Hotărârea nr. 200/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Modificări structurale și nestructurale corp C1 și C2, modificare invelitoare, renovare fațade, înlocuire tâmplarii cu pastrarea destinației inițiale, str. Dunarea, nr.22, nr.cad.157432 – Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modificări structurale și nestructurale corp C1 și C2, modificare invelitoare, renovare fațade, înlocuire tâmplarii cu pastrarea destinației inițiale, str. Dunarea, nr.22, nr.cad.157432- Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.225892 din 23.03.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.225894 din 23.03.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Compartimentul Urbanism și Avize prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea planului urbanistic de detaliu - Modificări structurale și nestructurale corp C1 si C2, modificare învelitoare, renovare fațade, înlocuire tâmplării cu păstrarea destinației inițiale, str. Dunarea, nr.22, nr.cad.157432 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului                 în vederea stabilirii condițiilor de modificări structurale și nestructurale corp C1 și C2,

modificare învelitoare, renovare fațade, înlocuire tâmplării cu păstrarea destinației inițiale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară.

Amplasamentul studiat este situat în zona centrală a municipiului în Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea. Zona se remarcă printr-o structură funcțională complexă și atractivă, de tip central, caracterizată de mixajul între diversitatea de activități de interes general, cu acces public, situate la parter și locuirea de tip colectiv situată la nivelele superioare ale imobilelor multifuncționale.

  • -   Amplasamentul studiat este situat în zona centrală a municipiului în Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea. Zona se remarcă printr-o structură funcțională complexă și atractivă, de tip central, caracterizată de mixajul între diversitatea de activități de interes general, cu acces public, situate la parter și locuirea de tip colectiv situată la nivelele superioare ale imobilelor multifuncționale.

  • -   Amplasamentul studiat este delimitat de str. Dunarea, în rest de proprietăți private.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG -ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat în UTR SZCP 01 _20 (Ansamblului urban "Centrul istoric Oradea").

  • -   înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 12 și înălțimea maximă la coamă (totală) nu va depăși 17 m, respectiv un regim de înălțime de m și respectiv P+2+M pe străzile cu distanța între aliniamente mai mare de 10 m.

  • -   POT maxim admis = 60,0%, CUT maxim admis =1,6- pentru parcele comune;

  • -   Legătură zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizează pe str. Dunarea.

Rețelele tehnico-edilitare: de care dispune zona sunt rețele de alimentare cu energie electrică, alimentare cu apa și canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) și art.139, alin.3, lit.e) privind Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu — Modificări structurale și nestructurale corp C1 și C2, modificare învelitoare, renovare fațade, înlocuire tâmplării cu păstrarea destinației inițiale, str. Dunarea, nr.22, nr.cad.157432 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică, conform documentației tehnice anexate:

Conform planșei 04/U - Reglementari, se propune:

modificări structurale și nestructurale corp C1 si C2, modificare învelitoare, renovare fațade, modificare fațadă principală, înlocuire tâmplării cu păstrarea destinației inițiale;

desființare parțial corp C1;

POT existent = 66,80%, POT propus = 65,38%,

CUT existent = 0,66; - CUT propus = 0,65;

Se vor amenaja în incintă:

minim un loc de parcare/unitate de locuit;

spații verzi organizate pe solul natural, ocupând minim 15% din suprafața totală a parcelei, și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă);

un spațiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectării deșeurilor menajere, accesibil din spațiul public;

Accesul se va realiza din str. Dunarea;

Se va respecta expertiza tehnică nr.3780/2019 întocmit de către expert tehnic ing. Haiduc loan;

Asigurarea utilităților. Pentru construcția existentă sunt realizate racorduri la toate utilitățile (rețea apă-canal, electrice) care deservesc incinta;

Art.2. Reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUD trebuie puse în aplicare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism și Avize.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Arhitect sef. Compartimentul Urbanism și Avize;

Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu,                prin grija Instituției Arhitectului sef. Compartimentul

Urbanism si Avize;

Direcția Tehnică;

Direcția Patrimoniului Imobiliar;

Direcția Juridică;

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Se publică în M.O. și pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurentiu Alin

9

Oradea, 26 martie 2020

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 200

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru'