Hotărârea nr. 192/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale sau semicolective S(D)+P+E(M), str. Izvorului, nr.cad. 19224 – Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale sau semicolective S(D)+P+E(M), str. Izvorului, nr.cad. 19224- Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 177927 din 12.02.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 177947 din 12.02.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Urbanism și Avize prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale sau semicolective S(D)+P+E(M), str. Izvorului, nr.cad. 19224 - Oradea, elaborat la initiațiva beneficiarului vederea stabilirii condițiilor de parcelare a unui teren, pe o parcela situata în UTR LiL, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară.

 • -   Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea nord-estică a localității, în zona de dealuri, delimitat la est de str. Izvorului, în rest de terenuri aflate în proprietate privată.

 • -   Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG -ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat parțial în UTR LiL - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse în zone cu livezi și vii. Parcelele destinate pentru construire de locuințe unifamiliale sau bifamiliale, sunt prevăzute în UTR LiL;

Regim maxim de înălțime admis: S+P+1+R sau D+P+M/R, cu Hmax.coama = 10,5m.

 • -  POT maxim admis = 35,0% CUT maxim admis = 0,9;

 • -   Legătură zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizează pe str. Izvorului.

Situația juridică

 • -   Terenul studiat are o suprafața de 3.325,0 mp și este identificat cu nr.cad. 19224 înscris în CF nr. 184994 -

Oradea, proprietari                    și soția

 • -   în prezent terenul este liber de construcții;

Rețele tehnico-edilitare- Amplasamentul beneficiază de existența rețelelor de apă, canalizare și energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c), art.139 alin.3, lit.e) privind Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale sau semicolective S(D)+P+E(M), str. Izvorului, nr.cad. 19224 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică, conform documentației tehnice anexate:

Prin tema de proiectare se propune parcelarea terenului care a generat PUZ-ul în:

 • -   3 loturi destinate construirii de locuințe unifamiliale sau semicolective (max. 2 unități locative),

1 lot destinat constituirii unui drum privat de acces la parcele și

 • -   1 lot pentru reglementarea străzii Izvorului, în dreptul amplasamentului studiat, la profil transversal de 12,Om);

 • 1. Reglementari Urbanistice

Conform planșei nr.3/U- Reglementari Urbanistice aferenta PUZ, se propune:

 • -   Suprafața parcelei: min.900,0mp;

 • -   Număr loturi propuse: 3 loturi destinate amplasării de locuințe unifamiliale sau semicolective (cu max. 2 unitati locative);

 • -   Regim de înălțime propus: S(D)+P+E(M), cu Hmax la coama sau la atic = 10,50m;

 • -   POT max propus = 35,0%; CUT max propus = 0,9;

 • -   Limita de implantare gard: 6,0m din axul str.Izvorului respectiv 2,50m din axul drumului privat de acces;

 • -   Limita de implantare clădiri:

 • -   5,50 m din axul dumului privat de acces (3,0 m de la aliniamentul drumului privat de acces pentru loturile 1 si 2),

 • -   6,0 m față de limita sudică pentru lotul 3,

 • -   18,0 m din axul str.Izvorului (pentru lotul 1);

Retrageri față de mejdiile laterale: 3,0 m pe o latură, în total 9,0 m (pentru loturile 1 și 2) respectiv retragere de 6,0 m pentru lotul 3;

 • -   Retragere spate: 6 m;

 • -   Anexele aferente locuințelor (filigorii, magazii, etc.) care se vor putea amplasa și pe fund de parcela, cu respectarea codului civil, suprafața construită totală a anexelor Smax=25 mp, cu respectarea indicilor urbanistici (POT max= 35,0%, CUT max = 0,90);

 • -   Accesul la parcele se va realiza din str. Izvorului (lotul 1) și pe un drum privat nou propus (loturile 2 si 3), cu profil transversal de 5,0 m prevăzut cu alveola de depășire;

 • -   Se vor amenaja în incintă:

 • -   minim un loc de parcare/unitate de locuit, sau parcaj încorporat în clădire;

 • -   spații verzi organizate pe solul natural, ocupând minim 30% din suprafața totală a parcelei;

 • -   platformă destinată colectării deșeurilor menajere, accesibilă din spațiul public;

 • -   Garajele se vor amplasa retras la 6,0 m de la aliniament, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, condiționat de Hmax.= 3,50m;

 • -   împrejmuirile orientate spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pernițe vizibilitatea în ambele direcții si pătrunderea vegetației. înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,5 m;

 • 2. Dezvoltarea rețelei stradale

 • -   Pentru realizarea accesului la parcele se propune dezvoltarea rețelei stradale astfel:

 • -   lărgirea str.lzvorului, în dreptul amplasamentului studiat, la profil transversal de 12,0 m (6,0 m din ax pe partea beneficiarilor);

 • -   constituirea unui drum privat cu profil transversal de 5,0 m, prevăzut cu alveolă de depășire, care va asigura accesul la parcele;

 • -   Terenul destinat lărgirii străzii Izvorului (lot 5) se va trece din domeniul privat în domeniul public și se va înscrie în CF ca drum public în favoarea Municipiului Oradea prin grija Direcției Patrimoniului Imobiliar.

 • -   Terenul necesar lărgirii drumului în dreptul ampalsamentului care a generat PUZ-ul va fi cedat după aprobarea documentației de urbanism în Consiliul Local, conform declarației notariale nr.438/04.02.2020.

La autorizare se va prezenta documentul în baza căruia se va face transferul terenului, din proprietate privată în proprietatea publică a municipiului Oradea și dovada înregistrării respectivului document la Direcția Patrimoniului Imobiliar;

La întocmirea documentațiilor tehnice în vederea obținerii autorizațiilor de construire se vor avea în vedere recomandările "Expertizei tehnice Af’ întocmită de către expert tehnic Af. conf.dr.ing.Bogdan Ion Alexandru.

Asigurarea utilităților.

Extinderea utilităților (apă, canalizare, energie electrică), până la nivelul parcelelor și realizarea drumului privat de acces (drum balastat) se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor, conform declarației autentificate notarial nr. 438/04.02.2020;

Art.2. Reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUZ, au termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUZ trebuie puse în aplicare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism si Avize.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Instituția Arhitect sef. Compartimentul Urbanism și Avize,

 • -  Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal,                           prin grija Instituției Arhitectului

sef. Compartimentul Urbanism și Avize,

 • -  Direcția Tehnică,

 • -  Direcția Patrimoniului Imobiliar,

 • -  Direcția Juridică,

 • -  Instituția Prefectului județului Bihor

 • -  Primarul Municipiului Oradea

 • -  Se publică în M.O. și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurentiu Alin 9

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Oradea, 26 martie 2020

Nr. 192

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”