Hotărârea nr. 185/2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

24946a8752348274f33b8f68dad61b35d33c3e0d65d2c165f538743d6a42c8be


 

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T A R A R E

 

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice

 

 

Analizand Referatul de specialitate al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 211794/10.03.2020 și    Raportul de specialitate inregistrat cu nr. 212097/10.03.2020 intocmit de catre Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice

Deoarece exista oportunitatea de finantare în cadrul programului guvernamental Termoficare, pentru asigurarea conditiilor optime de functionare a serviciului  de alimentare cu energie termica a populatiei - componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termice

Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 3170/10.03.2020 privind necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii cu titlul de mai sus

Ţinând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin (2), lit. b), alin. (4), lit. a), lit. d), lit. g),  art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL ORADEA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART 1.  Se aprobă  indicatorii tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate, în vederea realizarii obiectivului de investitie:  „Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice

 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

Ordonatorul principal de credite:  Municipiul Oradea

Beneficiar:  Termoficare Oradea S.A.

 

FINANTAREA INVESTITIEI

 

Valoarea totală a investitiei,  fara TVA:

Valoarea totala a investitiei:                      1.408.199,28 lei

Din care C + M                                                        687.642,75 lei

 

Finantarea investitiei:

Investitia va fi realizata in cadrul programului guvernamental “Termoficare“, după cum urmează:

            - minim 15% din surse de la bugetul local

               - până la 85% de la bugetul de stat

 

CAPACITATI

Din analiza condițiilor de realizare a investiției, a avantajelor și dezavantajelor celor două opțiuni ale SF, selectăm Opțiunea 1 ca opțiune optimă recomandată pentru realizarea investiției, care are următoarele capacități:

 

  • Capacitatea termică PT alimentate                          3,09 Gcal/h
  • Număr minipuncte                                                                               6 buc.
  • investiție specifică                                                                               119.050 lei/PT
  • tip rețea                                                                                 2 conducte
  • Lungimea rețelei                                                                  245 m
  • investiție specifică                                                                               2.260 lei/m retea
  • Număr cămine de vane                                                                   2 buc.

 

DURATA DE REALIZARE

Durata estimata pentru realizarea efectiva a investiţiei este de 4 luni.

 

           ART 2.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza SC Termoficare Oradea SA

           ART 3. Prezenta hotarare se comunica cu:

·         Institutia Prefectului judetului Bihor

·         Primarul municipiului Oradea

·         Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala

·         Directia Economica din cadrul Primariei

·         Compartimentul Investitii si Avizare Lucrari

·         SC Termoficare Oradea SA

·         Se afiseaza pe site-ul www.oradea.ro

 

 

                                                           

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 12 martie 2020

Nr. 185

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila