Hotărârea nr. 199/2020

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.739/2015 – Parcelare teren pentru amplasare locuințe, zona str.Culegatorilor, nr.cad.192324, Oradea

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

8e3901462692511ae08f8dbed0a2c6e3a3f7497553d5fe521bec30da14c85c35


 


H O T Ă R Â R E

 

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.739/2015 – Parcelare teren

 pentru amplasare locuințe, zona str.Culegatorilor, nr.cad.192324, Oradea

 

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.223213 din 18.03.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.223448/ di 19.03.2020, întocmit de către Instituţia Arhitectului Şef,  Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.739/2015 Parcelare teren pentru construire de locuințe,  zona str.Culegatorilor, nr.cad.192324, Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.4208/19.07.2019, la inițiativa beneficiarei SC CONFECȚII VASLUI SA,  proiect  elaborat de către arh.Popa Silviu, specialist cu drept de semnătură RUR. Documentația are ca scop stabilirea condițiilor de parcelare a unui teren cuprins în zona de studiu a PUZ-ului aoprobat cu HCL nr.739/2015, reglementarea accesului la parcele, organizarea rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

          Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, în zona de dealuri și a facut parte din zona de studiu a PUZ-ului aprobat cu HCL nr.739/2015 prin care s-a stabilit corectarea traseului și reglementarea profilului str.Culegatorilor si care a produs efecte juridice;

Legatura zonei cu rețeaua stradală a municipiului  se realizează pe str.Culegatorilor

        Terenul care a generat PUZ-ul, în suprafață de 8833,0 mp, este identificat cu nr.cad.192324 înscris în CF nr.192324 (proprietar SC CONFECTII VASLUI SA).

Rețele tehnico edilitare: Zona este deservită de rețele de apă, canalizare ți electricitate, pe str.Culegatorilor;

                Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/03.07.2019,

                                                                                                                                                            

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.739/2015 Parcelare teren pentru construire de locuințe, zona str.Culegatorilor, nr.cad.192324, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementarile specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin tema de proiectare se propune modificarea Planului Urbanistic Zonal aprobat cu HCL nr.739/2015 care a produs efecte juridice, fiind în vigoare și după aprobarea noului PUG:

Modificarea față de PUZ aprobat constă în parcelarea terenului implicat direct în reorganizarea limitelor cadastrale în vederea  asigurării unui traseu nesinuos al str.Culegatorilor și a unui profil transversal de 12,0m, însa nu a fost lotizat în etapa inițială a PUZ-ului.

1.Reglementari pentru pentru terenul care a generat PUZ-ul

-          Suprafața minimă a parcelei: 500,0mp;

-          POT maxim = 35,0%;  CUT maxim = 0,9;

-          Regim maxim de = S+P+E+M/Er

-          retragerea faţă de aliniament ; 3-6m de la aliniamentul  drumurilor de acces;

-          retrageri faţă de mejdiile laterale: in total 5,0m, minim 2,0m pe o latura

-          retrageri minime față de mejdia posterioară: 6,0m; 

Se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit în incinta sau încorporat în cladire;

Zone verzi amenajate pe fiecare parcelă: minim 40,0%

Garajele și anexele se vor amplasa cu respectarea reglementarilor specific UTR Liu

2. Dezvoltarea rețelei stradale

    Accesul  la amplasament  se realizează pe str.Culegatorilor.

    Se propune  dezvoltarea rețelei stradale astfel:

-          Reglementarea profilului transversal al drumului identificat cu nr.topo.6202 din vecinatatea vestică a terenului studiat, la profil transversal de 9,0m și transformarea acestuia în drum public. În acest sens, prin grija și pe cheltuiala beneficiarei, s-a întocmit documentația cadastrală pentru constituirea drumului public pe tronsonul cuprins între str.Culegatorilor și limita nordică a terenului care a generat PUZ-ul;

-          Constituirea unui drum public (cu profil transversal de 9,0m),  pe terenul care a generat PUZ-ul, care va asigura accesul la loturile 6-:-13. ;

-          Accesul la loturile 1-:-5 se va realiza direct din str.Culegatorilor   

-          Terenul necesar dezvoltării rețelei stradale  va trece etapizat din proprietate privata în domeniul public; În acest sens există declarația autentificată notarial nr.848/13.03.2020, privind renunțarea la dreptul de proprietate asupra terenului necesar dezvoltării rețelei stradale (aflat în proprietatea beneficiarei), conform  planului de amplasament și delimitarea a imobilului cu propunerea de dezlipire întocmit de catre ing.topograf Garba Bogdan,  în concordanță cu propunerea din PUZ;

         Documentația cadastrală și actele de renunțare se vor înregistra la Direcția Imobiliară Oradea, în vederea trecerii terenului mai sus menționat  în domeniul public cu destinația de drum public.

Echiparea tehnico-edilitara

Parcelele vor fi racordate la rețelele de energie electrică, apă și canalizare existente pe str.Calea Santandrei prin extinderea acestora prin grija și pe cheltuiala beneficiarilor (conform declarației autentificate notarial nr.848/13.03.2020)

            Autorizarea construcțiilor pe parcelele studiate prin PUZ este condiționată de obținerea autorizațiilor de construire pentru dotarea zonei cu rețele de utilități (apă, canalizare menajeră și pluvială, energie electrică, drumuri balastate), urmând ca aceste dotări să fie finalizate și recepționate până la data luării în folosință a construcțiilor autorizate pe parcelele studiate prin PUZ";

 Aceasta mențiune se va înscrie în CF, prin grija Direcției Juridice și în autorizațiile de construire eliberate pentru construcțiile de pe parcelele studiate, prin grija Instituției Arhitectului Sef.

Art.2 . Reglementarile cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUZ, au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUZ  trebuie puse în aplicare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Urbanism si Avize;

                Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-                     Compartimentul Urbanism si Avize,

-                     Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, SC CONFECTII VASLUI SA, prin grija Compartimentului Urbanism si Avize

-                     Instituţia Prefectului judeţului Bihor

-                     Primarul Municipiului Oradea ;

-                     Direcția Juridică;

-                     Direcția Patrimoniu Imobiliar

-                     Direcția Tehnică

-                     Se publică în M.O. şi pe site-ul www.oradea.ro

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                               Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 26  martie 2020

Nr. 199

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila