Hotărârea nr. 193/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Reconversie funcțională din UTR Lip în M2 și construire imobil de locuințe colective cu spațiu comercial/servicii la parter, str. Grădina de Fragi, nr.7, nr.cad. 199885 – Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Reconversie funcțională din UTR Lip în M2 și construire imobil de locuințe colective cu spațiu comercial/servicii la parter, str. Grădina de Fragi, nr.7, nr.cad. 199885 — Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.209052 din 06.03.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.209063 din 06.03.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Compartimentul Urbanism și Avize prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea PUZ -Reconversie funcțională din UTR Lip în M2 și construire imobil de locuințe colective cu spațiu comercial/servicii la parter, str. Grădina de Fraq^i^^r.cad. 199885 - Oradea, elaborat la initiațiva beneficiarului SC AVATRADE ART SRL reprezentată                    în vederea stabilirii condițiilor de construire a unei imobil de locuințe colective cu spațiu

comercial la parter cu regim maxim de înălțime P+2E+R, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară.

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, delimitat la sud și vest de parcări de domiciliu administrate de PMO, la est alee de acces la blocurile situate la str. Nufărului, la nord parcări și str. Nojoridului;

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG -ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat în UTR Lip (locuințe cu regim redus de înălțime).

Având în vedere poziția în sit a terenului studiat, o funcțiune de tip M (zona mixtă) se încadrează mai bine în contextul urban decât o funcțiune de tip Li (locuința individuală), motiv pentru care este oportună reconversia funcțională din UTR Lip în UTR M2, condiționat de elaborarea unei documentații de urbanism de tip PUZ;

Conform UTR M2:

Regim de înălțime max. admis:

  • -  (1 -2S)+P+2+M/R, cu Hmax.coama = 16,0 m si Hmax.comisă = 12,0 m - pentru parcele comune;

  • -  (1 -2S)+P+3, cu Hmax.cornisă/coama = 16,0 m - pentru parcele de colț;

  • -  POTmax.admis = 60% și CUTmax.admis = 1,8 pentru parcelele comune;

  • -  POTmax.admis = 70% și CUTmax.admis = 2,2 pentru parcelele de colț;

Legătură zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizează pe str. Nojoridului și str. Gradina de Fragi.

Situația juridică

Terenul studiat are o suprafață de 716,0 mp și este identificat cu nr.cadastral 199885 înscris în CF nr. 199885 - Oradea, proprietar SC AVATRADE ART SRL.

în prezent pe teren există 2 construcții (corp C1 - locuință, corp C2- anexă) care sunt propuse spre desființare;

Rețe/e tehnico-edilitare: alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se va realiza prin racord la rețele edilitare existente în zonă;

Parcela studiată nu se afla zona unitară de încălzire, însă, conform HCL nr. 137/2018 această zonă poate fi modificată în cazul aprobării de noi PUZ-PUD-uri privind zone de dezvoltarea imobiliară în care toate imobilele tip condomeniu nou construite trebuie racordate în sistem centralizat din rețelele de distribuție SACET Oradea.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) și art.139, alin.3, lit.e) privind Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/03.07.2019,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reconversie funcțională din UTR Lip în M2 și construire imobil de locuințe colective cu spații comerciale/servicii la parter, str. Gradina de Fragi, nr.7, nr. cad. 199885 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică, conform documentației tehnice anexate:

Descrierea soluției propuse

Documentația de urbanism studiază întregul UTR Lip, și se propune:

  • -  reconversie funcțională a zonei studiate din UTR Lip in UTR M2,

  • -  construirea unui imobil de locuințe colective (12 apartamente) cu spațiu comercial la parter;

Reglementari pe zona studiată (UTR M2):

UTR: M2 (zona mixtă cu regim de construire închis);

Utilizări admise: locuințe colective, funcțiuni administrative, funcțiuni de administrare a afacerilor, funcțiuni financiar-bancare, funcțiuni terțiare, funcțiuni de cult, funcțiuni de cultură, funcțiuni de învățământ și cercetare, funcțiuni de turism,

POT Maxim = 60% - pentru parcelele comune;

POT maxim = 70% - pentru parcelele de colț;

POT maxim = 85% - pentru parcele ce includ clădiri cu garaje/parcaje colective cu acces public;

CUT Maxim = 1,8- pentru parcelele comune;

CUT maxim = 2,2 - pentru parcelele de colț;

CUT maxim = 3,0 - pentru parcele ce includ clădiri cu garaje/parcaje colective cu acces public;

Regim max. de înălțime: (1 -2S)+P+2+M/R, cu Hmax.cornisa = 12m și Hmax. coama = 16m pentru parcele comune, iar (1 -2S)+P+3 cu Hmax. cornisă/coamă = 16m pentru parcele de colț;

Funcțiunile complementare vor fi amplasate la parterul imobilului; Funcțiuni permise: funcțiuni terțiare conform PUG, Anexa 1;

Se vor amenaja pe fiecare parcelă:

  • -   Spații verzi: min.20% pentru parcele comune și min. 15% pentru parcele de colț;

Locuri de parcare aferente funcțiunii (calculat conform UTR M2) conform PUG - Anexa 2;

Platformă destinată colectării deșeurilor menajere, accesibil din spațiul public;

Pentru parcelele situate în zona de studiu (altele decât cea care a generat PUZ-ul) se vor aplica reglementările urbanistice prevăzute pentru funcțiunea de tip M2 din Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG, cu precizarea ca noul aliniament față de care se vor mobila parcelele va fi orientat către limita de proprietate dinspre vest - spre parcarea existentă (conform propunerii din planșa U.04);

Construcțiile noi se vor amplasa retrase cu min.8,50m de la aliniamentul str. Grădina de Fragi și se vor alinia spre mejdia vestică (către zona de blocuri), cu front închis, care va deveni noul aliniament al viitoarei dezvoltări, conform propunerii din planșa U04;

Pentru locuințele existente (situate la frontul str. Gradina de Fragi) sunt admise lucrări de întreținere curentă a construcțiilor și amenajărilor existente; De asemenea sunt admisibile amenajari de spații utile, dar numai în volumetria podului existent, sau extinderi de maxim 25% din suprafața construită, cu condiția încadrării în limitele indicilor urbanistici;

Accesul auto la parcele se va realiza din str. Gradina de Fragi, iar accesul pietonal se va putea face atat din str. Gradina de Fragi cât și din aleea dinspre blocuri;

Reglementari pentru parcela care a generat PUZ-ul:

UTR: M2; (zona mixtă cu regim de construire închis); Noul aliniament față de care se vor mobila parcelele va fi orientat către limita de proprietate dinspre vest - spre parcarea existentă (conform propunerii din planșa U.04);

Funcțiune propusă: locuințe colective cu funcțiuni complementare (comerț nepoluant, servicii) la parter parțial;

Nr.apartamente propuse: 12;

Regim maxim de înălțime propus: D+P+2E+R, cu Hmax. = 16m;

POT max.propus = 60%, CUT max.propus = 2,16 (cu 20% mărit) pentru parcele comune;

Amplasarea clădirii și amenajarea incintei se va realiza conform propunerii prezentate în planșa U04 (retragere, min.8,50 m față de aliniamentul str. Gradina de Fragi; fără retragere față de limita vestică și față de limitele laterale);

Se vor amenaja:

13 locuri de parcare la demisol (12 locuri pentru 12 apartamente și 1 loc de parcare pentru spațiul comercial);

spații verzi min.20% din suprafața totală a terenului;

platformă destinată colectării deșeurilor menajere, accesibil din spațiul public;

Accesul se va realiza din str. Gradina de Fragi;

Funcțiunile complementare vor fi amplasate la parterul imobilului; Funcțiuni permise: funcțiuni terțiare conform PUG, Anexa 1;

Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Gradina de Fragi;

Accesul pietonal se va putea organiza și dinspre latura vestică, cu legătură la trotuarul adiacant existent.

Asigurarea utilităților, alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se va realiza prin racord la rețele edilitare existente în zonă;

Parcela studiată nu se afla zona unitară de încălzire, însă, conform HCL nr. 137/2018 această zona poate fi modificată în cazul aprobării de noi PUZ-PUD-uri privind zone de dezvoltare imobiliară în care toate imobilele tip condomeniu nou construite trebuie racordate în sistem centralizat din rețelele de distribuție SACET Oradea.

Art.2. Reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUZ, au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUZ trebuie puse în aplicare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism si Avize.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Arhitect sef. Compartimentul Urbanism și Avize,

Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, SC AVATRADE ART SRL, prin grija Instituției Arhitectului șef. Compartimentul Urbanism și Avize

Direcția Tehnică

Direcița Patrimoniului Imobiliar

Direcția Juridică

Instituția Prefectului județului Bihor

Primarul Municipiului Oradea

Se publică în M.O. și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Oradea, 26 martie 2020

Nr. 193

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru" și 5 „abțineri"