Hotărârea nr. 184/2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

227d2029612ddf8e24fe6919bd7660a5d17a7b6a9c95a8d16f0a614df7f4905b


 

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T A R A R E

 

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”

 

 

                Analizand Referatul de specialitate al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 212709/10.03.2020 și Raportul de Specialitate inregistrat cu nr. 212710/10.03.2020 intocmit de catre Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala, prin care  propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”

Deoarece exista oportunitatea de finantare în cadrul programului guvernamental Termoficare, pentru asigurarea conditiilor optime de functionare a serviciului de alimentare cu energie termica a populatiei - componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termice

Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 3169/10.03.2020 privind necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii cu titlul de mai sus

Ţinând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin (2), lit. b), alin. (4), lit. a), lit. d), lit. g),  art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL ORADEA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART. 1.  Se aprobă  indicatorii tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate, în vederea realizarii obiectivului de investitie: „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

Ordonatorul principal de credite:  Municipiul Oradea

Beneficiar:  Termoficare Oradea S.A.

FINANTAREA INVESTITIEI

 

Valoarea totală a investitiei,  fara TVA:

           Valoarea totala a investitiei:                  3.840.948,75 lei

           Din care C + M                                       1.524.303,77 lei

 

Finantarea investitiei:

Investitia va fi realizata in cadrul programului guvernamental “ Termoficare“, după cum urmează:

            - minim 15% din surse de la bugetul local

               - până la 85% de la bugetul de stat

 

CAPACITATI

Din analiza condițiilor de realizare a investiției, a avantajelor și dezavantajelor celor două opțiuni ale SF, selectăm Opțiunea 1 ca opțiune optimă recomandată pentru realizarea investiției, care are următoarele capacități:

 

·                     Capacitatea termica PT alimentate                               4,508 Gcal/h

·                     Numar minipuncte                                                                               24 buc

·                     investitie specifica                                                                               96.473 lei/PT

·                     tip retea                                                                                 2 conducte

·                     Lungimea retelei                                                                  562 m

·                     investitie specifica                                                                               2159 lei/m retea

·                     Numar camine de vane                                                                   2 buc

 

DURATA DE REALIZARE

Durata estimata pentru implementarea efectiva a investiţiei este de 4 luni.

 

                 ART 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza SC Termoficare Oradea SA

                 ART 3. Prezenta hotarare se comunica cu:

·         Institutia Prefectului judetului Bihor

·         Primarul municipiului Oradea

·         Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala

·         Directia Economica din cadrul Primariei

·         Compartimentul Investitii si Avizare Lucrari

·         SC Termoficare Oradea SA

·         Se afiseaza pe site-ul www.oradea.ro

 

                                                           

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 12 martie 2020

Nr. 184

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila