Hotărârea nr. 190/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Dezlipire teren în două loturi pentru amplasare 2 locuințe,

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Dezlipire teren în două loturi pentru amplasare 2 locuințe, str. Apateului, nr.cad. 188564- Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 194220 din 25.02.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 194228 din 25.02.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Dezlipire teren în doua loturi pentru amplasare 2 locuințe, str. Apateului, nr.cad. 188564 -Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 5795/17.10.2018 (cu valabilitate pana în data de 17.10.2020), la initiațiva beneficiaruluiproiect elaborat de către arh. Ovidiu Benta - specialist cu drept de semnătură RUR. Documentația are ca scop dezlipirea terenului în doua loturi și stabilirea condițiilor de amplasare a doua locuințe, pe str.Apateului, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară;

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, delimitat la vest de str. Apateului, la sud de un drum privat identificat cu nr.cad. 188571, în rest de terenuri aflate în proprietate privata;

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG -ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat în UTR ULiu - zona de locuințe cu regim redus de inalțime dispuse în parcelar de tip urban.

Parcela a fost studiată printr-o documentație de urbanism de tip PUZ aprobat prin HCL nr.218/2014 (PUZ Modificator - Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale, str. Apateului, nr. cad. 175330, 175331, 172573,164597-Oradea);

Conform PUZ aprobat:

Regimul maxim de înălțime: S(D)+P+E/M;

POT maxim = 35,0% CUT maxim = 0,6;

Zona în care se afla parcela identificată cu nr.cad.188564 a fost reglementata prin PUZ aprobat prin HCL nr. 218/2014; în situația modificării formei parcelelor propuse prin planul urbanistic menționat, este necesară elaborarea unui PUD pentru reglementarea dimensiunilor, accesului și mobilării celor două parcele nou propuse;

Legătură zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizează pe str. Apateului.

Situația juridică

Terenul studiat are o suprafața de 1342,0mp și este identificat cu nr.cad.188564 înscris în CF nr.188564, Oradea, proprietar^^^^^Hși sotia^^HMH^^H în prezent, terenul este liber de construcții.

Rețele tehnico edilitare: Amplasamentul beneficiază de existența rețelelor de apă, canalizare, energie electrică, rețea gaze naturale (în curs de execuție) pe str. Apateului;

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) și art. 139, alin.1 privind Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Dezlipire teren în două loturi pentru amplasare 2 locuințe, str. Apateului, nr.cad. 188564 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul propus pentru dezmembrare face parte din PUZ aprobat cu HCL nr.218/2014;

Față de PUZ-ul aprobat se propune dezmembrarea parcelei identificate cu nr.cad. 188564 (Steren = 1342,Omp) de la frontul străzii Apateului in 2 loturi, pentru amplasare două locuințe individuale;

Se propune mobilarea celor două loturi conform planșei U05;

Pentru lotul 1:

Steren = 646mp;

Regim de inaltime: S(D)+P+E(M);

POT maxim = 35,0%, CUT maxim = 0,6;

  • -   limita de implantare: 6,Om de la aliniamentul str.Apateului;

  • -   retrageri față de mejdii: minim 2,Om față de mejdia nordică respectiv min. 0,60m față de mejdia sudică;

  • -   retragere spate: min.6,0m;

Pentru lotul 2:

  • -   Steren = 696mp;

Regim de înălțime: S(D)+P+E(M);

POT maxim = 35,0%, CUT maxim = 0,6;

limita de implantare: 6,Om de la aliniamentul str. Apateului si 4,5m față de aliniamentul drumului privat de acces;

retrageri față de mejdii: cu respectare cod civil;

retragere spate: min.6,0m;

Se va amenaja în incinta:

minim un loc de parcare pe unitatea de locuit, în incinta sau încorporat în clădire;

spații verzi organizate pe solul natural, ocupând minim 30% din suprafața totală a parcelei,

  • -   platformă destinat colectării deșeurilor menajere, accesibil din spațiul public;

Accesul auto și pietonal se asigură de pe strada Apateului, a cărei profil transversal a fost reglementat la 12,Om prin PUZ-ul aprobat cu HCL 385/2009.

Asigurarea utilităților, alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se va realiza prin racord la rețele edilitare existente pe str. Apateului.

Art.2 . Reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUD trebuie puse în aplicare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Compartimentul Urbanism si Avize, ______________________

Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu,                           prin grija Compartimentului

Urbanism si Avize;

Direcția Patrimoniu Imobiliar

Instituția Prefectului județului Bihor

Primarul Municipiului Oradea

Se publică în M.O. și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurentiu Alin

!

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Oradea, 26 martie 2020

Nr. 190

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"