarea Compexului sportiv se va realiza conform propunerii prezentate în planșa U03.1;

   - POT propus = 1,3%; POT maxim = 10% (raportat la întreaga incinta studiată);

   - CUT propus = 0,02; CUT maxim = 0,2 (raportat la întreaga incintă studiată);

   - Regim de înaltime: (D)+P+1, Hmaxim = 12,0. Înalțimea maximă (cu toate echipamentele necesare, dacă va fi cazul)  nu va depași 15,0 m.

   - În incinta se vor amenaja 92 locuri de parcare pentru autoturisme, 2 pentru autobuze și 80 locuri de staționare biciclete.

   - Tribuna va avea o capacitate de 500 locuri (și 20 locuri pentru persoane cu handicap);

Circulații și accese: Accesul în incinta se va realiza din str.Calea Clujului, pe un drum public nou propus cu profil transversal de 12,0m, care va avea traseul figurat în plansa U03.1;

Asigurarea utilităților: alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se va realiza prin racord la rețele edilitare existente în zonă;

               Art.2. Reglementarile cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobarii lor, termen în care prevederile prezentului PUD trebuie puse în aplicare.

         Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Urbanism și Avize;

Art.4. Prezența hotărâre se comunică cu:

-   Compartimentul Urbanism și Avize;

-   Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, Direcția Patrimoniu Imobiliar, prin grija Compartimentului Urbanism și Avize;

-   Instituţia Prefectului judeţului Bihor

-   Primarul Municipiului Oradea;

-   Direcția Juridică;

-   Se publică în M.O şi pe site-ul www.oradea.ro.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                               Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 26  martie 2020

Nr. 201

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila