Hotărârea nr. 187/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire clădire de birouri str. Piața Cetății, nr.26, nr.cad.4139 – Oradea

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire clădire de birouri str. Piața Cetății, nr.26,  nr.cad.4139 – Oradea

               

 

            Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.214706 din 11.03.2020 și  Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.214862 din 11.03.2020, întocmit de către Instituţia Arhitectului Şef,  Compartimentul Urbanism și Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire clădire de birouri, str. Piața Cetății, nr.26 nr.cad.4139 – Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.2958/27.05.2019, la inițiativa beneficiarei SC SIS MANAGEMENT SRL, proiect elaborat de către SC Poliart SRL, arh.Tivadar Daniel, specialist cu drept de semnătură RUR. Documentația are ca scop stabilirea condițiilor de mobilare a unei parcele situată pe str.Piața Cetății, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară;

Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea în zona centrală a localității, în apropiere de Cetatea Oradea;

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016 terenul studiat este situat în UTR M1 zonă mixta cu regim de construire închis adiacentă principalelor artere de trafic.

Regimul de înălţime maxim admis este (1-3S)+P+5E+ R;

POT maxim admis = 50,0%; CUT maxim admis = 2,4 pentru parcele comune;

Legatura zonei cu reteaua stradala a municipiului se realizeaza pe str.Piata Cetății;

Terenul studiat are o suprafata de 527,0mp și este identificat cu nr.cad.4139 înscris în CF nr.182108, Oradea (proprietar SC SIS MANAGEMENT SRL).

În prezent, terenul este liber de construcții.

Reţele tehnico edilitare: Amplasamentul beneficiază de existența rețelelor de apă, canalizare, energie electrică;

                Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin.2, lit.c) și alin.6, lit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/03.07.2019,                 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de DetaliuConstruire clădire de birouri, str. Piața Cetății, nr.26,  nr.cad.4139 – Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementarile specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se propune construirea unui corp de clădire de birouri în regim de înalțime: D+P+4E+R; Hmaxim = 22,0m de la cota terenului amenajat.

     La autorizare se va obtine aviz STS

     - POT propus = 50%;      - CUT propus = 2,4;

     Amplasarea cladirii se va realiza conform propunerii  prezentate în planșa 03/A;

   - limita de implantate: la aliniamentul str.P-ata Cetății;

   - retrageri laterale: între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maxim 22,5m m de la aliniament;

   - retragere spate: minim 20,0m;

Amenajarea incintei (căi de circulație, spații verzi, locuri de parcare... ) se va realiza conform propunerii  prezentate în planșa 08/A

   - locuri de parcare în incintă: 9 locuri amenajate cu dale inierbate la nivelul solului;

   - spatii verzi: 146,0mp (din care 43,0 mp amenajate pe sol natural, iar 103,0 mp reprezentand jumătate din suprafața parcărilor amenajate cu dale iniebate);

  -  aleea carosabila din incintă va avea o lățime de minim 3,5m;

                Circulaţii şi accese: Accesul în incinta se va realiza din str. Piața Cetății, prin gang de acces;

Asigurarea utilităților: alimentarea cu energie electrică, apa și canalizare se va realiza prin racord la rețele edilitare existente în zonă;

Art.2. Reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUD trebuie puse în aplicare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Urbanism și Avize;

         Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-       Compartimentul Urbanism și Avize,

-       Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, SC SIS MANAGEMENT SRL, prin grija Compartimentului Urbanism și Avize

-       Instituţia Prefectului judeţului Bihor

-       Primarul Municipiului Oradea;

-       Direcția Juridică;

-       Direcția tehnică;

-       Se publică în M.O. şi pe site-ul www.oradea.ro

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                               Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26  martie 2020

Nr. 187

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila