Hotărârea nr. 198/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare – Parcelare teren pentru amplasare locuințe și funcțiuni complementare, zona str.Apateului, nr.cad.205032, Oradea

                                  

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare – Parcelare teren pentru amplasare locuințe și funcțiuni complementare, zona str.Apateului, nr.cad.205032, Oradea

 

 

            Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.224999 din 20.03.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.225017 din 20.03.2019, întocmit de către Instituţia Arhitectului Şef, Compartimentul Urbanism și Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.739/2015 Parcelare teren pentru construire de locuințe, zona str.Culegatorilor, nr.cad.192324, Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.6023/18.10.2019, la initiațiva beneficiarei SC CONFECȚII VASLUI SA, proiect nr.19/2019 elaborat de către arh.Popa Silviu, specialist cu drept de semnătură RUR. Documentația are ca scop stabilirea condițiilor de parcelare a unui teren cuprins în zona de studiu a PUZ-ului aprobat cu HCL nr.739/2015, reglementarea accesului la parcele, organizarea rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridica a terenurilor.

Terenul studiat este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea sudica a acestuia.

 Conform PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat în UTR Uliu -Zonă de urbanizare; locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe un parcelar de tip urban; locuinţe colective mici.

Legatura zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizează pe str.Apateului și str. Vincent Van Gogh.

Terenul care a generat PUZ-ul, în suprafața de 14584,0 mp, este identificat cu nr.cad.205032 înscris în CF nr.205032 (proprietar S.C. CONFECTII VASLUI S.A.).

Rețele tehnico edilitare

Zona este deservită de rețele de apă, canalizare și electricitate, pe str.Apateului.

            Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin.2, lit.c),  alin.6, lit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Codul Administrativ aprobat cu OUG nr.57/03.07.2019,

                                                                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal de urbanizare – Parcelare teren pentru amplasare locuințe și funcțiuni complementare, zona str.Apateului, nr.cad.205032, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementarile specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin tema de proiectare se propune Planul Urbanistic Zonal de urbanizare pentru  UTR ULiu, respectiv aria delimitată la Vest de str. Apateului, la Est de pârâul Adona şi între documentaţiile aprobate, respectiv PUZ aprobat cu HCL 1104/2008 la Nord, iar la Sud de str. Tompa Mihaly şi PUZ aprobat cu HCL 762/2008, stabilindu-se:

1)      O etapizare a procedurii de urbanizare;

Sunt propuse 3 etape, prima etapa fiind reglementată prin prezenta documentație de urbanism, etapele 2 și 3 urmând a fi studiate ulterior prin documentații de tip PUZ, conform propunerii prezentate în plansa 4/U;

2)       Inserarea pe zona de studiu al PUZ-ului a unei subzone de tip UTR_Is (etapa 2). În acest sens se propune unificarea unor loturi de teren existente, conform planșei 4/U, în vederea dezvoltarii unei zone de dotari de interes local. Suprafața de teren (reprezentând min.20% din întreg UTR-ul studiat) destinată acestui scop va face obiectul unor operațiuni juridice (vanzare, schimb, expropriere, etc.) prin negociere între proprietari și unitatea administrativ teritorială, conform legislației în vigoare. O parte din teren aparține inițiatorului PUZ-ului;

3)      Dezvoltare rețelei stradale astfel:

-          constituirea unui drum public din terenul care a generat PUZ-ul, care va lega str.Apateului de prelungirea str. Vincent van Gogh, cu profil transversal de 10,0m;

-          prelungirea str. Vincent van Gogh, pe direcţia N-S, ETAPIZAT pe măsura dezvoltărilor ulterioare;

-          reglementarea profilului transversal al str. Apateului la 12,0m;

4)      Reglementari pentru terenul care a generat PUZ-ul:

              Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse conform propunerii prezentate in plansa U05.:

-          UTR Liu și dotari de cartier;

-          regim de construire: deschis;

-          funcţiuni predominante: locuire ( se admit servicii cu acces public, servicii profesionale sau manufacturiere, în condițiile specificate in RLU aferent PUG) și dotări de cartier;

-          H max: trei niveluri supraterane - S+P+1+M/R;

-          POT max = 35,0%;

-          CUT max = 0,9;

-          retragerea minimă faţă de aliniament: între 3,0m- 6,0m

-          retrageri minime faţă de limitele laterale: min 2,0m pe fiecare latură;

-          retrageri minime faţă de limitele posterioare: minim 6,0m;

-          se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit în incinta sau încorporat în cladire;

-          garajele și anexele se vor amplasa cu respectarea reglementarilor specific UTR Liu;

-          zone verzi conform specificatiilor din UTR Liu;

            Terenul necesar dezvoltării rețelei stradale, apartinand inițiatorului PUZ-ului va trece din proprietate privata în domeniul public. În acest sens există declarația autentificată notarial nr.847/13.03.2020, privind renunțarea la dreptul de proprietate asupra terenului necesar dezvoltării rețelei stradale (aflat în proprietatea beneficiarei), conform planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire, întocmit de catre ing. topograf Garba Bogdan, în concordanta cu propunerea din PUZ;

            Documentația cadastrală și actele de renunțare se vor înregistra la Direcția Imobiliara Oradea, în vederea trecerii terenului mai sus menționat în domeniul public cu destinația de drum public.

 

Echiparea tehnico-edilitară

Parcelele vor fi racordate la rețelele de energie electrică, apă și canalizare existente pe str. Apateului prin extinderea acestora prin grija și pe cheltuiala beneficiarilor (conform declarației autentificate notarial nr.847/13.03.2020)

            Autorizarea constructiilor pe parcelele studiate prin PUZ este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire pentru dotarea zonei cu retele de utilitati (apa, canalizare menajera si pluviala, energie electrica, drumuri balastate), urmand ca aceste dotari sa fie finalizate si receptionate pana la data luarii in folosinta a constructiilor autorizate pe parcelele studiate prin PUZ";

 Această mențiune se va înscrie în CF, prin grija Direcției Juridice și în autorizațiile de construire eliberate pentru construcțiile de pe parcelele studiate, prin grija Instituției Arhitectului Sef.

 

Art.2. Reglementarile cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUZ, au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUZ trebuie puse în aplicare.

 

       Art.3. Cu ducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Urbanism si Avize;

 

            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-          Compartimentul Urbanism și Avize,

-          Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, S.C. CONFECTII VASLUI S.A., prin grija Compartimentului Urbanism și Avize

-          Instituţia Prefectului judeţului Bihor

-          Primarul Municipiului Oradea

-          Direcția Juridică

-          Direcția Patrimoniu Imobiliar

-          Direcția Tehnică

-          Se publică în M.O. şi pe site-ul www.oradea.ro

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                               Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 26  martie 2020

Nr. 198

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila