Hotărârea nr. 2/2020

privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea ca membru fondator la constituirea Asociației „ClusTherm Transylvania”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOȚARARE

privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea ca membru fondator la constituirea Asociației „ClusTherm Transylvania”

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 3361/10.01.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3354/10.01.2020 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea participării UAT Municipiul Oradea ca membru fondator la constituirea Asociației „ClusTherm Transylvania”

Având în vedere multiplele oportunități de finanțare care vor fi disponibile pentru asocierile de tip cluster in exercițiul financiar 2021-2027, precum și a importanței strategice a resursei geotermale pentru Municipiul Oradea

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialite al Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), lit. e), alin. (4) lit. a), alin. (9) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă participarea UAT Municipiul Oradea ca membru fondator la constituirea Asociației „ClusTherm Transylvania”

Art.2. UAT Municipiul Oradea va fi reprezentat de dl. Primar Ilie Bolojan

Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 500 lei reprezentând contribuția la constituirea patrimoniului inițial al Asociației „ClusTherm Transylvania”.

Art.4. Se mandatează Primarul UAT Municipiul Oradea, dl. Ilie Bolojan, să reprezinte Municipiul

Oradea în cadrul Asociației și să semneze Actul Constitutiv și Statutul Asociației „ClusTherm Transylvania”

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.6. Prezenta hotarare se comunica cu:

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •   Institutia Prefectului Judetului Bihor

 • •  Directia Management Proiecte cu Finantare Internatională

 • •   Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 14 ianuarie 2020 Nr. 02


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

ACT CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI “ClusTherm Transylvania”

- DRAFT -

 • I. NATURA JURIDICĂ, DENUMIRE, MEMBRII FONDATORI ȘI SEDIU (FILIALE / SUCURSALE)

Art. 1 - NATURA JURIDICĂ

(1) ASOCIAȚIA “ClusTherm Transylvania” denumită în continuare ASOCIAȚIE, s-a constituit în mod voluntar de către membrii fondatori și se înregistrează ca persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial și care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentelor acte consitutive, a dispozițiilor cuprinse în OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, modificată și aprobată prin L. 246/2005, precum și a completărilor aduse de alte norme aplicabile persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial, potrivit legislației române.

 • (2) ASOCIAȚA este neguvernamentală, apolitică, nonprofit și independentă, nesubordonată vreunei alte persoane juridice.

Art. 2 - MEMBRII FONDATORI:

Reprezentanți mediul de afaceri:

 • 1. Alin Bogdan (Perla 1 Mai)

 • 2. Casa de Consultanță Țucra

 • 3. DacidavaEXIM

 • 4. Farmec

 • 5. Hygia Consult

 • 6. Prod Serv Com (Hotel President Băile Felix și Aqua President)

 • 7. Puturoasa SPA Center (Băile Puturoasa)

 • 8. Salina Turda

 • 9. Simfonia Aromelor (My Simphony Fresh Cosmetics)

 • 10. Solarex (Aqua Star Satu-Mare)

Reprezentanți învățământ / CDI:

 • 11. Universitatea din Oradea

 • 12. Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca

 • 13. INCDTIM Cluj-Napoca

 • 14. USAMV Cluj-Napoca

Reprezentanți instituții publice:

 • 15. Primăria Municipiului Carei

 • 16. Primăria Municipiului Oradea

 • 17. Primăria Municipiului Salonta

 • 18. Primăria Municipiului Turda

 • 19. Primăria Orașului Beclean

 • 20. Primăria Orașului Livada

 • 21. Primăria Orașului Negrești-Oaș

 • 22. Primăria Orașului Sângeorz-Băi

 • 23. Primăria Orașului Tășnad

 • 24. Primăria Comunei Sânmartin

 • 25. Primăria Comunei Tămășeu

 • 26. Primăria Comunei Vama

Reprezentanți activități suport:

 • 27. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

 • 28. GAL Ținutul Haiducilor

 • 29. Zona Metropolitană Oradea

Art. 3 - DENUMIREA ASOCIAȚIEI

(1) Denumirea este “ClusTherm Transylvania”, denumire rezervată prin dovada disponibilității denumirii cu numărul .......... din ............... eliberată de către Ministerul Justiției - Serviciul

Comunicare și Relații Publice.

Art. 4 - Sediul ASOCIAȚIEI

 • (1) Sediul ASOCIAȚIEI este România, localitatea Cluj-Napoca, strada Tiberiu Popoviciu, nr. 2-4, Unitatea A/01/05 - Etaj 1 (clădire Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative - CREIC).

 • (2) Asociația își poate desfășura activitatea pe întregul teritoriu al României și în străinătate.

 • (3) În funcție de necesități, asociația își poate constitui filiale și sucursale, în țară sau străinătate, prin decizia Adunării Generale, în condițiile legii.

 • II. SCOP, OBIECTIVE ȘI DURATA ASOCIAȚIEI

Art. 5 - SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

(1) ASOCIAȚIA se constituie pentru de a planifica, a organiza și a coordona activitatea “ClusTherm Transylvania”, structură reprezentată de totalitatea entităților membre ale ASOCIAȚIEI (membri fondatori și membri aderenți), cu scopul de a crește competitivitatea economică a ASOCIAȚIEI și a membrilor, atât în plan național, cât și în plan internațional, prin valorificarea resurselor geotermale, termo-minerale, minerale terapeutice și minerale naturale.

(2) ASOCIAȚIA va acționa în vederea atingerii următoarelor obiective:

 • 1.   Crearea și dezvoltarea unui cadru favorabil pentru activitatea “ClusTherm Transylvania”;

 • 2.    Creșterea capacității de cercetare - dezvoltare - inovare (CDI) prin stimularea cooperării între instituții de cercetare - dezvoltare - inovare (CDI), întreprinderi și alte entități, precum și prin creșterea accesului întreprinderilor la infrastructuri și servicii de cercetare -dezvoltare - inovare (CDI);

 • 3.    Identificarea și promovarea inițiativelor care genereaza produse și servicii inovatoare de interes pentru ASOCIAȚIE, dar și generarea de proiecte de cercetare, dezvoltare si inovare (CDI), cu și/sau pentru membrii ASOCIAȚIE;

 • 4.    Promovarea, încurajarea și susținerea învățământului, dar și a spiritului antreprenorial, prin propunerea de soluții pertinente pentru sectoarele de interes ale ASOCIAȚIE, inclusiv generarea și dezvoltarea de proiecte strategice în acest sens;

 • 5.    Sprijinirea transferului de cunoștințe și susținerea activității economice a membrilor, prin derularea unor achiziții comune și prin creșterea intensității activităților comerciale între membrii ASOCIAȚIE, pe de o parte, dar și prin derularea unor activități comerciale, în comun a le membrilor, cu alte entități din afara ASOCIAȚIE;

 • 6.   Susținerea, promovarea și implicare în generarea unor proiecte de interes comun, inclusiv proiecte de dimensiuni mari, transfrontaliere, prin crearea unor mecanisme colaborative, precum și a unor instrumente și canale optime pentru gestionarea eficientă a informațiilor și oportunităților pentru ASOCIAȚIE și membri;

 • 7.    Identificarea oportunităților de colaborare în direcția susținerii ASOCIAȚIE și a membrilor, prin diverse programe, parteneriate, intrumente și/sau operațiuni bancare sau nonbancare, precum și atragerea de resurse (investiții, fonduri europene, scheme de ajutor de stat, fonduri de risc etc) pentru dezvoltarea ASOCIAȚIE și a membrilor;

 • 8.   Promovarea intereselor ASOCIAȚIE prin organizarea și/sau participarea de/la evenimente (forumuri, simpozioane, conferințe, seminarii, dezbateri etc);

 • 9. Promovarea de inițiative legislative menite să corecteze - sau, dupa caz - să reglementeze anumite aspecte de interes pentru ASOCIAȚIE și membri;

 • 10. Desfășurarea oricăror activități necesare atingerii scopului și obiectivelor asocierii, inclusiv a unor activități cu caracter economic.

Art. 6 - DURATA

(1) S-a stabilit durata de funcționare a ASOCIAȚIEI pe o perioadă nedeterminată.

 • III. PATRIMONIUL INIȚIAL ȘI ORGANELE DE CONDUCERE

Art. 7 - PATRIMONIUL INIȚIAL

(1) S-a stabilit patrimoniul inițial, la data constituirii ASOCIAȚIEI, în sumă de 14.500 lei, format din aportul egal al fiecărui membru fondator, cu o participare în valoare de 500 lei/ membru, după cum urmează:

Reprezentanți mediul de afaceri:

 • 1. Alin Bogdan (Perla 1 Mai): 500 lei;

 • 2. Casa de Consultanță Țucra: 500 lei;

 • 3. Dacidava EXIM: 500 lei;

 • 4. Farmec: 500 lei;

 • 5. Hygia Consult: 500 lei;

 • 6. Prod Serv Com (Hotel President Băile Felix și Aqua President): 500 lei;

 • 7. Puturoasa SPA Center (Băile Puturoasa): 500 lei;

 • 8. Salina Turda: 500 lei;

 • 9. Simfonia Aromelor (My Simphony Fresh Cosmetics): 500 lei;

 • 10. Solarex (Aqua Star Satu-Mare): 500 lei;

Reprezentanți învățământ / CDI:

 • 11. Universitatea din Oradea: 500 lei;

 • 12. Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca: 500 lei;

 • 13. INCDTIM Cluj-Napoca: 500 lei;

 • 14. USAMV Cluj-Napoca: 500 lei;

Reprezentanți instituții publice:

 • 15. Primăria Municipiului Carei: 500 lei;

 • 16. Primăria Municipiului Oradea: 500 lei;

 • 17. Primăria Municipiului Salonta: 500 lei;

 • 18. Primăria Municipiului Turda: 500 lei;

 • 19. Primăria Orașului Beclean: 500 lei;

 • 20. Primăria Orașului Livada: 500 lei;

 • 21. Primăria Orașului Negrești-Oaș: 500 lei;

 • 22. Primăria Orașului Sângeorz-Băi: 500 lei;

 • 23. Primăria Orașului Tășnad: 500 lei;

 • 24. Primăria Comunei Sânmartin: 500 lei;

 • 25. Primăria Comunei Tămășeu: 500 lei;

 • 26. Primăria Comunei Vama: 500 lei;

Reprezentanți activități suport:

 • 27. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest: 500 lei;

 • 28. GAL Ținutul Haiducilor: 500 lei;

 • 29. Zona Metropolitană Oradea: 500 lei.

Art. 8 - ORGANELE DE CONDUCERE ȘI CONTROL

 • (1) Consiliul Director va avea în special rol de coordonare și va fi compus din 8 persoane, fiecare dintre acestea reprezentând un membru al ASOCIAȚIEI: 1 președinte, 6 vicepreședinți și 1 secretar general. Prima componența nominală a Consiliul Director este urmatoarea:

 • 1. Președinte: Țucra Cristian Nicoale, reprezentând Casa de Consultanță Țucra;

 • 2. Vicepreședinte: Fechete Dumitru, reprezentând Prod Serv Com (Hotel President Băile Felix și Aqua President);

 • 3. Vicepreședinte: Apahidean Dorin, reprezentând Salina Turda;

 • 4. Vicepreședinte: Zoltan Barbara, reprezentând Solarex AquaStar Satu-Mare);

 • 5. Vicepreședinte: Toader Valentin, reprezentând Universitatea Babeș-Bolyai;

 • 6. Vicepreședinte:................<reprezentant al instituțiilor publice>

 • 7. Vicepreședinte: Nicolae Moldovan (Primarul Orașului Beclean și Președinte al GAL Ținutul Haiducilor) sau Dîncu Ionel (reprezentant legal GAL Ținutul Haiducilor - pe termen nedeterminat) Unul dintre cei doi va fi stabilit prin hotărâre CD săptămâna aceasta (atașez CI urile amândurora pentru eficientizare)

 • 8. Secretar general: Cristina Vâlcan, reprezentând Hygia Consult.

 • (2) Nominalizarea și alegerea componenței Consiliului Director se va face în cadrul Adunării Generale, dintre persoanele care reprezintă legal un membru al ASOCIAȚIE. Perioada pentru care se alege nominal componența Consiliului Director este de 2 ani. Persoanele care compun Consiliului Director nu vor fi remunerate.

 • (3) Consiliul Director poate lua decizii statutare prin prezența majorității simple la ședința în cauză. Deciziile Consiliului Director se vor lua prin votul majorității simple celor prezenți. Fiecare persoană, respectiv președintele și vicepreședinții, mai puțin secretarul, au dreptul la vot egal, respectiv 1 vot / membru. Secretarul general nu are drept de vot.

 • (4) Desfășurarea activității Consiliului Director va fi reglementată în cadrul unui Regulament intern de organizare și funcționare, supus aprobării Adunării Generale, în conformitate cu drepturile și obligațiile stabilite în Statutul ASOCIAȚIEI.

 • (5) Activitatea de control a gestiunii patrimoniului și a activității economico-financiare a

ASOCIAȚIEI este asigurată de un cenzor, ales de Adunarea Generală, în persoana dnei. / dlui................

Se împuternicește Cabinet Avocat.......... să desfășoare și să semneze toate documentele

pentru dobândirea personalității juridice a ASOCIAȚIEI, inclusiv reprezentare în instanță.

Prezentul act constitutiv se completează cu prevederile legislației în vigoare.

Semnături membri fondatori:

Reprezentanți mediul de afaceri:

 • 1. Alin Bogdan (Perla 1 Mai) prin...................................................

 • 2. Casa de Consultanță Țucra prin...................................................

 • 3. Dacidava EXIM prin...................................................

 • 4. Farmec prin...................................................

 • 5. Hygia Consult prin...................................................

 • 6. Prod Serv Com (Hotel President Băile Felix și Aqua President)

prin ...................................................

 • 7. Puturoasa SPA Center (Băile Puturoasa) prin...................................................

 • 8. Salina Turda prin...................................................

 • 9. Simfonia Aromelor (My Simphony Fresh Cosmetics) prin...................................................

 • 10. Solarex (Aqua Star Satu-Mare) prin...................................................

Reprezentanți învățământ / CDI:

 • 11. Universitatea din Oradea prin...................................................

 • 12. Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca prin...................................................

 • 13. INCDTIM Cluj-Napoca prin...................................................

 • 14. USAMV Cluj-Napoca prin...................................................

Reprezentanți instituții publice:

 • 15. Primăria Municipiului Carei prin...................................................

 • 16. Primăria Municipiului Oradea prin...................................................

 • 17. Primăria Municipiului Salonta prin...................................................

 • 18. Primăria Municipiului Turda prin...................................................

 • 19. Primăria Orașului Beclean prin...................................................

 • 20. Primăria Orașului Livada prin...................................................

 • 21. Primăria Orașului Negrești-Oaș prin...................................................

 • 22. Primăria Orașului Sângeorz-Băi prin...................................................

 • 23. Primăria Orașului Tășnad prin...................................................

 • 24. Primăria Comunei Sânmartin prin...................................................

 • 25. Primăria Comunei Tămășeu prin...................................................

 • 26. Primăria Comunei Vama prin...................................................

Reprezentanți activități suport:

 • 27. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest prin...................................................

 • 28. GAL Ținutul Haiducilor prin...................................................

 • 29. Zona Metropolitană Oradea prin...................................................

STATUTUL ASOCIAȚIEI “CLUSTER©”

- DRAFT -

 • I. NATURA JURIDICĂ, DENUMIRE, MEMBRII FONDATORI ȘI SEDIU (FILIALE / SUCURSALE)

Art. 1 - NATURA JURIDICĂ

 • (1) ASOCIAȚIA “ClusTherm Transylvania” denumită în continuare ASOCIAȚIE, s-a constituit în mod voluntar de către membrii fondatori și se înregistrează ca persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial și care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentelor acte consitutive, a dispozițiilor cuprinse în OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, modificată și aprobată prin L. 246/2005, precum și a completărilor aduse de alte norme aplicabile persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial, potrivit legislației române.

 • (2) ASOCIAȚA este neguvernamentală, apolitică, nonprofit și independentă, nesubordonată vreunei alte persoane juridice.

Art. 2 - MEMBRII FONDATORI:

Reprezentanți mediul de afaceri:

 • 1. Alin Bogdan (Perla 1 Mai)

 • 2. Casa de Consultanță Țucra

 • 3. Dacidava EXIM

 • 4. Farmec

 • 5. Hygia Consult

 • 6. Prod Serv Com (Hotel President Băile Felix și Aqua President)

 • 7. Puturoasa SPA Center (Băile Puturoasa)

 • 8. Salina Turda

 • 9. Simfonia Aromelor (My Simphony Fresh Cosmetics)

 • 10. Solarex (Aqua Star Satu-Mare)

Reprezentanți învățământ / CDI:

 • 11. Universitatea din Oradea

 • 12. Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca

 • 13. INCDTIM Cluj-Napoca

 • 14. USAMV Cluj-Napoca

Reprezentanți instituții publice:

 • 15. Primăria Municipiului Carei

 • 16. Primăria Municipiului Oradea

 • 17. Primăria Municipiului Salonta

 • 18. Primăria Municipiului Turda

 • 19. Primăria Orașului Beclean

 • 20. Primăria Orașului Livada

 • 21. Primăria Orașului Negrești-Oaș

 • 22. Primăria Orașului Sângeorz-Băi

 • 23. Primăria Orașului Tășnad

 • 24. Primăria Comunei Sânmartin

 • 25. Primăria Comunei Tămășeu

 • 26. Primăria Comunei Vama

Reprezentanți activități suport:

 • 27. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

 • 28. GAL Ținutul Haiducilor

 • 29. Zona Metropolitană Oradea

Art. 3 - DENUMIREA ASOCIAȚIEI

(1) Denumirea este “ClusTherm Transylvania”, denumire rezervată prin dovada disponibilității denumirii cu numărul.......... din............... eliberată de către Ministerul Justiției -

Serviciul Comunicare și Relații Publice.

Art. 4 - Sediul ASOCIAȚIEI

(1) Sediul ASOCIAȚIEI este România, localitatea Cluj-Napoca, strada Tiberiu Popoviciu, nr. 2-4, Unitatea A/01/05 - Etaj 1 (clădire Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative - CREIC).

 • (2) Asociația își poate desfășura activitatea pe întregul teritoriu al României și în străinătate.

 • (3) În funcție de necesități, asociația își poate constitui filiale și sucursale, în țară sau străinătate, prin decizia Adunării Generale, în condițiile legii.

 • II. SCOP, OBIECTIVE ȘI DURATA ASOCIAȚIEI

Art. 5 - SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

 • (1) ASOCIAȚIA se constituie pentru de a planifica, a organiza și a coordona activitatea “ClusTherm Transylvania”, structură reprezentată de totalitatea entităților membre ale ASOCIAȚIEI (membri fondatori și membri aderenți), cu scopul de a crește competitivitatea economică a ASOCIAȚIEI și a membrilor, atât în plan național, cât și în plan internațional, prin valorificarea resurselor geotermale, termo-minerale, minerale terapeutice și minerale naturale.

 • (2) ASOCIAȚIA va acționa în vederea atingerii următoarelor obiective:

 • 1.   Crearea și dezvoltarea unui cadru favorabil pentru activitatea “ClusTherm Transylvania”;

 • 2.    Creșterea capacității de cercetare - dezvoltare - inovare (CDI) prin stimularea cooperării între instituții de cercetare - dezvoltare - inovare (CDI), întreprinderi și alte entități, precum și prin creșterea accesului întreprinderilor la infrastructuri și servicii de cercetare -dezvoltare - inovare (CDI);

 • 3.    Identificarea și promovarea inițiativelor care genereaza produse și servicii inovatoare de interes pentru ASOCIAȚIE, dar și generarea de proiecte de cercetare, dezvoltare si inovare (CDI), cu și/sau pentru membrii ASOCIAȚIE;

 • 4. Promovarea, încurajarea și susținerea învățământului, dar și a spiritului antreprenorial, prin propunerea de soluții pertinente pentru sectoarele de interes ale

ASOCIAȚIE, inclusiv generarea și dezvoltarea de proiecte strategice în acest sens;

 • 5.    Sprijinirea transferului de cunoștințe și susținerea activității economice a membrilor, prin derularea unor achiziții comune și prin creșterea intensității activităților comerciale între membrii ASOCIAȚIE, pe de o parte, dar și prin derularea unor activități comerciale, în comun a le membrilor, cu alte entități din afara ASOCIAȚIE;

 • 6.   Susținerea, promovarea și implicare în generarea unor proiecte de interes comun, inclusiv proiecte de dimensiuni mari, transfrontaliere, prin crearea unor mecanisme colaborative, precum și a unor instrumente și canale optime pentru gestionarea eficientă a informațiilor și oportunităților pentru ASOCIAȚIE și membri;

 • 7.    Identificarea oportunităților de colaborare în direcția susținerii ASOCIAȚIE și a membrilor, prin diverse programe, parteneriate, intrumente și/sau operațiuni bancare sau nonbancare, precum și atragerea de resurse (investiții, fonduri europene, scheme de ajutor de stat, fonduri de risc etc) pentru dezvoltarea ASOCIAȚIE și a membrilor;

 • 8.   Promovarea intereselor ASOCIAȚIE prin organizarea și/sau participarea de/la evenimente (forumuri, simpozioane, conferințe, seminarii, dezbateri etc);

 • 9.    Promovarea de inițiative legislative menite să corecteze - sau, dupa caz - să reglementeze anumite aspecte de interes pentru ASOCIAȚIE și membri;

 • 10.  Desfășurarea oricăror activități necesare atingerii scopului și obiectivelor asocierii, inclusiv a unor activități cu caracter economic.

Art. 6 - DURATA

(1) S-a stabilit durata de funcționare a ASOCIAȚIEI pe o perioadă nedeterminată.

CAPITOLUL III: PATRIMONIUL, VENITURILE ȘI CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI

Art. 7 - PATRIMONIUL INIȚIAL

 • (1) S-a stabilit patrimoniul inițial, la data constituirii ASOCIAȚIEI, în sumă de 14.500 lei, format din aportul egal al fiecărui membru fondator, cu o participare în valoare de 500 lei/ membru, după cum urmează:

Reprezentanți mediul de afaceri:

 • 1.  Alin Bogdan (Perla 1 Mai): 500 lei;

 • 2.  Casa de Consultanță Țucra: 500 lei;

 • 3.  Dacidava EXIM: 500 lei;

 • 4.  Farmec: 500 lei;

 • 5.   Hygia Consult: 500 lei;

 • 6.  Prod Serv Com (Hotel President Băile Felix și Aqua President): 500 lei;

 • 7.  Puturoasa SPA Center (Băile Puturoasa): 500 lei;

 • 8.   Salina Turda: 500 lei;

 • 9.  Simfonia Aromelor (My Simphony Fresh Cosmetics): 500 lei;

 • 10. Solarex (Aqua Star Satu-Mare): 500 lei;

Reprezentanți învățământ / CDI:

 • 11. Universitatea din Oradea: 500 lei;

 • 12. Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca: 500 lei;

 • 13. INCDTIM Cluj-Napoca: 500 lei;

 • 14. USAMV Cluj-Napoca: 500 lei;

Reprezentanți instituții publice:

 • 15. Primăria Municipiului Carei: 500 lei;

 • 16. Primăria Municipiului Oradea: 500 lei;

 • 17. Primăria Municipiului Salonta: 500 lei;

 • 18. Primăria Municipiului Turda: 500 lei;

 • 19. Primăria Orașului Beclean: 500 lei;

 • 20. Primăria Orașului Livada: 500 lei;

 • 21. Primăria Orașului Negrești-Oaș: 500 lei;

 • 22. Primăria Orașului Sângeorz-Băi: 500 lei;

 • 23. Primăria Orașului Tășnad: 500 lei;

 • 24. Primăria Comunei Sânmartin: 500 lei;

 • 25. Primăria Comunei Tămășeu: 500 lei;

 • 26. Primăria Comunei Vama: 500 lei;

Reprezentanți activități suport:

 • 27. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest: 500 lei;

 • 28. GAL Ținutul Haiducilor: 500 lei;

 • 29. Zona Metropolitană Oradea: 500 lei.

Art. 8 - VENITURILE ASOCIAȚIEI

 • (1) Patrimoniul inițial urmează a fi dezvoltat ulterior constituirii ASOCIAȚIEI prin:

 • a) cotizațiile anuale ale membrilor și celelalte contribuții și taxe stabilite în sarcina membrilor de către Adunarea Generală;

 • b) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;

 • c) dividendele societăților comerciale înființate de ASOCIAȚIE;

 • d) donații, sponsorizări sau legate;

 • e) resurse obținute de la bugetul de stat și/sau bugetele locale și/sau programe de finanțare cu fonduri europene sau internaționale;

 • f) venituri din activitățile economice directe;

 • h) fonduri/finanțări pentru proiecte în acord cu statutul ASOCIAȚIE primite de la persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate;

 • i) alte mijloace legale.

 • (2) Fondurile existente vor fi folosite exclusiv pentru îndeplinirea scopului ASOCIAȚIE și realizarea obiectivelor propuse.

Art. 9 - CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI

 • (1) Se vor efectuat toate cheltuielile necesare pentru o derulare optimă a activităților ASOCIAȚIE, în vederea îndeplinirii scopurilor și a obiectivelor asocierii.

 • (2) ASOCIAȚIA va putea efectua inclusiv cheltuieli de investiții, acordare de donații și burse de studiu sau perfecționare.

CAPITOLUL IV: MEMBRII ASOCIAȚIEI. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

Art. 10 - MEMBRII ASOCIAȚIEI

(1) ASOCIAȚIA are următoarele categorii de membri:

 • a) Membri - persoane juridice (inclusiv entități organizate sub forma de PFA, II și IF), care au luat inițiativa înfințării ASOCIAȚIEI și persoane juridice (inclusiv entitați organizate sub forma de PFA, II și IF), care dobândesc calitatea de membru după înființarea asociației;

c) Membri de onoare - calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director persoanelor juridice sau fizice care și-au adus o contribuție importantă la desfășurarea activității sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale ASOCIAȚIEI.

 • (2) ASOCIAȚIA își desfășoară efectiv activitatea prin:

 • a) reprezentanți ai membrilor ASOCIAȚIEI;

 • c) colaboratori voluntari;

 • d) personal angajat și/sau alte tipuri de contracte, conform legislației în vigoare.

Art. 11 - DOBÂNDIREA ȘI PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU AL ASOCIAȚIEI

 • (1) ASOCIAȚIA este o structură deschisă și orice persoană juridică care contribuie la dezvoltarea scopului și obiectivelor asocierii, poate să dobândească calitatea de membru, dacă își însușește și respectă actele constitutive, documentele de organizare și funcționare, și parcurge o procedură transparentă de aderare.

 • (2) Admiterea noilor membri în cadrul asociației se face prin hotărârea Consiliului Director, pe baza unei cereri de adeziune însoțită de copia actelor constitutive și a altor informații și documente, conform prevederilor procedurale cuprinse în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Director.

 • (3) Calitatea de membru se pierde în următoarele moduri:

 • a) la cerere, prin renunțare la calitatea de membru;

 • b) în caz de pierdere/încetare a personalității juridice;

 • c) la dizolvarea asociației;

 • d) prin excludere.

 • (4) Sancțiunea de excludere se aplică de către Adunarea Generală, pentru încălcări grave sau repetate ale obligațiilor statutare, în cazurile expres prevăzute de Statut sau în alte cazuri când Adunarea Generală apreciază că repetitivitatea sau gravitatea încălcărilor impune această măsură.

 • (5) Excluderea unui membru se face la propunerea Consiliului Director sau a cel puțin 1 /4 din membrii ASOCIAȚIEI, prin votul a % din totalul membrilor prezenți în urma unei convocări statutare a Adunării Generale. Această decizie este definitivă și se poate modifica doar dacă condițiile care au stat la baza excluderii se modifică, moment în care persoana juridică în cauză poate solicita din nou adeziunea la ASOCIAȚIE.

 • (6) Dobândirea și pierderea calității de membru al asociației se anunță în scris tuturor celorlalți membri ai asociației în termen de 30 de zile de la data producerii acestora.

Art. 12 - DREPTURILE MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

 • (1) Toți membrii ASOCIAȚIEI sunt beneficiarii tuturor rezultatelor acțiunilor/activităților întreprinse de ASOCIAȚIE în urmărirea scopului și obiectivelor pentru care aceasta s-a constituit.

 • (2)  În funcție de gradul de implicare a membrilor în unele activitățile punctuale desfășurate de ASOCIAȚIE, vor putea exista situații în care membrii cu o implicare mai mare să beneficieze de un drept preferenițial sau condiții mai favorabile la exploatarea rezultatelor, în comparație cu ceilalți membrii ai asociației, proporțional cu contribuția fiecăruia dintre acești membri la respectivele activități, iar aceste situații vor fi considerate excepții față de prevederile evidențiate anterior la pct (1).

 • (3) Excepțiile prevăzute la pct. (2) vor avea un caracter particular, vor fi făcute publice și sunt consecințele implementării unor proiecte în care parte din membri au o implicare semnificativă, putând avea în consecință un drept preferențial, dar nu exclusiv, în privința beneficiilor rezultate din acele acțiuni/activități. Aceste excepții vor trebui aprobate punctual în sedințe ale Adunării Generale, prin acordul punctual pentru implementarea unor proiecte.

 • (4) Toți membrii ASOCIAȚIE au următoarele drepturi:

 • a) să participe sau să fie reprezentați la Adunările Generale ale ASOCIAȚIE; delegarea votului se face prin mandat scris unui alt membru al ASOCIAȚIE sau unei alte persoane desemnate în acest scop;

 • b) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale ASOCIAȚIE;

 • c) să sesizeze ASOCIAȚIA despre problemele care privesc interesele generale ale membrilor, în vederea apărării și promovării acestor interese;

 • d) să participe, la cerere, la adoptarea hotărârilor în cadrul organelor de conducere ale ASOCIAȚIE;

 • e) să-și expună opiniile cu privire la orice situație legată de bunul mers al ASOCIAȚIE;

 • f) să aibă acces la evidențele contabile cu privire la modul de folosire a fondurilor ASOCIAȚIE;

 • g) să beneficieze de serviciile și bunurile ASOCIAȚIE, în condițiile stabilite de statut și în regulamentul de funcționare, precum și în situații speciale reglementate în cadrul unor proiecte.

Art. 13 - OBLIGAȚIILE MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

 • (1) Toți membrii ASOCIAȚIEI au obligații egale, excepție fiind situațiile când eventualele drepturi preferențiale și/sau condiții mai favorabile la exploatarea unor rezultate au corelate obligații suplimentare, asumate prin liberul consimțământ al acestor membri și care, o data asumate, devin obligații ferme ale membrului față de ASOCIAȚIE.

 • (2) Membrii asociației au următoarele obligații decurgând din calitatea de membru:

 • a) să promoveze prin orice mijloace posibile scopul, obiectivele și activitățile ASOCIAȚIE;

 • b) să respecte prevederile statutului și hotărârile organelor de conducere ale asociației și să-i acorde sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia;

 • c) să dea dovadă de corectitudine în raport cu ceilalți membri ai asociației si să respecte Codul etic al asociației;

 • d) să se abțină de la organizarea sau înștiințarea oricăror activități contrare scopului și obiectivelor asociației sau care ar conduce la manipularea politică și/sau religioasă a celor care participă la manifestările și activitățile asociației;

 • e) să plătească cotizația anuală, precum și alte contribuții și taxele, în condițiile și la nivelurile stabilite de Adunarea Generală;

 • f) să-și desfășoare activitatea cu respectarea legislației în vigoare.

 • (3) Toți membrii care nu desfășoară activitate economică, pot sa fie scutiți de la plata cotizației anuale și/sau a altor taxe, la cerera acestora. Scutirea de plată a cotizației anuale și/sau a altor taxe se aprobă/respinge în cadrul Adunării Generale.

CAPITOLUL V: ORGANELE DE CONDUCERE ȘI CONTROL

Art. 14 - Asociația este înființată la inițiativa membrilor fondatori prevăzuți în Actul Constitutiv și în Statut și prezintă următoarea organizare internă:

 • I. ADUNAREA GENERALĂ

Art. 15

(1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației și este constituită din totalitatea membrilor fondatori și aderenți, la ședințele ei putând participa fără drept de vot și membrii de onoare și putând asista, cu acceptul ei, și alte persoane. Adunarea Generală are următoarele atribuții:

 • a) aprobă și modifică Actul constitutiv și Statutul, Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al Consiliului Director, Strategia de Dezvoltare și Codul etic;

 • b) aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli, Planul anual de activitate și situațiile financiare ale anului anterior, precum și descărcarea de gestiune;

 • d) dezbate raportul de activitate al Consiliului Director și raportul de verificare al Cenzorului privind activitatea desfășurată între sesiunile Adunării Generale;

 • e) alege și, după caz, revocă membrii Consiliului Director;

 • g) stabilește numărul cenzorilor, alege și revocă cenzorii;

 • h) aprobă înființarea de filiale și/sau sucursale;

 • i) aprobă schimbarea sediului și a denumirii Asociației;

 • j) dispune aprobarea fuziunii și afilierii Asociației cu alte persoane juridice fără scop patrimonial cu obiective asemănătoare;

 • k) aprobă dizolvarea și lichidarea asociației și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare.

 • l) dezbate problemele de interes general ale ASOCIAȚIEI și adoptă rezoluții care reflectă poziția oficială a ASOCIAȚIEI în problemele dezbătute;

 • m) stabilește taxele și cotizațiile membrilor, precum și frecvența de plată a acestora;

 • n) deliberează și hotărăște în privința oricăror altor probleme care intră în competența sa conform legislației în vigoare.

 • (2) Toți membrii ASOCIAȚIEI au drept de vot egal în Adunarea Generală, cu excepția acelora care care sunt scutiți de plata cotizației și/sau a altor taxe, conform detaliilor prevăzute la art 13 pct. (3).

 • (3) Adunarea Generală este convocată:

 • a) cel puțin o dată pe an, în ședință ordinară, pentru a aproba Bugetul de venituri și cheltuieli, Planul de activități și situațiile financiare pentru anul anterior, și de câte ori este necesar pentru probleme care intră în competența sa și care nu suferă amânare, în ședință extraordinară;

 • b) la inițiativa Consiliului Director sau la cererea a cel puțin 25 % din numărul membrilor Asociației.

 • (4) Atribuțiile Adunării Generale se completează cu dispozitiile legale în vigoare.

Art. 16

 • (1) Adunarea Generală se convoacă, în cazurile prevăzute de Statut, de către Consiliul Director sau o persoana imputernicită, prin scrisoare, fax, e-mail sau în orice alt mod prin care se și atestă transmiterea convocării, cu minim 10 zile înainte de data stabilită pentru ședință.

 • (2) Odată cu convocarea se comunică membrilor ordinea de zi preliminară, cu prezentarea explicită a tuturor punctelor care vor face obiectul dezbaterii adunării, precum și a datelor, locațiilor și orelor, inclusiv a eventualelor reconvocări, în situațiile de neîntrunire a cvorumului prevăzut în Statut.

Art. 17

 • (1) Adunarea Generală este valabil întrunită dacă sunt prezenți 50% + 1 din numărul total al membrilor ASOCIAȚIEI.

 • (2) Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul 50% + 1 din numărul total al membrilor ASOCIAȚIEI, operează reconvocare, la minim 1 zi și maxim 15 zile de la data primei convocări, Adunarea Generală fiind valabil întrunită în acest caz indiferent de numărul de membri, cu excepția situațiilor când pe ordinea de zi sunt prevăzute unul sau mai multe din următoarele subiecte: modificarea actelor constitutive, aprobarea unei eventuale fuziuni și afilieri a ASOCIAȚIEI cu alte persoane juridice fără scop patrimonial cu obiective asemănătoare și/sau aprobarea dizolvării și lichidării ASOCIAȚIEI și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare, situții în care este nevoie de 50% + 1 din numărul total al membrilor ASOCIAȚIEI pentru a se putea lua decizii statutare chiar și la reconvocare.

Art. 18

 • (1) Adunarea Generală este condusă de Președintele în funcțiune al ASOCIAȚIEI sau de unul dintre Vicepreședinți sau de reprezentantul Entității de Management a Clusterului.

 • (2) Înainte de deschiderea Adunării Generale, se va verifica numărul membrilor prezenți după lista nominală, raportându-se Adunării Generale rezultatul verificării prin secretarul general.

Art. 19

 • (1) În cadrul unei convocări statutare, Adunarea Generală va lua decizii prin votul majorității simple a membrilor prezenți, cu excepția deciziilor privind modificarea actelor constitutive, aprobarea unei eventuale fuziuni și afilieri a ASOCIAȚIEI cu alte persoane juridice fără scop patrimonial cu obiective asemănătoare și/sau aprobarea dizolvării și lichidării ASOCIAȚIEI și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare, situații în care deciziile se vor putea lua doar majoritatea calificată, respectiv 2/3 din drepturile de vot.

 • (2) Fiecare membru are dreptul la un singur vot, iar acesta se va exprima la vedere (prin ridicarea mâinii) sau în scris pe buletin de vot (cu exprimarea rezultatului în plen și posibilitatea de a verifica buletinele de vot de orice membru interesat, exclusiv pe timpul ședinței); dreptul pentru optarea pentru vot la vedere sau pe buletin de vot îl are persoana care conduce Adunarea Generală.

II. CONSILIUL DIRECTOR

Art. 20

(1) Consiliul Director va avea în special rol de coordonare și va fi compus din 8 persoane, fiecare dintre acestea reprezentând un membru al ASOCIAȚIEI: 1 președinte, 6 vicepreședinți și 1 secretar general. Prima componența nominală a Consiliul Director este urmatoarea:

1. Președinte: Țucra Cristian Nicoale, reprezentând Casa de Consultanță Țucra;

 • 2. Vicepreședinte: Fechete Dumitru, reprezentând Prod Serv Com (Hotel President Băile Felix și Aqua President);

 • 3. Vicepreședinte: Apahidean Dorin, reprezentând Salina Turda;

 • 4. Vicepreședinte: Zoltân Barbara, reprezentând Solarex AquaStar Satu-Mare);

 • 5. Vicepreședinte: Toader Valentin, reprezentând Universitatea Babeș-Bolyai;

 • 6. Vicepreședinte:................<reprezentant al instituțiilor publice>

 • 7. Vicepreședinte: Nicolae Moldovan (Primarul Orașului Beclean și Președinte al GAL Ținutul Haiducilor) sau Dîncu Ionel (reprezentant legal GAL Ținutul Haiducilor - pe termen nedeterminat) Unul dintre cei doi va fi stabilit prin hotărâre CD săptămâna aceasta (atașez CI urile amândurora pentru eficientizare)

 • 8. Secretar general: Cristina Vâlcan, reprezentând Hygia Consult.

 • (2) Nominalizarea și alegerea componenței Consiliului Director se va face în cadrul Adunării Generale, dintre persoanele care reprezintă legal un membru al ASOCIAȚIE. Perioada pentru care se alege nominal componența Consiliului Director este de 2 ani. Persoanele care compun Consiliului Director nu vor fi remunerate.

 • (3) Atribuțiile Consiliului Director sunt următoarele:

 • a) asigură conducerea ASOCIAȚIEI și aplicarea hotărârilor Adunării Generale, asigurând coordonarea acțiunilor și activitățiilor ASOCIAȚIEI;

 • b) avizează și supune spre aprobarea și/sau modificarea Adunării Generale, Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al Consiliului Director, Planul anual de activitate, Bugetul anual de venituri și cheltuieli, Strategia de Dezvoltare și Condul etic;

 • c) numește managerul general al ASOCIAȚIEI, persoană fizică sau juridică, care va organiza și conduce organul executiv al ASOCIAȚIEI, respectiv Echipan de Management a Clusterului;

 • d) prezintă Adunării Generale proiectele majore ale ASOCIAȚIEI, analizând periodic stadiul de realizare al acestora, precum și execuția bugetară;

 • e) propune Ordinea de zi și elaborează sau avizează materialele care se prezintă în Adunarea Generală;

 • f) asigură convocarea Adunării Generale în condițiile prevăzute în Statut;

 • g) încheie acte juridice în numele și pe seama ASOCIAȚIEI, direct sau prin persoane mandate;

 • h) dezbate problemele de interes general apărute în perioada dintre adunările generale și adoptă hotărâri în consecință;

 • i) aprobă solicitările noi de adeziune la ASOCIAȚIE;

 • j) exercită orice alte ale atribuții prevăzute prin Statut, Adunările Generale și legislația în vigoare.

Art. 21

 • (1) Consiliul Director se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe trimestru.

 • (2) Convocarea Consiliului Director se face de către Președinte sau de către o persoană desemnată de acesta, cu cel puțin 5 zile lucratoare înainte de data fixată pentru ședințe prin scrisoare, fax, e-mail sau în orice alt mod care atestă confirmarea transmiterea convocării.

 • (4) Consiliul Director poate lua decizii statutare prin prezența majorității simple la ședința în cauză. Deciziile Consiliului Director se vor lua prin votul majorității simple celor prezenți. Fiecare persoană, respectiv președintele și vicepreședinții, mai puțin secretarul, au dreptul la vot egal, respectiv 1 vot / membru. Secretarul general nu are drept de vot.

 • (5) Desfășurarea activității Consiliului Director va fi reglementată în cadrul unui Regulament intern de Organizare și Funcționare, supus aprobării Adunării Generale, în conformitate cu drepturile și obligațiile stabilite în Statutul ASOCIAȚIEI.

Art. 22

 • (1) Calitatea de membru al Consiliului Director poate fi revocată prin votul Adunării Generale, în următoarele condiții:

 • - aduce prejudicii grave imaginii și activității ASOCIAȚIEI;

 • - nu participă la 3 întâlniri consecutive;

 • - intră în conflict cu interesele ASOCIAȚIEI.

 • (2) Completarea posturilor rămase vacante, în Consiliul Director, se face în cel mult 90 de zile, prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

Art. 23

(1) Calitatea de membru al Consiliului Director încetează de drept, dacă acea persoană nu mai reprezintă legal un membru al ASOCIAȚIEI sau dacă acea entitate pe care o reprezintă își pierde calitatea de membru al ASOCIAȚIEI.

Art. 24

(1) Deliberările și hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director se consemnează de către o persoană desemnată în acest sens, în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei ședințe și care se arhivează.

 • III. PREȘEDINTELE

Art. 25

 • (1) Președintele ASOCIAȚIEI este ales dintre reprezentanții membrilor ASOCIAȚIEI pentru un mandat de doi ani prin hotărârea Adunării Generale. Președintele are rol de reprezentare și exercită atribuțiile prevăzute în Statut, precum și competențele delegate de Adunarea Generală și/sau Consiliul Director.

 • (2) Principalele atribuții ale Președintelui sunt:

 • a) convoacă Consiliul Director și propune ordinea de zi a ședințelor acestuia;

 • b) analizează periodic stadiul îndeplinirii obiectivelor propuse și a rezultatelor obținute;

 • c) reprezintă ASOCIAȚIA în raporturile cu alte asociații și fundații, cu instituții, persoane fizice sau juridice române sau străine, direct sau prin persoane mandate.

 • IV. ECHIPA DE MANGEMENT A CLUSTERULUI

Art. 26

 • (1)    Echipa de Management a Clusterului este organul executiv al ASOCIAȚIEI și concură la atingerea obiectivelor asocierii, desfășurându-și activitatea în subordinea Consiliului Director și fiind remunerată pentru activitatea prestată.

 • (2) Echipa de Management a Clusterului își va desfășura activitatea sub conducerea unui Manager General (persoană fizică sau juridică), numit de către Consiliul Director și care, la randul lui, își va asuma echipa cu care va desfășura activitățile, în funcție de obiective asumate, planul de activități și bugetul avut la dispoziție.

 • (3) Echipa de Management a Clusterului are în principal următoarele atribuții:

 • a) organizează și conduce activitatea curentă a ASOCIAȚIEI în scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale și ale Consiliului Director, a programelor și planurilor de activitate aprobate, în limita resurselor avute la dispozitie;

 • b) pregătește, împreună cu Consiliul Director, planurile de activitate ale ASOCIAȚIEI, bugetul anual de venituri și cheltuieli, precum și situația periodică a execuției bugetare;

 • c) implementează Strategia de Dezvoltare și proiectele ASOCIAȚIEI;

 • d) administrează bunurile avute la dispoziție de ASOCIAȚIEI;

 • e) angajează ASOCIAȚIEI în relațiile cu terții, în limitele competenței delegate de către Consiliul Director și/sau prin mandate atribuite pe proiect, prin persoanele parte din echipă, în funcție de atribuțiile fiecarui post;

 • f) participă la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;

 • g) îndeplinește orice alte sarcini delegate de Consiliul Director, conform legii și prevederilor acestui Statut.

 • V. CENZORUL

Art. 27

 • (1) Controlul financiar al ASOCIAȚIEI este asigurat de un Cenzor numit de Adunarea Generală pentru un mandat de doi ani.

 • (2) Cenzorul are următoarele atribuții:

 • a) - verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;

 • b) - întocmește rapoarte anuale de verificare și le prezintă Adunării Generale;

 • c) - poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;

 • d) - îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

CAPITOLUL VI : MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ȘI A STATUTULUI ASOCIAȚIEI

Art. 28

(1) Modificarea Actului constitutiv și/sau Statutului asociației se face prin înscrierea modificării în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială își are sediul ASOCIAȚIA, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8-12 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 29

(1) Cererea de înscriere a modificării va fi însoțită de Procesul-Verbal al Adunării Generale, în forma atestată sau autentificată.

Art. 30

(1) Demersurile pentru autentificarea sau atestarea procesului-verbal și înscrierea modificării se intreprind de către Consiliul Director. Pentru efectuarea formalităților la notarul public sau la avocat nu este necesară prezența altor persoane decât aceea a unui reprezentant al Consiliului Director sau a unei persoane împuternicite prin de Adunarea Generala și/sau prin decizia Consiliului Director, după caz.

Art. 31

(1) Mențiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, dacă este cazul, atât în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție se află vechiul sediu, cât și în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție se află noul sediu.

CAPITOLUL VII: DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

Art. 32

 • (1) Cazurile și condițiile de dizolvare și lichidare a Asociației sunt cele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Dizolvarea voluntară a asociației poate avea loc prin hotărârea Adunării Generale, adoptată cu cvorumul și în condițiile prevăzute de actualul Statut.

 • (3) În cazul dizolvării asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

 • (4) Aceste bunuri vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

CAPITOLUL VIII: LITIGII

Art. 33

(1) Litigiile ASOCIAȚIEI cu persoane fizice sau juridice se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care această situație nu este posibilă, litigiile sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

CAPITOLUL IX: DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 35

(1) Dispozițiile prezentului statut se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, modificată și aprobată prin L. 246/2005.

Art. 36

(1) Prezentul statut intră în vigoare după dobândirea personalității juridice prin înscrierea în Registrul asociatiilor și fundatiilor aflat la grefa judecatoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, respectiv Judecătoria.........

Semnături membri fondatori:

Reprezentanți mediul de afaceri:

 • 1. Alin Bogdan (Perla 1 Mai) prin...................................................

 • 2. Casa de Consultanță Țucra prin...................................................

 • 3. Dacidava EXIM prin...................................................

 • 4. Farmec prin...................................................

 • 5. Hygia Consult prin...................................................

 • 6. Prod Serv Com (Hotel President Băile Felix și Aqua President) prin

 • 7. Puturoasa SPA Center (Băile Puturoasa) prin...................................................

 • 8. Salina Turda prin...................................................

 • 9. Simfonia Aromelor (My Simphony Fresh Cosmetics) prin...................................................

 • 10. Solarex (Aqua Star Satu-Mare) prin...................................................

Reprezentanți învățământ / CDI:

 • 11. Universitatea din Oradea prin...................................................

 • 12. Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca prin...................................................

 • 13. INCDTIM Cluj-Napoca prin...................................................

 • 14. USAMV Cluj-Napoca prin...................................................

Reprezentanți instituții publice:

 • 15. Primăria Municipiului Carei prin...................................................

 • 16. Primăria Municipiului Oradea prin...................................................

 • 17. Primăria Municipiului Salonta prin...................................................

 • 18. Primăria Municipiului Turda prin...................................................

 • 19. Primăria Orașului Beclean prin...................................................

 • 20. Primăria Orașului Livada prin...................................................

 • 21. Primăria Orașului Negrești-Oaș prin...................................................

 • 22. Primăria Orașului Sângeorz-Băi prin...................................................

 • 23. Primăria Orașului Tășnad prin...................................................

 • 24. Primăria Comunei Sânmartin prin...................................................

 • 25. Primăria Comunei Tămășeu prin...................................................

 • 26. Primăria Comunei Vama prin...................................................

Reprezentanți activități suport:

 • 27. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest prin...................................................

 • 28. GAL Ținutul Haiducilor prin...................................................

 • 29. Zona Metropolitană Oradea prin...................................................