Hotărârea nr. 20/2020

privind modificarea începând cu luna ianuarie 2020 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de societatea RER VEST SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR                                                                                                              

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                     

CONSILIUL LOCAL                                                                                                         

H O T Ă R Â R E

 

privind modificarea începând cu luna ianuarie 2020 a  tarifelor la serviciile de salubritate prestate de

societatea RER VEST SA

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 18767 din data de 22.01.2020 și Raportul de specialitate nr. 18772 din 22.01.2020 întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea practicării de către societatea RER Vest SA, începând cu luna ianuarie 2020, a noilor tarifele pentu prestarea serviciilor de salubritate,  urmând a se încheia un act adițional în acest sens.

 

Având în vedere cele prezentate mai sus şi ţinând cont de următoarele prevederi:

 

·         Contractul de concesiune nr. 106588/22.01.2008;

·         OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

·         Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu

·         art. 43, alin 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,

 

        Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate al Consiliului Local

                În baza art. 129, alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a),  alin. (7) lit. n) şi art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

                Art. 1.  Se aprobă modificarea, respectiv practicarea de către societatea RER Vest SA, începând cu luna ianuarie, a tarifelor pentu prestarea serviciilor de salubritate, confom anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, urmând a se încheia un act adițional în acest sens.

                Art. 2. Eventualele diferențe valorice, rezultate din transpunerea în tarifele practicate de operator a contribuției la economia circulară și evoluția cantităților de deșeuri la care aceasta se aplică, se vor regulariza cu ocazia modificării anuale a tarifelor.

                Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredințează Societatea RER Vest SA, Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică.

                Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Instituția Prefectului Judeţului Bihor

·         Societatea RER Vest SA, prin grija Direcției Economice

·         Direcţia Tehnică

·         Direcţia Economică

·         Se publică în M.O. al jud. Bihor

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 20

 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 4 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Centralizator tarife aprobate si propuse de la 01.01.2020

nr. crt

Denumire serviciu

U.M.

Tarif ACTUAL fara TVA

Tarif propus lei fara TVA

Tarif propus cu TVA

'+/- (%)

1

Colectare, transport deșeuri menajere, inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice

lei/pers/luna

9.06

9.75

11.60

7.63%

2

Colectare, transport al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat

lei/tona

107.93

163.55

194.62

51.54%

3

Spalat si dezinfectat pubele

lei/buc

1.01

1.04

1.24

3.38%

4

Maturat mecanic

1000 mp

13.18

13.48

16.04

2.28%

5

Maturat manual

1000 mp

18.23

19.06

22.68

4.55%

6

Curatat rigola manual

1000 ml

204.67

214.01

254.67

4.57%

7

Golire coșuri de gunoi

buc

1.25

1.31

1.56

4.59%

8

întreținerea curățeniei cailor publice

1000 mp

6.56

6.86

8.16

4.56%

9

Transport deșeuri stradale

tokm

10.88

11.22

13.35

3.12%

10

Stropit carosabil

1000 mp

4.09

4.20

5.00

2.69%

11

Spalat carosabil

1000 mp

46.61

47.92

57.03

2.81%

12

Intretinere spatii verzi

1000 mp

24.27

25.12

29.89

3.49%

13

Incarcat manual deșeuri stradale

to

30.83

32.25

38.38

4.58%

14

Curatat manual zapada si gheata

1000 mp

297.71

311.33

370.48

4.57%

15

Curatat, incarcat mecanizat

mc

6.00

6.12

7.28

2.11%

16

Pluguit

1000 mp

8.33

8.54

10.16

2.44%

17

Combatere polei cu soluție

1000 mp

9.88

10.14

12.07

2.63%

18

Combatere polei cu material antiderapant

1000 mp

6.28

6.43

7.65

2.47%

19

Curatarea de zapada si gheata a gurilor de scurgere

buc

0.08

0.08

0.10

0.00%

20

Incarcat manual zapada si gheata

mc

8.36

8.73

10.39

4.41%

21

Transport zapada si gheata

mc/km

4.94

5.08

6.05

2.83%

22

Spalat carosabil Piața Unirii

1000 mp

169.63

175.54

208.89

3.48%

Colectare, transport deșeuri menajere, inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice

Specificație

U/M

Fundamentarea anterioara

Propus ianuarie 2020

Total lei lunar

Unitar lei/UM

lotal lei lunar

Total creșteri

Unitar lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:

pffS

417.092,19

2,80

425.321,05

8.228,86

2,85

Combustibil fi lubrifianți

pers

158.323,11

1,06

158.323,11

0,00

1,06

Energie electrica sl tehnologica

ptfl

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Piese de schimb, utilaje

ptn

34 318,53

0,23

35 409,86

1.091,33

0.24

Materii prime fi materiale consumabile

p*n

1.086,40

0,01

1.120.95

34.55

0,01

Ehipament de lucru fi protecția muncii

ptn

1.521,96

0.01

1.570.36

48,40

0.01

Reparații

pers

39.515,76

0,27

40.772,37

1 256,60

0,27

Amortizarea utilajelor fi mijloacelor de transport

prn

46260,58

0.31

47 731.67

1.471,09

0,32

Redevențd

p/n

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Cheltuieli cu protecția mediului

pen

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Alte servicii executate de terți

pen

43.886.41

0,29

45 281,99

1.395.59

0,30

Atte cheltuieli materiale

pt'-s

92.179,44

0,62

95.110,75

2.931,31

0.64

2. Cheltuieli cu munca vie:

pen

393.227,12

2,64

411.433,54

18.206,42

2,76

solarii

pfn

344.532.17

2.31

360.484,01

15.951,84

2.42

contribuție asiguratorie pentru munco

pers

7.751,97 \

0,05

8 110,89

358.92

0,05

fond handicapau

pers

3.021,57

0,02

3.161,47

139.90 \

0,02

alte cheltuieli cu munco vie (Incusiv tichetele de masdj

pfrs

3/921,41

0.25

39.677.17

1755,7?

0, 2 7 ‘

3. Taxe licențe

ptn

1.903,28

0,0?

1.963,80

60,52

0,01

4. Cheltuieli cu închiriererea utilajelor

ptn

53.558,67

0,36

55.261,84

1.703,17

0,37

5. Cheltuieli cu depunerea în rampă

ptn

107.686,17

0,72

107.686,17

0,00

6,72

6. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere

prfi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Alte cheltuieli

pers

1.409,53

0,01

1.454,35

44,82

0,01

A. Cheltuieli de exploatare (l+2+3+4+5f6+7+8)

974.876,96

6,54

1.003.120,75

28.243,79

6,7?

B. Cheltuieli financiare

pers

0,(to

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Cheltuieli indirecte si generale de administrație

pers

146.231,54

0,98

150.468,11

4.236,57

1,01

1. Cheltuieli totale (A+B+Cj

pfirs

1.121.108,50

7,52d

1.153.588,86

32.480,35

7,74

II. Profit

prn

112.110,85

0,75

115.358,89

3.248,04

0,77

III. Cotă de dezvoltare

ptn

81.956,05

0,55

81.956,05

0,00

0,55

IV. Taxa Economie Circulara

peri

34.216,53

0,23

101.382,31

67.165,78

0,68

IV. Venituri obținute din activitatea de salubrizare (l+ll+lll+IV)

pt's

1.349.391,93

9,06

1.452.286,10

102.894,17

9,75

V. Cantitate programată

p«n

149 011

149.011

VI. Tarif, excusiv TVA (IV: V )

UI/ fxr»o*na/iuna

9,06

9,75

VII. TVA

lei/ pers

1,72

1,85

VIII. Tarif, Incusiv TVA

lei/ pers

10,78

11,60

Colectare, transport at deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie ți instituții, inclusiv fracții colectate separat

Specificație

U/M

Fundamentarea anterioara

Propus ianuarie 2020

Total lei lunar

Unitar lei/UM

Total lei lunar

Total creșteri

Unitar lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:

forte

73.031,38

28,09

74.371,90

1.340,52

28,60

Combustibil fi fubrifionți

tane

30876,73

11,88

30.876,73

0.00

11,88

Cnergie electrica si tehnologica

tone

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Piese de schimb, utilaje

tone

8862,63

3,41

9.144,46

281,83

3,52

Matern prime și materiale consumabile

tone

226.33

0,09

233.53

7,20

0.09

Chipament de lucru și protecția muncii

tone

310.03

0,12

319.89

9.86

0.12

Reparații

tone

6.982.90

2,69

7 204,96

222.06

2,77

Amo'tiiareo utilajelor și mijloacelor de transport

tone

17.149,22

6,60

17.694,56

545.35

6,81

Redevențd

tone

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Cheltuieli cu protecția mediului

tone

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii executate ae terți

tone

7.214,02

2,77

7.443,43

229,41

2.86

Atte cheltuieli materiale

tone

1.409,53

0,54

1.454,35

44,82

0.56

2. Cheltuieli cu munca vie:

tone

74.703,98

28,73

78.162,77

3.458,79

30,06

salarii

tone

6ZS36J2

26,09

70.977,14

3.140,821

2.7,30

contribuție asigurotone pentru munca

tone

1.526,32

0,59

1.596,99

70.67

0.61

fond handicapați

tone

594,68

0,23

622,ir

27,53

0,24

atte cheltuieli cu munca vie (incusiv tkhetele de masdj

tone

4.746,66

uT

4.966,4?

219,77

1,91

3. Taxe licențe

tone

413,59

0,16

426,75

13,1?

0,16

4. Cheltuieli cu închiriererea utilajelor

tone

7.638,75

2,94

7.881,6?

242,91

3,03

5. Cheltuieli cu depunerea în rampă

tone

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere

tone

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Alte cheltuieli

tone

10.545,08

4,06

10.880,42

335,33

4,18

A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)

tone

166.332,79

63,97

171.723,50

5.390,71’

66,05

B. Cheltuieli financiare

tone

0,00

0,00

0,00

0,06"

0,00

C. Cheltuieli indirecte si generale de administrație

tone

24.949,92

9,60

25.758,53

808,61

9,91

1. Cheltuieli totale (A+B+C)

tone

191.282,71

73,57

197.482,03

6.199,32

75,95

II. Profit

tone

19.128,27

7,36

19.748,20

6193?

7,60

III. Cotă de dezvoltare

tone

0,00

0,00

0,00

0,00'

0,00

IV. Taxa Economie Circulara

tone

70.200,00

~~27,OO'

208.000,00

137.800,00

80,001

IV. Venituri obținute din activitatea de salubrizare {l+ll+lll+IV)

tone

280.610,98

107,93

425.230,23

144.619,25

163,55

V. Cantitate programată

tone

2.600

2.600

VI. Tarif, excusiv TVA (IV: V )

107,93

163,55

VIL TVA

lei/ tone

20,51

31,07

VIII. Tarif, incusiv TVA

lei/ tone

128,44

194,62

Spalat si dezinfectat pubele

Specificație

U/M

Fundamentarea anterioara

Propus ianuarie 2019

Total lei lunar

Unitar lei/UM

Total lei lunar

Total creșteri

Unitar lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:

buc

503,55

0,21

507,03

3,48

0,21

Combustibil șl lubrifianți

buc

393.99

0,164

393,99

0.00

0164

Energie electrica si tehnologico

buc

0,00

0.000

0.00

0,00

0,000

Piese de schimb, utilaje

buc

4.65

0,002

4,80

0,15

0,002

Materii prime p materiale consumabile

buc

3,49

0.001

3.60

0,11

0,001

thfpament de lucru p protecția muncii

buc

4.82

0.002

4.97

0,15

0,002

Reparații

buc

23,66

0,010

24.41

0,75

0,010

Amortiiareo utilajelor fi mijloacelor de transport

buc

0,00

0.000

0,00

0,00

0,000

Redevență

but

0.00

0.000

0,00

0,00

0.000

Cheltuieli cu protecția mediului

buc

0,00

0,000

0,00

0.00

0,000

Alte servicii executate de terți

buc

51,18

0,021

52,81

1,63

0,022

Alte cheltuieli materiale

buc

21.76

0,009

22.45

0.69

0,009

2. Cheltuieli cu munca vie:

buc

1.134,52

0,47

1.187,05

52,53

0,495’

solarii

buc

1 028,66

0.429

1 076,29

47,63

0,448'

contribuție asiguratorie pentru munco

t>(K

23,14

0.010

24.22

1,07

0,010

fond handicapați

buc

9,19

0,004

9,61

0,43

0.004

oițe cheltuieli cu munca vie (incusiv tichetele de masă)

buc

73,53

0,031

76,93

3,40

0,032

3. Taxe licențe

buc

0,00

0,00

0,00

0,0?

0,00

4. Cheltuieli cu închiriererea utilajelor

but

275,89

6,ir

284,66

8,77

0,12

5. Cheltuieli cu depunerea în rampă

buc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere

buc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Alte cheltuieli

buc

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)

buc

1.913,96

0,80

1.978,74

64,79

0,82

B. Cheltuieli financiare

buc

0,00'

0,00

0,00

~ 0 ,00

0,00

C. Cheltuieli indirecte si generale de administrație

buc

287,09

0,12

296,81

9,72

0,12

1. Cheltuieli totale (A+B+C)

buc

2.201,05

0,921

2.275,56

74,50

0,95,

II. Profit

buc

220,11

0,09

227,56

7,45

0,09

III. Cotă de dezvoltare

buc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Venituri obținute din activitatea de salubrizare (l+tl+lll)

buc

2.421,16

1,01

2.503,11

81,95

1,04

V. Cantitate programată

buc

2400

2400

VI. Tarif, excusiv TVA (IV: V )

W/     buc

1,01

1,04

VII. TVA19%

lei/ buc

0,19

0,20

VIII. Tarif, incusiv TVA

lei/ buc

1,20

1,24

FISA DE FUNDAMENTARE pentru stabilirea tarifului Maturat mecanic

Specificație

U/M

Fundamentarea anterioara

Propus ianuarie 2020

Total lei lunar

Unitar lei/UM

Total lei lunar

Total creșteri

Unitar lei/UM

1 Cheltuieli materiale, din care:

1000 mp

83.964,51

5,40

84.716,51

751,99’

5,45

Combustibil și lubnfianțj

1000 mp

60 316,93

3,88

60 316.925

0,000

3,881

Energie electrica s< tehnologica

1000 mp

0.00

0,00

0.00

o.ooo1

0.000

Piese do schimb, utilaje

1000 mp

1 609,58

0,10

1 660. 76

51.185

0.107

Matern pntne și matenaie consumabile

1000 mp

0.00

0.00

0.00

0,000

0.000

Ehipament de lucru șt protecția muncv

1000 mp

107,25

6.01

11066

3.411

0 007

Reparaț»

1000 mp

1 635.77

0.11

1 687 79

52.018

0 109

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

1000 mp

8 772,52

0,56

9 051.49

278 966

0.582

Redevență

1000 mp

2 906.50

0.19

2 998,93

92 42.7

0.193

Cheltuieli cu protecția mediului

1000 mp

0.00

000

0.00

0,000

0.000

Alt» servicii executate de terți

1000 mp

685 89

0,04

707. 71

21,811

0.046

Alte cheltuieli materiale

1000 mp

7 930,07

0,51

8 182,25

252.176

0,527

2. Cheltuieli cu munca vie:

1000 mp

32.348,91

2,08

33.846,66

1.497,75

2,18

salarii

1000 mp

29 942,87

1,93

31 329,23

1 386.355

2.016]

contribuție astguratorte pentru munca

1000 mp

673 71

0.04

704,91

31J93'

0,045

fond handicapați

1000 mp

192,87 f

ooT

201.60

8,930

0.013

alte cheltuieli cu munca vie (incusrv tichelele de masă)

1000 mp

1 539,46

OÎO'

1 610.73

71,277

0.104

3. Taxe licențe

1000 mp

679,15

0,04

700,75

21,60

0,05

4. Cheltuieli cu inchirlererea utilajelor

1000 mp

44.845,92

2.891

46.272,02

1.426,10

2,98

5. Cheltuieli cu depunerea in rampă

1000 mp

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Alte cheltuieli

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)

1000 mp

161.838,49

10,41

165.535,93

3.697,44

10,65

B. Cheltuieli financiare

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C Cheltuieli indirecte si generale de administrație

1000 mp

24.275,77

1,56

24.830,39

554,62

1,60

I. Cheltuieli totale (A+B*C)

1000 mp

186.114,26

11,98

190.366,32

4.252,06

12,25^

II. Profit

1000 mp

18.611,43

1,20

19.036,63

425,21

_______h23

III. Cotă de dezvoltare

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV Venituri obținute din activitatea de salubrizare ( l+ll+lll)

1000 mp

204.725.69

13,17

209.402,95

4.677,27

13,48

....................................

V. Cantitate programată

1000 mp /luna

15.540

15.540

VI. Tarif, excusiv TVA (IV: V)

lei/ 1000 mp

13.18

13,48

VII. TVA

lei/ 1000 mp

2,50

2.56

~ 16,04

VIII. Tarif, Incusiv TVA

lei/ 1000 mp

15,68

FISA DE FUNDAMENTARE pentru stabilirea tarifului Maturat manual

Specificație

U/M

Fundamentarea anterioara

Propus ianuarie 2020

Total lei lunar

Unitar lei/UM

Total lei lunar

Total creșteri

Unitar Set/UM

1. Cheltuieli materiale, din care

1000 mp

15.834,48

0,63

16.338,02

503,54

0,65

Combustibil și lubnfianp

1000 mp

0.000

0.000

0.000

0000

0000

Energie electrica si tehnologica

1000 mp

0000

0.000

0,000

0,000

0,000

Piese de schimb, utilaje

1000 mp

0.000

0.000

0,000

0.000

0,000

Mateni prime și materiale consumabile

1000 mp

7 303.883

0.289

7 536.147

232.263

0.299

Ehipament de lucru ți protecpa muncii

1000 mp

2 078.667

0 082

2 144,769

66.102

0.085

Reparați

1000 mp

0.000

0.000

0.000

0 000

0.000

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

1000 mp

0 000

0.000

0,000

0,000

0.000

RedevențA

1000 mp

6 451 929

0.256

6 657.100

205 171

0.264

Cheltuieli cu protecpa mediului

1000 mp

0000

0.000

0 000

0 000

0.000

Alte servici' executate de terți

1000 mp

0 000

0.000

0.000

0.000

0 000

Aito cheltuieli materiale

1000 mp

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

2. Cheltuieli cu munca vie:

1000 mp

347.415,19

13,76

363.500,51

16.085,32

14,40

salarii

1000 mp

307 980674

12.201

322 240.18

14 259.505

12.766

contribuție aslguratorie pentru munca

1000 mp

6.929.565

0 275

7 250.40

320 839\

0.287

fond handicapați

1000 mp

3 471,591

0,138

3 632,33

160,735

0,144

alte cheltuieli cu munca vie (incusiv tichetele de mas A}

1000 mp

29 033,355

1.150

30 377,60

î.344 244'

1.203

3. Taxe licențe

1000 mp

529,12

0,02

545,95

16,83

0,02

4. Cheltuieli cu Inchiriererea utilajelor

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

o,o6h

5. Cheltuieli cu depunerea în rampă

1000 mp

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

6. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postinchidere

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Alte cheltuieli

1000 mp

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Cheltuieli de exploatare (1*2+3+4+5+6+7)

1000 mp

363.778,79

14,41

380.384,47

16.605,69

15,07

B. Cheltuieli financiare

1000 mp

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

C. Cheltuieli Indirecte si generale de administrație

54.566,82

2,16

57.057,67

2.490,85

2,26

I. Cheltuieli totale (A+B*C)

1000 mp

418.345,61

16,57

437.442,15

19.096,54

17.33

II. Profit

1000 mp

41.834,56

1,66

43.744,21

1.909,65

1,73

III. Cotă de dezvoltare

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV Venituri obținute din activitatea de salubrizare ( KIHIII)

1000 mp

460.180,17

18,23

481.186,36

21.006,19

19,06

V. Cantitate programată

1000 mp /luna

25.241

25.241

VI. Tarif, excuslv TVA (IV: V)

lei/ 1000 mp

18,23

19,06

VII. TVA

lei/ 1000 mp

3,48

3,62

VIII. Tarif, incusiv TVA

lei/ 1000 mp

21,69'

22,68

FISA DE FUNDAMENTARE pentru stabilirea tarifului

Cu ratat rigola manual

Specificație

U/M

Fundamentarea anterioara

Propus ianuarie 2020

Total lei lunar

Unitar lei/UM

Total lei lunar

Total creșteri

Unitar lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din caro:

1000 ml

250,ea

7.01

258,65

7,97

7,24

CombustiM și fubrifianți

1000 ml

000

0.000

0,00

0,00

o.oo

Energie electrica si tehnologica

1000 ml

0.00

0,000

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb utilaje

1000 ml

0.00

0.000

0.00

0,00

0,00

Materii prime și materiale consumabile

1000 ml

106.09

2.993

110.40

3,40

3,09

Ehipament de lucru și protecția muncii

1000 ml

41,11

1.150

42,42

1,31

1,19

Reparații

1000 ml

0.00

0.000

0.00

0.00

0,00

Amortrtaree utilajelor și mijloacelor de transport

1000 ml

0.00

0.000

0,00

0,00

0,00

Redevență

1000 ml

102.56

2,869

105.840

3,26

2,96

Cheltuieli cu protecția mediului

1000 ml

0.00

0.000

0.00

0,00

0,00

Alte servtcn executate de terț

1000 ml

0 00

0,000

000

0,00

0,00

Alte cheltuieli materiale

1000 ml

0.00

0.000

0,00

0,00

0,00

2. Cheltuieli cu munca vie:

1000 ml

5.524,65

154,54

5.780,45

255,79

161,70

salarii

1000 ml

4 916.28

137,53

5.143.91

227,62

143,89

contribuție asiguratorie pentru munca

1000 ml

110.62

3,09

115,74 1

5,12 1

3.24

fond handicapați

1000 ml

55.42

1.55

57,98

2,57

1,62

atte cheltuieli cu munca vie (incusiv ticheteie de masă)

1000 ml

442,34

12,37

462,82

20,48

12,95

3. Taxe licențe

1000 ml

8.40

0,24

8,67

0,27

0,24

4. Cheltuieli cu închiriereroa utilajelor

1000 ml

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Cheltuieli cu depunerea în rampă

1000 ml

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postinchldere

1000 ml

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Alte cheltuieli

IG00 ml

0,00

0,00

0.00

0,00

o,ocT

A. Cheltuieli de exploatare (1*2*3+4*5*6*7)

1000 ml

5.783,74

161,70

6.047,77

264,03

169J8

B. Cheltuieli financiare

1000 ml

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Cheltuieli Indirecte si generale de administrație

1000 ml

867,56

24,27

907,17

39,60

2538

., —_______________________

I. Cheltuieli totale (A+B+C)

1000 ml

6.651,30

186,06

6.954,94

303,64

194,55

II, Profit

1000 ml

665,13

18,61

695,49

30,36

19,46

III. Cotă de dezvoltare

1000 ml

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Venituri obținute din activitatea de salubrizare ( Hll+llt)

1000 ml

7.316,43

204,67

7.650,43

334,00

214,01

V. Cantitate programată

1000 ml /luna

36

36

VI. Tarif, excusiv TVA (IV: V )

lei/ 1000 ml

204,67

214,01

VII. TVA

lei/ 1000 ml

38,89

40,66

VIII. Tarif, incusiv TVA

lei/ 1000 ml

243,56

254,67

FISA DE FUNDAMENTARE pentru stabilirea tarifului Golire coșuri de gunoi

Specificație

U/M

Fundamentarea anterioara

Propus ianuarie 2020

Total lei lunar

Unitar lei/UM

Total lei lunar

Total creșteri

Unitar lei/UM ]

1. Cheltuieli materiale, din care:

buc

1.565,70

0,03

1.615,49

49,79

0,03

Combustibil și lubnfianțt

buc

0.00

0.000

0,00

0,00

0,00

Energie electrica si tehnologica

buc

0,00

0.000

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb, utilaje

buc

0.00

0,000

0,00

0,00

0,00

Matern prime și matenale consumabile

buc

0.00

0,000

0,00

0,00

0,00

Ehipament de lucru și protecția muncii

buc

555,55

0.010

573,21

17,67

0,01

Reparații

buc

0.00

0,000

0,00

0,00

0.00

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

buc

0.00

0,000

0,00

0,00

0,00

Redevență

buc

1.010,15

0,018

1 042.28

32,12

0,02

Cheltuieli cu protecția mediului

buc

0.00

0,000

0,00

0.00

0,00

Alte servicii executate de terți

buc

o.oo

0,000

0,00

0.00

0,00

Alte cheltuieli materiale

buc

0.00

0,000

0,00

0.00

0,00

2. Cheltuieli cu munca vie:

buc

55.374,73

0,96

57.938,58

2.563,85

boi

salarii

buc

49.276.9/

0,857

51556,43

2.281,52

0,90

contribuție asiguratorie pentru munca

buc

1.108.73

0,019

1.160,06

0,02

fond handicapați

buc

555.45

0,010

581,17

25.72

0,01

alte cheltuieli cu munca vie (incusiv ticheteie de masă)

buc

4.433,64

0,077

4.638,92

205,28

0,08'

3. Taxe licențe

buc

81 ,99

o,oo’

84,60'

2,61

b,(xT

4. Cheltuieli cu inchiriererea utilajelor

buc

d,oo1

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Cheltuieli cu depunerea în rampă

buc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchldere

buc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Alte cheltuieli

buc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)

buc

57.022,42

0,99

59.638,67

2.616,25

1,04

B. Cheltuieli financiare

buc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Cheltuieli indirecte si generale de administrație

buc

8.553,36

0,15

8.945,80

392,44

0,16

I. Cheltuieli totale (A+B+C)

buc

65.575,78

1,14

68.584,47

3.008,68

1,19|

II. Profit

buc

6.557,58

0,11

6.858,45

300,87

0,12

III. Cotă de dezvoltare

buc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Venituri obținute din activitatea de salubrizare ( l+ll+lll)

buc

72.133,36

1,25

75.442,91

3.309,55

1,31

V. Cantitate programată

buc /luna

57.500

57.500

VI. Tarif, excusiv TVA (IV: V )

lei/ buc

1,251

-Lâl

VII. TVA

iei/ buc

0,24

0,25

VIII. Tarif, incusiv TVA

lei/ buc

1,49

1,56

FISA DE FUNDAMENTARE pentru stabilirea tarifului întreținerea curățeniei cailor publice

Specificație

U/M

Fundamentarea anterioara

Propus ianuarie 2020

Total lei lunar

Unitar lei/UM

Total lei lunar

Total creșteri

Unitar lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:

1000 mp

512,01

0,25

528,30

16,28

0,26

Combustibil și lubnfian'i

1000 mp

0.00

0,000

0.000

0,000

0.000

Energie electrice si tehnologica

1000 mp

0,00

0.000

0.000

0,000

0,000

Piese de schimb, utilaje

1000 mp

0.00

b.ooo

0.000

0,000

0.000

Matern pntne și matenale consumabile

1000 mp

262.34

0.128

270.683

8.342

0.132

Ehipament Pe lucru și protecția muncii

1000 mp

60,78

0,030

62,711

1,933

0.031

Reparații

1000 mp

0.00

0,000

0,000

0.000

0,000

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

1000 mp

0.00

0,000

0.000

0.000

0.000

Redevență

1000 mp

188.89

0,092

194,902

6.007

0.095

Cheltuieli cu protecția mediului

1000 mp

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

Alte servicii executate de terț

1000 mp

0.00

0.000

0,000

0,000

0,000

Alte cheltuieli materiale

1000 mp

0,00

0,000

0.000

0.000

0.000

2. Cheltuieli cu munca vie:

1000 mp

10.119,35

4,93

10.587,87

468,53H

5,15

salarii

1000 mp

9 005,01

4,384

9 421,94

416.93

4.587

contribuție asiguratorie pentru munca

1000 mp

202.61

0,099

211,99

9,38

0,103'

fond handicapai!

1000 mp

101.51

0,049

106.21

4.70

0.052

8ite cheltuieli cu munca vie (mcusiv ticheteie de masă)

1000 mp

810,22

0,394

847.73

37.51

0.413

3. Taxe licențe

1000 mp

15,52

0,01

16,01

0,491

0,01

4. Cheltuieli cu închlrlererea utilajelor

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Cheltuieli cu depunerea in rampă

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00!

6. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postinchidere

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

7. Alte cheltuieli

1000 mp

0,00'

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3*4+5*6*7)

1000 mp

10 646,88

5,18

11.132,18

485,30

5,42

B Cheltuieli financiare

1000 mp

0,00

o.oo1

0,00

0,00

0,00

C. Cheltuieli Indirecte si generale de administrație

1000 mp

1 597,03

0,78

1.669,83

72,80

0,81

I. Cheltuieli totale (A*B*C)

1000 mp

12.243,91

5,96

12.802,01

558,10

6,23

II. Profit

1000 mp

1.224,39

0,60

1.280,20

55,81

0,62

III. Cotă de dezvoltare

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Venituri obținute din activitatea de salubrizare ( H4I+III)

1000 mp

13.468,30

6,56

14.082,21

613,91

6,86

V. Cantitate programată

1000 mp /tuna

2.054

2.054

VI. Tarif, excuslv TVA (IV: V )

lei/ 1000 mp

6,56

6,86

VII. TVA

lei/ 1000 mp

1,25

1,30

VIII. Tarif, incusiv TVA

lei/ 1000 mp

7.81

8,16

FISA DE FUNDAMENTARE pentru stabilirea tanfului

Transport deșeuri stradale

Specificație

U/M

Fundamentarea anterioara

Propus ianuarie 2020

Total lei lunar

Unitar lei/UM

Total lei lunar

Total creșteri

Unitar lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:

tokm

64.735,16

51,99

65.554,89

819,73

52,65

Combustibil și lubrifiant}

tokm

38 957,39

31.287

38 957.391

0.000

31,287

Energie electrica s» tehnologica

tokm

0,00

0,000

0.000

0.000

0,000

Piese de schimb. utilaje

tokm

17 507,18

14,060

18 063,907

556.728

14,507

Matern prime ți matenale consumabile

tokm

0.00

0.000

0.000'

0,000

0.000

Ehipament de lucru ți protecția muncii

tokm

320,83

0,258

331.033

10.202

0,266

Reparați'

tokm

3 847,25

3,090

3 969,569

122,342

3.188

Amortizarea utilajelor ți mijloacelor de transport

tokm

0,00

0.000

0,000

0.000

0.000

RedevențA

tokm

3 069.91

2.465

3 167.534

97,623

2.544

Cheltuieli cu protecpa mediului

tokm

0,00

0.000

0.000

0,000

0.000

Alte servicii executate de terți

tokm

1 032.60

0.829

1065.439

32,837

0.856

Alte cheltuieli matenale

tokm

0,00

0.000

0.000

0,000

0.000

2. Cheltuieli cu munca vie:

tokm

78.451,01

63,00

82.083,29

3.632,28

65,92

salarii

tokm

71 656,68

57,548

74 974,38

3.317,70

60,21

contribuție asiquratorie pentru munca

tokm

1 612,28

1,295

1.686.92*

74,65

1,35

fond handicapați

tokm

576,94

0,463’

603,65

26.71

0.48

alte cheltuieli cu munca we (mcusiv tichetete de masă)

tokm

4.605,12

3,698

4 818.34

213,22

3,87

3. Taxe licențe

tokm

712.19

0,57

734,84

22,65

0,59

4. Cheltuieli cu inchiriererea utilajelor

tokm

27419.32

22,02

28.291,26

871,93

22,72

5. Cheltuieli cu depunerea in rampă

tokm

0.00

0,00

0,00

0,001

0,00

6. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postinchidere

tokm

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Alte cheltuieli

tokm

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00’

A Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)

tokm

171.317.69

137,59

176.664,28

5.346,60

141,88

8 Cheltuieli financiare

tokm

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Cheltuieli indirecte si generale de administrație

tokm

25.697,65

20,64

26 499,64

801,99

21,28

I. Cheltuieli totale (A+B)

tokm

197.015,34

158,22

203.163,93

6.148,59

163,16

II. Profit

tokm

19.701,53

15,82

20.316,39

614,86

16,32

III. Cotă de dezvoltare

tokm

0,00

o.o’o'

0,00

<W

0,00

IV. Venituri obținute din activitatea de salubrizare ( 1+11*111)

tokm

216.716,86

174,05

223.480,32

6.763,45

179,48

V. Cantitate programată

to

1.245

1.245

VI. Tarif, excuslv TVA (IV: V )

leit tokm

10,88

11,22

VII. TVA

lei/ tokm

2,07

2,13

VIII. Tarif, incusiv TVA

lei/ tokm

12,95

13,35

Nota distanta de calcul 16 km

FISA DE FUNDAMENTARE pentru stabilirea tarifului

Stropit carosabil

Specificație

U/M

Fundamentarea anterioara

Propus ianuarie 2020

Total lei lunar

Unitar lei/UM

Total lei lunar

Total creșteri

Unitar lei/UM

1 Cheltuieli materiale, din care:

1000 mp

4.586,55

1.21

4.617,06

30,51

1,22

CombustibT fi lubnfianț

1000 mp

3 627.09

0.954

3627 085

0.000

0,954

Energie electrica si tehnologica

1000 mp

0.00

0.000

0000

0,000

0 000

Piese de schimb, utilaje

1000 mp

54.40

0.014

56.133

1,730

0.015

Matem phme și materiale consumabile

1000 mp

499.43

0.131

515.307

15,882

0.136

Ehipament de lucru și protecția muncii

1000 mp

15,51

0 004

15 999

0,493

0.004

Reparapi

1000 mp

111,56

0,029

115.103

3,547

0,030

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

1C0C mp

0.00

0,000

0.000

0.000

0.000

RedevențS

1000 mp

220.99

0.058

228,021

7.028

0.060

Cheltuieli cu protecția mediului

1000 mp

0000

0,000

0.000

0.000

0000

Alte servicu executate de terți

1000 mp

57.58

0.015

59 408

1.831

0.016

Alte cheltuieli materiale

1000 mp

0.00

0.000

0.000

0,000

0 000

2. Cheltuieli cu munca vie:

1000 mp

3.791,65

1,00

3.967,21

175,55

1,04

selant

1000 mp

3 463,27

0.91

3 623.62

160.35

0.95

contribuție asiguratorie pentru munca

1000 mp

77,92

0.02

81.53

3,61

0 02

fond handicapați

1000 mp

27.88

0.01

29,18

1,29

0.01

alte cheltuieli cu munca we (incusm tichetele de masi)

1000 mp

222.57

006

232.88

10.31

0.06

3. Taxe licențe

1000 mp

33,45

0,01

34,52

1,06

0,01

4. Cheltuieli cu inchiriererea utilajelor

1000 mp

3.882,13

1,02

4.005,58

123,45

1,05

5 Cheltuieli cu depunerea in rampă

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 Alte cheltuieli

1000 mp

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Cheltuieli de exploatare (1*2*3+4+5+6+7)

1000 mp

12.293,78

3,24

12.624,36

330,58

B. Cheltuieli financiare

1000 mp

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Cheltuieli indirecte sl generale de administrație

1000 mp

1 844,07

0,49

1.893,65

49,59

0,50

I. Cheltuieli totale (A+B*C)

1000 mp

14.137,84

3,72

14.518,01

380,17

3,82

II. Profit

1000 mp

1.413,78

0,37

1.451,80

38,02

0,38

III. Cotă de dezvoltare

1000 mp

0,00

0,00

0,00'

0,00

0,00

IV. Venituri obținute din activitatea de salubrizare ( l+IHIII)

1000 mp

15.551,63

4,09

15.969,81

418,18

4,20

V. Cantitate programată

1000 mp /luna

3.800

3.800

VI. Tarif, excusiv TVA (IV: V )

lei/ 1000 mp

4,09

4,20'

VII. TVA

lei/ 1000 mp

0,78

0,801

VIII Tarif, incusiv TVA

lei/ 1000 mp

4,87

5,00

Specificație

U/M

Fundamentarea anterioara

Propus ianuarie 2020

Total lei lunar

Unitar lei/UM

Total lei lunar

Total creșteri

Unitar lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:

1000 mp

7.690,20

18,96

7.816,45

126,25

19,28

Combustibil și lubnfianți

1000 mp

3.720,09

9,174

3.720.09

0.000

9,174

Energie electrica si tehnologica

1000 mp

0,00

0,000

0,00

0,000

0,000

Piese de schimb, utilaje

1000 mp

78,45

0.193

80.94

2.495

0.200

Materii pnme și matenale consumabile

1000 mp

3.410,81

8,411

3 519.28

108.464

8,679

Ehipament de lucru și protecția munca

1000 mp

17 88

0.044

18,44

0.568

0,045

Reparații

1000 mp

128,60

0,317

132.69

4 089

0.327

Amortizarea utiia/elor ș mijloacelor de transport

1000 mp

0,00

0.000

0,00

0,000

0,000

Redevenți

1000 mp

270.30

0 667

278.89

8,595

0.688

Cheltuieli cu protecția mediului

1000 mp

0.00

0,000

0.00

0,000

0.000

Alte servicii executate de terți

1000 mp

64.08

0,158

66,12

2.038

0,163

Alte cheltuieli materiale

1000 mp

0,00

0,000

0.00

0,000

0.000

2. Cheltuieli cu munca vie:

1000 mp

4.370,93

10.78

4.573,31

202,37

11,28

salarii

1000 mp

3 992.38

98^

4 177,23

184.85

10.30

contribuție asiquratone pentru munca

1000 mp

89,83

022\

93 99

4.16

0.23

fond handicapați

1CO0 mp

32.14

0,08

33,63

1,49

0,08

alte cheltuieli cu munca vte (incusiv tichetele de masă)

1000 mp

256,58

0,63

268~4o

11.88

0.66

3. Taxe licențe

1000 mp

51,31

0,13

52,94

1,63

0,13

4. Cheltuieli cu inchiriererea utilajelor

1000 mp

2.829,17

6,98

2.919,14

89,97

7,20

5. Cheltuieli cu depunerea In rampă

1000 mp

o,ool

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere

1000 mp

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Alte cheltuieli

1000 mp

0,00

0,00l

0,00'

o.oo1

0,00

A Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4*5+6+7)

1000 mp

14.941,61

36,85

15.361,83

420,22

37,88

B. Cheltuieli financiare

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Cheltuieli indirecte si generale de administrație

1000 mp

2.241,24

5,53

2.304,27

63,03

5,68

I. Cheltuieli totale (A+B+C)

1000 mp

17.182,85

42,37

17.666,11

483,26'

43,57

II Profit

1000 mp

1.718,29

4,24

1.766,61

48,331

4,36'

III. Cotă de dezvoltare

1000 mp

~ 0,001

0,00

0,00

0,00i

0,00

IV. Venituri obținute din activitatea de salubrizare ( l+ll+lll)

1000 mp

18.901,14

46,61

19.432,72

531,58

47,92

V. Cantitate programată

000 mp /luna

406

406

VI. Tarif, excusiv TVA (IV: V)

lei/ 1000 mp

46,61

47,92

VII. TVA

lei/ 1000 mp

8,86

9,11

VIII. Tarif, Incusiv TVA

lei/ 1000 mp

55,47

57,03

FISA DE FUNDAMENTARE pentru stabilirea tarifului întreținere spatii verzi

Specificație

U/M

Fundamentarea anterioara

Propus ianuarie 2020

Total lei lunar

Unitar lei/UM

Total lei lunar

Total creșteri

Unitar lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:

1000 mp

19.282,77

6,40^

19.516,71

233,94

6,47

Combustibil și tubhfianți

1000 mp

11 926.15

3.957

11 926.15

0,00

3,96

Energie electrica si tehnologica

1000 mp

0,00

0.000

0.00

0.00

0,00

Piese de schimb, utilaje

1000 mp

6.401,12

2.124

6 604,68

203,56

2.19

Materii pnme și matenale consumabile

1000 mp

0.00

0,000

0.00

0.00

0.00

Ehipament de lucru și protecția munca

1000 mp

214.50

0,071

221,32

6.82

0.07

Reparații

1000 mp

123,45

0,041

127,38

3.93

0,04

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

1000 mp

617,27

0,205

636.90

19.63

0,21

RedevențS

1000 mp

0.2?

0,000

0,27

0.01

0.00

Cheltuieli cu protecța mediului

1000 mp

0.00

0.000

0,00

0.00

0,00

Alte servicii executate de terp

1000 mp

0,00

0.000

0,00

0.00

0.00

Alte cheltuieli matenale

1000 mp

0.00

0,000

0,00

0.00

0,00

2. Cheltuieli cu munca vie:

1000 mp

38.454.671

12,76

40.235,13

1.780,45

13,35

salarii

1000 mp

34 220.07

11.353

35 804,46

1 584,39

11,88

contribuție asiguratone pentru munca

1000 mp

769,95

0.255

805,60

35,65

0,27

fond handicapați

1000 mp

385,73

0.128

403.59

17.86

0.13

alte cheltuieli cu munca vie (incusiv bchetele de masă)

1000 mp

3 076.92

1,021

3.221,47

142,55

1,07

3. Taxe licențe

1000 mp

96,12

0,03

99,17

3,06

0,03'

4. Cheltuieli cu închlriererea utilajelor

1000 mp

«0

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Cheltuieli cu depunerea în rampă

1000 mp

"mo1

0,00

0,00

0,00

0,00]

6. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postinchidere

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Alte cheltuieli

1000 mp

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)

1000 mp

57.833,56

19,19

59.851,01

2.017,45

19,86

B. Cheltuieli financiare

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Cheltuieli Indirecte si generale de administrație

8.675,03

2,88

8.977.65

302,62

2,98

I. Cheltuieli totale (A*B*C)

1000 mp

66.508,59

22,07

68.828,66

2.320,07

22,84

II. Profit

1000 mp

6.650,86

2,21

6.882,87

232,01

2,28

III. Cotă de dezvoltare

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Venituri obținute din activitatea de salubrizare (

1000 mp

73.159,45

24,27

75.711,52

2.552,07

25,12

V. Cantitate programată

1000 mp Huna

3.014

3.014

VI. Tarif, excusiv TVA (IV: V )

lei/ 1000 mp

24,27

25,12

VII. TVA

tel/ 1000 mp

4,61

4.77

VIII. Tarif, incusiv TVA

tel/ 1000 mp

28,88

29,89

FISA DE FUNDAMENTARE pentru stabilirea tarifului Incarcat manual deșeuri stradale

Specificație

U/M

Fundamentarea anterioara

Propus ianuarie 2020

Total lei lunar

Unitar lei/UM

Total lei lunar

Total creșteri

Unitar lei/UM

1 Cheltuieli materiale, din care:

(0

428.80

0,75

443,46

13,67

0,78

Combustibil și lubafianți

to

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

Energie electrica si tehnologica

to

0.00

0,000

0.000

0.000

0.000

Piese ne schimb, utilaje

to

0.00

0,000

0,000

0 000

0000

Materii pnme și matenaie consumabile

to

102.08

0,180

106,150

3.272

0.186

Ehipament de lucru și protecția muncii

to

80,74

0,142

83,308

2.568

0.146

Reparații

to

0.00

0 000

0 000

0.000

0,000

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

to

0.00

0,000

0.000

0,000

0,000

RedevențS

to

246.18

0,432

254,005

7.828

0,446

Cheltuieli cu protecția mediului

to

0 00

0.000

0 000

0.000

0.000

Alte servicii executate de terț

to

0.00

0,000

0,000

0000

0.000

Alte cheltuieli materiale

to

0.00

0,000

0,000

i0,000

0,000

2. Cheltuieli cu munca vie:

to

13.443,11

23,58

14.065,53

622,42

24,68

salarii

to

11 962,77

20,987

12 516,64

553.88

21,96

contribuție asigurător ie pentru munca

to

269.16

0.472

281,62

12.46

0,49

fond handicapați

to

134.85

0,237

14109

6.24

0,25

alte cheltuieli cu munca vie (incustv nchetele de masă)

to

1 076.34

1,888

1.12617

49 83

198

3. Taxe licențe

to

20,03

0,04

20.67

0,64

0,04

4. Cheltuieli cu inchirlererea utilajelor

to

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00)

5. Cheltuieli cu depunerea în rampă

to

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postinchidere

(0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Alte cheltuieli

to

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

A Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)

to

13.892,04

24,37

14.529,66

636,72

25,49

B. Cheltuieli financiare

to

0,00

0.00

o,oo

0,00

0,00

C. Cheltuieli indirecte si generale de administrație

to

2.083,94

3,66

2.179,45

95,51

3,82

I. Cheltuieli totale (A+B+C)

to

15.976,89

28,031

16.709,11

732,23

29,1?

II. Profit

to

1.597,69

2,80

1.670,91

73,22

2,93

III. Cotă de dezvoltare

to

0,00

0,00

0,00

0,00

o'oo’

IV. Venituri obținute din activitatea de salubrizare ( 1*11+111)

to

17.574.57

30.83

18.380,03

570

805,45

32,25

V. Cantitate programată

to /luna

570

VI. Tarif, excusiv TVA (IV: V)

lei/ to

30,83

32,25

VII. TVA

lei/ to

5,86

6,13

VIII. Tarif, Incusiv TVA

lei/ to

36,69

38,38

Specificație

U/M

Fundamentarea anterioara

Propus ianuarie 2020

Total lei lunar

Unitar lei/UM

Total lei lunar

Total creșteri

Unitar lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:

1000 mp

5.891,72

8,69

6.079,08

187,36

8,97

Combustibil și lubrifianp

1000 mp

0.00

0.000

0.00

0,00

0.00

Energie electrica si tehnologica

1000 mp

0.00

0.000

0,00

0,00

0.00

Piese de schimb. utHa/e

1000 mp

000

0.000

0.00

0.00

0,00

Mateni prime și matenale consumabile

1000 mp

2.208,51

3.259

2 276.74

70,23

3,36

Ehipament de lucru și protecția muncii

1000 mp

855,58

1,262

882.79

27,21

1,30

Reparații

1000 mp

0.00

0.000

0.00

0.00

0.00

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

1000 mp

0,00

0,000

0,00

0,00

0.00

Redevență

1000 mp

2.827,62

4,172

2 917,54

89,92

4,30

Cheltuieli cu protecția mediului

1000 mp

0,00

0.000

0.00

0.00

0 00

Alte servicii executate de terț

1000 mp

0.00

0.000

0.00

0.00

0,00

Alte cheltuieli materiale

1000 mp

0.00

0,000

0.00

0 00

000

2. Cheltuieli cu munca vie:

1000 mp

153.383,80

226,31

160.485,47

7.101,67

236,79

salarii

1000 mp

136.493,29

201,392

142 812,93

6.319,64

210,72

contribuție asiguratorie pentru munca

1000 mp

3.071,10

4.531

3 213,29

142,19

4,74

fond handicapați

1000 mp

1 538'57

2.270

1 609.80

71.24

2.38

alte cheltuieli cu munca vie (tncusiv trchetele de masi)

1000 mp

12.280,84

18.120

12 849,45

568.60

18 96

3. Taxe licențe

1000 mp

230,85

0,34

238,19

7,34

0,351

4. Cheltuieli cu închiriererea utilajelor

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Cheltuieli cu depunerea in rampă

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Alte cheltuieli

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

o,ooi

A. Cheltuieli de exploatare (1*2+3*4*5+6+7)

1000 mp

159.506,36

235,35

166.802,73

7.296,37

246,11

B. Cheltuieli financiare

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

o,ool

C. Cheltuieli indirecte si generale de administrație

1000 mp

23.925,95

35,30

25.020,41

1.094,46

36,92

I. Cheltuieli totale (A+0+C)

1000 mp

183.432,31

270,65

191.823,14

8.390,82

283,03"!

II. Profit

1000 mp

18.343,23

27,06

19.182,31

839,08

28,30

III. Cotâ de dezvoltare

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,004

IV. Venituri obținute din activitatea de salubrizare ( l+ll+lll)

1000 mp

201.775,54

297,71

211.005,45

9.229,90

311,33

V. Cantitate programată

1000 mp /luna

678

678

VI. Tarif, excusiv TVA (IV: V)

lei/ 1000 mp

297,71

311,33

VII. TVA

lei/ 1000 mp

56,57

59,15

VIII. Tarif, incusiv TVA

lei/ 1000 mp

354,28

370,48

FISA DE FUNDAMENTARE pentru stabilirea tarifului

Cu ratat, incarcat mecanizat

Specificație

U/M

Fundamentarea anterioara

Propus ianuarie 2020

Total lei lunar

Unitar lei/UM

Total lei lunar

Total creșteri

Unitar lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:

mc

3,22

3,22

3,28

0,06

3.28

Combustibil șt lubrifianți

mc

1.24

1,236

1,24

0.00

1.24

Energic electrica si tehnologica

mc

0,00

0.000

0,00

0.00

0.00

Piese de schimb. iMa/e

mc

0.42

0.415

0.43

0,01

0,43

Materii pnme și matenaie consumabile

mc

0.00

0.000

0,00

0.00

0.00

Ebipament de lucru șt pmtecța muncii

mc

0.00

0 000

0.00

0.00

0,00

Reparați

mc

0.32

0.320

0.33

0,01

0.33

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

mc

1.14

1.140

1,18

6,04

1.18

Redevență

mc

009

0 090

0.09

0.00

0.09

Cheltuieli cu protecția mediului

mc

0.00

0.000

0,00

0.00

0.00

Alte servicn executate de terț

mc

0.02

0.020

0.02

0,00

0.02

Alte cheltuieli materiale

mc

0.00

0.000

0.00

0,00

0,00

2. Cheltuieli cu munca vie:

mc

1,51

1.51

1,55

0,04

1>5~5{

salarii

mc

1.380

1.380

1.41

0.03

141

fond handicapați

mc

0.010

0.010

0.01

o.oo'

0.01

alte cneituieil cu munca vie (incusiv ttcheteie de masă}

mc

0,090

0.090

0,09

0 00

0.09

contribuție asiguratorie pentru munca

mc

0.030

0.030

0,03

0.00

0,03

3. Taxe licențe

mc

0,01

0,01

0,01

o,oa

0,01

4. Cheltuieli cu inchiriererea utilajelor

mc

0,00

0,00

0,00

o,oo'

o.oo1

5. Cheltuieli cu depunerea in rampă

mc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Fond pentru închiderea depozitului de deyeuri și urmărirea acestuia postinchldere

mc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Alte cheltuieli

mc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Cheltuieli de exploatare (1*2*3*4+5*6+7)

mc

4,74

4,74

4,84

0,10

4,84

B. Cheltuieli financiare

mc

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

C Cheltuieli indirecte si panerele de administrație

mc

0,71

0,71

0,73

0,01

0,73

I. Cheltuieli totale (A+B+C)

mc

5,45

5,45

5,57

0,11

5,57

II. Profit

mc

0,55

0,55

0,56

6,or

0,56

III. Cotă de dezvoltare

mc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Venituri obținute din activitatea de salubrizare ( l♦ll♦HI)

mc

6,00

6.00

6,12

0,13

6,12

V. Cantitate programată

mc

1

1

VI. Tarif, excusiv TVA (IV: V )

lei/ mc

6,00

6,12

VII. TVA

lei/ mc

1.14

1.16

VIII. Tarif, incusiv TVA_______________________________

lei/ mc

7,14

7,28

FISA DE FUNDAMENTARE pentru stabilirea tarifului

Pluguit

Specificație

U/M

Fundamentarea anterioara

Propus ianuarie 2020

Total lei lunar

Unitar lei/UM

Total lei lunar

Total creșteri

Unitar let/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:

1000 mp

14.973,68

4,34

15,170,73

197,05

4,40

Combustibil și lubnfianți

1000 mp

8.777,12

2,544

8 777,12

0.00

2.54

Energie electrica sl tehnologica

1000 mp

0,00

0,000

0.00

0,00

0,00

Piese de schimb, utilaje

1000 mp

1 170.89

0,339

1 208,12

37.23

0,35

Matem pnme și materiale consumabile

1000 mp

0.00

0,000

0.00

0.00

0,00

Ehipamem de lucru și protecția muncii

1000 mp

31.01

0,009

32 00

0.99

0.01

Repara^

1000 mp

955,21

0,277

965.59

30,36

0.29

Amortizarea utila/elor și mijloacelor de transport

1000 mp

3.232,06

0.937

3 334,84

102.78

0.97

Redevență

1000 mp

403,60

0,117

416.44

12,83

0,12

Cheltuieli cu protecția mediului

1000 mp

0,000

0,000

0,00

0.00

0,00

Alte servicii executate de terți

1000 mp

403,79

0,117

416,63

12,84

0.12

Alte cheltuieli materiale

1000 mp

0,00

0,000

000

0.00

0.00

2. Cheltuieli cu munca vie:

1000 mp

7.583,30

2.20

7.934,41

351,11

2,30

salarii

1000 mp

6926.54

2,008

7 247.24

320,70

2,10

contribuție asiguratone pentru munca

1000 mp

155,85

0,045

163,06

7,22

0,05

fond handicapați

1000 mp

55.77

0,0161

58,35

2,58

0.02

alte cheltuieli cu munca vie (mcusiv bcnetele de masă}

1000 mp

445.14

0,129

465,75

20.61

014 i

3. Taxe licențe

1000 mp

170,51

0,05

175.93

5,42

0,05

4. Cheltuieli cu închiriererea utilajelor

1000 mp

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

5. Cheltuieli cu depunerea în rampă

1000 mp

0,00

0.00

0,00

d,oa

0,00

6. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri ți urmărirea acestuia postinchidere

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 Alte cheltuieli

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Cheltuieli de exploatare (1*2+3+4*5+6*7)

1000 mp

22.727,50

6,59

23.281,08

553,58

6,75

B Cheltuieli financiare

1000 mp

0,00

o,o<r

0,00

0,00

0,00

C. Cheltuieli indirecte sl generale de administrație

1000 mp

3.409.12

0,99

3.492.16

83,04

1,01

I. Cheltuieli totale (A+B+C)

1000 mp

26.136,62

7,58

26.773,24

636,62

7,76

II. Profit

1000 mp

2.613,68

0,76

2.677,32

63,66

0,78

III. Cotă de dezvoltare

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001

IV. Venituri obținute din activitatea de salubrizare ( l*H+lll)

1000 mp

28.750,28

8,33

29.450,56

700,28

8,54

V. Cantitate programată

1000 mp /luna

3 450

3.450

VI. Tarif, excusiv TVA {IV: V )

lei/ 1000 mp

8,33

8,54

VII. TVA

lei/ 1000 mp

1,58

1.62

VIII. Tarif, incusiv TVA

lei/ 1000 mp

9,91

10,16

Specificație

U/M

Fundamentarea anterioara

Propus ianuarie 2020

Total lei lunar

Unitar lei/UM

Total lei lunar

Total creșteri

Unitar lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:

1000 mp

4.405,70

2.68

4.422,01

16,31

2,69

Combustibil și lubnUanț

1000 mp

3 892,699

2,372

3 692.699

0,000

2,372

Energie electrica si tehnologica

1000 mp

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

Piese de schimb, utilaje

1000 mp

155,642

0.095

160.591

4.949

0 098

Matern prime și matenale consumabile

1000 mp

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

Ehipament de lucru și protecța muncn

1000 mp

71.501

0,044

73.775

2,274

0,045

Reparați

1000 mp

55,339

0,034

57.099

1.760

0,035

Amortizarea utilajelor șt mijloacelor de transport

1000 mp

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

Redevență

1000 mp

230,516

0.140

237,846

7,330

0.145

Cheltuieli cu protecța mediului

1000 mp

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

Alte servicu executate de terț

1000 mp

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

Alte cheltuieli matenale

1000 mp

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

2. Cheltuieli cu munca vie:

1000 mp

3.673,69

2,24

3.843,78

170,09

2J4

salam

1000 mp

3 355.53

2,044

3.510,89

155,36

'          2.14

contnbutie asiguratone pentru munca

1000 mp

75,50

0,046

78,99

3.50

0,05

tond handicapați

1000 mp

27,02

0.016

28,27

1,25

0.02

alte cheltuieli cu munca we (incusiv tichetele de masă)

1000 mp

215,65

0,131

225,63

9.98

0,14

3. Taxe licențe

1000 mp

25,02

0,02

25,81

0,80

0,02

4. Cheltuieli cu inchlriererea utilajelor

1000 mp

4.711,52

2.87

4.861,35

149,83

2,96

5. Cheltuieli cu depunerea in rampă

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Alte cheltuieli

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Cheltuieli de exploatare (1*2*3+4*5+6+7)

1000 mp

12.815,93

7,81

13.152,95

337,03

8,0?

B Cheltuieli financiare

1000 mp

0,00

0,00

0,00

o.ool

0,00

C. Cheltuieli indirecte si generale de administrație

1000 mp

1.922,39

1,17

1 972,94

50,55

1,20

I. Cheltuieli totale (A*B*C)

1000 mp

14.738,31

8,98

15.125,90

387,58

9,22

II. Profit

1000 mp

1.473,83

0,90

1.512,59

38,76

0,92

III. Cotă de dezvoltare

1000 mp

o,661

0,00

0,001

0,00

0,00

IV. Venituri obținute din activitatea de salubrizare ( l+ll+lll)

1000 mp

16.212.15

9,88

16.638,49

426,34

10,14

V. Cantitate proqramată

1000 mp /luna

1.841

1.641

IVI. Tarif, excusiv TVA (IV: VI

lei/ 1000 mp

9,88

10,14

VII. TVA

lei/ 1000 mp

1,88

1,93

VIII. Tarif, incusiv TVA_________

lei/ 1000 mp

11,76

12,07

FISA DE FUNDAMENTARE pentru stabilirea tarifului Combatere polei cu material antiderapant

Specificație

U/M

Fundamentarea anterioara

Propus ianuarie 2020

Total lei lunar

Unitar lei/UM

Total lei lunar

Total creșteri

Unitar lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:

1000 mp

30.480,12

3,09

36.931,31

451,19

3,13

Combustibil și lubrifiant)

1000 mp

22 291,91

1,887

22 291.91

0.00

1.891

Energie electrica si tehnologica

1000 mp

0 00

0,000

0,00

000

0.00

Piese <fe schimb. utdaje

1000 mp

2 119.55

0,179

2 186,95

67.40

0.19

Materii pnme ți matenaie consumabile

1000 mp

0.00

0,000

0,00

0,00

0.00

Ehtpament de lucru ți protecția muncii

1000 mp

81,84

0.007

84.44

2.60

0.01

Reparații

1000 mp

2 520.69

0.213

2 600,85

80,16

0.22

Amortizarea unla/elor ți mijloacelor de transport

1000 mp

7 173.69

i0,607

7 401,81

228,12

0,63

Redevență

1000 mp

1 226.88

0.104

1 265.90

39.01

0.11

Cheltuieli cu protecpa mediului

1000 mp

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Alte servicii executate de terți

1000 mp

1 065.56

0,090

1 099.45

33.88

0 09

Alte cheltuieli materiale

1000 mp

0,00

0.000

0,00

ooo1

0.00

2. Cheltuieli cu munca vie:

1000 mp

20.011,50

1,69

20.938,03

926,53

W

selorh

1000 mp

18 278,38

1,547

19 124.67

846.29

1.62

contribuție asiguratorie pentru munca

1000 mp

411,26

0,035

430,31

19.04

0.04

fond handicapați

1000 mp

147.17

0.012

153.981

6.81

0 01

alte cheltuieli cu munca vie (incusiv bcbetele de masă)

1000 mp

1 174 69

0.099

1.229,07

54.39

0,10

3. Taxe licențe

1000 mp

448,30

0,04

462,56

14,26

0,04

4. Cheltuieli cu Inchiriererea utilajelor

1000 mp

1.708,38

0,14'

1.760,65

54,26

0,15

5. Cheltuieli cu depunerea in rampă

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

o,o<r

6. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postinchidere

1000 mp

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

7 Alte cheltuieli

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)

1000 mp

58 646,30

4,96

60.092,54

1.446,24

5,09

B. Cheltuieli financiare

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Cheltuieli indirecte si generale de administrație

1000 mp

8.706,95

0,74

9.013,88

216,94

0,76

I. Cheltuieli totale (A+B+C)

1000 mp

67.443,25

5,71

69.106,42

1.663,17

5,85

II Profit

1000 mp

6.744,33

0,57

6.910,64

166,32

0,58

III. Cotă de dezvoltare

1000 mp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Venituri obținute din activitatea de salubrizare ( l+ll+lll)

1000 mp

74.187,58

6,28

76.017,06

1.829,49

6,43

V. Cantitate programată

1000 mp /luna

11 813

11.813

VI. Tarif, excusiv TVA (IV: V )

lei/ 1000 mp

6,28

6,43

VII. TVA

lei/ 1000 mp

1,19

1,22

VIII. Tarif, incusiv TVA

lei/ 1000 mp

7.47

7,65

FISA DE FUNDAMENTARE pentru stabilirea tarifului

Curatarea de zapada si gheata a gurilor de scurgere

Specificație

U/M

Fundamentarea anterioara

Propus ianuarie 2020

Total lei lunar

Unitar lei/UM

Total lei lunar

Total creșteri

Unitar lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:

buc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Combustibil ș/ lubnfianți

buc

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

Energie electrica si tehnologica

buc

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

Piese de schimb, utilaje

buc

0,000

0.000

0,000

0 000

0.000

Matern prime și materiale consumabile

buc

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

Ehipament de lucru și protecția muncii

buc

0,000

0.000

0.000

0,000

0000

Reparații

buc

0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

buc

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

Redevență

buc

0,001

0,001

o.oor

0~.000

0.001

Cheltuieli cu protecția mediului

buc

0,000

0.000

0,000

0.000

0.000

Alte servicii executate de terți

buc

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Alte cheltuieli materiale

buc

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

2. Cheltuieli cu munca vie:

buc

0,06

0,06

0,06

0,00’

0,06

salarii

buc

0,052

0.052.

0055^

0,002

0.055

contribuție astguratorie pentru munca

buc

0,001

OOOT

0,001

0.000

0.001

fond handicapați

buc

0.001

0,001

0,001

0,000

0.001

alte cheltuieli cu munca vie (tncusiv tichetele de masă)

buc

0,007

0007

0,007

0 000

0,007

3. Taxe licențe

buc

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

4. Cheltuieli cu tnchiriererea utilajelor

buc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Cheltuieli cu depunerea in rampă

buc

0.00

o.oo'

0,00

0,00

0,00

6. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere

buc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Alte cheltuieli

buc

o^ool

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)

buc

0,06

0,06

0,07

0,00

0,07

B. Cheltuieli financiare

buc

0,00

o.oo1

0,00

0,00

0,00

C. Cheltuieli indirecte si generale de administrație

buc

0,01

0,01

0,01

0,00

0,01

I. Cheltuieli totale (A+B+C)

buc

0,07

0,07

0,08

0,00

0,08^

II. Profit

buc

0,01

0,01

0,01

0,00

0,01

III. Cotă de dezvoltare

buc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Venituri obținute din activitatea de salubrizare ( l+IWII)

buc

0,08

0,08

0,08

0,00

0,08

V. Cantitate programată

buc

1

1

iVI. Tarif, excusiv TVA (IV: V )

iei/ buc

0,08

0,08

VII. TVA

lei/ buc

0,02

0,02

VIII. Tarif, incusiv TVA

iei/ buc

0,10

0,10

Specificație

U/M

Fundamentarea anterioara

Propus ianuarie 2020

Total lei lunar

Unitar lei/UM

Total lei lunar

Total creșteri

Unitar lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:

mc

116,68

0,97

120,39

3,71

1,00

CombustiM și lubafianp

mc

0,000

0000

0,000

0.000

0 000

Energie electrica si tehnologica

mc

0,000

0,000

0.000

0,000

0000

Piese de schimb, utilaje

mc

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

Materii prime și materiale consumabile

mc

97 735

0,814

100.843

3,108

0.840

Ehipament de lucru și pmtecpa muncii

mc

4,770

0.040

4.922

0.152

0.041

Reparați

mc

0.000

0.000

0000

0.000

0 000

Amortizarea utilajelor ș> mijloacelor de transport

mc

0.000

0,000

0.000

0,000

0 000

Redevență

mc

14.179

0.118

14.630

0.451

0 122

Cheltuieli cu protecția mediului

mc

0.000

0000

0,000

0,000

0 000

Alte servicii executate de terț

mc

0.000

0.000

0.000

o.ooo'

0 000

Alte cheltuieli materiale

mc

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

2. Cheltuieli cu munca vie:

mc

675.55

5,63

706,82

31,28

5,89

salam

mc

6/7,04

5.14

645,6/"'

28 57

5.38

contribuție asiguratorie pentru munca

mc

13.88

0,12

14.53'

0,64

0,12

fond handicapați

mc

4,97

0.04

5 20

0.23

0.04

alte cheltuieli cu munca vie (incustv tichetele de masă)

mc

39,65

0,33

41.41?

1.84

0.35

3. Taxe licențe

mc

1,22

0,01

1,25

0,04

0,01

4. Cheltuieli cu inchiriererea utilajelor

mc

0,00

0,00

0.00

0,66

0,00

S. Cheltuieli cu depunerea în rampe

mc

o.ooH

0,00

0,00

0,00

o,66l

6. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postinchidere

mc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Alte cheltuieli

mc

0,00

0.00

0,00

o,oa

0,00

A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)

mc

703,45

6,61

828,47

35,03

6,90

B. Cheltuieli financiare

mc

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Cheltuieli indirecte si generale de administrație

mc

119,02

0.99

124,27

5,25

1,04

I. Cheltuieli totale (A+B+C)

mc

912,46

7,60

952,74

40,281

7,94

li. Profit

mc

91,25

0,76

95,27

4,6a

0,79

III. Cotă de dezvoltare

mc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Venituri obținute din activitatea de salubrizare ( t+IW-lli)

mc

1.003,71

8,38

1.048,02

44,31

8,73

V. Cantitate programată

mc /luna

120,00

120

'VI. Tarif, excusiv TVA {IV: V)

lei/ mc

8,36

8,73

VII. TVA

iei/ mc

1.59

1,66

VIII. Tarif, incuslv TVA

lei/ mc

9,95

10,39

Specificație

U/M

Fundamentarea anterioara

Propus ianuarie 2020

Total iei lunar

Unitar lei/UM

Total lei lunar

Total creșteri

Unitar lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:

mc/km

2.151,44

8,15

2.164,63

13,19

8,20

Combustibil șt lubrifianț

mc/km

1 736.774

6.579

1 736.774

0,000

6,579

Energie electrica si tehnologica

mc/km

0,000

0,000

0.000

0.000

0000

Piese de schimb utilaje

mc/km

117,542

0445'

121,280

3.738

0.459

Materii prime și materiale consumabile

mc/km

I0,000

0.000

0.000

0,000

0.000

Etnpament de lucru și protecța muncu

rnc/km

11.002

0.042

11.352

0,350

0.043

Reparații

mc/km

131.934

0.500

136.129

4.195

0,516

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

mc/km

0.000

0.000

0.000

0,000

0000

Redevență

mc/km

114.298

0.433

117.933

3,635

0 447

Cheltuieli cu protecția mediului

mc/km

0000

0000

0000

0.000

0 000

Alte servicn executate de terț

mc/km

39.893

0.151

41,162

1,269

0.156

Alte cheltuieli materiale

mc/km

0.000

0.000

0,000

0,000

0 000

2. Cheltuieli cu munca vie:

mc/km

2.305,60

8,73

2.412,35

106,75

9,14

salarii

mc/km

2 105.926

7,977

2.203 430

97,504

8 346

contribuție asigur atone pentru munca

mc/km

4Ț38

0,179

49,577

2,194

0,188

fond handicapați

mc/km

T6Î96

0,064 \

17 741

0,785

0 067

alte cheltuieli cu munca vie (incusiv tichetele de masă)

mc/km

135,34

0,513

141,607

6.266

0,536

3, Taxe licențe

mc/km

23,78

0,09

24,54

0,76

0,09

4. Cheltuieli cu închiriererea utilajelor

mc/km

1.705,43

6,4tT

1.759,66

54,23

EfiT

5. Cheltuieli cu depunerea In rampă

mc/km

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere

mc/km

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Alte cheltuieli

mc/km

0,00

0,00

0,00

0,00

o,ool

A. Cheltuieli de exploatare (1+2*3*4+5*6+7)

mc/km

6.186,26

23,43

6.361,19

174,92

24,10

B Cheltuieli financiare

mc/km

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

C. Cheltuieli indirecte si generale de administrație

mc/km

927,04

3,51

954,18

26,24

3,61

I. Cheltuieli totale (A*B)

mc/km

7.114,20

26,95

7.315,36

201,16

27,71

II. Profit

mc/km

711,42

2,69

731,54

20,12

2,77

III. Cotă de dezvoltare

mc/km

0,00

0,00

o.oo'

0,00'

0,00

IV. Venituri obținute din activitatea de salubrizare ( Kti*lli)

mc/km

7.825,62

29.64

8.046,90

221,28

30,48

V. Cantitate programată

mc

264.0

264

VI. Tarif, excusiv TVA (IV: V)

lei/ mc/km

4.94

5,08

VII. TVA

lei/ mc/km

0.94

0,97

VIII. Tarif, incusiv TVA

lei/ mc/km

5,88

6,05

Nota distanta de calcul 6 km

TARIFE SPALAT CAROSABIL PIAȚA UNIRII

Specificare

U/M

Tarif actual

Propus ianuarie 2020

Programat anual lei

Tarif propus lei/UM

Programat anual lei

Total creșteri

Tarif propus lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:

1000 mp

54.297,96

105,968

56.024,63

1.726,67

109,338

Combustibil și lubrifianți

1000 mp

0,00

0,000

0,00

0,00

0,000

Energie electrică si tehnologică

1000 rnp

0,00

0.000

0,00

0,00

0,000

Piese de schimb, utilaje

0.00

0,000

0,00

0,00

0,000

Materii prime și materiale consumabile

1000 mp

33.278,85

64,947

34.337,12

1.058,27

67,012

Ehipament de lucru și protecția muncii

1000 mp

104.691

0,204

108,02

3,33

0,211

Reparații

1000 mp

0,00

0,000

0,00

0,00

0,000

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

1000 mp

19.629,37

38,309

20.253,59

624,21

39,527

Redevențâ

1000 mp

1.285,04

2,508

1.325,91

40,86

2,588

Cheltuieli cu protecția mediului

1000 mp

0,00

0,000

0.00

0,00

0,000

Alte servicii executate de terți

1000 mp

o.oo1

0,000

0,00

0.00

0,000

Alte cheltuieli matenale

1000 mp

0,00

0,000

0,00

0,00

0,000

2. Cheltuieli cu munca vie, din care:

1000 mp

14.410,45

28,123

15.077,66

667.20

29,426

- salarii

1000 mp

12.688,29

24,762

13.275,76

587.47

25,909

- contribuție asiguratone pentru munca

1000 mp

285,49

0,557

298.70

13,22

0,583

- fond handicapați

1000 mp

32,60

0,064

34,11

1.51

0,067

- alte cheltuieli cu munca vie (incusiv tichetele de masă)

1000 mp

1.404,07

2,740

1.469,08

65,01

2,867

Taxe licențe

1000 mp

0,00

0,000

0,00

0,00

0,000

j... Cheltuieli cu inchiriererea utilajelor

1000 mp

0,00

0,000

0,00

0,00

0,000

5. Cheltuieli cu depunerea in rampă

1000 mp

0,00

0,000

0,00

0.00

0,000

6. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia post închidere

1000 mp

0,00

0,000

0,00

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,00

0,000

7. Alte cheltuieli (taxe, impozite)

1000 mp

0,00

0,000

0,00

0,00

0,000

A Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)

1000 mp

68.708,41

134,091

71.102,29

2.393,88

138,763

B Cheltuieli financiare

1000 mp

0,00

0,000

0,00

0,00

0,000

C. Cheltuieli indirecte si generale de administrație (15%)

1000 mp

10.306,26

20,114

10.665,34

359,08

20,814

1. Cheltuieli totale (A+B+C)

1000 mp

79.014,67

154,205

81.767,63

2.752,96

159,578

II. Profit 10%

1000 mp

7.901,47

15,421

8.176,76

275,30

15,958

III. Cota de dezvoltare

1000 mp

0,00

0,000

0,00

0,00

’ 0,0001

iV. Venituri obținute din activitatea de salubrizare ( l’-UI+lll)

lei/ora

86.916,14

169,626

89.944,39

3.028,26

175,54

V. Cantitate programată

1000 mp/ora

512,40

512,400

512,40

VI. Tarif, excusiv TVA (IV: V )

lei/1000 mp

169,63

175,54

VII. TVA

lei/1000 mp

32,23

33,35

VIII. Tarif, inclusiv TVA

le</1000 mp

201,85

208,89

vest

/1 1°^ s A

x— .

RER Vest SA

Centralizator cheltuieli salariale/grupe de salariati (2020 fata de 2019)

2019

2020

Creștere cheltuieli cu forța de munca 2020 vs 2019

Categorie angajați

Nr

pers

Cheltuieli firma

Nr pers

Cheltuieli firma

Muncitori

207

551.317

207

585.458

6,19%

Personal de specialitate, inclusiv conducători autospeciala

91

387.262

91

402.537

3,94%

Muncitori calificați

8

22.136

8

23.414

5,77%

Personal activitati administrative

35

130.270

35

135.908

4,33%

Funcții cu pregătire superioara si asimilate

13

80.085

13

82.162

2,59%

Funcții de conducere

10

94.389

10

94.549

0,17%

Total Oradea

364

1.265.459

364

1.324.027

4,63%

17/01/2020


INSSEINSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Bd, Libertății 16, București Sector 5, ROMANIA

Fax: +4021 312 4875 / 318 1851 / 318 1873 romstat@insse.io

Diseminare: Tel. 318 1871 / 317 7770; Fax 318 1874; datestat@msse.io

Biroul de presa: Tel / Fax: 318 1869 biroupresa@insse ro

Către

Ca răspuns la solicitarea dvs. din data de 17-1-2020, va comunicam Indicele Preturilor de Consum (IPC)

Indicele lunar al preturilor de consum - Rezultatele căutării


Perioada curenta

Perioada de referința

TOTALIPC (%)

IPC Mărfuri alimentare (%)

IPC Mărfuri nealimentare (%)

IPC Servicii (%)

2019 -Decembrie

2019 - Ianuarie

103,18

103,72

102,66

103,57

© 1998*2018 Institutul Național de Statistică

Reutilizarea conținutului acestui wcbsite, integral sau parțial, în formă originală sau modificată, precum și stocarea într-un sistem de regăsire sau transmiterea sub orice formă și prin orice mijloace se fac numai conform licenței pentru o guvernare deschisă.

Utilizarea conținutului acestui websrte, cu titlu explicativ, în articole, studii, cărți este autorizată numai cu indicarea clară și precisă a sursei.