Hotărârea nr. 19/2020

privind aprobarea contractării de servicii juridice de către Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. în vederea înființării Asociației MAKE IT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA

ROMÂNIA                                                                                 

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea contractării de servicii juridice de către Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. în vederea înființării Asociației MAKE IT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA

 

 

              Analizând Referatul de aprobare al primarului,în calitate de inițiator, înregistrat sub  nr. 21.330 din 23.01.2020 și Raportul de specialitate nr. 21.354 din 23.01.2020, întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active Delegări de Gestiune şi Datorie Publică prin care s-a propus aprobarea contractării de servicii juridice de către Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA în vederea înființării Asociației MAKE IT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA,

            Ţinând cont de adresa societății Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA nr. 45 din 22.01.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 20824 din 22.01.2020 (anexă) şi de prevederile:

·         art. 1, alin.(3), lit. b) din O.U.G.nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative,

·         Legii 31/1990 privind societăţile,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit a), alin (3) lit d),  art. 139 alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

                Art.1. Se aprobă contractarea de servicii juridice de către Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. în vederea înființării Asociației MAKE IT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA, în sensul O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, având drept scop stimularea mediului IT în Oradea.

                Art.2. Serviciile juridice constau în: înființarea unei asociații sau fundații, în sensul O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, având drept scop stimularea mediului IT în Oradea, precum și pregatirea documentelor necesare pentru desfășurarea scopului propus, analize juridice, redactare şi prezentare de opinii legale, rapoarte, memorandum-uri, etc., cu privire la aspecte care prezintă interes, redactarea de documentaţii, studii de fezabilitate legală, documentații de conformitate și îndeplinirea oricărui alt serviciu legal pe care contractantul îl va solicita în mod expres.

                Art.3. Toate sumele avansate în vederea contractării serviciilor juridice de către societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. vor fi ulterior refacturate Asociației MAKE IT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA, la momentul dobândirii personalității juridice.

                Art.4. Se aprobă mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea (reprezentând 99,90% din capitalul social al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.) şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. (reprezentând 0,10% din capitalul social al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.) în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. pentru a introduce pe ordinea de zi a Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.30/20.01.2020, secțiunea Diverse, din data de 28.01.2020 ora 15,30 (prima convocare) la sediul Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A., str. Primăriei, nr.3, parter și în data de 29.01.2020 (a doua convocare) ora 12.30 a următorului punct:

- ,,Aprobarea contractării de servicii juridice de către societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. în vederea înființării Asociației MAKE IT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA, în sensul O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, având drept scop stimularea mediului IT în Oradea.

Serviciile juridice constau în: înființarea unei asociații sau fundații, în sensul O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, având drept scop stimularea mediului IT în Oradea, precum și pregatirea documentelor necesare pentru desfășurarea scopului propus, analize juridice, redactare şi prezentare de opinii legale, rapoarte, memorandum-uri, etc., cu  privire la aspecte care prezintă interes, redactarea de documentaţii, studii de fezabilitate legală, documentații de conformitate și îndeplinirea oricărui alt serviciu legal pe care  contractantul îl va solicita în mod expres.

Toate sumele avansate în vederea contractării serviciilor juridice de către societatea agenția de dezvoltare locală oradea S.A. vor fi ulterior refacturate Asociației MAKE IT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA, la momentul dobândirii personalității juridice.

                Art.5. Se mandatează reprezentanţii Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 Ianuarie 2020 (prima convocare), ora 15.30 și în data de 29 Ianuarie 2020 (a doua convocare) ora 12.30.

                Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

                Art.7.  Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

·         Direcţia Economică

·         Direcţia Juridică

·         Societatea Administraţia Domeniului Public S.A.

·         Societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                               Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 19

 

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 8 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila