Hotărârea nr. 196/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere și reabilitare casă str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, nr.25 nr.cad. 199664 – Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere și reabilitare casă str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, nr.25 nr.cad. 199664-Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.194730 din 25.02.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 194888 din 25.02.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere și reabilitare casă str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, nr.25 nr.cad. 199664 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 1442/20.03.2018, la inițiativa beneficiarului               proiect elaborat de

către arh.Csomortanyi Adela, specialist cu drept de semnătură RUR. Documentația are ca scop stabilirea condițiilor de extindere a unei case existente pe o parcelă situată în Zona Centrală Protejată, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară;

Amplasamentul studiat este situat în zona centrală a municipiului în Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea;

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat în UTR ZCP01 - subzona Olosig Vest.

Regimul de înălțime maxim admis este reglementat funcție de distanța dintre aliniamente, de la P+E+M (pentru străzi cu distanța între aliniamente mai mica de 10 m) până la P+4E+M (pentru străzi cu distanța între aliniamente mai mare de 20 m;

POT maxim admis = 60,0% (parcele comune), 75,0% (parcele de colt);

CUT maxim admis = 1,6 (parcele comune), 2,0 (parcele de colt);

Legătura zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizează pe str.Bogdan Petriceicu Hasdeu;

Terenul studiat are o suprafață de 212,0 mp și este identificat cu nr.cad.199694 înscris în CF nr.199694, Oradea, proprietari în prezent, pe parcela există un corp de clădire C1 propus pentru extindere;

Rețele tehnico edilitare: Amplasamentul beneficiază de existența rețelelor de apă, canalizare, energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) și art.139, alin.3, lit.e) privind Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere și reabilitare casă, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr.25 nr.cad. 199664 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului Municipiului Oradea, pentru orice intervenție ce vizează extinderea unui corp de clădire în UTR ZCP, se impune elaborarea unui PUD pentru parcela pe care aceasta urmează a se edifica, PUD elaborat pe baza unui studiul istoric care include și parcelele învecinate pentru a se fundamenta corect contextul istoric, urban și modul de ocupare a terenului.

Prin documentația de urbanism se studiază posibilitatea de extindere a casei existente (corp C1), modificarea și renovarea acesteia.

- regim de înălțime P

  • - POT propus = 66,0%; - CUT propus = 0,66

  • - Extinderea se va realiza conform propunerii prezentate în planșa 03/U (la aliniamentul str.B.P.Hasdeu, până pe mejdia dreaptă, în front închis);

  • - Se va amenaja minim un loc de parcare în incinta sau incorporat în clădire;

  • - zone verzi amenajate: minim 15% din suprafața terenului;

Circulații$/' accese: Accesul auto și pietonal se va realiza din str.B.P.Hasdeu, prin gang de acces.

Asigurarea utilităților, alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se va realiza prin racord la rețele edilitare existente în zonă;

Art.2 . Reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUD trebuie puse în aplicare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Compartimentul Urbanism și Avize;

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu,              prin grija Compartimentului Urbanism și Avize;

  • - Instituția Prefectului județului Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Direcția Juridică;

  • - Se publică în M.O. și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurentiu Alin

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Oradea, 26 martie 2020

Nr. 196

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi .pentru"