Hotărârea nr. 195/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire locuință colectivă cu spațiu comercial la parter P+2E+R și împrejmuire teren, str. Nojoridului, nr.19C, nr.cad. 193300 – Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Construire locuință colectivă cu spațiu comercial la parter P+2E+R și împrejmuire teren, str. Nojoridului, nr.19C, nr.cad. 193300 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.197190 din 26.02.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 197200 din 26.02.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Compartimentul Urbanism și Avize prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea planului urbanistic de detaliu - Construire imobil de locuințe colective cu spații comerciale la parter P+2E+R, str. Nojoridului, nr.19C, nr.cad. 193300 - Oradea, elaborat la initiațiva beneficiarului                               în vederea stabilirii

condițiilor de construire a unei imobil de locuințe colective cu spații comerciale la parter cu regim maxim de înălțime P+2E+R, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară.

 • -  Amplasamentul studiat este delimitat de str. Nojoridului, în rest de proprietăți private.

 • -  Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat în UTR RrM2 (Parcelar riveran arterelor de importanță locală, destinat restructurării - Zonă mixtă cu regim de construire închis).

 • -  Conform UTR RrM2 intervențiile vizând restructurarea integrală sau parțială a unei parcele vor fi reglementate în mod obligatoriu prin PUD.

 • -  Regim de înălțime max. admis: (1 -2S)+P+2+M/R, cu Hmax.= 16,0 m la coamă și 12,0 m la cornișă;

 • -  POTmax.admis = 60% și CUTmax.admis = 1,8 pentru parcelele comune;

 • -  Legătură zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizează pe str. Nojoridului.

 • -  Terenul studiat are o suprafață de 809,0 mp și este identificat cu nr.cadastral 193300 înscris în CF nr. 193300 -

Oradea, proprietaricu cota parte % și                    sotia^^^^^^^^^|cu

parte 1/2.

 • -  în prezent pe teren există o construcție (corp C1 - locuința) care este propusă spre desființare și pentru care s-a obținut acordul notarial nr.507/18.04.2019 al coproprietarilor imobilului;

Rețele tehnico edilitare'. Amplasamentul beneficiază de existența rețelelor de apă, canalizare, energie electrică și termoficare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) și art.139, alin.3, lit.e) privind Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1. Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil de locuințe colective cu spații comerciale la parter P+2E+R, str. Nojoridului, nr.19C, nr.cad. 193300 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică, conform documentației tehnice anexate: Descrierea soluției propuse

Prin documentația de urbanism se studiază posibilitatea de mobilare a unei parcele situată în zonă mixtă cu regim de construire închis (UTR RrM2).

Se propune construirea unui imobil de locuințe colective cu spații comerciale la parter, conform aviz Arhitect Sef nr. 1740/12.09.2019 și conform proiect nr.01/2019, planșa 3/A;

Număr de apartamente propuse: 12;

Regim maxim de înălțime propus: P+2E+R cu Hmax.la coamă = 16,0 m și ultimul etaj retras față de planul fațadei cu 1,80 m;

POT propus = 53,18%, POT max.admis = 60%;

CUT propus = 1,79; CUT max.admis = 1,8;

Construcția se va amplasa retrasă la 2,10 m de la aliniamentul străzii Nojoridului (în aliniament cu clădirea vecină), în front continuu (închis), conform propunerii prezentate în planșa 3/AU - Plan Reglementari:

Funcțiunile complementare vor fi amplasate la parterul imobilului; Funcțiuni permise: funcțiuni terțiare conform PUG, Anexa 1;

Se vor amenaja în incintă:

13 locuri de parcare în incintă (12 locuri de parcare la sol pentru 12 apartamente și 1 loc de parcare pentru spațiul comercial);

spații verzi/loc de joaca pentru copii, organizate pe solul natural, min. 15% din suprafața terenului;

platformă destinată colectării deșeurilor menajere, accesibil din spațiul public;

Accesul auto si pietonal în incinta, se va realiza din str. Nojoridului;

Există declarație notariala nr.507/18.04.2019 al vecinilor de pe mejdia dreaptă prin care sunt de acord cu propunerile din PUD (demolare construcție existentă și construire construcție nouă) iar beneficiarul lucrării a dat o declarație notariala ca în cazul în care imobilul vecinilor de pe mejdia dreapta vor suferi deteriorări, atunci se obliga ca toate consolidările să le efectueze din surse proprii și imobilul vecinilor sa le aducă în starea inițială;

Asigurarea utilităților, alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare, se va realiza prin racord la rețele edilitare existente în zonă pe cheltuiala beneficiarilor;

întrucât parcela studiată se află zona unitară de încălzire, conform HCL 136/2018, asigurarea energiei termice pentru obiectivul propus se va realiza exclusiv în sistem centralizat din rețelele de distribuție SACET Oradea.

Asigurarea energiei termice pentru obiectivul propus se poate face în ordine prioritară astfel:

 • 1. conform soluției de racordare favorabile emise de S.A.C.E.T. Oradea

 • 2. în situația unui aviz nefavorabil din partea SACET Oradea, pentru branșarea obiectivului propus la rețeaua de energie termică centralizată, energia termică se va putea asigura prin alte surse.

Art.2. Reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUD trebuie puse în aplicare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism și Avize.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Arhitect sef. Compartimentul Urbanism și Avize,_________________

Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu,                                 prin grija Instituției Arhitectului șef.

Compartimentul Urbanism si Avize;

Direcția Tehnică;

Direcița Patrimoniului Imobiliar;

Direcția Juridică;

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor;

 • -   Primarul Municipiului Oradea;

 • -   Se publică în M.O. și pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurentiu Alin

9

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Oradea, 26 martie 2020

Nr. 195

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”